Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.

Nadpis

Zverejnené

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho konania „Rodinný dom“ na parc. č. 681/5 a 681/3 v k. ú. Nová Jelka, mimo zastavaného územia obce Jelka

ID: OcÚJE-534/2023

24.3.2023

Verejná vyhláška: Krajský pamiatkový úrad Trnava doručuje oznámenie o vydaní rozhodnutia za účelom záchrany predpokladaných archeologických nálezov na území líniovej stavby „RFO-209-SC/DS Senec – Dunajská Streda“

ID: OcÚJE-537/2023

22.3.2023

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho konania „FTTH IBV JELK Jelka Ceresnova alej“ – rozšírenie verejnej elektronickej telekomunikačnej siete na pozemkoch reg. „E“ s parc. č. 1174/1, 933, 953, 954 v k. ú. Jelka, v zastavanom území obce Jelka a na pozemkoch reg. „C” s parc. č. 1174/1, 1174/21, 836/3, 949/1, 950/1, 955, 962/2, 963/3, 1174/22, 1174/6, 1174/36, 1183/1, 694/1 v k. ú. Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

ID: OcÚJE-258/2023

17.3.2023

Verejná vyhláška: OÚ Galanta, Odbor starostlivosti o ŽP – Rozhodnutie zo zisťovacieho konania podľa § 7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie na základe oznámenia o vypracovaní strategického dokumentu „Územný plán obce Veľké Úľany – Zmeny a doplnky č. 04“

ID: OcÚJE-499/2023

15.3.2023