Ugrás a tartalomra

Önkormányzat

A közzétett önkormányzati dokumentumok archívuma Jóka.

Cím

Közzétett

Mellékletek

Leírás

Spoločnosť Západoslenská distribučná, a.s., informuje občanov o plánovanom prerušení distribúcie elektriny:

Adresa miesta dodávky:

Loka pri mlyne 9006, č. 924, 3476/25, 9003/ MV, 9007/LL, 9009

Dátum a hodina začiatku: 14.06.2023, 12:00 hod.

Dátum a predpokladaná hodina ukončenia: 14.06.2023, 14:40 hod.

Konkrétne informácie: v prílohách

Mellékletek

Leírás

Obec Jelka v súlade s § 34 ods. 2 a ods. 3 zák. č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov oznamuje, že dňa 28.06.2023 (streda) o 18:00 hod. sa v kultúrnom dome v Jelke uskutoční verejné prerokovanie navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov Triedič RESTA HTH3“.

Dokumentáciu navrhovanej činnosti nájdete na adrese: https://jelka.sk/dokument/zverejnenie-dokumentacie-zameru-navrhovanej-cinnosti-mobilne-zariadenie-na-zhodnocovanie-stavebnych-odpadov-triedic-resta-hth3-vyzva-na-zaslanie-pisomnych-stanovisk-k-zameru-navrhovanej-cinnosti/

Mellékletek

Leírás

Obec Jelka sprístupňuje celý rozsah dokumentácie zámeru navrhovanej činnosti „Mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov Triedič RESTA HTH3” (ďalej len „navrhovaná činnosť“) pre verejnosť.

Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko k zámeru navrhovanej činnosti najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia dokumentácie zámeru navrhovanej činnosti obcou podľa § 65g ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Miesto, kde môžete doručiť písomné stanovisko: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra č. 1, 812 35 Bratislava.

Mellékletek

Leírás

Dňom vyvesenia návrhu záverečného účtu začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu záverečného účtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ záverečného účtu prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Pripomienky k návrhu záverečného účtu môžete zasielať do 12.06.2023:

 • v listinnej podobe na adresu: Obecný úrad Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka,
 • v elektronickej podobe na adresu: obec@jelka.sk,
 • ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Jelke.

Mellékletek

Leírás

Pre: Martin Kukumberg, Jelka
Od: JUDr. Lukáš Liščák, súdny exekútor, Nám. Sv. Michala 5/A, Hlohovec
Pod číslom: OcÚJE-957/2023

Menovanému má byť doručená písomnosť a môže si ju prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 09.06.2023 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

 • v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.
 • v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.
 • v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.
 • vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.
 • v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod.

Mellékletek

Leírás

Pre: Miroslav Sirota, Mierová 959/17, Jelka
Od: Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
Pod číslom: OcÚJE – 956/2023

Menovaný si môže zásielku prevziať v podateľni Obecného úradu v Jelke, Mierová 959/17, 925 23 Jelka do 09.06.2023 (vrátane) počas pracovných dní v nasledovných časoch:

 • v pondelok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 15:30 hod.
 • v utorok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.
 • v stredu od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 16:30 hod.
 • vo štvrtok od 07:00 hod. do 11:30 hod. a od 13:00 hod. do 14:45 hod.
 • v piatok od 07:00 hod. do 12:00 hod.