Preskočiť na obsah

Zápisnica z 1. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 16.08.2022

Zverejnené
23. augusta 2022
Kategória

Prítomní: 

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Budai, I., Mgr.Hakszer, R.,PhD., Kovács, J., 

Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Mgr. Mária Tomovičová – zapisovateľka

Verejnosť:                   –K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 1. neplánovanom zasadnutí OZ v roku 2022 a skonštatoval, že oznámenie o termíne 1.neplánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 09.08.2022, že je prítomných 6 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. 1 z poslancov oznámil neskorší príchod. Neprítomní poslanci svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ ospravedlnili.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

 1. Zahájenie
 2. Schválenie programu zasadnutia
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
 4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 5. Interpelácia
 6. 2. zmena rozpočtu obce Jelka za rok 2022
 7. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné nálady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka
 8. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Jelka
 9. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jelka
 10. Rôzne:

          a) Žiadosť CsemadokJóka – Jelka o jednorazovú finančnú podporu

          b) Žiadosť Mgr. Radoslava Luterána a Nikolety Luteránovej o kúpu pozemku parc. reg.

 „C“, parc. č. 982/3, k. ú. Jelka, LV č. 1301

          c) Žiadosť Dávida Döménya o prenájom pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, k. ú.

 Jelka, LV č. 1301

 d) Žiadosť Márie Morvaiovej o prenájom pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. 

Jelka, LV č. 3638 a pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638

 e) Žiadosť Júlie Chudej o prenájom pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, 

LV č. 3638 a pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638

 1. Diskusia
 2. Návrh uznesení
 3. Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomní poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia. 

Prítomní poslanci OZpripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 1.neplánovaného zasadnutia OZ Mgr. Máriu Tomovičovú.

Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: František Molnár., Igor Budai. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 1. neplánovaného zasadnutia OZ vyššie uvedené osoby.

Starosta obce za návrhovú komisiu 1. neplánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ:Peter Török., Mgr. Richard Hakszer PhD. Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ,v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

Uznesením  č. 28.,/2022/OZ-3:

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad – zverejnený v RIS SAM a na webovom sídle obce

Uznesením  č. 29.,/2022/OZ-3:

Preúčtovať výsledok hospodárenia za rok 2021, zisk vo výške 273 302,66 € v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov – preúčtovaný

Uznesením  č. 30.,/2022/OZ-3:

Rozpočtový prebytok hospodárenia obce, t. j. rozdiel bežných kapitálových príjmov a bežných kapitálových výdavkov vo výške 216 217,23 €.

Uznesením  č. 31.,/2022/OZ-3:

Tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z výsledku hospodárenia obce a jej RO vo výške 21 621,70 €. – bolo vytvorené

Uznesením  č. 32.,/2022/OZ-3:

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021.

Uznesením  č. 33.,/2022/OZ-3:

Informáciu o príjmoch a použití výnosu z poplatku za rozvoj za rok 2021 – zverejnené na webovom sídle obce

Uznesením  č. 34.,/2022/OZ-3:

Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022. – vykonáva sa

Uznesením  č. 35.,/2022/OZ-3:

Na základe § 166 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, § 11 ods. 3 písm. e) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 11 ods. 4, písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 209/2022 Z. z. určuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 29.10.2022

a) Jeden volebný obvod pre územie obce Jelka.

b)Počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Jelka na celé funkčné obdobie 2022 – 2026: 11. – oznámené Okresnému úradu Galanta podľa harmonogramu volieb do samosprávy obcí.

c)Rozsah výkonu funkcie starostu obce Jelka na celé funkčné obdobie 2022 – 2026: v plnom rozsahu – na plný úväzok.

Uznesením  č. 36.,/2022/OZ-3:

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 3/2022 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.- zverejnené a toho času už platné a účinné

Uznesením  č. 37.,/2022/OZ-3:

Žiadosť Norberta Tanka, trvale bytom Ravaszová 247/7, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx- o nájom 2- izbového bytu č. 5 na Hlavnej ulici 1353/130, Jelka. – žiadatelia oboznámení.Byt preberú v novembri

b)Schvaľuje

Poradie náhradníkov pre prípad, že žiadateľ uvedený v uznesení obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 37.,/2022/OZ-3 zo dňa 28.06.2022 svoju žiadosť zoberie späť nasledovne:

 1. Anita Mervová a Ľubomír Lukáč, Veľká 37, Jelka
 2. Lukáš Baroš a Simona Barošová, Jókaiho 1180, Jelka


Uznesením  č. 38.,/2022/OZ-3:

Žiadosť Júlie Chudej, rod. Strehárska, nar. 11.02.1973, trvale bytom Sládkovičova 29, 900 28 Ivanka pri Dunaji o predaj spoluvlastníckych podielov o veľkosti 3/5 z celku na pozemkoch: parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, výmera 425 m², druh pozemku orná pôda, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638, parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, výmera 924 m², druh pozemku orná pôda, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638. – žiadateľka vyrozumená


Uznesením  č. 39.,/2022/OZ-3:

Žiadosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava, IČO: 00 177 474 o jednorazovú finančnú podporu vo výške 0,10 € za každého obyvateľa obce Jelka. – finančná podpora odoslaná


Uznesením  č. 40.,/2022/OZ-3

Žiadosť Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutých s deťmi a mladistvými, o. z., Turnianska 4776/8A, 903 01 Senec, IČO: 34 076 255 o jednorazovú finančnú podporu vo výške 200,00 € –  fin. podpora zaslaná

Uznesením  č. 41.,/2022/OZ-3:

Poskytnutie jednorázovej finančnej podporyCsemadokJóka – Jelka vo výške 1500,00 € – fin. podpora zaslaná


Uznesením  č. 42.,/2022/OZ-3:

Žiadosť CsemadokJóka – Jelka o poskytnutie jednorázovej finančnej podpory v časti presahujúcej sumu 1500,00 € na prerokovanie na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka. – žiadosť zaradená do programu zasadnutia dňa 16.8.2022

Uznesením  č. 43.,/2022/OZ-3:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisovschvaľuje

investičnú činnosť v obci Jelka „ILKA RESIDENCE“ na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 432/2, 431/3, 431/4, 431/5, 429/10, k. ú. Jelka, LV č. 449 (2 x rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami, 3 x rodinný dom s 3 bytovými jednotkami), na základe žiadosti 4 EVER, s. r. o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44 333 854 s nasledovnými podmienkami:
– dodržanie koeficientu zastavanosti podľa Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1,
– vybudovanie detského ihriska, ktoré bude lokalizované v rámci areálu, kde sa bude realizovať vyššie uvedený investičný zámer – žiadateľ vyrozumený.

Uznesením  č. 44.,/2022/OZ-3:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisovschvaľuje

investičnú činnosť v obci Jelka „RODINNÉ DOMY „IBV ZÁKRUTY“ na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 95/1, 95/24, 95/34, 95/35, k. ú. Jelka, LV č. 1674 (4 x rodinný dom so 4 bytovými jednotkami, 7 x rodinný dom s 2 bytovými jednotkami, 10 x rodinný dom), na základe žiadosti SUPERCOLORS, s. r. o., so sídlom Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka, IČO: 51 231 930 s nasledovnými podmienkami:
– dodržanie koeficientu zastavanosti podľa Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1,
– vybudovanie detského ihriska, ktoré bude lokalizované v rámci areálu, kde sa bude realizovať vyššie uvedený investičný zámer.- žiadateľ vyrozumený

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu –2. zmena rozpočtu obce Jelka

Starosta obce oznámil prítomným, že druhá zmena rozpočtu je vykonaná podľa skutočného plnenia rozpočtu k 31.07.2022. Je zameraná na zmeny v kapitálových príjmoch a výdavkoch.

V príjmovej časti rozpočtu:

Bežné príjmy boli navýšené o          209 630 €

Kapitálové príjmy boli znížené o     431 220 €

Finančné operácie  bez zmeny          425 950 €

Celkom :                                         4 623 700 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :

Bežné výdavky boli navýšené  o       220 540 €

Kapitálové výdavky boli znížené o  436 700 €

Finančné operácie boli znížené o             666 €

Celkom :                                         4 621 760 €

Výsledok hospodárenia :                       1 940 €

Komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo obce túto 2. zmenu programového rozpočtu na rok 2022 prerokovala na svojom zasadnutí.

Navrhovaná zmena rozpočtu bola schválená.

Pán poslanec J. Kovács sa opýtal na zníženie výdavkov na odpady, na Komunitné centrum, na parky, či bola zapracovaná čiastka pre Csemadok Jóka- Jelka a  na energie 

Starosta obce  vysvetlil, že dôvody zníženia výdavkov na odpady vznikli vďaka úspešnému verejnému obstarávaniu na služby v odpadovom hospodárstve. Týmto obec znížila svoje náklady. Upozornil ale, že aj príjmy budú nižšie, keďže zavedením nového systému sa zredukoval počet vývozov odpadových nádob a teda aj očakávaných príjmov. Následne zdôraznil, že nižšie výdavky prídu veľmi vhod, keďže kvôli novým požiadavkám ministerstva životného prostredia a kvôli novým zákonom platným od začiatku roku 2023 sa očakáva rapídne zvýšenie nákladov na odpady. 

Komunitné centrum – výstavba je momentálne prerušená. Víťaznej firme, ktorá práce začala bola daná výpoveď.  Realizuje sa už potrebné nové verejné obstarávanie na výber zhotoviteľa. Parkov v obci bude viac, ako prvé bude upravené za obecným úradom. Pre Csemadok Jóka- Jelka bolo vyčlenených ďalších 3500 € na vydanie knihy o histórií obce. K otázke energií opäť informoval prítomných, že sa pracuje na možnostiach inštalácie fotovoltaických elektrární na budovách obce, ktorým sa môže zmierniť dopad zvýšených výdavkov na elektrickú energiu. V rámci energií pán starosta ešte dodal, že na dodávku plynu je momentálne podpísaná výhodná zmluva. Ak sa podarí ušetriť v škole bude treba vymeniť staré kotle na jeden kondenzačný kotol. K zmene rozpočtu ešte dodal, že škole a materskej škole boli vyčlenené financie na vybavenie kuchyne pre nákup odsávacieho systému.

K bodu č. 7 programu– Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné  náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Jelka.

Starosta obce oboznámil prítomných  s tým, že návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 25.7.2022 . Nové VZN reflektuje aktuálnu zmenu právnych predpisov, zvýšenie pásiem na nákup potravín. Týmto VZN sa mení výška príspevku na stravu detí v MŠ a ZŠ. Starosta obce navrhol účinnosť VZN ustanoviť dňom zverejnenia. Skoršiu účinnosť odôvodňuje naliehavý verejný záujem, ktorý spočíva v tom, aby jedáleň pri ZŠ a MŠ mohla aplikovať toto VZN už od 02.09.2022.

Pán poslanec J. Kovács, vzniesol pripomienku na chuť stravy. Deti a žiaci stravu nejedia, vyhadzujú a potom si kupujú sladkosti z automatu. Starosta obce povedal, že pani vedúca školskej  kuchyne musí dodržiavať normy, ktoré sú dané pre školské stravovanie. Nie je to o voľbe, je to povinnosť. Súhlasí, že súčasné požiadavky ministerstva zapríčinili menšiu atraktivitu jedla pre deti. 

Všetci prítomní poslanci vyššie uvedené VZN vrátane jeho skoršej účinnosti jednohlasne schválili.

K bodu č. 8 programu –Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Jelka.

Starosta obce oboznámil prítomných  s tým, že návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 27.7.2022.  Názov VZN bolspresnený tým, žeboli doplnené slová(zákonný zástupca). Iné zmeny neboli vykonané.

Výška príspevku zákonného zástupcu sa mení z 6 €/žiak  na 8 €/žiak.

Všetci prítomní poslanci vyššie uvedené VZN jednohlasne schválili.

Na zasadnutie OZ sa dostavil pán poslanec Ing. Ruman T.,

K bodu č. 9 programu –Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jelka.

Starosta obce oboznámil prítomných  s tým, že návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 27.7.2022.   Názov VZN bolspresnený tým, žeboli doplnené slová(zákonný zástupca). Iné zmeny neboli vykonané.

Výška príspevku zákonného zástupcu sa mení z 10 €/ dieťa na 12 €/dieťa.

Všetci prítomní poslanci vyššie uvedené VZN jednohlasne schválili.

K bodu č. 10 programu –Rôzne

a) Opakovaná žiadosť CsemadokJóka – Jelka o jednorazovú finančnú podporu

Miestny spolok Csemadok Jóka – Jelka opakovane požiadal obec Jelka o finančnú podporu. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že plánujú vydať knihu, ktorá by predstavila širokej verejnosti históriu našej obce, tradičné ľudové tance, ľudové pesničky, rozprávky, hry, budovy, ktoré boli postavené v minulosti a remeslá, ktoré sa vyskytovali na území obce Jelka. Do knihy plánujú dať aj historické fotografie. Miestny spolok sa uchádzal o dotáciu z nadácie Bethlena Gábora, žiaľ dotáciudostali len vo výške 1700,00 €. Na vydanie knihy im chýba minimálne 5000,00 €. Sú presvedčení o tom, že dnešná mládež prostredníctvom tejto knihy spozná kultúrne dedičstvo svojich predkov. Zároveň by táto kniha mohla byť zaujímavá pre obyvateľov, ktorí sa odsťahovali v rámci výmeny obyvateľstva v 50. rokoch minulého storočia a ich potomkov, ako aj pre ľudí, ktorí majú svoje korene v našej obci, avšak z rôznych dôvodov sa z našej obce odsťahovali. Základnej škole Gregorovitsa Lipóta s vyučovacím jazykom maďarským by bola táto kniha darovaná ako pomôcka na hodiny vlastivedy. Touto knihou by bol zároveň obdarovaný každý deviatak Základnej školy Gregorovitsa Lipóta s vyučovacím jazykom maďarským.

Starosta obce opakovane vyjadril potrebu podpory na vydanie tejto knihy. Navrhol  schváliť 3500,00 € čím sa spolu s už poskytnutou podporou v sume 1500,00€ celková podpora zo strany obce zvýši na 5000,00€

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že opakovane poskytnú Csemadok Jóka – Jelka finančný príspevok vo výške 3500,00 €. 

Starosta obce žiada poslancov obecného zastupiteľstva, aby podľa možností zbierali staré  fotky, na ktorých sú zábery budov obce. Fotky plánujú využiť v novom kalendári obce. Fotky je potrebné doručiť na obecný úrad.

b) Žiadosť o odkúpenie pozemkuparc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Obci bola doručená žiadosť Mgr. Radoslava Luterána a Nikolety Luterán, rod. Benkovicsová, obaja bytom Záhradnícka ulica č.1493/24, o predaj pozemku vo vlastníctve obce  a to : parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Uvedený pozemok bezprostredne hraničí s pozemkom ktorého sú podielovými spoluvlastníkmi. Veľkosť podielu 2/8.

Pán starosta skonštatoval, že vyššie uvedený novovytvorený pozemok je možné predať prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže, vyššie uvedená všeobecná hodnota je minimálna vyvolávacia kúpna cena, obecné zastupiteľstvo môže stanoviť vyššiu vyvolávaciu kúpnu cenu. Poslanec Mgr. Bánoczký M., navrhol 30,00 €.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na vyššie uvedený novovytvorený pozemok, za nasledovných podmienok: kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 14/2021 vo výške a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností, vyvolávacia kúpna cena je vo výške 30,00 € za 1m², hlavným kritériom je najvyššia cena za 1 m². Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka.

Prítomní poslanci jednohlasne určili nasledovnú komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk: Mgr. Maroš Bánoczký, poslanec OZ, Igor Budai, poslanec OZ, Mgr. Ivan Laurič, poslanec OZ, Peter Török, poslanec OZ, Ing. Tomáš Ruman, poslanec OZ, schválili znenie obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce Jelka.

c)Žiadosť o prenájom pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Obci bola doručená žiadosť Dávida Döménya, trvale bytom Šafárikova 178/37, Senec, o prenájom pozemku.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že nevyhovejú žiadosti žiadateľana prenájom vyššie uvedených pozemkov. Na pozemok bude  opätovne vypísaná obchodná verejná súťaž.

d) Žiadosť o prenájom pozemku parc. reg. „E“, parc č.566/1, k.ú. Jelka, LV č.3638 a pozemku parc reg. „E“, parc. č.556/2, k.ú. Jelka, LV č.3638.

Obci bola doručená žiadosťMárie Morvaiovej, trvale bytom Školská 435/35, Jelka, o prenájom pozemku. Žiadateľka uvedené pozemky užíva od roku 1969. Z vyššie uvedených pozemkov  obec vlastní 3/5 v celkovej výmere 1394 m2.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli, že pozemok je možné dať do prenájmu a preto poverujú starostu zverejnením zámeru predaja s uvedením dôvodu hodného osobitného zreteľa.

e)Žiadosť o prenájom pozemku spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638

Obci bola doručená žiadosť Júlie Chudej, nar. 11.02.1973, o prenájom pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a na prenájom  pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638. 

Starosta obce dal priestor na diskusiu.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že nevyhovejú žiadosti žiadateľky na prenájom vyššie uvedených pozemkov.

K bodu č. 11 programu –Diskusia

Do diskusie sa prihlásil poslanec Mgr. Bánoczký M., predkladá sťažnosť od občanov obce na   neudržiavanie časti cintorína na Novojelčanskej.

Pán starosta obce povedal, že si je istý, že cintoríny sú kompletne a komplexne kosené. Sťažnosť možno prišla pred dvomi dňami, kedy museli prerušiť zamestnanci obce kosenie predmetnej časti cintorína, kvôli iným súrnym povinnostiam. V každom prípade dohliadne a uistí sa, aby sa také veci nestali.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Kovács J., pochválil zamestnancov verejnej zelene za  úpravu Hurbanovej cesty. Ďalej vyjadril nespokojnosť k riešeniu územného konania na cestu o ktorú už opakovane požiadal. 

Pán starosta uviedol, že jeho prípad je ojedinelý a mal byť vybavený do konca augusta.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Török P.,- uviedol, že by bol rád, keby sa  riešil územný plán obce, hlavne čo sa týka oplotení. Podmienky na 60% zelene sú podľa neho veľmi tvrdo nastavené.

Pán starosta uviedol, stavebný zákon sa zmenil a spracovatelia majú veľmi veľa práce, pretože pomáhajú hlavne obciam, ktoré vôbec ešte nemajú územné plány. Preto je potrebné ešte chvíľu počkať. Čo sa týka zelene, sme na dedine a tomu zodpovedá aj jej miera. Všetky tieto nastavenia budú určite témou najbližšej zmeny ÚP obce.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Kovács J., – zaujímal sa, či sa už projektuje cyklotrasa?

Pán starosta uviedol, že bol menší problém s geodetom, ale už sú tieto práce vykonané. Cyklotrasy sa projektujú. Čo sa týka projektov, v riešení a v realizácii je Prestupné bývanie, Komunitné centrum, Kultúrny dom – je v stave odborného hodnotenia, Environmentálne centrum je tiež v stave odborného hodnotenia.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Hakszer R. PhD.,- zaujímal sa o vodozádržné opatrenia a čerpania financií na ne z rozpočtu.

Pán starosta uviedol, že vsakovačka na Štúrovej ulici je už prečistená, nemal by byť s ňou ďalší problém. Všetky existujúce vsakovačky budú prečistené a pribudne v obci cca 6 nových, na tých najkritickejších miestach. Všetky sa budú riešiť vlastnými silami.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Bánoczký M.,  k stromom navrhuje dať zavlažovacie vaky. 2-3 týždne nie je problém s polievaním. Ďalej uvádza, že autobusy parkujú na Novojelčanskej, kde to nie je vhodné. 

Pán starosta podotkol, že zavlažovacie vaky zvažovali, ale dospeli k názoru, že v súčasnosti zaužívané riešenie je pre stromy podstatne efektívnejšie. Počas sucha sa polievajú minimálne 1x týždenne a takto dajú stromom niekoľkonásobne viac vody ako vaky. Poznamenal, že za dva roky, odkedy sa stromy vo väčšej miere sadia nevyschol ani jeden strom. Prisľúbil, že ešte si raz preverí efektivitu zavlažovacích vakov. K parkovaniu  autobusov, povedal, že zamestnanci dopravcu boli dostatočne upozornení. Môžu tam stáť max. 10 minút, inak musia využívať iné, pre nich pripravené parkovacie miesta.

Do diskusie sa prihlásil poslanec Ing. Ruman T., pripomenul, že viackrát sme riešili Danfarm, napriek tomu sa pohybuje v obci veľa veľkých traktorov, na úzkej ceste trhajú aj stromy.

Pán starosta uviedol, že tento problém eviduje, a už hor riešil s vedením spoločnosti. Je to komplikovanejší problém, pretože neexistuje cestná komunikácia, ktorou by obec mohla prinútiť traktory obchádzať menšie uličky obce. Traktory teraz využívajú najkratšiu trasu a obec nemá možnosti, ako im vjazd zakázať. Cez dopravný inšpektorát neprešlo uzavretie cesty. Spôsob jazdy vždy to záleží na vodičovi, ten musí dodržiavať predpisy a ich kontrola nie je v kompetencii obce. 

K bodu č. 12 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 13 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                          starosta obce 

Overovatelia zápisnice:        Molnár František

                                               Budai Igor

Zapisovateľka:                      Mgr. Mária Tomovičová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 20:15 hod..

Uznesenia z 1.neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 16.08.2022

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie:Mgr. Bánoczký, M., Budai, I., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Kovács, J.,Molnár, F., 

Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 45.,/2022/NZ OZ- 1:

Schvaľuje 

2. zmenu programového rozpočtu obce Jelka na rok 2022 nasledovne:

V príjmovej časti rozpočtu:

Bežné príjmy boli navýšené o           209 630 €

Kapitálové príjmy boli znížené o     431 220 €

Finančné operácie  bez zmeny          425 950 €

Celkom :                                         4 623 700 €

Vo výdavkovej časti rozpočtu :

Bežné výdavky boli navýšené  o       220 540 €

Kapitálové výdavky boli znížené o  436 700 €

Finančné operácie boli znížené o             666 €

Celkom :                                        4 621 760 €

Výsledok hospodárenia :                       1 940 €

Hlasovalo: 6                            Za: 6                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 46.,/2022/NZ OZ- 1:

Schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné  náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Jelka.

Hlasovalo: 6                Za: 6                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 47.,/2022/NZ OZ- 1:

Schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Jelka.

Hlasovalo: 6                            Za: 6                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 48.,/2022/NZ OZ- 1:

Schvaľuje 

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 6/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jelka

Hlasovalo:7                             Za:7                             Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 49.,/2022/NZ OZ- 1:

Schvaľuje 

Poskytnutie jednorázovej finančnej podpory Csemadok Jóka – Jelka vo výške 3500,00 €

Hlasovalo:7                             Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 50.,/2022/NZ OZ- 1:

 1. vyhlasuje 

Obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce Jelka, a to pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301s nasledovnými podmienkami:

 • kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 14/2021 a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,
 • minimálna kúpna cena bude30,00 €/ m2,
 • hlavným kritériom bude najvyššia cena za m2.

Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka

 1. schvaľuje 

Podmienky obchodnej verejnej súťaže (v prílohe uznesenia)

 1. ukladá 

Obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. vypracovanie a zverejnenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce Jelka – obecné pozemky

 1. ustanovuje 

komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

 1. Mgr. Maroš Bánoczký, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 2. Igor Budai, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 3. Mgr. Ivan Laurič, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 4. Peter Török, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,
 5. Ing. Tomáš Ruman, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka

s tým, že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšiu ponuku a určí víťaza, s ktorým starostovi obce Jelka v mene obce Jelka odporučí uzavrieť kúpnu zmluvu.

 1. schvaľuje 
 2. Znenie obchodnej verejne súťaže:

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

NA  PREDAJ  MAJETKU  OBCE JELKA

Obec Jelka na základe § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods.1písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom 50.,/2022/NZ OZ – 1.zo dňa 16.08.2022  vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva obecného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Špecifické požiadavky:

 • kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 14/2021 a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,
 • minimálna kúpna cena 30,00 €/ m2,
 • hlavným kritériom je najvyššia cena za m2.

Podmienky predloženia cenovej ponuky :

 • Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo poštou na adresu:Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23  Jelka do 30.09.2022, do 12.00 hod..
 • Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zapečatenej obálke označenej heslom:„Obchodná verejná súťaž – Záhradnícka – neotvárať!“.
 • Cenová ponuka musí obsahovať:
 1. označenie záujemcu:
 2. fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav, je vhodné uviesť aj telefónne číslo, príp. mailovú adresu,
 3. právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom jeprávnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená napodpisovaniezmluvy, je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu,
 4. označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,
 5. výška cenovej ponuky,
 6. účel využitia nehnuteľnosti (napr. individuálna  výstavba rodinného domu,podnikateľské účely, dvor , záhrada),
 7. akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek formou vyhlásenia,
 8. ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctvaalebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),
 9. vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.
 • Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na predaj. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže.
 • Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na predaj majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.
 • Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Starosta podľa odporúčania komisie v mene obce s víťazom uzavrie kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva nehnuteľnosti.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky Obecného úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 138, alebo cez e-mail: obec@jelka.sk

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0            Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 51.,/2022/NZ OZ- 1:

Neschvaľuje

Žiadosť Dávida Döménya, trvale bytom Šafárikova 178/37, Senec, o prenájom pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0            Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 52.,/2022/NZ OZ- 1:

Poveruje 

Starostu obce Jelka zverejnením zámeru prenájmu spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, a parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638 za nájomné vo výške 20 € ročne v prospech Márie Morvaiovej  na obdobie 5 rokov dôvodu hodného osobitného zreteľa. Hodná osobitná zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka predmetný pozemok udržiava už dlhé roky.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0            Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 53.,/2022/NZ OZ- 1:

Neschvaľuje

Žiadosť Júlie Chudej, trvale bytom Sladkovičova 29, Ivanka pri Dunaji o prenájom pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, a parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638.

Hlasovalo: 7                Za:7                             Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Prílohy

Žiadne prílohy.