Preskočiť na obsah

Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Jelka.

Nadpis

Zverejnené

Prílohy

Popis

Trnavský samosprávny kraj zaslal obci Jelka na vedomie:

 • Všeobecne záväzné nariadenie Trnavského samosprávneho kraja č. 92/2024 o zrušení Gymnázia M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín a jeho súčasti, a to školskej jedálne a o zriadení Spojenej školy, Slnečná 2, Šamorín s dvomi organizačnými zložkami:
  a) Základná škola, Slnečná 2, Šamorín
  b) Gymnázium M. R. Štefánika, Slnečná 2, Šamorín
  a jej súčastí, a to školskej jedálne a školského klubu detí,
 • Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho
  kraja č. 44/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho
  kraja,
 • Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu Trnavského samosprávneho
  kraja č. 45/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Trnavského samosprávneho
  kraja obciam,

ktoré boli schválené na 10. zasadnutí Zastupiteľstva TTSK dňa 14.2.2024.

Prílohy

Popis

Obec Jelka v súlade s § 11 ods. 4 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1990 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, zverejňuje oznámenie o dobrovoľnej dražbe.

Prílohy

Popis

Obec Jelka v súlade s § 13 ods. 4 Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2023 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce, zverejňuje informácie o podaných žiadostiach o dotáciu z podprogramu rozpočtu verejnoprospešné dotácie, informácie o schválených a neschválených žiadostiach o dotáciu z podprogramu rozpočtu verejnoprospešné dotácie a informácie o poskytnutých dotáciách z podprogramu rozpočtu verejnoprospešné dotácie.

Prílohy

Popis

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2024 bol schválený obecným zastupiteľstvom obce Jelka uznesením č. 142.,/2023/NZ OZ – 4 zo dňa 20.12.2023.

Prílohy

Popis

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante v súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a) vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU na pozemkoch s porastom

v územnom obvode okresu Galanta od 14.07.2023 o 15:00 hod. do odvolania.

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa  z a k a z u j e :

 1. vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
 2. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
 3. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom  z a k a z u j e  najmä:

 1. fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku    požiaru,
 2. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 3. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 4. vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.