Preskočiť na obsah

Odpadové hospodárstvo obce

Zberné miesto za cintorínom


Ako a čo triediť, kam odpady uložiť, čo sa smie a čo sa nesmie odovzdať na zbernom mieste?

OTVÁRACIE HODINY ZBERNÉHO MIESTA ZA CINTORÍNOM POČAS VEĽKEJ NOCI 2023:

07.04.2023 Veľký piatok: zatvorené

08.04.2023 Sobota: od 8:00 do 16:00

Otváracie hodiny:

Prevádzková doba pre verejnosť:

Streda: od 8:00 do 16:00
Piatok: od 8:00 do 16:00
Sobota: od 8:00 do 16:00

Počas pohrebných obradov je zberné miesto dočasne zatvorené!

Upozornenie!

 • Na zberné miesto môže vstupovať iba obyvateľ obce, ktorý má uhradené všetky poplatky za odpady.
 • Zberné miesto je monitorované kamerovým systémom s diaľkovým dohľadom
 • Každý návštevník zberného miesta je povinný rešpektovať usmernenia a príkazy personálu zberného miesta.
 • Pred zberným miestom je podrobný popis prevádzkového poriadku a pravidiel zberného miesta.
 • Zo zberného miesta je zakázané odnášať, brať predmety a odpady. Odpady sú majetkom obce a neoprávnený odvoz či vzatie sa považuje za krádež.

Kam patria jednotlivé zložky komunálneho odpadu a vytriedených zložiek?

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPADzber od domácností (každý druhý týždeň)
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPADv čiernych AVE vreciach zber od domácností alebo na zbernom mieste
PLASTY

fľaše zošliapnuté, vo fóliových vreciachfľaše z nealko nápojov, sirupov, vína a pod., fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom, igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín, strečové fólie,penový polystyrénplasty nesmú byť znečistené potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod.)
vrecový zber z domácností (1 x mesačne) a zberné miesto za cintorínom
PAPIER
noviny, časopisy, papierové obaly, vrecia (kartóny a kartónový papier je zbieraný spred domovov počas vrecového zberu )nesmie byť znečistený potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod., musí byť zbavený kovových častí, indiga, plastových súčastí, alobalov a pod.
vrecový zber z domácností (1 x mesačne) a zberné miesto za cintorínom
SKLO
sklené fľaše biele aj farebné bez uzáverov z kovu, plastu a pod., poháre, sklo z okenných tabúľ, iné sklené obalynepatria sem taniere, porcelán, zrkadlá, lepené sklá, sklá z monitorov a obrazoviek, sklenené obaly s obsahom nebezpečných látok
1300L nádoby rozmiestnené v obci a zberné miesto za cintorínom
KOVY
kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby z pást, kovové súčiastky, drôty, káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové a kovové viečka a obaly, klince, sponky, kľúče, zámky, konzervy z kompótov a iných potravín (vypláchnuté bez zvyškov), plechovky z nápojov (vypláchnuté), oceľové plechovky a pod.kovy bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami
zberné miesto za cintorínom a medzi plasty v rámci
vrecového zberu z domácností (1 x mesačne)
VKM – TETRAPAK 
viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína a pod. (krabice od trvanlivého mlieka a džúsov)
zberné miesto za cintorínom
a medzi plasty v rámci vrecového zberu z domácností (1 x mesačne)
POUŽITÝ OLEJ
(použité oleje z kuchyne)
zberné miesto za cintorínom
TEXTIL a OBLEČENIE
(čisté oblečenie, textil a topánky)
zberné miesto za cintorínom (špeciálne kontajnery)
OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY
(prioritne odovzdajte v pneuservisoch)
všetky pneuservisy a distribútori pneumatík v obci a zberné miesto za cintorínom
ELEKTROODPAD
(nerozobraté TV, chladničky, práčky, počítače, atď.)
zberné miesto za cintorínom
BIOLOGICKÝ ODPAD
(zo záhrad, konáre, lístie, tráva)
zberné miesto za cintorínom
POLYSTYRÉNobalový polystyrén do vrecového zberu medzi plasty,
stavebný polystyrén a XPS (čistý) zberné miesto za cintorínom
KUCHYNSKÝ ODPADzberné miesto za cintorínom (vyliať do pripravených sudov)
OBJEMOVÝ ODPAD
(skrine, matrace, koberce a pod.)
zberné miesto za cintorínom

AVE odpadové hospodárstvo upozorňuje tých obyvateľov, ktorí podajú reklamáciu za nevyvezený odpad, aby smetné  nádoby/vrece po reklamácii nechávali do vybavenia reklamácie na ulici.

Vážení obyvatelia. Od 1.1.2022 je v našej obci zavedený množstevný zber komunálneho odpadu.Čo to znamená?

Hlavná zmena pre obyvateľa je v tom, že v roku 2022 sa neplatia poplatky obci za komunálne odpady na osobu za rok, ale za množstvo vyprodukovaného NEVYTRIEDENÉHO odpadu. Cena za vývoz jednej 120l smetnej nádoby (kuky) je od 1.1.2023 5,00€.

Tento nový spôsob zohľadňuje tlak ministerstva životného prostredia na maximalizáciu triedenia komunálnych odpadov, ako aj požiadavky mnohých z vás, ktorí poctivo triedia a smetné nádoby (kuky) im odvážajú poloprázdne. Podľa nového systému bude každá domácnosť platiť toľko, koľko nevytriedeného odpadu vyprodukuje. Je to spravodlivejší spôsob spoplatnenia.

Frekvencia vývozov zostáva rovnaká – raz za 2 týždne, ale po novom bude závisieť iba na domácnosti, či smetnú nádobu vyloží každé 2 týždne, raz za mesiac, alebo ešte menej často. Naša obec ponúka možnosť triedenia všetkých vytriediteľných zložiek komunálneho odpadu vyprodukovaných domácnosťami plasty, papier, kovy, sklo, bioodpad, kuchynský odpad, oleje z kuchyne, baterky, elektroodpad, objemový odpad. Do smetnej nádoby by malo teda putovať iba minimum odpadu – teda nevytriediteľný odpad. Záleží na každom občanovi, ako sa k tomu postaví.

Asi najvýstižnejšou charakteristikou nového systému zberu komunálneho dopadu je veta:

Koľko vyprodukujem …. toľko zaplatím, alebo Čím viac vytriedim …. tým viac ušetrím.


Praktické informácie a čísla

Výška poplatkov na rok 2023
120l smetná nádoba1 vývoz5,00 EUR
26 vývozov/rok = dvojtýždenný interval130,00 EUR
13 vývozov/rok = mesačný interval65,00 EUR
240l smetná nádoba 1 vývoz10,00 EUR
26 vývozov/rok = dvojtýždenný interval260,00 EUR
13 vývozov/rok = mesačný interval130,00 EUR
1100l smetný kontajner 1 vývoz45,83 EUR
26 vývozov/rok = dvojtýždenný interval1191,58 EUR
13 vývozov/rok = mesačný interval595,79 EUR
120l AVE vrece (na komunálny odpad)/ks4,50 EUR

Počet vývozov za rok sa automaticky počíta vďaka začipovaným nádobám.Pre lepšie pochopenie uvádzame nasledujúce príklady na rok 2022.

Príklad 4-člennej domácnosti – v roku 2021 bol pre 4 člennú domácnosť poplatok vo výške 110 EUR. V roku 2022 pri dvojtýždňovom intervale vývozov = 26 vývozov je výška poplatku 117 EUR. Ak domácnosť nevyloží smetnú nádobu každý 2 týždeň, ale napríklad iba 23 krát, poplatok jej bude znížený o 13,50 EUR (3×4,50 EUR). Táto suma bude domácnosti automaticky odrátaná zo sumy výmeru na nasledujúci rok. Ak domácnosť nedostatočne triedi a nestačí jej smetná nádoba v 2-týždňovom intervale, môže si zakúpiť AVE vrece, alebo si vyložiť aj ďalšiu začipovanú nádobu, ale každý jeden vývoz vreca bude spoplatnený sumou 4,50 EUR.

Príklad 2  člennej domácnosti – v roku 2021 bol pre 2 člennú domácnosť poplatok vo výške 55 EUR za 120 litrovú nádobu pri dvojtýždňovom vývoze. Toto ale nebolo spravodlivé voči 4 členným domácnostiam, ktoré triedili a mali k dispozícii na osobu len polovičný objem smetnej nádoby (120 litrov pre 2 osoby oproti 120 litrom pre 4 osoby). Preto odporúčame 2 členným domácnostiam využiť 4-týždňový interval vývozov za 58,50 EUR.Dôležitá informácia pre dôchodcov!!

Domácnosť, v ktorej žije sám jeden dôchodca (jednočlenná domácnosť) môže získať zľavu z poplatku za komunálne odpady vo výške 50% a to za podmienky, že dodrží 4-týždňový interval vývozov alebo maximálne 13 vývozov za rok. Znížený poplatok pre takéto domácnosti platí iba pri dodržaní maximálne 13-tich vývozoch za rok.

Prečo dochádza k zmene systému?

Zmenou systému poplatkov naša obec reaguje na požiadavky ministerstva životného prostredia, aby sme maximalizovali triedenie odpadov a znižovali množstvo netriedeného komunálneho odpadu. Zároveň je to aj reakcia na neustále zvyšovanie cien v odpadovom hospodárstve. K zdražovaniu prichádzalo každoročne z dôvodov zvyšovania cien naprieč celým slovenským hospodárstvom a nedostatku skládok na trhu. Za posledné tri roky obci niektoré náklady narástli o 200 až 300%. Vďaka zmenám, ktoré sme u nás začali zavádzať pred tromi rokmi, sme zabránili extrémnemu zvyšovaniu poplatkov pre občanov. Vďaka zavedeným zmenám sme výrazne zvýšili mieru triedenia v našej obci a zmodernizovali sme celý systém. Keďže všetci sme iní a každý pristupuje k triedeniu rôzne, zaviedli sme spravodlivejší poplatkový systém, ktorý zohľadňuje úroveň triedenia každej jednej domácnosti.

Výmery na tento rok vám budú zasielané v mesiaci február. Pre domácnosti v ktorých žije jedna ale dve osoby budú výmery automaticky nastavené na 4-týždňový interval vývozov. Pre domácnosti v ktorých žije tri alebo viac osôb budú výmery automaticky nastavené na 2-týždenný interval vývozov. Domácnosti ktorým prednastavený interval vývozov smetnej nádoby nevyhovuje žiadame, aby do konca januára kontaktovali obecný úrad a požiadali a zmenu intervalu vývozov.

Tohtoročné výmery budú obsahovať sumu poplatku za komunálne odpady za celý rok 2022. V roku 2023, teda o rok bude vykonané vyúčtovanie reálneho počtu vývozov každej domácnosti. Domácnostiam, ktoré nevyložili smetnú nádobu v roku 2022 toľko krát ako mali zaplatené budú tieto výsypy odpočítané z poplatkov za rok 2023. Tie domácnosti, ktoré vyložili smetnú nádobu viac krát ako mali zaplatené, budú musieť doplatiť tieto výsypy vo výmere na rok 2023.

V prípade nejasností sa pokojne obráťte telefonicky na tel. čísle 031 7876 182, emailom na pam@jelka.sk alebo osobne na úsek odpadového hospodárstva obecného úradu p. Madarászová, ktorý vám na každú vašu otázku ochotne odpovedia.


Ako a čo tiediť, kam odpady uložiť?


ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPADzber od domácností (každý druhý týždeň)
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPADv čiernych AVE vreciach zber od domácností alebo na zbernom mieste
PLASTY

fľaše zošliapnuté, vo fóliových vreciachfľaše z nealko nápojov, sirupov, vína a pod., fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom, igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín, strečové fólie,penový polystyrénplasty nesmú byť znečistené potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod.)
vrecový zber z domácností (1 x mesačne) a zberné miesto za cintorínom
PAPIER
noviny, časopisy, papierové obaly, vrecia (kartóny a kartónový papier je zbieraný spred domovov počas vrecového zberu )nesmie byť znečistený potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod., musí byť zbavený kovových častí, indiga, plastových súčastí, alobalov a pod.
vrecový zber z domácností (1 x mesačne) a zberné miesto za cintorínom
SKLO
sklené fľaše biele aj farebné bez uzáverov z kovu, plastu a pod., poháre, sklo z okenných tabúľ, iné sklené obalynepatria sem taniere, porcelán, zrkadlá, lepené sklá, sklá z monitorov a obrazoviek, sklenené obaly s obsahom nebezpečných látok
1300L nádoby rozmiestnené v obci a zberné miesto za cintorínom
KOVY
kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby z pást, kovové súčiastky, drôty, káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové a kovové viečka a obaly, klince, sponky, kľúče, zámky, konzervy z kompótov a iných potravín (vypláchnuté bez zvyškov), plechovky z nápojov (vypláchnuté), oceľové plechovky a pod.kovy bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami
zberné miesto za cintorínom a medzi plasty v rámci
vrecového zberu z domácností (1 x mesačne)
VKM – TETRAPAK 
viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína a pod. (krabice od trvanlivého mlieka a džúsov)
zberné miesto za cintorínom
a medzi plasty v rámci vrecového zberu z domácností (1 x mesačne)
POUŽITÝ OLEJ
(použité oleje z kuchyne)
zberné miesto za cintorínom
TEXTIL a OBLEČENIE
(čisté oblečenie, textil a topánky)
zberné miesto za cintorínom (špeciálne kontajnery)
OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY
(prioritne odovzdajte v pneuservisoch)
všetky pneuservisy a distribútori pneumatík v obci a zberné miesto za cintorínom
ELEKTROODPAD
(nerozobraté TV, chladničky, práčky, počítače, atď.)
zberné miesto za cintorínom
BIOLOGICKÝ ODPAD
(zo záhrad, konáre, lístie, tráva)
zberné miesto za cintorínom
POLYSTYRÉNobalový polystyrén do vrecového zberu medzi plasty,
stavebný polystyrén a XPS (čistý) zberné miesto za cintorínom
KUCHYNSKÝ ODPADzberné miesto za cintorínom (vyliať do pripravených sudov)
OBJEMOVÝ ODPAD
(skrine, matrace, koberce a pod.)
zberné miesto za cintorínom

Vážení obyvatelia,

Začiatkom roku 2019 sme zaviedli zmeny v odpadovom hospodárstve našej obce. Boli sme k tomu prinútení, nakoľko dovtedajší stav bol jednoducho neudržateľný. Neudržateľný z ekonomického, environmentálneho ale i z ľudského hľadiska.


V prvom rade sme prestali robiť výnimky medzi obyvateľmi, pretože všetci v našej obci sme si rovní. Zastavili sme nekontrolovateľný vývoz odpadov na naše zberné miesto za cintorínom od neplatičov a cudzích obyvateľov. Jasne sme definovali, kto má na čo nárok. Zaviedli sme komfortný vrecový zber plastov, papiera, tetrapakov a kovov z domácností. Začali sme dôkladne uplatňovať nastavené pravidlá a výsledky sa postupne dostavujú. Kvôli stabilizácii nášho odpadového hospodárstva sme boli bohužiaľ donútení zvýšiť miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Za relatívne krátku dobu sme prešli veľkou a pozitívnou premenou. Dnes môžeme skonštatovať nasledovné zlepšenia a úspechy:

 • Zavedením vrecového zberu sa nám zvýšila reálna miera vytriedenia plastov, papiera, skla a kovov.
 • Dnes na zbernom mieste za cintorínom môžete odovzdať všetky druhy vytriedených odpadov vrátane objemného odpadu a elektroniky 3x v týždni. (Pritom mnoho obcí zabezpečuje odvoz objemného odpadu ako skrine, gauče a podobne ako i elektroniku iba 2 x ročne, tak ako to prikazuje zákon).
 • Vďaka systematickému a podrobnému systému kontroly a následným sankciám je miera znečistenia obce v extraviláne čiernymi skládkami výrazne nižšia ako pred rokom či dvomi. V tomto nám výrazne pomáha i založenie poriadkovej služby v obci.
 • Znížili sme množstvo komunálneho odpadu o cca 300ton/rok
 • Zavedením označovania nádob na komunálny odpad sme za jeden rok zvýšili počet domácností zapojených do odpadového hospodárstva obce z 1300 na viac ako 1600. Inými slovami sme znížili počet neplatičov o 300 rodín a to ešte nie sme na konci.

Teraz prichádzame s ďalšou novinkou a tou je čipovanie smetných nádob na komunálny odpad. Keďže chceme mať reálny prehľad a podrobnejšie štatistiky o domácnostiach, nádobách a vývozoch komunálneho odpadu, pristupujeme k spomínanému čipovaniu smetných nádob na komunálny odpad. Už nebudeme používať náš obecný nálepkový systém, ale nové nálepky s čipom a QR kódom. Tieto nálepky zostanú na vašich nádobách aj po ďalšie roky. Kvôli čipovaniu nádob nemusíte nikam chodiť. Čipovanie prebehne vo vašich domácnostiach. V najbližších týždňoch budú zaškolení pracovníci obecného úradu a členovia poriadkovej služby vykonávať čipovanie vašich nádob na odpady. Bližšie informácie o konkrétnych dňoch čipovania vám budeme oznamovať aj prostredníctvom rozhlasu. Čipy sú vlastníctvom obce a každá domácnosť ho dostane zadarmo.

Nálepky s čipom nám pomôžu optimalizovať náš systém odpadového hospodárstva. Budeme vedieť kedy, kde a komu bola vyvezená nádoba. Budeme vedieť aj o nádobách , ktoré nemajú zaplatený poplatok za odpady alebo o nádobách, ktoré vôbec nemajú čip. Čipovaním nádob sa pripravujeme aj na očakávané legislatívne zmeny zo strany štátu.

Vopred vám všetkým ďakujeme za spoluprácu.

                                                                       Ing. Gabriel Kiš

                                                                        Starosta obce

Vážení občania,

v roku 2019 sme zaviedli niekoľko opatrení na stabilizovanie odpadového hospodárstva v našej obci.

Vďaka zavedeniu týchto nových opatrení, sa nám podarilo znížiť množstvo odvezeného komunálneho odpadu z obce o viac ako 300 ton/rok.
Najväčšiu zásluhu na tejto úspore malo opatrenie zákazu vstupu na zberný dvor všetkým občanom, ktorí nemajú zaplatené poplatky za komunálne odpady a povinnosť privezený netriedený komunálny odpad odovzávať výhradne v označených AVE vreciach. Zastavili sme tým neplatičov, obyvateľov cudzích obcí a miest, ako aj niektorých „podnikateľov“,ktorí k nám zadarmo vozili odpady a pritom z toho profitovali.

Podarilo sa nám úspešne zaviesť vrecový zber vytriedených plastov a papiera, pričom sme obyvateľov príliž nezaťažili triedením do mnohých vriec, nakoľko do vreca s plastmi sme umožnili ukladať aj polystyrén, plechovky, kovy a VKM (TETRAPAK). Okrem klasického papiera je možné vykladať pred domovy aj previazaný kartónový papier. Množstvo vyložených plastov a papiera sme nijako neobmedzovali.

Tešíme sa, že väčšina obyvateľov prijala tieto zmeny pozitívne a prax ukázala, že triedenie odpadov si veľká väčšina obyvateľov rýchlo osvojila.

Za odvoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu, teda za plasty, papier, sklo, kovy, textil, biologicky rozložiteľný odpad, VKM, elektroodpad atď. neplatíme. Čím viac odpadu vytriedime, tým lepšie.

Napriek našej spoločnej snahe a zvýšenému triedeniu odpadov bolo potrebné na rok 2020 zvýšiť poplatky za komunálne odpady na 27,50€/osoba nakoľko sa nám zvýšili aj náklady na zabezpečenie tejto služby.

Prečo je tomu tak?

1. Ceny služieb za odvoz a likvidáciu odpadov rastú každým rokom približne o 10%. (Zvyšovanie platov, zvýšenie cien pohonných hmôt atď.)

2. Ambiciózna politika štátu v oblasti separácie má za následok zvýšenie nákladov.

Slovenská republika naplánovala, že do roku 2021 by mali obce vyselektovať viac ako 60% svojho odpadu.
Motiváciou k triedeniu má byť politika penalizácie. To znamená, že systém je nastavený tak, že okrem samotných platieb zberovej spoločnosti (za zber, odvoz a uloženie odpadu na skládku), platí obec štátu zvlášť aj poplatok za skládkovanie. Zjednodušene to môžeme nazvať tak, že je to akási pokuta zo strany štátu za každú tonu vyvezeného odpadu na skládku. Výška poplatku sa odvíja od miery separovania v predošlom kalendárnom roku.

PoložkaÚroveň vytriedenia komunálneho odpaduSadzba za príslušný rok v eurách. t-1 
  201920202021
1<10%172633
210-20%122430
320-30%102227
430-40%81322
540-50%71218
650-60%71115
7>60%7811

Miera vytriedenia odpadov v našej obci za rok 2018 bola 30,3%
Miera vytriedenia odpadov za rok 2019 nie je dnes ešte známa, ale bude vyššia ako za rok 2018.

3. Stav svetového trhu s odpadmi

Napriek triedeniu a snahe občanov je trh presýtený vyseparovanými odpadmi a nie je o druhotnú surovinu dostatočný záujem. Takže vlastne odpad nikto nechce.

4. Štát nechce otvárať nové skládky a tie súčasné už nemajú dosť kapacít

Za krátku dobu, nebude kam vyvážať komunálny odpad – nebudú skládky. Čím bude menej kapacít na skládkovanie, tým bude vyššia cena za tonu odvezeného odpadu. Je to proste obchod!

Tieto 4 faktory tu budú vždy a bohužiaľ celoeurópsky trend je taký, že náklady na odpadové hospodárstvo budú s vysokou pravdepodobnosťou iba rásť. Jedinú vec, ktorú dokážeme ako občania ovplyvniť je miera rastu nákladov obce a to poctivým triedením odpadov.

Vrecový zber vytriedených plastov a papiera spred vašich domácností

Každá domácnosť, ktorá uhradila poplatok za vývoz komunálneho odpadu obdrží na obecnom úrade 24 kusov 120 litrových priesvitných vriec na obdobie 12-tich mesiacov. Na každý mesiac 2 vrecia. Jedno na vytriedené plasty a druhé na vytriedený papier. Raz za mesiac, podľa zverejneného harmonogramu zberov, domácnosť vyloží uzavreté vrecia pred bránu a náš zmluvný partner tieto vrecia po kontrole správneho triedenia odvezie.

Ak sa domácnosti nazbiera viac plastov alebo papiera, môže vyložiť aj viac takýcto vriec. Budú aj tie odvezené. Ak minie domácnosť priesvitné vrecia skôr ako za 12 mesiacov, môže si nové zakúpiť na obecnom úrade za nákupnú cenu obce. 

Harmonogram vrecového zberu plastov a papiera od domácností pre rok 2020:


9.1. , 6.2., 5.3., 2.4., 30.4., 28.5.,  25.6., 23.7., 20.8., 17.9., 15.10., 12.11., 10.12.

Čo môžete vložiť do vreca na plasty?

Stlačené plastové PET fľaše a plastové fľaše z nealko nápojov, sirupov, vína a pod., fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom, igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín, strečové fólie, kelímky od jogurtov (bez zvyškov potravín), plastové hračky a rôzne plastové predmety a aj polystyrén. Do týchto vriec môžete vkladať aj TETRAPAK (krabice od trvanlivého mlieka, ďžúsov a pod.) ako aj hliníkové plechovky od piva a sladených nápojov a malé kovy, hliníkové viečka z jogurtov a podbne.

Upozorňujeme, že všetky fľaše a nádoby musia byť zbavené vzduchu – teda STLAČENÉ! Plasty taktiež nesmú byť znečistené potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod.

POZOR!
Zberová spoločnosť vrecia s nestlačenými fľašami alebo s obsahom, ktorý do daných vriec nepatrí neodvezie!

Čo môžete vložiť do vreca na papier?

Noviny, časopisy, papierové a kartónové obaly, papierové vrecia, krabice.
Papier nesmie byť znečistený potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod., musí byť zbavený kovových častí, indiga, plastových súčastí, alobalov a pod.

Ak sa vám nazbiera viac plastov alebo papiera ako na jedno vrece za mesiac, môžete naplniť aj viac vriec. Takéto vrecia naviac si môžete zaobstarať na obecnom úrade. Aj viac správne naplnených vriec vám bude odvezených.

Ak máte viac kartónu, zviažte ho a dajte vedľa vreca.

2. Podmienky zberu a vývozu zmesového komunálneho odpadu (klasické smetné nádoby)

Každá domácnosť, ktorá chce, aby jej bol zmesový komunálny odpad odvezený, musí mať smetnú nádobu (kuka nádobu) označenú nálepkou. Túto nálepku obdrží občan na obecnom úrade po preukázaní sa dokladom o zaplatení poplatku za vývoz komunálneho odpadu. Smetná nádoba, ktorá nebude označená nálepkou, nebude vyvezená! Je v záujme obyvateľov mať zaplatené poplatky čím skôr. Nálepka obsahuje údaje o obci, rok – na ktorý je poplatok zaplatený a identifikačné číslo nádoby, ktoré je evidované na obecnom úrade pre prípad krádeže nálepky alebo smetnej nádoby. Nálepka je neprenosná a patrí domácnosti, na ktorú je evidovaná. Každá nálepka je platná iba na nádobu do objemu 120 litrov. Ak domácnosť používa 240 litrovú smetnú nádobu, musí na nádobu nalepiť 2 nálepky. 120 litrová smetná nádoba je určená pre domácnosť s maximálne 4-mi platiacimi obyvateľmi.

Domácnostiam, ktorým nestačí objem ich smetnej nádoby, budú mať možnosť si na obecnom úrade zakúpiť špeciálne označené 120 litrové vrecia za poplatok 1,60€ za jedno vrece. Takéto naplnené a zaviazané vrece môžu vyložiť v čase zberu zmiešaného komunálneho odpadu vedľa smetnej nádoby a bude im zberovou spoločnosťou odvezené. Iné (vlastné) vrecia alebo iný zmesový komunálny odpad nad objem smetnej nádoby zberová spoločnosť neodvezie!

3. Podmienky využívania obecného zberného miesta vytriedených zložiek komunálneho odpadu (medzi obyvateľmi často označované ako smetisko za cintorínom).

Najdôležitejšou informáciou je, že miesto známe ako smetisko, nie je smetiskom, ale zberným miestom vytriedených zložiek komunálneho odpadu!

Pravidlá zberného miesta:Každý občan, ktorý chce odovzdať odpad na zbernom mieste, musí mať v prvom rade uhradený poplatok za vývoz komunálneho odpadu v našej obci za aktuálny rok.

V areáli zberného miesta sa môžu zdržovať výhradne obyvatelia, ktorí prišli odovzdať vopred vytriedené zložky komunálneho odpadu (plasty, papier, kovy, sklo, biologicky rozložiteľný odpad) a poverení zamestnanci obce Jelka. Iné osoby majú prísny zákaz pohybu na zbernom mieste.

Občania sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov obce, ktorí pracujú na zmbernom mieste.

Na zbernom mieste je možné odovzdať iba vopred vytriedené nasledovné zložky komunálneho odpadu, a to osobitne:

Papier
 • noviny, časopisy, papierové obaly, vrecia (kartóny a kartónový papier je zbieraný spred domovov počas vrecového zberu )
 • nesmie byť znečistený potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod., musí byť zbavený kovových častí, indiga, plastových súčastí, alobalov a pod.
Kompozitné obaly – Tetrapaky
 • viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína a pod.
Sklo
 • sklené fľaše biele aj farebné bez uzáverov z kovu, plastu a pod., poháre, sklo z okenných tabúľ, iné sklené obaly
 • nepatria sem taniere, porcelán, zrkadlá, lepené sklá, sklá z monitorov a obrazoviek, sklenené obaly s obsahom
 • nebezpečných látok
Plasty
 • fľaše zošliapnuté, vo fóliových vreciach
 • fľaše z nealko nápojov, sirupov, vína a pod., fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom, igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín, strečové fólie,
 • penový polystyrén
 • plasty nesmú byť znečistené potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod.
Kovy
 • kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby z pást, kovové súčiastky, drôty, káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové a kovové viečka a obaly, klince, sponky, kľúče, zámky, konzervy z kompótov a iných potravín (vypláchnuté bez zvyškov), plechovky z nápojov (vypláchnuté), oceľové plechovky a pod.
 • kovy bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami
Drobný stavebný odpad
 • množstvo bez obmedzenia za poplatok 0,050 €/ kg; v súlade s § 32 Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka
 • za drobný stavebný odpad sa považuje najmä: betón cementový, dechtová lepenka, dlaždice a obkladačky, kamenná drvina, keramická dlažba, kvádre, linoleum, obkladacie dosky, odpad z demolácií, odpadová dechtová lepenka, piesok, sadrokartón, sadrové dosky, sklo s drôtenou vložkou, sklolaminát, stavebná suť – zmes, strešné krytiny – cementové, strešné krytiny – pálené, tehlová drvina, tehly odľahčené, tehly plné, tvárnice plné betónové, tvárnice pórobetónové, tvárnice škvarobetónové, umakart, výkopová zemina
 • Drobný stavebný odpad odporúčame odviesť na skládku stavebného odpadu na konci Vŕbovej ulice v Jelke, ktorú prevádzkuje spoločnosť Ekocenter s.r.o., v ktorej majú občania obce Jelka 50%-tnú zľavu. Je to oveľa lacnejšie, ako odložiť stavebný odpad na zbernom mieste. 
Biologicky rozložiteľný odpad
 • biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre, lístie…)

Na zbernom mieste je možné odovzdať zmiešaný komunálny odpad, ale výlučne v čiernych AVE-vreciach (klasické zmiešané smeti)! Tie Vám odvezie zberová spoločnosť len od domov (po zaplatení poplatku za komunálny odpad).

UPOZORNENIE: Prosíme všetkých občanov, aby dodržiavali vyššie uvedené pravidlá. Mnohé miesta v obci vrátane zberného miesta sú aktívne sledované obecným kamerovým systémom a nasnímané dôkazy môžu a budú použité pri postihovaní nezodpovedných občanov porušujúcich zákony a VZN obce o odpadoch.

4. Dôsledne uplatňujeme platné pravidlá ohľadom ukladania odpadov

Od 1.1.2016 je možné za uloženie odpadu na inom mieste než na mieste na to určenom obcou podľa § 115 ods. 1 písm. a) zákona uložiť pokutu do výšky 1 500,00 €. Ak budú náklady na odstránenie nezákonne uloženého odpadu presahovať výšku 266,00 €, vinník sa dopúšťa trestného činu.


Miesta určené obcou na ukladanie odpadov na území obce Jelka:

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD
zber od domácností (každý druhý týždeň)ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPADv čiernych AVE vreciach zber od domácností alebo na zbernom miestePLASTYvrecový zber z domácností (1 x mesačne) a zberné miesto za cintorínomPAPIERvrecový zber z domácností (1 x mesačne) a zberné miesto za cintorínomSKLO1300L nádoby rozmiestnené v obci a zberné miesto za cintorínomKOVYzberné miesto za cintorínom a medzi plasty v rámci
vrecového zberu z domácností (1 x mesačne)VKM – TETRAPAK  (krabice od trvanlivého mlieka a džúsov)zberné miesto za cintorínom
a medzi plasty v rámci vrecového zberu z domácností (1 x mesačne)POUŽITÝ OLEJpoužité oleje z kuchyne – zberné miesto za cintorínomTEXTIL a OBLEČENIEzberné miesto za cintorínomOPOTREBOVANÉ PNEUMATIKYvšetky pneuservisy a distribútori pneumatík v obci a zberné miesto za cintorínomElektroodpadzberné miesto za cintorínom

Na všetky ostatné miesta v obci sa vzťahuje prísny zákaz ukladania akýchkoľvek odpadov!

Žiadame obyvateľov, aby pri nakladaní s vlastným odpadom konali zodpovedne a uvážlivo. Obec bude pristupovať ku všetkým občanom rovnako a v prípade zistenia ukladania odpadov na inom mieste než na mieste určenom obcou bude postupovať v zmysle platnej legislatívy a platných VZN obce.

Vážení obyvatelia.

V júli tohto roka (2019) začali v našej obci platiť nové pravidlá v rámci odpadového hospodárstva.

 • Vytvorili sme také podmienky, aby sme umožnili všetkým občanom legálne odovzdať všetky druhy štandardných odpadov z domácností.
 • Zvýšili sme triedenie odpadov, ako aj samotné povedomie o triedení odpadov.
 • Podarilo sa nám stabilizovať situáciu na zbernom mieste za cintorínom a odpady k nám vynášajú už len naši obyvatelia. Samozrejme aj to len tí obyvatelia, ktorí majú zaplatené poplatky za odpady. Takto je to fér. Sme si všetci rovní.
 • Podarilo sa nám značne zvýšiť počet obyvateľov platiacich poplatky za odpady.

Napriek týmto úspechom a našej enormnej snahe, máme stale medzi sebou spoluobčanov, ktorí nerešpektujú pravidlá, porušujú zákon, ako aj naše VZN a to tým, že ukladajú odpady na verejné priestranstvá alebo do extravilánu obce.

Dovoľte mi, aby som touto cestou opätovne vyzval všetkých, čo takto konajú, že páchajú priestupky alebo trestné činy. Obec Jelka proti takýmto páchateľom aktívne koná.

Rád by som našu verejnosť ubezpečil, že neustále našu obec monitorujeme a sledujeme. Naša obecná poriadková služba je v oblasti odpadového hospodárstva (a nielen v rámci neho) veľmi aktívna. Na základe dlhodobo zbieraných dôkazov sme začali konať. V posledných týždňoch pravidelne vykonávame priestupkové konania voči znečisťovateľom a pokutujeme ich!

V zmysle zákona č.79/2015 o odpadoch, môžeme fyzickej osobe udeliť pokutu až do výšky 1500 EUR.


Týmto dôrazne upozorňujeme všetkých znečisťovateľov obce, že budeme neúnavne pracovať na tom, aby každý za znečistenie obce zaplatil. Do dnešného dňa boli všetky uskutočnené priestupkové konania ukončené uznaním viny a uložením nie malej pokuty.

Na dosiahnutie poriadku v našej obci využijeme všetky legálne dostupné prostriedky!

Zároveň chcem poďakovať všetkým našim obyvateľom, ktorí triedia svoj odpad a postavili sa k tejto problematike poctivo a zodpovedne. Týmto prístupom chránime našu prírodu, udržiavame čistotu a poriadok v obci a súčasne ideme príkladom našim deťom.

ĎAKUJEME!

Ing. Gabriel Kiš
starosta obce

Vážení občania,

Zverejňujeme dôležité informácie ohľadom nastávajúcich zmien v oblasti odpadového hospodárstva v našej obci.

Na základe štatistických údajov z minulých rokov môžeme skonštatovať, že my – obyvatelia našej obce produkujeme nadmerné množstvo komunálneho odpadu. Táto nadprodukcia odpadu negatívne vplýva na rozpočet obce a výška nákladov na vývoz odpadov je podstatne vyššia, ako vyzbierané poplatky od obyvateľov a podnikateľov v obci. Obec má ale hospodáriť tak, aby všetky náklady premietla do poplatkov za vývoz komunálneho odpadu. V praxi to znamená to, že koľko odpadu je v obci vyprodukované, toľko musia obyvatelia aj zaplatiť.

Od budúceho roku budeme tento systém uplatňovať a ak budeme aj tento rok produkovať tak veľa zmesového komunálneho odpadu ako po tie minulé, tak poplatok za komunálny odpad na osobu v roku 2020 bude podstatne vyšší.

Výšku poplatku vieme všetci ovplyvniť a to triedením. Za odvoz vytriedených zložiek komunálneho odpadu, teda za plasty, papier, sklo, kovy, textil, biologicky rozložiteľný odpad, VKM, elektroodpad atď. neplatíme. Čím viac odpadu vytriedime, tým lepšie.

Legislatíva Slovenskej republiky je nastavená tak, že ak obec nedostatočne triedi, tak okrem samotných nákladov za zber, odvoz a uloženie odpadu na skládku platí obec štátu zvlášť aj vysoký poplatok za uloženie odpadu na skládku. Zjednodušene to môžeme nazvať tak, že je to akási pokuta zo strany štátu pre tie obce, ktorých obyvatelia netriedia odpad dostatočne. Pre nás všetkých to znamená, že ak neznížime produkciu zmesového komunálneho odpadu a to hlavne triedením odpadu, tak reálne hrozí, že podľa našich predbežných prepočtov nám  budúci rok stúpne poplatok za odvoz komunálneho odpadu na jedného občana zo súčasných 19,30€ na približne 34€ za rok. Podľa našich prepočtov, môže u nás v roku 2021 tento poplatok pri nedostatočnom triedení stúpnuť na sumu okolo 70€ na osobu na rok.

Efektívnym triedením tento nárast poplatku dokážeme minimalizovať. Z tohto dôvodu vedenie obce pristúpilo k zmenám a zavádzame upravený systém odpadového hospodárstva v našej obci.

O čo vlastne ide? 

Ide o niekoľko opatrení, ktoré majú nám, obyvateľom našej obce uľahčiť život, umožniť efektívne a ľahko triediť odpad a súčasne ušetriť za poplatky za vývoz komunálneho odpadu v budúcich rokoch.

Čo sa mení?

1. Zavádzame vrecový zber vytriedených plastov a papiera spred vašeich domácností

Každá domácnosť, ktorá uhradila poplatok za vývoz komunálneho odpadu obdrží na obecnom úrade 24 kusov 120 litrových priesvitných vriec na obdobie 12-tich mesiacov. Na každý mesiac 2 vrecia. Jedno na vytriedené plasty a druhé na vytriedený papier. Raz za mesiac, podľa zverejneného harmonogramu zberov, domácnosť vyloží uzavreté vrecia pred bránu a náš zmluvný partner tieto vrecia po kontrole správneho triedenia odvezie.

Ak sa domácnosti nazbiera viac plastov alebo papiera, môže vyložiť aj viac takýcto vriec. Budú aj tie odvezené. Ak minie domácnosť priesvitné vrecia skôr ako za 12 mesiacov, môže si nové zakúpiť na obecnom úrade za nákupnú cenu obce. 

Harmonogram vrecového zberu plastov a papiera od domácností pre rok 2019:


30.5. , 27.6., 25.7., 22.8., 19.9., 17.10., 14.11., 12.12.

Čo môžete vložiť do vreca na plasty?

Stlačené plastové PET fľaše a plastové fľaše z nealko nápojov, sirupov, vína a pod., fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom, igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín, strečové fólie, kelímky od jogurtov (bez zvyškov potravín), plastové hračky a rôzne plastové predmety a aj polystyrén. Do týchto vriec môžete vkladať aj TETRAPAK (krabice od trvanlivého mlieka, ďžúsov a pod.) ako aj hliníkové plechovky od piva a sladených nápojov.

Upozorňujeme, že všetky fľaše a nádoby musia byť zbavené vzduchu – teda STLAČENÉ! Plasty taktiež nesmú byť znečistené potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod.

POZOR!
Zberová spoločnosť vrecia s nestlačenými fľašami alebo s obsahom, ktorý do daných vriec nepatrí neodvezie!

Čo môžete vložiť do vreca na papier?

Noviny, časopisy, papierové a kartónové obaly, papierové vrecia, krabice.
Papier nesmie byť znečistený potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod., musí byť zbavený kovových častí, indiga, plastových súčastí, alobalov a pod.

Ak sa vám nazbiera viac plastov alebo papiera ako na jedno vrece za mesiac, môžete naplniť aj viac vriec. Takéto vrecia naviac si môžete zaobstarať na obecnom úrade. Aj viac správne naplnených vriec vám bude odvezených.

UPOZORNENIE: 1300 litrové kontajnery na plasty rozložené po obci budú v najbližších týždňoch odstránené. Už nebude možné na tieto miesta odložiť žiadne plasty. Odloženie akéhokoľvek odpadu na týchto miestach sa bude považovať za nelegálne a obec bude znečisťovateľov postihovať v zmysle zákona o odpadoch!

2. Upravujeme podmienky zberu a vývozu zmesového komunálneho odpadu (klasické smetné nádoby)

Každá domácnosť, ktorá chce, aby jej bol zmesový komunálny odpad odvezený, musí mať smetnú nádobu (kuka nádobu) označenú nálepkou. Túto nálepku obdrží občan na obecnom úrade po preukázaní sa dokladom o zaplatení poplatku za vývoz komunálneho odpadu. Smetná nádoba, ktorá nebude označená nálepkou, nebude vyvezená! Je v záujme obyvateľov mať zaplatené poplatky čím skôr. Nálepka obsahuje údaje o obci, rok – na ktorý je poplatok zaplatený a identifikačné číslo nádoby, ktoré je evidované na obecnom úrade pre prípad krádeže nálepky alebo smetnej nádoby. Nálepka je neprenosná a patrí domácnosti, na ktorú je evidovaná. Každá nálepka je platná iba na nádobu do objemu 120 litrov. Ak domácnosť používa 240 litrovú smetnú nádobu, musí na nádobu nalepiť 2 nálepky. 120 litrová smetná nádoba je určená pre domácnosť s maximálne 4-mi platiacimi obyvateľmi.

Domácnostiam, ktorým nestačí objem ich smetnej nádoby, budú mať možnosť si na obecnom úrade zakúpiť špeciálne označené 120 litrové vrecia za poplatok 1,54€ za jedno vrece. Takéto naplnené a zaviazané vrece môžu vyložiť v čase zberu zmiešaného komunálneho odpadu vedľa smetnej nádoby a bude im zberovou spoločnosťou odvezené. Iné (vlastné) vrecia alebo iný zmesový komunálny odpad nad objem smetnej nádoby zberová spoločnosť neodvezie!

Na zaplatenie poplatkov za komunálny odpad a na nalepenie nálepiek na smetné nádoby obec vyhradí prechodné obdobie – do konca mája. Preto nemusíte mať obavy, že vám v najbližšom období  zberová spoločnosť neoznačené smetné nádoby nevyprázdni.

3. Upravujeme podmienky využívania obecného zberného miesta vytriedených zložiek komunálneho odpadu (medzi obyvteľmi často označované ako smetisko).

Najdôležitejšou informáciou je, že miesto známe ako smetisko, nie je smetiskom, ale zberným miestom vytriedených zložiek komunálneho odpadu!

Pravidlá zberného miesta:


Každý občan, ktorý chce odovzdať odpad na zbernom mieste, musí mať v prvom rade uhradený poplatok za vývoz komunálneho odpadu v našej obci za aktuálny rok.

V areáli zberného miesta sa môžu zdržovať výhradne obyvatelia, ktorí prišli odovzdať vopred vytriedené zložky komunálneho odpadu (plasty, papier, kovy, sklo, biologicky rozložiteľný odpad) a poverení zamestnanci obce Jelka. Iné osoby majú prísny zákaz pohybu na zbernom mieste.

Občania sú povinní dodržiavať pokyny zamestnancov obce, ktorí pracujú na zmbernom mieste.

Na zbernom mieste je možné odovzdať iba vopred vytriedené nasledovné zložky komunálneho odpadu, a to osobitne:

Papier
 • noviny, časopisy, papierové a kartónové obaly, vrecia, krabice
 • nesmie byť znečistený potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod., musí byť zbavený kovových častí, indiga, plastových súčastí, alobalov a pod.
Kompozitné obaly – Tetrapaky
 • viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína a pod.
Sklo
 • sklené fľaše biele aj farebné bez uzáverov z kovu, plastu a pod., poháre, sklo z okenných tabúľ, iné sklené obaly
 • nepatria sem taniere, porcelán, zrkadlá, lepené sklá, sklá z monitorov a obrazoviek, sklenené obaly s obsahom
 • nebezpečných látok
Plasty
 • fľaše zošliapnuté, vo fóliových vreciach
 • fľaše z nealko nápojov, sirupov, vína a pod., fľaše od čistiacich prostriedkov, šampónov, aviváže, destilovanej vody, tekutých mydiel, bandasky neznečistené olejom, igelitové tašky, fólie z pracích práškov, fólie zo stavebnín, strečové fólie,
 • penový polystyrén
 • plasty nesmú byť znečistené potravinami, olejom, dechtom, farbami a pod.
Kovy
 • kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby z pást, kovové súčiastky, drôty, káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové a kovové viečka a obaly, klince, sponky, kľúče, zámky, konzervy z kompótov a iných potravín (vypláchnuté bez zvyškov), plechovky z nápojov (vypláchnuté), oceľové plechovky a pod.
 • kovy bez obsahu a znečistenia ropnými a nebezpečnými látkami
Drobný stavebný odpad
 • množstvo bez obmedzenia za poplatok 0,050 €/ kg; v súlade s § 32 Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka
 • za drobný stavebný odpad sa považuje najmä: betón cementový, dechtová lepenka, dlaždice a obkladačky, kamenná drvina, keramická dlažba, kvádre, linoleum, obkladacie dosky, odpad z demolácií, odpadová dechtová lepenka, piesok, sadrokartón, sadrové dosky, sklo s drôtenou vložkou, sklolaminát, stavebná suť – zmes, strešné krytiny – cementové, strešné krytiny – pálené, tehlová drvina, tehly odľahčené, tehly plné, tvárnice plné betónové, tvárnice pórobetónové, tvárnice škvarobetónové, umakart, výkopová zemina
 • Drobný stavebný odpad odporúčame odviesť na skládku stavebného odpadu na konci Vŕbovej ulice v Jelke, ktorú prevádzkuje spoločnosť Ekocenter s.r.o., v ktorej majú občania obce Jelka 50%-tnú zľavu. Je to oveľa lacnejšie, ako odložiť stavebný odpad na zbernom mieste. 
Biologicky rozložiteľný odpad
 • biologicky rozložiteľný odpad (tráva, konáre, lístie…)

Na zbernom mieste je možné odovzdať zmiešaný komunálny odpad, ale výlučne v čiernych AVE-vreciach (klasické zmiešané smeti)! Tie Vám odvezie zberová spoločnosť len od domov (po zaplatení poplatku za komunálny odpad).

UPOZORNENIE: Prosíme všetkých občanov, aby dodržiavali vyššie uvedené pravidlá. Mnohé miesta v obci vrátane zberného miesta sú aktívne sledované obecným kamerovým systémom a nasnímané dôkazy môžu a budú použité pri postihovaní nezodpovedných občanov porušujúcich zákony a VZN obce o odpadoch.

4. Dôsledne uplatňujeme platné pravidlá ohľadom ukladania odpadov

Od 1.1.2016 je možné za uloženie odpadu na inom mieste než na mieste na to určenom obcou podľa § 115 ods. 1 písm. a) zákona uložiť pokutu do výšky 1 500,00 €. Ak budú náklady na odstránenie nezákonne uloženého odpadu presahovať výšku 266,00 €, vinník sa dopúšťa trestného činu.

Miesta určené obcou na ukladanie odpadov na území obce Jelka:
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD – zber od domácností (každý druhý týždeň)
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD – v čiernych AVE vreciach na zbernom mieste
PLASTY – vrecový zber z domácností (1 x mesačne) a zberné miesto za cintorínom
PAPIER – vrecový zber z domácností (1 x mesačne) a zberné miesto za cintorínom
SKLO – 1300L nádoby rozmiestnené v obci a zberné miesto za cintorínom
KOVY – dvor obecného úradu a zberné miesto za cintorínom
VKM – TETRAPAK  (krabice od trvanlivého mlieka a džúsov) – dvor obecného úradu a zberné miesto za cintorínom
POUŽITÝ OLEJ – použité oleje z kuchyne – dvor obecného úradu
TEXTIL a OBLEČENIE – dvor obecného úradu
OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY – všetky pneuservisy a distribútori pneumatík v obci a zberné miesto za cintorínom
Elektroodpad – dvor obecného úradu – po vyhlásení zberu, zvyčajne 2x ročne

Na všetky ostatné miesta v obci sa vzťahuje prísny zákaz ukladania akýchkoľvek odpadov!

Žiadame obyvateľov, aby pri nakladaní s vlastným odpadom konali zodpovedne a uvážlivo. Obec bude pristupovať ku všetkým občanom rovnako a v prípade zistenia ukladania odpadov na inom mieste než na mieste určenom obcou bude postupovať v zmysle platnej legislatívy a platných VZN obce.