Preskočiť na obsah

Členstvá obce v organizáciách a združeniach

Mikroregión 11Plus

Mikroregión 11 PLUS vznikol v roku 2012 s cieľom vytvorenia priestoru pre spoluprácu obcí, ktorá môže viesť k zvýšeniu kvality života v území, lepšiemu využívaniu dostupných zdrojov a najmä k postupnému budovaniu spoločnej identity ale aj k posilňovaniu lokálneho a regionálneho patriotizmu. Pomaly sa blížime k uzatvoreniu jednej dekády spoločného snaženia. Z pôvodných 10 zakladajúcich členov + 1 pristupujúceho člena vznikla časť názvu 11 a otvorenosť mikroregiónu pre širšiu spoluprácu charakterizuje slovo PLUS. Táto myšlienka, doterajšie aktivity ale najmä vízia na ďalšie obdobie oslovila ďalších partnerov a dnes, v roku 2021, má Mikroregión 11 PLUS dvadsať členov, ktorými sú obce.

https://www.mikroregion-11plus.sk/

Oblastná organizácia cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld

Hlavnými cieľmi tejto organizácie sú rozvoj a propagácia cestovného ruchu, zvýšenie návštevnosti a vytváranie nových atraktívnych ponúk pre návštevníkov nášho regiónu. Okrem toho ponúka podporu činnosti členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu, marketing a propagáciu doma a v zahraničí, podporuje kultúrny, spoločenský a športový život, chráni prírodné a kultúrne dedičstvo, organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov, poskytuje členom poradensko-konzultačné služby, spracúva, predkladá a realizuje projekty rozvoja cestovného ruchu, či zabezpečuje prezentáciu produktov cestovného ruchu regiónu.

https://www.matusovazem.eu/

ZMO GA-ŠA (Združenie miest a obcí – Galantsko-Šaliansko)

Združenie miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu vzniklo na základe požiadavky obyvateľov mať možnosť ovplyvňovať dianie v regióne a na Slovensku. Jedná sa o združenie, ktorého cieľom je podpora vyváženého regionálneho rozvoja v obciach a mestách, ktoré patria do združenia; ako i zastupovanie záujmov svojich občanov pri rokovaniach s národnými autoritami. Okrem toho činnosť združenia smeruje aj do oblastí podpory kultúrneho a sociálneho vyžitia obyvateľstva. Územie regiónu sa rozprestiera na Podunajskej nížine medzi riekami Váh a Malý Dunaj. Regiónmá nížinný charakter, v severnej časti mierne členitý. Podľa štatistikých údajov je rozloha regiónu 641,74 km2. K 31. 12. 2011 má 93 682 obyvateľov s hustotou obyvateľstva 146 obyvateľov/km2.

Združenie miest a obcí Žitného ostrova – ZMOŽO

Združenie miest a obcí Žitného ostrova (ďalej len ZMOŽO) so sídlom v Dunajskej Strede je dobrovoľným záujmovým združením na presadzovanie postavenia a práv miest a obcí Žitného ostrova s ohľadom na ich osobné postavenie a záujmy a potreby občanov týchto miest a obcí.

ZMOŽO bolo založené na ustanovujúcej schôdzi 11. septembra 1992 v Dunajskej Strede a zaregistrované na Ministerstve vnútra SR podľa zákona č.83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

https://www.zmozo.sk/

KRR

Klaster regionálneho rozvoja (ďalej len KRR) je záujmové združenie právnických osôb založené na princípe verejno súkromného partnerstva. Sme nezisková, nepolitická a odborne orientovaná organizácia, ktorá vznikla v roku 2008 s primárnou orientáciou na oblasť podpory cestovného ruchu. V roku 2016 klaster prešiel zásadnou premenou a rozšíril oblasti svojej pôsobnosti a zaznamenal nárast aktivít a členskej základe najmä z prostredia obcí, organizácií a združení s účasťou verejných partnerov. Našim zámerom je vytvárať jedinečné verejno-súkromné partnerstvo, ktorého členovia môžu spoločne rozvíjať aktivity v oblasti cestovného ruchu a turizmu, v polytechnických oblastiach ale aj v oblasti životného prostredia a environmentálnych projektoch. Realizujeme sa aj v aktivitách na podporu sociálnej oblasti.

www.krr.sk

ZMOS

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) bolo založené na obhajobu spoločných oprávnených záujmov a presadzovanie potrieb svojich členov, teda miest, obcí a mestských častí Bratislavy a Košíc, čo zároveň znamená, že jeho úlohou nie je vstupovať do riešenia individuálnych problémov jednotlivých členských miest a obcí.

Združenie miest a obcí Slovenska je najväčšia nevládna organizácia združujúca, zastupujúca a reprezentujúca mestá, obce a mestské časti v Slovenskej republike ako právnické osoby. Od svojho založenia v marci 1990 sa aktívne zapája do reformných procesov verejnej správy a svoje aktivity vyvíja tak vo vzťahu k svojim členom, ako aj vo vzťahu k národným orgánom a tiež na európskej a medzinárodnej úrovni. Vďaka aktívnej participácii v procesoch budovania a upevňovania miestnej samosprávy a demokracie na Slovensku Združenie miest a obcí Slovenska predstavuje neoceniteľný zdroj informácií, skúseností a dobrých praktík pre domáce a zahraničné inštitúcie a združenia miestnych samospráv.

https://www.zmos.sk/