Preskočiť na obsah

Správa obecných cintorínov

Október a november sú tie mesiace, kedy pozostalí častejšie navštevujú hroby svojich zosnulých. V Jelke sa nachádzajú dva cintoríny – Hlavný cintorín a cintorín Nová Jelka, ktorých správcom je Obec Jelka.

V Hlavnom cintoríne sa nachádza spolu 1718 hrobov a pochovaných je tam 2844 zosnulých. V cintoríne na Novej Jelke sa nachádza 338 hrobov a pochovaných je tam 572 zosnulých.

V súčasnosti eviduje obec Jelka nedoplatky a neuzavreté nájomné zmluvy na hrobové miesta na viac ako 800 hroboch.

Mnohých nájomcov dlhodobo nie je možné z rôznych dôvodov zastihnúť a preto nie je možné s nimi uzatvoriť nové nájomné zmluvy. Nezaplatených hrobových miest priebežne pribúda. Z tohto dôvodu sa obec rozhodla, že nalepením nálepiek na hroby upozorní pozostalých na neuhradené cintorínske poplatky, alebo na vypršanie platnosti nájomnej zmluvy.
Tento spôsob upozornenia je zavedený v mnohých mestách, ale aj v obciach, kde je veľké množstvo prípadov neuhradených cintorínskych poplatkov a neuzatvorených nájomných zmlúv za hrobové miesta. Nálepka upozorňuje na tento problém a vyzýva nájomcov, aby si svoje povinnosti naplnili.

V našej obci je v zmysle VZN stanovený cintorínsky poplatok na 10 rokov za jednohrob 17€, za dvojhrob 27€, za trojhrob 37€, za urnové miesto 17€, za detský hrob 9€.
Bližšie informácie nájdete vo Všeobecne záväznom nariadení č. 4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka, alebo u zodpovedného pracovníka obecného úradu Scarlett Kováčová, na tel. č.: 0317876182.

Aké máte povinnosti, ak ste našli na hrobe vášho príbuzného nalepenú nálepku?

Nálepka slúži ako upozornenie, že doba nájmu vypršala, resp. znamená výpoveď z nájomnej zmluvy, ak adresa nájomcu nie je známa. Zároveň Touto cestou vyzývame všetkých neplatičov a osoby, u ktorých nie sú splnené podmienky užívania hrobového miesta, aby sa čo najskôr dostavili na obecný úrad, číslo dverí 6 z dôvodu spresnenia evidencie resp. uzatvorenia nájomnej zmluvy. Len tak sa vyhnú v prípade nedoručenia písomného upozornenia (napríklad z dôvodu zmeny adresy) zrušeniu hrobového miesta. Termín návštevy prosíme dohodnúť pred príchodom na tel. č.: 031/7876182.

Výpoveď nájomnej zmluvy

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy podľa Zákona č. 470/5 Z. z. o pohrebníctve najmenej šesť mesiacov pred dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť. Prevádzkovateľ pohrebiska musí na túto skutočnosť nájomcu písomne upozorniť; alebo keď adresa nájomcu nie je známa, tak ho upozorní s nálepkou na hrobovom mieste. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu nezaplatenia nájomného a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu. Ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec. Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu nezaplatenia nájomného a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku, alebo nálepkou na hrobe. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.

Pohrebisko prístupné verejnosti

Pohrebiská v našej obci sú prístupné verejnosti v časoch:
•    od novembra do marca         denne         od 8.00 hodiny do 17.00 hodiny,
•    od apríla do augusta             denne         od 7.00 hodiny do 21.00 hodiny,
•    od septembra do októbra      denne         od 8.00 hodiny do 19.00 hodiny,
•    od 1.-8. novembra                denne         od 7.00 hodiny do 21.00 hodiny.

Oba cintoríny má obec plne digitalizované. Na stránkach http://www.virtualnycintorin.sk/cintorin/179 a http://www.virtualnycintorin.sk/cintorin/180 nájdete mapu oboch cintorínov obce Jelka.  

Na týchto stránkach sú vedené komplexné informácie o všetkých hroboch. Môžete si  ľahko skontrolovať, či máte uhradené poplatky za svoje hroby, či náhodou nevypršala platnosť vašej nájomnej zmluvy, resp. či je vedená nájomná zmluva. Poplatok za hrobové miesto sa v zmysle ustanovenia § 21 ods. 1 zákona číslo 131/2010 Z. z. o pohrebníctve uhrádza na každých desať rokov.

Správca cintorínov  (Obec Jelka) je Vám plne k dispozícii, v prípade ak sa vyskytnú nejaké otázky, pripomienky ohľadom virtuálneho cintorína, cintorínskych poplatkov a celkovej agendy cintorínov.

Obec Jelka žiada všetkých, ktorí majú nedoplatky na nájomnom za hrobové miesta, alebo nemajú uzavreté nájomné zmluvy, aby vyhľadali zodpovedného pracovníka Scarlett Kováčovú na Obecnom úrade v Jelke, ktorá Vám poskytne ďalšie informácie.