Preskočiť na obsah

Informácie zo zákona

Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Obec Jelka v súlade so zákonom č. 54/2019 o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti  a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva Zásady podávania, preverovania a evidovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

Zásady boli schválené starostom obce Ing. Gabrielom Kišom, dňa  18.10.2023,  s účinnosťou od 01.11.2023, nájdete ich v súbore na stiahnutie nižšie.

  • Za obec Jelka  úlohy zodpovednej osoby podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) plní  hlavný kontrolór obce.
  • Hlavný kontrolór plní úlohy zodpovednej osoby aj vo vzťahu k rozpočtovým organizáciám zriadených obcou:
    • Základná škola Lipóta Gregorovitsa s VJM- Gregorovits Lipót Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Jelka 399/1, 925  23 Jelka,
    • Materská škola – Óvoda, Mierová 960/18, 925 23 Jelka (ďalej len „rozpočtová organizácia“).

Písomné oznámenie  sa podáva na adresu:

Obec Jelka

Hlavný kontrolór obce

Mierová 959/17

925 23 Jelka

Písomné oznámenie má byť podané v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – INTERNE CHRÁNENÉ – do rúk hlavného kontrolóra obce“. Oznámenie elektronickou formou sa podáva na emailovú adresu:  tomovic.maria@gmail.com