Preskočiť na obsah

Vybavovanie žiadostí a sťažností

Postup pri vybavovaní žiadostí a sťažností

 • Sťažnosti možno podávať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade, riešia sa podľa postupu určeného zákonom.
 • Žiadosti, návrhy, podnety alebo iné podania možno podávať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade

Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania – §3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a primerane sa použijú aj jeho ustanovenia.

Medzi žiadosti patria:

 • stavebné povolenia
 • kolaudácie
 • žiadost o umiestnení stavieb
 • ohlasovanie drobnej stavby

Stanovujú sa nasledovné pravidlá a postup vybavovania:

 •  každá žiadosť sa podáva písomne alebo ústne na OcÚ
 •  žiadosti sú prejednané na najbližšom zasadaní Obecného zastupiteľstva
 •  o výsledku žiadosti bude podávateľ vyrozumený do 10 dní od zasadania Obecného zastupiteľstva, ktoré prerokuje jeho žiadosť. Starosta obce môže túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, ak je to potrebné na objektívne zisťovanie a preverovanie právne významných skutočností.
 •  o výsledku vybavenia obec upovedomí subjekt písomne
 •  anonymné žiadosti, návrhy a podnety obec vybavuje podľa vlastnej úvahy v závislosti od konkrétnych okolností