Preskočiť na obsah

Zápisnica z 3.plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 13.06.2019

Zverejnené
18. júna 2019
Kategória

Prítomní: Ing.Gabriel Kiš – starosta obce
 

Členovia OZ: Bc.Bánoczký M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD.Hakszer R., Kovács J., Mgr.Laurič I., Mgr.Letuseková D., Molnár F., Ing.Ruman T., Török P.

Hlavná kontrolórka obce: Mgr. Tomovičová M.

Ostatní prítomní: občania obce

K bodu 1. programu- Zahájenie zasadnutia

            Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing.Gabriel Kiš-starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 11 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.

K bodu 2. programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

            Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: I.Budaiho a Š. Bohonya.

Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.

Starosta obce za overovateľov zápisnice určil: Mgr.D. Letusekovú a Mgr. I. Lauriča.

K bodu 3. programu – Schválenie programu zasadnutia

Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

 • Zahájenie
 • Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 • Schválenie programu zasadnutia
 • Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 • Interpelácia
 • Odsúhlasenie „Záverečného účtu obce Jelka za rok 2018“ 
 • Návrh na podanie žiadosti o dotáciu a spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Jelke“
 • Návrh na podanie a spolufinancovanie cezhraničného projektu v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko
 • Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na II. polrok 2019
 • Rôzne: Žiadosti , Informácie
 • Diskusia
 • Návrh uznesenia
 • Záver


Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.


K bodu 4.programu – kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce predniesol kontrolu uznesení z 2. zasadnutia OZ a konštatoval, že  uznesenia OZ boli splnené. Poznamenal, že VZN o nakladaní s komunálnym odpadom  a drobným stavebným odpadom na území obce je v prospech každého občana. Ozvy sú pozitívne ohľadne separovania odpadu.

Ďalej poznamenal, že Zmluvy o nájme nebytových priestorov v podnikateľskom inkubátore sú uzavreté  s nájomníkmi a je vyriešené aj parkovanie vo dvore inkubátora pre nájomníkov.

Ďalej informoval poslancov ohľadne žiadosti o dočasné prijatie školopovinných detí z obce Hrubá Borša do základnej školy Jelka a vytvorenie spoločného školského obvodu základnej školy s obcou Hrubá Borša. Poznamenal, že je v kontakte s pánom starostom, škola je pripravená,  čaká sa  na spoločnú zmluvu.


K bodu 5. programu – Interpelácia

K tomuto programu neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy.


K bodu č. 6 programu – odsúhlasenie  Záverečného účtu  obce Jelka za rok 2018

Hlavná kontrolórka obce Mgr. Tomovičová  predniesla svoje stanovisko k záverečnému účtu. Informovala prítomných, že návrh záverečného účtu obce Jelka za rok 2018 je spracovaný v súlade s ustanoveniami § 16 zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej správy. Návrh záverečného účtu obce za rok 2018 bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce  a internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote, t.j. najmenej 15 dní pred jeho schválením. Obec v roku 2018 hospodárila s vykázaným prebytkom vo výške 25 581,97 €, ktorý  bude preúčtovaný v  prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, na krytie kapitálových a finančných výdavkov. Odporučila schváliť návrh záverečného účtu obce Jelka za rok 2018 výrokom: celoročné hospodárenie obce sa schvaľuje bez výhrad.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce Jelka za rok 2018 bez výhrad.


K bodu č. 7 programu – návrh na podanie žiadosti o dotáciu a spolufinancovanie projektu „ Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Jelke“

Pán starosta informoval prítomných, že projekt bol vypracovaný v súlade s výzvou Ministerstva vnútra č. V.P. HaZZ 2019 zameranou na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc , ktorá bola zverejnená 07.05.2019. Celková výška oprávnených výdavkov na projekt je vo výške 32 000, 88 Eur, požadovaná dotácia MV SR v rámci projektu  je 30 000,00 Eur a  podiel obce na celkových nákladoch projektu predstavuje minimálne 5 % t.j. 2 000,88- Eur.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti o dotáciu na projekt „ „Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Jelke“.


K bodu č. 8 programu – Návrh na podanie  a spolufinancovanie cezhraničného projektu v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

Pán starosta dal odsúhlasiť podanie  žiadosti o pridelenie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko na realizáciu projektu „ Udržateľné partnerstvo obcí Jelka a Galgagyörk“ a zabezpečenie spolufinancovania projektu v záujme jeho úspešnej realizácie, konkrétne do výšky 15%  z rozpočtu, t.j. sumu  4.500, 00 €.

V rámci tohto projektu bude možné organizovať rôzne SOFT akivity, koncerty, futbalové turnaje, atď.

Pán poslanec Molnár F. sa opýtal, prečo nemôžeme realizovať projekt s obcou Somberek. Starosta obce odpovedal, že preto nemôžeme, lebo tento projekt sa realizuje v rámci cezhraničnej spolupráce  a Somberek nepatrí do oprávneného cezhraničného územia.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti o finančný príspevok z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko na realizáciu projektu : Udržateľné partnerstvo obcí Jelka a Galgagyörk.


K bodu 9. programu – Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na II.polrok 2019

Pani Mgr.Tomovičová, hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom návrh plánu  kontrolnej činnosti na II.polrok 2019, ktorý obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo. Plán kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.


K bodu 10.programu- Rôzne

 V tomto bode boli prerokované došlé žiadosti.

Obecné zastupiteľstvo neschválilo žiadosť navrhovateľov  Alfréda Kempskiho, Michaely Kempskej, Rebeky Kempskej, Sáry Kempskej, Nikolety Beilovej, Mariána Kempskiho a Márie Kempskej, ktorí ako podielový spoluvlastníci ponúkli na predaj pozemok s parc.č. 862/15 v k.ú Jelka o výmere 270 m2 za cenu 50 €/m2, vedený na LV č. 1220 ako zastavaná plocha a nádvorie. Na uvedenom pozemku sa nachádza miestna komunikácia spravovaná obcou Jelka. Obec nemá záujem o ponúkaný pozemok a maximálna cena pozemku môže byť stanovená znaleckým posudkom.


Žiadosť Zdenka Matúša, bytom Jelka, Jahodná 211/11  o prenájom pozemku parc.č. 1182/2 v kat. úz. Jelka o výmere 229 m2, vedený na LV č. 3636 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve obce Jelka na parkovanie osobných automobilov OZ   bralo na vedomie. Pán starosta navrhol odročiť žiadosť z dôvodu potreby vyjasnenia vlastníckych vzťahov a reálnej zástavby na danej parcele.


Obecné zastupiteľstvo neschválilo  žiadosť Gejzu Schavela, bytom Jelka, Štúrova 1110/4, ktorý ponúka na predaj pozemok v kat.úz. jelka s parc.č. 748/1 o výmere 188 m2, vedený na LV č. 556 ako zastavaná plocha a nádvorie. Uvedený pozemok je súčasťou verejného priestranstva obce a navrhovateľ ho nemôže nijakým spôsobom obhospodarovať ani využívať pre vlastné potreby. Obec Jelka nemá záujem o kúpu ponúkaného pozemku.

Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Alžbety Budaiovej, bytom Jelka, Fábryho 1137/1 a Jozefa Rablánszkyho, bytom Jelka, Novojelčanská 913 o odkúpenie pozemku na novovytvorenej parcele č. 128/13 o výmere 309 m2 v kat.úz. Nová Jelka. Uvedený pozemok je súčasťou pozemku parc.č. 128/1, k.ú. Nová Jelka, vedeného na LV č. 1684 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka. Navrhovatelia žiadajú odkúpenie z dôvodu, že pozemok desiatky rokov užívajú ako súčasť vlastného pozemku parc.č. 111, na ktorom je vedený rodinný dom so súp.č. 913 v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov a ktorý tvorí jeden funkčný celok a ktorý majú riadne oplotený. / hodný osobitný zreteľ/. Pán Poslanec M.Bánoczký navrhol predať pozemok podľa znaleckého posudku.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť o odkúpenie pozemku na základe znaleckého posudku za 15,24 Eur /m2, t.j. 4 710,00 Eur za 309 m2.


Žiadosť Ladislava Palšoviča, bytom Pezinok, Silvánová 2576/3 v zastúpení spoluvlastníkov pozemkov v reg. KN „E“ parc.č. 3434/4, 3433/4 a 3432/4 k.ú. Jelka Rozálie Horváthovej , bytom Jelka, Novojelčanská 866 a Fridricha Vargu, bytom Jelka, Mostová 1208 vedených na LV č. 1237 o vysporiadanie horeuvedených pozemkov, nakoľko sa nachádzajú pod miestnym futbalovým ihriskom. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť o vysporiadanie horeuvedených pozemkov zámennou zmluvou.


Obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť SUPERCOLORS, s.r.o., Jelka, Hlavná 1414/138, v zastúpení konateľom Petrom Törökom o prebratie miestnej komunikácie „ Slnečná ulica „  a verejného osvetlenia nachádzajúcich sa na pozemkoch parc.č. 45/1 a 45/9 v k.ú. Nová Jelka. Pozemok parc.č. 45/1 o výmere 1119 m2 je vedený ako ostatná plocha, pozemok parc.č. 45/9 o výmere 227 m2 je vedený ako zastavaná plocha a nádvorie.

Pán starosta poznamenal, že preberanie  miestnej komunikácie a verejného osvetlenia vrátane pozemkov pod stavbami sa uskutoční bezodplatným prevodom v  prospech obce na základe písomnej zmluvy za splnenia nasledujúcich podmienok:

 • žiadateľ zabezpečí súhlas dotknutých osôb, ktoré majú vyznačenú ťarchu alebo vecné bremeno na uvedené parcely v LV č. 1227, prípadne žiadosť dotknutých osôb o zrušenie ťarchy alebo vecného bremena
 • žiadateľ nemá žiadne finančné záväzky na predmetných nehnuteľnostiach
 • pozemky budú bez záložných práv a zmluvných predkupných práv
 • pozemky pod stavbou komunikácie resp. VO musia mať svoje parc. čísla a musia byť zapísané a zakreslené v katastrálnej mape. Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne a dobu neurčitú.
 • komunikácie a VO budú skolaudované, bez vád, v súlade s platnými STN ( priložené náležité technické správy, revízne správy VO a rozvodov NN), komunikácie a chodníky musia mať vybudovaný systém odvod dažďovej vody dažďovou kanalizáciou, trativodmi a pod. Komunikácie a VO budú prevzaté až po kontrole technickým zamestnancom obce a jeho súhlasnom stanovisku.
 • odovzdávajúci poskytne obci záruku v trvaní min: VO: 24 mesiacov od prevzatia, Komunikácie: 5 rokov od prevzatia.
 • V záručnej dobe bude odovzdávajú odstraňovať vady stavby reklamované obcou na vlastné náklady.
 • Čestné vyhlásenie odovzdávajúceho podpísaného  jeho štatutárnym orgánom, že záväzky prevodcu voči subdodávateľom – zhotoviteľom stavby má vysporiadané, že nemá voči obci záväzky.

10  poslanci jednohlasne schválili žiadosť SUPERCOLORS, s.r.o.  Jelka, Hlavná 1414/138 s uvedenými podmienkami. Jeden poslanec sa zdržal hlasovania.


Žiadosť MEGACOLORS-STAV, s.r.o. Jelka, Hlavná 1414/38 v zastúpení konateľom Petrom Törökom o prebratie miestnej komunikácie „ Stoličná ulica“ a verejného osvetlenia nachádzajúcich sa na pozemku register KN „C“ parc.č. 1168/1 v k.ú. Jelka o výmere 815 m2 ako ostatná plocha, vedený na LV č. 1227 vo vlastníctve žiadateľa obecné zastupiteľstvo schválilo bezodplatným prevodom v prospech obce na základe písomnej zmluvy za splnenia identických podmienok, ktoré boli určené aj pre SUPERCOLORS, s.r.o.. 10 poslanci hlasovali za a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.


Žiadatelia Ladislav Varjú  bytom Jelka, Mierová 950/8 a manž. Ing.arch. Silvia Varjú, bytom jelka, Štermenská 582/40 podali žiadosť o odkúpenie pozemku na novovytvorenej parcele č. 1173/12 o výmere 38 m2 na Slanej doline. Uvedený pozemok je súčasťou pozemku  parc.č. 1173/1 v k.ú. Jelka v, vedeného na LV č. 1301 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve obce Jelka. Navrhovatelia sú podielovými spoluvlastníkmi susedných pozemkov parc.č. 1580/5 a 1580/33 v k.ú. Jelka a odkúpenie horeuvedeného pozemku žiadajú z dôvodu zachovania uličnej čiary oplotení vzhľadom k susedným nehnuteľnostiam. Novovytvorená parcela bola ohodnotená znalcom na 8,47 Eur/m2, t.j. 320,00 Eur za 38m2.   Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť o odkúpenie pozemku podľa priloženého znaleckého posudku.


Ďalšiu žiadosť podala Kinga Baráthová, bytom Jelka, Hlavná 184/28 o odkúpenie pozemku na novovytvorenej parcele č. 1174/44 o výmere 34 m2. Uvedený pozemok je súčasťou pozemku č. 1174/1 v k. ú. Jelka vo vlastníctve obce. Žiadateľka je vlastníkom susedných pozemkov a odkúpenie horeuvedeného pozemku žiada z dôvodu, že pozemok je oplotený a dlhé roky sa používa ako súčasť vlastných pozemkov. Zároveň sa zachová existujúca uličná čiara oplotení. Novovytvorená parcela bola ohodnotená znalcom na 11,50 Eur/m2 t.j. 390,00 Eur za 34 m2. 

Pán zástupca starostu Deák Z. k tomu dodal, že navrhovateľka nežiadala zámenu pozemkov a navrhol odpredať pozemok podľa znaleckého posudku. Obecné zastupiteľstvo s týmto návrhom taktiež jednohlasne súhlasilo.


Ďalej starosta obce predniesol poslancom žiadosť T-ZONE, s.r.o., Jelka, Mierová 956/, ktorá žiadala  obecné zastupiteľstvo o vyjadrenie k investičnému zámeru na  pozemkoch parc. č. 1160/2 a 1165/3 v k.ú. Jelka, vedených na LV č. 4363 ako záhrada v bezpodielovom spoluvlastníctve Attilu Tamása a maž. Rity Tamás, bytom Jelka , Chrenová 644/15. Výmera pozemku parc. č. 1160/2 je 9076 m2 a výmera pozemku parc.č. 1165/3 je 133 m2.

Pán starosta predložil poslancom architektonickú štúdiu pre výstavbu 4 jednopodlažných rodinných domov s príjazdovou komunikáciou a s príslušnou technickou infraštruktúrou.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo investičný zámer  na pozemkoch 1160/2 a 1165/3 v k.ú. Jelka pre T-ZONE, s.r.o..


Ďalej starosta obce predložil pred obecné zastupiteľstvo žiadosť o vyjadrenie k investičnému zámeru na pozemkoch reg. KN „C“ parc.č. 131/1, 131/2 a 131/3 k.ú. Nová Jelka, vedených na LV č. 33 vo vlastníctve Vladimíra Krajčoviča, bytom Jelka, Veľká 1270/69. Prílohou žiadosti je architektonická štúdia pre výstavbu 5 jednopodlažných rodinných domov s prístupovou neverejnou komunikáciou a parkovacím státím a s príslušnou technickou infraštruktúrou.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo investičný zámer na pozemkoch reg. KN „C“parc.č. 131/1,131/2 a 131/3 v k.ú. Nová Jelka  pre Vladimíra Krajčoviča.


Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Františka Molnára, bytom Jelka, Hlavná 1215 o vyjadrenie k investičnému zámeru stavby „ Bezdotyková ručná autoumýváreň“.

Obecné zastupiteľstvo schválilo predložený zámer k stavbe: 10 poslanci hlasovali za a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.


Ďalej pán starosta dal odsúhlasiť doplnenie PHSR obce Jelka o nasledovné body:

Do: Špecifický cieľ 15: Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry, Opatrenie 15.1 Zlepšenie stavu verejných budov doplniť Aktivitu: Aktivita 15.1.23 Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice – Jelka

Do: Špecifický cieľ 13: Zlepšenie podmienok bývania, Opatrenie 13.2 Zabezpečenie podmienok sociálneho bývania v obciach doplniť Aktivitu 13.2.2 Zlepšené formy bývania s prvkami prestupného bývania – Jelka.

Doplnenie PHSR obce Jelka s uvedenými bodmi obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.

  
K bodu č. 12. programu  – Diskusia 

Na zasadnutí sa zúčastnil pán Ing. Michal Žec, obyvateľ našej obce, ktorý podal žiadosť o rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Slaná dolina. Poznamenal, že tento problém už rieši dlhodobo, zatiaľ obec nepodnikla žiadne kroky ohľadne tejto problematike. Pán starosta prisľúbil pomoc v tejto veci . Povedal, že už bol na miestnej  obhliadke, potrebujú umiestniť 4 – 5 stĺpov  a dodal, že to bude v blízkej budúcnosti vyriešené, ale musia dodržať technické požiadavky a ochranné pásma pri vedení VN.

Poslanec Mgr.PhD. Hakszer R. poukázal na to, že pri zdravotnom stredisku zo strany  ul. Kostolnej taktiež chýba verejné osvetlenie, chýbajú tam aj stĺpy.

Poslanec Kovács J. sa informoval, či obec chystá niečo urobiť ohľadne kalamitného rozšírenia komárov. Pán starosta odpovedal, že zatiaľ nie je vyhlásený krízový stav, ale obec určite urobí opatrenia proti výskytu komárov v dôsledku dlhotrvajúcich dažďov. Prostredníctvom miestneho rozhlasu vyzve  občanov, aby  svoje pozemky vyčistili od vysokého porastu a buriny. Pokosením vysokej trávy sa zničia prirodzené úložiská a hniezda komárov.

Ďalej poslanec Kovács J. sa pýtal na to, či bude vydaný kalendár udalostí na II.polrok 2019, poznačil, že  on teraz kvôli pracovnej  zaneprázdnenosti na to nemá čas. Pán starosta k tomu dodal, že v mesiaci júl  opäť  vyjde  Jelčianske slovo, na ktorom sa už pracuje a  do ktorého sa môže zaradiť aj kalendár udalostí, bude tam okienko aj pre samosprávu, pre rôzne organizácie, pre školy , atď. 

Poslanec Ing. Ruman T. poukázal na to, že treba viac informovať ľudí ohľadne separovania odpadu. Občania sa sťažujú, že zaplatia poplatok a ešte treba  zakúpiť „nejaké čierne vrecia“ na obecnom úrade. Pán starosta k tomu dodal, že čierne vrecia s logom AVE je v prípade potreby možné zakúpiť na obecnom úrade. Tieto vrecia sú určené pre tých občanov, ktorí produkujú zvýšené množstvo zmiešaného komunálneho odpadu a nezmestí sa im do ich „kuka“ nádoby. Tieto vrecia je možné vyložiť k čiernym „kuka“ nádobám každú nepárnu stredu, alebo ich môžu odovzdať aj na zbernom mieste za cintorínom. Poznamenal, že občania prostredníctvom miestneho rozhlasu budú naďalej informovaní o termínoch zberov jednotlivých zložiek komunálneho odpadu.


Ďalej pán Ruman T. sa opýtal, kedy budú umiestnené nové autobusové zastávky.  Pán starosta povedal, že nie je problém zastávky doviezť, ale má záujem aj o prestavbu podkladov pri jednotlivých zastávkach, aby spĺňali aj estetické kritériá. Všetky priestory pod zastávkami sú  v rôzne zlom stave.  Najprv sa plánuje úprava a prestavba základov a až potom budú zastávky osadené.


Poslanec Mgr.PhD.Hakszer poznamenal, že aj chodníky sú v obci vo veľmi zlom stave.


Pán Molnár poukázal na to, že treba riešiť problém ohľadne otváracích hodín lekárne a ordinačných hodín zubnej lekárky. Ľudia sa sťažujú, že lekáreň je veľmi často zavretá a pani doktorka ordinuje denne len štyri hodiny.


K bodu 12. programu – Návrh uznesenia

Poslanec Igor Budai  prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.


K bodu č. 13 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing.Gabriel Kiš poďakoval poslancom a všetkým zúčastneným občanom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                                                                       Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Letušeková D.

                                           Mgr. Laurič I.

Zasadntuie prebiehalo od 18,30 do 21,30 hod.

Zapisovateľka: Szabóová M.

                                                            U Z N E S E N I A

                                z 3. plánovaného plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

                                                          v Jelke zo dňa 13.06.2019

Obecné zastupiteľstvo v Jelke:

schvaľuje:

Uznesením pod č. 3a.,/2019/OZ-3

       1. – Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2018 bez výhrad

Uznesením pod č. 3b.,/2019/OZ-3:

       2.– Preúčtovať výsledok hospodárenia za rok 2018, zisk vo výške 25 581,97 € v prospech účtu  

          428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

berie na vedomie:

 1. –  Správu hlavného kontrolóra za rok 2018

schvaľuje :

Uznesením pod č. 3c.,/2019/OZ-3:

 • Podanie žiadosti o dotáciu na podporu zvýšenia ochrany pred požiarmi  prostredníctvom výstavby, rekonštrukcie a modernizácie stavieb, nadobudnutie budov na účel hasičských staníc a hasičských zbrojníc podľa § 2 písm.c) bodov 1. až 3. zákona č. 526/2010 pre projekt „ Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Jelke“  v rámci výzvy  č. V.P HaZZ 2019, ktorého ciele sú v súlade s platným programom rozvoja obce,
 • zabezpečenie realizácie  projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
 • zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu zo strany žiadateľa vo výške  2.000,88 €  t.j.  min. 5% zo sumy celkových oprávnených výdavkov vo výške  32.000,88 €.

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

schvaľuje:

Uznesením pod č. 3d.,/2019/OZ-3:

 • podanie žiadosti o pridelenie finančného príspevku  z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko na realizáciu projektu „  Udržateľné partnerstvo obci Jelka a Galgagyörk“,
 • zabezpečenie spolufinancovanie projektu v záujme jeho úspešnej realizácie, konkrétne do výšky 15% z rozpočtu, t.j. sumu  4.500, 00 €.j

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

schvaľuje:

Uznesením pod č. 3e.,/2019/OZ-3:

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka  na II. polrok 2019

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

n e s c h v a ľ u j e:

Uznesením pod č. 3f.,/2019/OZ-3:

žiadosť navrhovateľov Alfréd Kempski, 925 23 Jelka, Trhová 1232/30, Michaela Kempská, 925 23 Jelka, Ravaszová 263/23, Rebeka Kempská, 925 32 Veľká Mača 590, Sára Kempská, 925 32 Veľká Mača 590, Nikoleta Beilová, 925 23 Jelka, Ravaszová 999/27, Marián Kempski, 925 23 Jelka, Ravaszová 999/27, Mária Kempská, 925 23 Jelka, Ravaszová 999/27, ktorí  listom č. OcÚJE-AL1/454/2019 zo dňa 10.04.2019 ako podieloví spoluvlastníci ponúkli na predaj pozemok reg. KN“C“ parc. č. 862/15 v k. ú. Jelka o výmere 270 m², vedený v LV č. 1220 ako zastavaná plocha a nádvorie.za cenu 50€/m². Na uvedenom pozemku sa nachádza miestna komunikácia spravovaná Obcou Jelka. Obec nemá záujem o kúpu pozemku.

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

berie na vedomie:

žiadosť Zdeněka  Matúša, 925 23 Jelka, Jahodná 211/11 o prenájom pozemku reg. KN“E“ parc. č.1182/2 v k. ú. Jelka o výmere 229 m², vedený na LV č. 3636 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka, na parkovanie osobných automobilov. Žiadosť OZ odročilo z dôvodu potreby vyjasnenia vlastníckych vzťahov a reálnej zástavby na danej parcele.

 neschvaľuje:

Uznesením pod č. 3g.,/2019/OZ-3:

žiadosť Gejzu Schavela, 925 23 Jelka, Štúrova 1110/4, ktorý ponúkol  na predaj pozemok reg. KN“C“ parc. č. 748/1 v k. ú. Jelka o výmere 188 m², vedený v LV č. 556 ako zastavaná plocha a nádvorie. Uvedený pozemok je súčasťou verejného priestranstva obce a navrhovateľ ho nemôže nijakým spôsobom obhospodarovať ani využívať pre vlastné potreby. Obec nemá záujem o kúpu pozemku.

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

schvaľuje:

Uznesením pod č. 3h.,/2019/OZ-3:

žiadosť  Alžbety Budaiovej, 925 23 Jelka, Fábryho 1137/1 a Jozefa Rablánszkyho, 925 23 Jelka, Novojelčanská 913 o odkúpenie pozemku na novovytvorenej parcele č. 128/13 reg. KN“C“ o výmere 309 m², vytvorenej geometrickým plánom č. 42/2019, vyhotoveného Ing. K. Szomolaiovou dňa 08.03.2019, úradne overeného OÚ Galanta, katastrálny odbor, pod č. 305/2019 dňa 30.03.2019. Uvedený pozemok je súčasťou pozemku reg. KN“C“ parc. č. 128/1 k. ú. Nová Jelka, vedeného na LV č. 1684 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka. Navrhovatelia žiadajú odkúpenie z dôvodu, že pozemok desiatky rokov užívajú ako súčasť vlastného pozemku reg. KN“C“ parc. č. 111, na ktorom je v LV č. 1800 vedený rodinný dom so súp. č. 913 v podielovom spoluvlastníctve žiadateľov a ktorý tvorí jeden funkčný celok a ktorý majú riadne oplotený. (hodný osobitný zreteľ) . Novovytvorená parcela reg. KN“C“ č. 128/13 bola ohodnotená znalcom na 15,24 Eur/m², t.j. 4710,00 Eur za 309 m².

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

schvaľuje :

Uznesením pod č. 3i.,/2019/OZ-3:

žiadosť Ladislava Palšoviča, 902 01 Pezinok, Silvánová 2576/3, v zastúpení spoluvlastníkov pozemkov reg. KN“E“ parc. č. 3434/4, 3433/4 a 3432/4 k. ú. Jelka Rozálie Horváthovej, 925 23 Jelka, Novojelčanská, a Fridricha Vargu, 925 23 Jelka, Mostová 1208, vedených na LV č. 1237, o vysporiadanie horeuvedených pozemkov, nakoľko sa nachádzajú pod miestnym futbalovým ihriskom zámennou zmluvou pozemkov.

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

schvaľuje:

Uznesením pod č.3j.,/2019/OZ-3:

žiadosť SUPERCOLORS s.r.o., 925 23 Jelka, Hlavná 1414/138, v zastúpení konateľom Petrom Törökom, o prebratie miestnej komunikácie “Slnečná ulica” a verejného osvetlenia nachádzajúcich sa na pozemkoch reg. KN”C” parc. č. 45/1 a 45/9 v k. ú. Nová Jelka, vedených na LV č. 1806 vo vlastníctve žiadateľa. Pozemok parc. č. 45/1 o výmere 1119 m² je vedený ako ostatná plocha, pozemok parc. č. 45/9 o výmere 227 m² je vedený ako zastavaná plocha a nádvorie.

Bezodplatný prevod miestnej komunikácie a verejného osvetlenia vrátane pozemkov pod stavbami   prospech obce na základe písomnej zmluvy za splnenia nasledujúcich podmienok:

 • žiadateľ zabezpečí súhlas dotknutých osôb, ktoré majú vyznačenú ťarchu alebo vecné bremeno na uvedené parcely v LV č. 1227, prípadne žiadosť dotknutých osôb o zrušenie ťarchy alebo vecného bremena
 • žiadateľ nemá žiadne finančné záväzky na predmetných nehnuteľnostiach
 • pozemky budú bez záložných práv a zmluvných predkupných práv
 • pozemky pod stavbou komunikácie resp. VO musia mať svoje parc. čísla a musia byť zapísané a zakreslené v katastrálnej mape. Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne a dobu neurčitú.
 • komunikácie a VO budú skolaudované, bez vád, v súlade s platnými STN ( priložené náležité technické správy, revízne správy VO a rozvodov NN), komunikácie a chodníky musia mať vybudovaný systém odvod dažďovej vody dažďovou kanalizáciou, trativodmi a pod.
 • Komunikácie a VO budú prevzaté až po kontrole technickým zamestnancom obce a jeho súhlasnom stanovisku.
 • odovzdávajúci poskytne obci záruku v trvaní min: VO: 24 mesiacov od prevzatia, Komunikácie: 5 rokov od prevzatia.
 • V záručnej dobe bude odovzdávajú odstraňovať vady stavby reklamované obcou na vlastné náklady.
 • Čestné vyhlásenie odovzdávajúceho podpísaného  jeho štatutárnym orgánom, že záväzky prevodcu voči subdodávateľom – zhotoviteľom stavby má vysporiadané, že nemá voči obci záväzky.

Hlasovalo: 11                       Za: 10                       Proti:0              Zdržal sa: 1

schvaľuje :

Uznesením pod č. 3k.,/2019/OZ-3:

žiadosť MEGACOLORS-STAV s.r.o., 925 23 Jelka, Hlavná 1414/138, v zastúpení konateľom Petrom Törökom, o prebratie miestnej komunikácie “Stoličná ulica” a verejného osvetlenia na pozemku reg. KN”C” parc. č. 1168/1 v k. ú. Jelka o výmere 815 m² ako ostatná plocha, vedený na LV č. 1227 vo vlastníctve žiadateľa.

Bezodplatný prevod miestnej komunikácie a verejného osvetlenia vrátane pozemkov pod stavbami   prospech obce na základe písomnej zmluvy za splnenia nasledujúcich podmienok:

 • žiadateľ zabezpečí súhlas dotknutých osôb, ktoré majú vyznačenú ťarchu alebo vecné bremeno na uvedené parcely v LV č. 1227, prípadne žiadosť dotknutých osôb o zrušenie ťarchy alebo vecného bremena
 • žiadateľ nemá žiadne finančné záväzky na predmetných nehnuteľnostiach
 • pozemky budú bez záložných práv a zmluvných predkupných práv
 • pozemky pod stavbou komunikácie resp. VO musia mať svoje parc. čísla a musia byť zapísané a zakreslené v katastrálnej mape. Vecné bremeno bude zriadené bezodplatne a dobu neurčitú.
 • komunikácie a VO budú skolaudované, bez vád, v súlade s platnými STN ( priložené náležité technické správy, revízne správy VO a rozvodov NN), komunikácie a chodníky musia mať vybudovaný systém odvod dažďovej vody dažďovou kanalizáciou, trativodmi a pod.
 • Komunikácie a VO budú prevzaté až po kontrole technickým zamestnancom obce a jeho súhlasnom stanovisku.
 • odovzdávajúci poskytne obci záruku v trvaní min: VO: 24 mesiacov od prevzatia, Komunikácie: 5 rokov od prevzatia.
 • V záručnej dobe bude odovzdávajú odstraňovať vady stavby reklamované obcou na vlastné náklady.
 • Čestné vyhlásenie odovzdávajúceho podpísaného  jeho štatutárnym orgánom, že záväzky prevodcu voči subdodávateľom – zhotoviteľom stavby má vysporiadané, že nemá voči obci záväzky.

Hlasovalo: 11                       Za: 10                       Proti:0              Zdržal sa: 1

schvaľuje:

Uznesením pod č. 3l.,/2019/OZ-3:

žiadosť  Ladislava Varjúa, 925 23 Jelka, Mierová 950/8 a manželka Ing. arch. Silvii Varjú, 925 23 Jelka, Štermenská 582/40 odkúpenie pozemku na novovytvorenej parcele č. 1173/12 reg. KN“C“ o výmere 38 m², vytvorenej geometrickým plánom č. 157/2019, vyhotoveného Ing. K. Szomolaiovou dňa 25.05.2019, úradne overeného OÚ Galanta, katastrálny odbor, pod č. 709/2019 dňa 03.06.2019. Uvedený pozemok je súčasťou pozemku reg. KN“C“ parc. č. 1173/1 k. ú. Jelka, vedeného na LV č. 1301 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka. Navrhovatelia sú podielovými spoluvlastníkmi susedných pozemkov parc. č. 1580/5 a 1580/33 v k. ú. Jelka, vedených na LV č. 4391 a odkúpenie horeuvedeného pozemku žiadajú z dôvodu zachovania uličnej čiary oplotení vzhľadom k susedným nehnuteľnostiam.

Novovytvorená parcela reg. KN“C“ č. 1173/12 bola ohodnotená znalcom na 8,47 Eur/m², t.j. 320,00 Eur za 38 m².

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

schvaľuje:

Uznesením pod č. 3m.,/2019/OZ-3:

žiadosť Kingy Baráthovej, 925 23 Jelka, Hlavná 184/28 o odkúpenie pozemku na novovytvorenej parcele č. 1174/44 reg. KN“C“ o výmere 34 m², vytvorenej geometrickým plánom č. 91/2019, vyhotoveného Ing. K. Szomolaiovou dňa 11.06.2019. Uvedený pozemok je súčasťou pozemku reg. KN“E“ parc. č. 1174/1 k. ú. Jelka, vedeného na LV č. 3636 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka. Navrhovateľka je vlastníkom susedných pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 967/2 a 967/1 v k. ú. Jelka, vedených na LV č. 179 a odkúpenie horeuvedeného pozemku žiada z dôvodu, že pozemok je oplotený a pozemok sa dlhé roky používa ako súčasť vlastných pozemkov. Zároveň sa zachová existujúca uličná čiara oplotení.

Novovytvorená parcela reg. KN“C“ č. 1174/44 bola ohodnotená znalcom na 11,50 Eur/m², t.j. 390,00 Eur za 34 m².

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

schvaľuje :

Uznesením pod č. 3n.,/2019/OZ-3:

žiadosť T-ZONE s.r.o., 925 23 Jelka, Mierová 956/14, v zastúpení konateľom Attilom Tamásom, o súhlasné stanovisko k investičnému zámeru na pozemkoch reg. KN“C“ parc. č. 1160/2 a 1165/3 k. ú. Jelka, vedených na LV č. 4363 ako záhrada v bezpodielovom spoluvlastníctve Attilu Tamása a manž. Rity Tamás, 925 25 Jelka, Chrenová 644/15. Výmera pozemku parc. č. 1160/2 je 9076 m² a výmera pozemku parc. č. 1165/3 je 133 m².

Prílohou žiadosti je architektonická štúdia pre výstavbu 4 jednopodlažných rodinných domov s príjazdovou komunikáciou a s príslušnou technickou infraštruktúrou.

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0
 

schvaľuje :

Uznesením pod č. 3o.,/2019/OZ-3:

žiadosť Vladimíra Krajčoviča, 925 23 Jelka, Veľká 1270/69 o súhlasné stanovisko k investičnému zámeru na pozemkoch reg. KN“C“ parc. č. 131/1, 131/2 a 131/3 k. ú. Nová Jelka, vedených na LV č. 33 vo vlastníctve žiadateľa. Druh pozemku parc. č. 131/1 o výmere 2211 m² je záhrada, druh pozemku parc. č. 131/2 o výmere 597 m² je zastavaná plocha a nádvorie a druh pozemku parc. č. 131/3 o výmere 123 m² je zastavaná plocha a nádvorie.

Prílohou žiadosti je architektonická štúdia pre výstavbu 5 jednopodlažných rodinných domov s prístupovou neverejnou komunikáciou a parkovacím státím a s príslušnou technickou infraštruktúrou.

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

s c h v a ľ u j e :

Uznesením pod č. 3p.,/2019/OZ-3:

Doplnenie PHSR obce Jelka o nasledovné body:

Do: Špecifický cieľ 15: Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry, Opatrenie 15.1 Zlepšenie stavu verejných budov doplniť Aktivitu: Aktivita 15.1.23 Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice – Jelka

Do: Špecifický cieľ 13: Zlepšenie podmienok bývania, Opatrenie 13.2 Zabezpečenie podmienok sociálneho bývania v obciach doplniť Aktivitu 13.2.2 Zlepšené formy bývania s prvkami prestupného bývania – Jelka.

Hlasovalo: 11                       Za: 11                       Proti:0              Zdržal sa: 0

s c h v a ľ u j e :

Uznesením pod č. 3r.,/2019/OZ-3: žiadosť Františka Molnára, bytom Jelka, Hlavná 1215 investičný zámer stavby: BEZDOTYKOVÁ RUČNÁ AUTOUMYVÁREŇ.

Hlasovalo: 11                       Za: 10                       Proti:0              Zdržal sa: 1

                                                                                                Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                 starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.