Preskočiť na obsah

Miestne oznamy:  10.01.2024

Zverejnené 10.1.2024.

1/

Obecný úrad upozorňuje obyvateľov, že v prípade, ak  u nich v roku 2023 nastali zmeny týkajúce sa vlastníckych práv k svojim nehnuteľnostiam (napr. kúpa, predaj, dedičstvo),  tak sú povinní podať nové daňové priznanie na obecnom úrade do 31. januára 2024.  Ak zmena nastala v dôsledku kúpnopredajnej zmluvy, tak nové daňové priznanie musí podať aj bývalý, aj nový vlastník nehnuteľnosti.  K daňovému priznaniu je potrebné priložiť výpis z listu vlastníctva.

Aj tie osoby, ktoré v minulom roku dostali stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie, musia taktiež podať nové daňové priznanie.

2/

Dovoľujeme si upozorniť všetkých prevádzkovateľov nevýherných hracích strojov a predajných automatov, že podľa zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20231101 , konkrétne od §44 do §59 a podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 7/2022, podľa § 2, bodu e) a f) o miestnych daniach: https://jelka.sk/wp-content/uploads/dokumenty/vzn/vzn_c_7_2022_o_miestnych_daniach.pdf , sa daňová povinnosť vzťahuje aj na predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje. Z tohto dôvodu žiadame týchto prevádzkovateľov, aby na obecnom úrade v Jelke podali daňové priznanie a splnili si svoju daňovú povinnosť – uhradili daň.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať. Podaním priznania Vám pomôže na obecnom úrade referentka daní počas stránkových hodín. Pre bližšie informácie kontaktujte Obecný úrad v Jelke na tel. čísle: 031/7876 182.

Veľmi pekne ďakujeme, že si plníte svoje záväzky!

3/

Vážení obyvatelia,

Obec Jelka Vám prináša novinku jednorázového bezplatného odvozu vianočného stromčeka spred domova.

Dňa 11.01.2024 (vo štvrtok) poprosíme obyvateľov, aby vyložili svoje vianočné stromčeky celkom zbavené ozdôb a všetkých súčastí do 07:00 hodiny pred ich domovy. Naši  zamestnanci zabezpečia ich odvoz. Stromčeky, na ktorých ostanú ozdoby a iné súčasti, odvezené nebudú. Občania, ktorí si vianočné obdobie radi predĺžia a stromčeky si ešte ponechajú, majú ich možnosť počas bežných otváracích hodín vziať na zberné miesto triedeného odpadu (za cintorínom).

4/

Firma IZO-PLAST z Vlčian ponúka kvalitné plastové okná a dvere z 6 komorového nemeckého profilu za veľmi výhodné ceny. K namontovaným oknám žalúzie a sieťky sú zdarma. Ďalej ponúka vonkajšie plastové, celohliníkové a zetkové rolety a garážové brány. Informovať sa môžete na t. čísle 0905 145 572.

5/

Vedúci miestnej lekárne oznamuje občanom, že dňa 11. januára 2024 (zajtra) bude lekáreň zatvorená.