Nové všeobecne záväzné nariadenia Trnavského samosprávneho kraja

Trnavský samosprávny kraj novelizoval Všeobecne záväzné nariadenie č. 17/2008 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na ubytovanie v školskom internáte v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja a Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2012 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, príspevku na režijné náklady a podmienkach ich úhrady v zariadeniach školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja.

Pre znenie VZN TTSK č. 17/2008 kliknite sem.
Pre znenie VZN TTSK č. 25/2012 kliknite sem.

Zverejnené 14. apríla 2022.
Upravené 26. septembra 2022.