Preskočiť na obsah

Referendum 2023 – Využite svoje ústavné právo hlasovania v referende

Zverejnené 18.1.2023.

Referendum vyhlásené prezidentkou Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 sa koná v sobotu 21. januára 2023 od 7.00 do 22.00 h.

O čom sa hlasuje

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:
– v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
– v Čl. 81.a) sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
– v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;
– v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;
– v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:
„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;
– v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
– Čl. 98 odsek 2 znie:
„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“

 Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši vek 18 rokov.

Volič môže voliť na území celej SR:

  •  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
  •  v ktoromkoľvek volebnom okrsku, pokiaľ má vydaný hlasovací preukaz.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak:

  •  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov 
  •  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.

 

Do ktorého volebného okrsku patríte?

Rozhodnutie o referende spolu s uvedením vášho volebného okrsku ste dostali priamo do schránky koncom minulého roka.

Pokiaľ si nie ste istý, svoj volebný okrsok si nájdete aj online podľa adresy svojho trvalého bydliska.