Referendum 2023 – Využite svoje ústavné právo hlasovania v referende

Referendum vyhlásené prezidentkou Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 sa koná v sobotu 21. januára 2023 od 7.00 do 22.00 h.

O čom sa hlasuje

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:
– v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
– v Čl. 81.a) sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.
Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
– v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;
– v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;
– v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:
„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;
– v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
– Čl. 98 odsek 2 znie:
„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“

 Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši vek 18 rokov.

Volič môže voliť na území celej SR:

  •  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
  •  v ktoromkoľvek volebnom okrsku, pokiaľ má vydaný hlasovací preukaz.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak:

  •  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov 
  •  má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia.

 

Do ktorého volebného okrsku patríte?

Rozhodnutie o referende spolu s uvedením vášho volebného okrsku ste dostali priamo do schránky koncom minulého roka.

Pokiaľ si nie ste istý, svoj volebný okrsok si nájdete aj online podľa adresy svojho trvalého bydliska.

Zverejnené 18. januára 2023.
Bez úpravy .