Preskočiť na obsah

Výzva na pripomienkovanie vo veci zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy pre obdobie platnosti 2023/2024

Zverejnené 25.8.2023.

Kategória

Trnavský samosprávny kraj si Vás dovoľuje požiadať o pripomienkovanie cestovných poriadkov prímestskej autobusovej dopravy vo väzbe na potreby cestujúcej verejnosti, na zmeny grafikonu vlakovej dopravy, o upozornenie na možné nedostatky v nadväznostiach jednotlivých druhov dopravy pri prestupoch medzi nimi. Každodenní cestujúci občania, ktorých sa možnosti dopravy týkajú, nám pomôžu účinne poukázať na časové nezrovnalosti, chýbajúce spojenia, krátke prestupy…,  čím  spoločne môžeme dosiahnuť lepšiu optimalizáciu cestovných poriadkov a zapracovanie požadovaných zmien pri využívaní verejnej osobnej dopravy.

V termíne od 02.09.2023 do 25.09.2023 je možné zasielať požiadavky a pripomienky na úpravu v súčasnosti platných cestovných poriadkov na území TTSK, do ktorých sa dopravca bude maximálne snažiť zapracovať nadväznosť na vlaky, zohľadniť časové posuny vlakov a zosúladiť prestupy v jednotlivých prestupových uzloch.

Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme v jednotlivých regiónoch územia TTSK (viď. nižšie uvedené kontakty na dopravné spoločnosti):

SAD Dunajská Streda, a. s.

Bratislavská cesta  918/2

929 13 Dunajská Streda

https://www.sadds.sk/sk/cestovny-poriadok

e-mail: doprava@sadds.sk; pogany@sadds.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 201  a 202;

ARRIVA Trnava, a. s.

Nitrianska 5

917 54 Trnava

e-mail:  cp.arrivatrnava@arriva.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 203; 204; 205 a 207 ;

SKAND Skalica, s. r. o.

Nádražná 26

909 01 Skalica

 https://w ww.skand.sk/

 e- mail: dusikova@skand.sk; bus@skand.sk

zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím  206;

Vaše požiadavky zasielajte do 25.09.2023 e-mailom alebo písomne dopravcovi na vyššie uvedený kontakt, ktorý zabezpečuje svojimi linkami dopravnú obslužnosť územia Vašej obce a na vedomie  TTSK,  odboru dopravnej politiky:

Trnavský samosprávny kraj

Odbor dopravnej politiky

Starohájska  10

917 01 Trnava

e- mail: dopravnaobsluznost@trnava-vuc.skskvorakova.magda@trnava-vuc.sk  

Záverom si Vás dovolíme informovať, že na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté, nakoľko TTSK musí doručené pripomienky a požiadavky spracovať a následne  prerokovať s dopravcom. V prípade možnosti budú tieto zapracované do cestovných poriadkov, ktoré je potrebné TTSK schváliť a dopravca ich v zmysle zákona č.56/2012 Z. z.  o cestnej doprave v znení neskorších predpisov  musí zverejniť najneskôr 10 dní pred nadobudnutím ich platnosti na svojej webovej stránke na autobusových staniciach a zastávkach. 

TTSK si Vás dovolí požiadať o dôsledné zváženie Vašich požiadaviek a súčinnosť so zástupcami ostatných obcí vzájomným rokovaním, nakoľko každá linka zabezpečuje dopravné spojenie z viacerých obcí, výsledkom ktorého by malo byť  zosúladenie jednotlivých požiadaviek a ich spoločná formulácia. V prípade zasielania protichodných požiadaviek bez diskusie a vzájomnej dohody, nie je  možné takéto požiadavky zapracovať do nových cestovných poriadkov.

Uvítame všetky podnety na zlepšenie dopravy a návrhy optimalizácie prevádzkovaných spojov zástupcov obcí, ktorí vedia identifikovať potrebu na prepravu cestujúcich z hľadiska zrušenia nevyužívaných spojov, dopravné výkony ktorých môžeme  využiť v mieste dopytu po verejnej doprave, ako aj prípadnej  potreby presmerovania existujúcich spojov.

Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že ďalšie zmeny cestovných poriadkov po ich schválení sú plánované v termíne apríl a september 2024.