Preskočiť na obsah

Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska

Zverejnené 30.12.2022.

Kategória

Názov projektu:

Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – Zelené obce Slovenska

Prijímateľ:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica

Užívateľ:

Obec Jelka

Termín realizácie:

12-13.12.2022

Výška podpory:

14 765,80 €

Projekt je spolufinancovaný Kohéznym fondom Európskej únie v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia

Cieľ projektu 1.3.1:

Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie biodiverzity najmä v rámci sústavy Natura 2000

Plánované aktivity:

Predmetom národného projektu je poskytovanie podpory na realizáciu prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni, a to v nasledovnom rozsahu:

  • dodanie drevín s dôrazom na poslinenie ekologických funkcií a vytváranie ekosystémových služieb,
  • výsadba drevín,
  • aplikácia pôdneho substrátu určeného pre jednotlivé druhy drevín,
  • ochrana pôdneho substrátu,
  • nevyhnutné terénne a zemné úpravy,
  • fixačno-stabilizačné prvky/opatrenia, ktoré majú ochranný charakter na podporu rastu jednotlivých vegetačných prvkov

Zámer projektu:

Národný projekt sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. Národným projektom sa prispeje k zlepšeniu stavu kvality životného prostredia, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov.

Viac informácií nájdete na stránkach :

www.op-kzp.sk

www.sazp.sk