Preskočiť na obsah

Projekt Korene – tradície a kultúra, odkaz našich predkov

Zverejnené 21.4.2022.

Kategória

NÁZOV PROJEKTU:
Korene – tradície a kultúra,  odkaz našich  predkov

PRIJÍMATELIA
Obec Jelka
Galgagyörk község önkormányzat

ZAČIATOK REALIZÁCIE
01.03.2021

UKONČENIE REALIZÁCIE
30.09.2021

VÝŠKA PODPORY
28.781,93 EURO

#korene

PA4 : Podpora cezhraničnej spolupráce orgánov verejnej správy a osôb  žijúcich v pohraničnej oblasti

Špecifický cieľ 4.1: Zlepšenie úrovne cezhraničnej medziinštitucionálnej spolupráce a rozšírenie cezhraničnej spolupráce medzi občanmi

Plánované aktivity:
organizovanie podujatí medzi obcami / mestami za účelom nadviazania spolupráce medzi mladými ľuďmi, resp. mladými zdravotne postihnutými ľuďmi

Strategický cieľ:
Rozšíriť a posilniť cezhraničnú spoluprácu obcí a ich občanov na báze odovzdávania kultúrneho odkazu predkov pre mladú generáciu  dvoch susediacich – prepojených  národov.

www.skhu.eu
www.rdvegtc-spf.eu

Pozývame vás na úvodnú online tlačovú konferenciu projektu KORENE, ktorý sa bude konať dňa 17.6.2021 o 14:00 prostredníctvom aplikácie MS Teams.

Úvodná tlačová konferencia – KORENE

Kedy    št 17. jún 2021 14:00 – 15:00

17. júna 2021 bol v rámci online tlačovej konferencie predstavený projekt, ktorý vznikol v spolupráci obcí Jelka a Galgagyörk.

Projekt podporivalo Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzením Rába-Dunaj-Váh a Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom – Interreg V-A.

Názov podprogramu: SK HU Fond malých projektov pre západný región

Názov projektu: Gyökerek – hagyományok és kultúra, elődeink őröksége / Korene – tradície a kultúra,  odkaz našich  predkov alebo v krátkosti Gyökerek – Korene.

Predmetom projektu je predstavenie kultúrneho a historického odkazu predkov pre mladé generácie Slovákov a Maďarov, kde mimo rámca partnerstva samospráv doposiaľ existujú aj rodinné väzby.  

Cieľom projektu bolo rozšírenie a posilnenie cezhraničnej spolupráce obcí Jelka a Galgagyörk, vytvorenie priestoru na vzájomnú komunikáciu a spoznávanie sa mladých ľudí, posilnenie poznania jazyka, kultúry a tradícií predkov a zlepšenie úrovne cezhraničnej spolupráce plánovaním aktivít do budúcnosti.

Aspektom projektu nebolo len predstavenie, ale oživenie kultúrnych tradícií. Projekt zlepšuje spolunažívanie menšín, pomáha rozvoju kultúry v prihraničnom území a má vplyv na pozitívnu socializáciu mladej generácie.

Úspešne boli zrealizované nasledovné aktivity projektu:

5 dňový letný mládežnícky tábor v Jelke s účasťou detí a dospelých z Jelky a Galgagyörku, boli zrealizované odborné semináre.

Jelka, 30. jún – seminár zameraný na výmenu skúseností s edukáciou menšinovej kultúry a vzdelávania, sociológiu menšín a kultúru nášho regiónu

Jelka, 1. júl – prezentačný literárny večierok
  a stretnutie s maďarským básnikom, rodákom našej obce, Károlyom Fellingerom

Jelka, 2. júl – seminár zameraný na prezentáciu,zachovanie a odovzdávanie tradícií našich menšín mladším generáciám.

Vďaka realizácii projektu sa kultúrna spolupráca v cezhraničnom priestore zintenzívnila, a má pozitívny dopad na skvalitnenie života v partnerských obciach vďaka vytvoreniu nových partnerstiev medzi mladými ľuďmi a posilneniu priateľského vzťahu s našou družobnou obcou.

17. júna 2021 bol v rámci online tlačovej konferencie predstavený projekt, ktorý vznikol v spolupráci obcí Jelka a Galgagyörk.

Projekt podporovalo Európske zoskupenie územnej spolupráce s ručením obmedzením Rába-Dunaj-Váh a Program cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom – Interreg V-A.

Názov podprogramu: SK HU Fond malých projektov pre západný región

Názov projektu: Gyökerek – hagyományok és kultúra, elődeink őröksége / Korene – tradície a kultúra,  odkaz našich  predkov alebo v krátkosti Gyökerek – Korene.

Predmetom projektu je predstavenie kultúrneho a historického odkazu predkov pre mladé generácie Slovákov a Maďarov, kde mimo rámca partnerstva samospráv doposiaľ existujú aj rodinné väzby.  

Cieľom projektu je rozšírenie a posilnenie cezhraničnej spolupráce obcí Jelka a Galgagyörk, vytvorenie priestoru na vzájomnú komunikáciu a spoznávanie sa mladých ľudí, posilnenie poznania jazyka, kultúry a tradícií predkov a zlepšenie úrovne cezhraničnej spolupráce plánovaním aktivít do budúcnosti.

Aspektom projektu nie je čisté predstavenie, ale oživenie kultúrnych tradícií. Projekt zlepšuje spolunažívanie menšín, pomáha rozvoju kultúry v prihraničnom území a má vplyv na pozitívnu socializáciu mladej generácie.

Aktivity projektu:

Jelka, 28. jún – 2. júl – 5 dňový letný mládežnícky tábor v Jelke
 s účasťou detí a dospelých z Jelky a Galgagyörku /z programu: spoznávanie našej obce, splav po Malom Dunaji, návšteva jelčianskeho vodného kolového mlyna a skanzena, výlet do hlavného mesta SR, návšteva slovenskej aj maďarskej školy/

Jelka, 30. jún – seminár zameraný na výmenu skúseností s edukáciou menšinovej kultúry a vzdelávania, sociológiu menšín a kultúru nášho regiónu

Jelka, 1. júl – prezentačný literárny večierok
  a stretnutie s maďarským básnikom, rodákom našej obce, Károlyom Fellingerom

Jelka, 2. júl – seminár zameraný na prezentáciu,zachovanie a odovzdávanie tradícií našich menšín mladším generáciám.

Ďalšia časť projektu – Prezentácia kultúry Dolnozemských Slovákov,bude realizovaná v Galgagyörku, pri návšteve Slovákov do krajiny predkov v Maďarsku a uskutoční sa v septembri. Súčasťou projektu bude aj dvojjazyčná publikácia, zborník prednášok o menšinovej identite pre mladých.

Výsledkom projektu bude kultúrna spolupráca v cezhraničnom priestore, majúca konkrétny dopad na skvalitnenie života v partnerských obciach.Výsledky a výstupy projektu budú predovšetkým podujatia, ktoré budú realizované s cieľom vytvoriť spojenia medzi mladými ľuďmi a posilniť priateľský vzťah s našou družobnou obcou.