Preskočiť na obsah

1. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022

Zverejnené
16. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
16. februára 2022 − 2. marca 2022
Kategória

Starosta obce Jelka v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 1. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022, ktoré sa uskutoční dňa 22.02.2022 (utorok) o 18:00 hod. v podnikateľskom inkubátore v Jelke (2. poschodie).

Návrh programu zasadnutia:1. Zahájenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
5. Interpelácia
6. Správa hlavnej kontrolórky obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2021
7. Zmena kapitálovej časti rozpočtu
8. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na triedený zber komunálnych odpadov
9. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB a žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR
10. Žiadosť o schválenie výšky úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce
11. Zámer obce Jelka na kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v okolí miestnej kaplky
12. Zámer obce Jelka na kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 193/1 k. ú. Nová Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka a stavbe so súp. č. 684, LV č. 206
13. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (novovytvorený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 1388/7, k. ú. Jelka)
14. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní Vodného kolového mlyna v Jelke
15. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2022 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka
16. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2022 o niektorých podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného
17. Rôzne:
a) Žiadosť Evy Hakszerovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/6, k. ú. Jelka
b) Žiadosť spoločnosti T-Zone s. r. o. o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia na parc. reg. „C“. parc. č. 883/11, k. ú. Jelka
c) Žiadosť spoločnosti T-Zone International Transport, s. r. o. o schválenie investičného zámeru „Kráľovská dolina etapa č. 2 a 3“
d) Prosba Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice
18. Diskusia
19. Návrh uznesení
20. Záver

V Jelke dňa 16.02.2022

S úctou

Ing. Gabriel Kiš
starosta obce

 

Prílohy

Žiadne prílohy.