Preskočiť na obsah

2. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022

Zverejnené
20. apríla 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
20. apríla 2022 − 4. mája 2022
Kategória

Starosta obce Jelka v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 2. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022, ktoré sa uskutoční dňa 26.04.2022 (utorok) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jelke.

Návrh programu zasadnutia:1. Zahájenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
5. Interpelácia
6. Návrh štatútu obce Jelka
7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 1 v roku 2022
8. Vstup obce Jelka do oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld
9. Žiadosť o schválenie výšky úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce
10. Rôzne:
a) Žiadosť Ramóny Tankovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1390/17, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 1390/4, k. ú. Jelka
b) Žiadosť Gábora Janíka a Marcely Janíkovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/60 k. ú. Jelka
c)Žiadosť Natana Dema o úpravu hranice pozemkov parc. reg. „C“, parc. č. 877, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 876/1, k. ú. Jelka zámenou
d) Žiadosť Simony Drozdovej a Libora Modrovicha o vydanie súhlasu so zriadením vecného bremena na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 1183/1 k. ú. Jelka
e) Prosba Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice
11. Diskusia
12. Návrh uznesení
13. Záver

V Jelke dňa 19.04.2022

S úctou

                                                                                                                              Ing. Gabriel Kiš
                                                                                                                                starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.