Preskočiť na obsah

4. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022

Zverejnené
29. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
29. septembra 2022 − 13. októbra 2022
Kategória

Starosta obce Jelka v zmysle § 12 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov zvoláva 4. plánované zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka v roku 2022, ktoré sa uskutoční:

dňa 05.10.2022 (streda) o 18:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jelke.
Návrh programu zasadnutia:
1. Zahájenie
2. Schválenie programu zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie
4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
5. Interpelácia
6. Informácia starostu obce o zániku mandátu poslanca Jozefa Kovácsa, vyhlásenie o nastúpení náhradníka Ing. Františka Tótha, nezávislého kandidáta za poslanca obecného zastupiteľstva, zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčia poslancovi obecného zastupiteľstva
7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na obecný pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, k. ú. Jelka, LV č. 1301
8. Predaj majetku obce, novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1182/7, k. ú. Jelka z dôvodu hodného osobitného zreteľa
9. Prenájom majetku obce, pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638 z dôvodu hodného osobitného zreteľa
10. Prenájom majetku obec, pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 283/4, k. ú. Ereč, LV č. 968, 294/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 299/2, k. ú. Ereč, LV č. 968, 299/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 300/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 300/2, k. ú. Ereč, LV č. 968
11. Pomenovanie parku pri miestnej kaplnke
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Návrh uznesení
15. Záver

V Jelke dňa 29.09.2022

S úctou Ing. Gabriel Kiš, starosta

Zverejnené na úradnej tabuli obce Jelka od: 29.09.2022
Zverejnené na webovom sídle obce Jelka, www.jelka.sk od: 29.09.2022

Prílohy

Žiadne prílohy.