Preskočiť na obsah

Informácia pre všetkých prevádzkovateľov nevýherných hracích prístrojov a predajných automatov

Zverejnené
9. januára 2024
Kategória

Dovoľujeme si upozorniť všetkých prevádzkovateľov nevýherných hracích strojov a predajných automatov, že podľa zákona 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/582/20231101 , konkrétne od §44 do §59 a podľa Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 7/2022, podľa § 2, bodu e) a f) o miestnych daniach: https://jelka.sk/wp-content/uploads/dokumenty/vzn/vzn_c_7_2022_o_miestnych_daniach.pdf , sa daňová povinnosť vzťahuje aj na predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje. Z tohto dôvodu žiadame týchto prevádzkovateľov, aby na obecnom úrade v Jelke podali daňové priznanie a splnili si svoju daňovú povinnosť – uhradili daň.

Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať. Podaním priznania Vám pomôže na obecnom úrade referentka daní počas stránkových hodín. Pre bližšie informácie kontaktujte Obecný úrad v Jelke na tel. čísle: 031/7876 182.

Veľmi pekne ďakujeme, že si plníte svoje záväzky!

Prílohy

Žiadne prílohy.