Preskočiť na obsah

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 5/2024 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 01/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Jelka

Zverejnené
10. mája 2024
Vyvesené na úradnej tabuli
10. mája 2024 − 5. júna 2024
Kategória

Podľa § 6 ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“), návrh nariadenia, o ktorom má rokovať obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní aj na webovom sídle obce v tej istej lehote.

Podľa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení, dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Fyzické a právnické osoby môžu uplatniť pripomienky k návrhu nariadenia do 24.05.2024 v listinnej podobe na adresu: Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, elektronicky na adresu: obec@jelka.sk alebo ústne do zápisnice na Obecnom úrade v Jelke.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 5/2024

Prílohy