Preskočiť na obsah

OZNÁMENIE o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho konania pre stavbu ,,Rodinný dom – novostavba“ na pozemku reg. KN ,,C“ s parc č. 876/1 a 877 v k. ú. Jelka, v zastavanom území obce Jelka.