Preskočiť na obsah

Schválenie Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Galanta

Zverejnené
12. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
12. januára 2023 − 12. februára 2023
Kategória

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, vydal rozhodnutie, ktorým schválil dokumentáciu ochrany prírody a krajiny – Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Galanta, ktorý obstarala Slovenská agentúra životného prostredia a vypracovala spoločnosť ESPRIT, s. r. o. v roku 2019 ako odborne spôsobilá osoba zákona o OPaK.

Toto rozhodnutie sa doručuje verejnou vyhláškou tak, že sa vyvesí na úradnej tabuli Okresného úradu Galanta a súčasne na úradných tabuliach v obciach okresu Galanta a zároveň sa zverejní spôsobom v mieste obvyklým.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 35/2023

Prílohy