Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením na stavbu „Sklad obilia“ na pozemkoch reg. „E“ s parc. č. 807, 800, 799, 792, 791, 784 a 783 v katastrálnom území Nová Jelka, v obci Jelka.