Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania „Mestský park Sládkovičovo – časť elektro“ na pozemku C-KN parc. č. 26, 27/1, 27/2, 27/4, 27/6, 54/1, 240/1, 240/5, 241 kat. úz. Sládkovičovo