Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby a upustenie od ústneho konania „FTTH IBV JELK Jelka Ceresnova alej“ – rozšírenie verejnej elektronickej telekomunikačnej siete na pozemkoch reg. „E“ s parc. č. 1174/1, 933, 953, 954 v k. ú. Jelka, v zastavanom území obce Jelka a na pozemkoch reg. „C” s parc. č. 1174/1, 1174/21, 836/3, 949/1, 950/1, 955, 962/2, 963/3, 1174/22, 1174/6, 1174/36, 1183/1, 694/1 v k. ú. Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

Zverejnené
17. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
17. marca 2023 − 31. marca 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: OcÚJE-258/2023

Prílohy