Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Oznámenie o začatí územného konania o umiestnení stavby „Distribučná sústava_OKS_JELKA Mostová, VNK, TS, NNV“ na pozemkoch reg. „E“ s parc. č. 504, 505, 506, 507, 508, 372/1, 341, 342/1, 342/2, 342/3, 371, 340, 336, 335, 334/2, 334/1, 333, 332, 331/2, 331/1, 330/2, 330/1, 317, 314/2 v k. ú. Nová Jelka, mimo zastavaného územia obce Jelka a na pozemkoch reg. „C” s parc. č. 370/3, 370/2, 371/1, 317/5, 317/2, 317/4, 317/3, 314/2 v k. ú. Nová Jelka, mimo zastavaného územia obce Jelka a upustenie od ústneho konania