Preskočiť na obsah

Verejná vyhláška: Stavebné povolenie na stavbu „Novostavba záhradného domu“

Zverejnené
14. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. februára 2022 − 28. februára 2022
Kategória

Obec Jelka

Úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku

 Mierová ul. č.959/17, 925 23 Jelka

Číslo: OcÚJE-1869/2021                                                                     

V Jelke dňa  14.02.2022

TX1

Ladislav Tanko a manželka Eva Tanková, obaja bytom Stoličná 1395/42, 925 23 Jelka ___________________________________________________________________________

– žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Novostavba záhradného domu“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

STAVEBNÉ POVOLENIE

          Stavebníci Ladislav Tanko a manželka Eva Tanková, obaja bytom Stoličná 1395/42, 925 23 Jelka, podali dňa 05.11.2021, na Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku, žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Novostavba záhradného domu“ v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní.

Obec Jelka, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a v zmysle § 2, písm. e., zák. č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 37, 62 a 63 stavebného zákona v spojenom územnom konaní o umiestnení stavby a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Podľa § 39a ods. 4 a § 66 stavebného zákona

povoľuje

stavbu:                        Novostavba záhradného domu“

pre stavebníkov:         Ladislav Tanko a manželka Eva Tanková,

                                    obaja bytom Stoličná 1395/42, 925 23 Jelka,

na pozemku s parc. č. 1026/3 v katastrálnom území Jelka, v zastavanom území obce Jelka.

            Pozemok s parc. č. 1026/3 v kat. úz. Jelka o výmere 504 m2 je vedený na LV č. 3058 ako záhrada vo vlastníctve stavebníkov.

Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, vydal stanovisko k pripravovanému zámeru výstavby rodinného domu na poľnohospodárskej pôde listom č.  OU-GA-PLO-2021/013816-02 zo dňa 08.12.2021, v zmysle ktorého súhlasí so zámerom využitia poľnohospodárskej pôdy v  katastrálnom území Jelka na výstavbu rodinného domu v nasledovnom rozsahu:

 LV č. 
 Parcela C KN 
 Výmera parcely v m2 
 Druh pozemku 
 Navrhovaný záber v m2 
 3058 
 1026/3 
 504 
 záhrada 
 160 

          Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor súhlasí s navrhovaným zámerom na poľnohospodárskej pôde za dodržanie týchto podmienok:

– zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu, na ktorú bolo vydané toto stanovisko až do doby realizácie stavby, najmä pred zaburinením a porastom samonáletu drevín.

– vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na nezastavanej časti vyššie uvedených parcelách.

– za účelom usporiadania druhov pozemkov v katastri nehnuteľností podľa § 3 ods. 2 zákona, požiadať po realizácii stavby Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor o zápis zmeny druhu poľnohospodárskeho pozemku „záhrada“ na „zastavaná plocha a nádvorie“ s predložením geometrického plánu a tohto stanoviska.

Na výstavbu súboru stavieb bude využitá projektová dokumentácia „Novostavba záhradného domu“, ktorú vypracovala spoločnosť ADplan s.r.o., Mierová 956/14, 925 23 Jelka, IČO: 47054409.

Projektovú dokumentáciu situácie osadenia stavby a koordinačných vzťahov vypracovala spoločnosť ADplan s.r.o., Mierová 956/14, 925 23 Jelka, IČO: 47054409.

Novostavba záhradného domu

Objekt záhradného domu je nepodpivničený, jednopodlažný a zastrešený valbovou strechou so sklonom 23°. Pôdorys prístrešku je obdĺžnikového tvaru. Maximálne pôdorysné rozmery nosnej konštrukcie sú 6,700 m x 11,035 m. Najvyšší bod nosnej konštrukcie objektu je 4,300 m od úrovne ±0,000. Zvislý nosný systém objektu je navrhnutý z murovaných stien. Nosná konštrukcia valbovej strechy je navrhnutá z dreveného krovu. Objekt bude založený na základových pätkách. Stavba je jednoduchého tvaru ako jeden dilatačný celok o celkových pôdorysných rozmeroch 13,80 x 4,80 m + tepelná izolácia 100 mm, so svetlou výškou prízemia 2,40 m. Prístrešok pozostáva z jedného dilatačného celku.

Z hľadiska dispozično – prevádzkového riešenia navrhovaný záhradný dom rozdeľujeme NA otvorenú a uzavretú časť.

Zastavaná plocha:               70,00 m2     
Úžitková plocha:                  54,84 m2 

Dispozičné riešenie záhradného domu je nasledovné:

Otvorená časť: jacuzzi.

Uzavretá časť: sauna, posilňovňa.

Prípojky:

– elektrická prípojka prípojka s napojením na NN rozvod cez exist. elektr. rozvody exist. rodinného domu so súp. č. 1395,

– bleskozvod,

– úprava vonkajších plôch.

Pre uskutočnenie stavieb sa určujú tieto záväzné podmienky:

1.  Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez  predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2.   Záhradný dom bude umiestnený na pozemkoch parc. č. 1026/3 v kat. území Jelka, v zastavanom území obce Jelka, osadený od susedných nehnuteľností vo vzdialenostiach:

–          od hranice pozemku parc. č. 1028/2                                      – na 7,140 m,

–          od hranice pozemku parc. č. 1047, 1048                                – na 3,000 m,

–          od hranice pozemku parc. č. 1025                                         – na 3,000 m,

–          od hranice pozemku parc. č. 197/18                                      – na 11,124 m,

–          od exist. objektu záhradného prístrešku                                 – na min. 16,300 m.

Výška podlahy 1.NP ±0,000 bude na + 0,150 m nad úrovňou upraveného terénu. Maximálna výška záhradného domu bude na úrovni +4,100 m od ±0,000.

3.   V projektovej dokumentácii je určená maximálna hladina podzemnej vody na úrovni cca. -2,90 m od existujúceho terénu, t.j. nebude zasahovať základovú konštrukciu, ktorá bude opatrená izoláciou proti zemnej vlhkosti.

4.   Stavba záhradného domu žiadnou svojou konštrukčnou súčasťou nesmie presahovať hranice pozemkov s parc. č. 1026/3 v katastrálnom území Jelka.

5.   Pri uskutočňovaní stavby je investor povinný dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia osôb na stavenisku.

6.   Pri realizácii stavby budú dodržané ustanovenia STN 73 4301 Obytné budovy.

7.   Pri uskutočňovaní murovaných konštrukcií treba postupovať podľa STN 73 2310.

8.   Bleskozvod realizovať v súlade s STN 73 2310.

9.   Zrážkové vody zo strechy objektu budú odvedené na vlastný pozemok do novovybudovaných septikov.

10. Stavba bude dokončená najneskôr do 3 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia.

11. Uskladnenie stavebného materiálu zabezpečí investor na vlastnom pozemku.

12. Nie je prípustný zásah do verejného priestranstva (uskladnenie stavebného materiálu, rozkopávka verejného priestranstva) bez predchádzajúceho písomného súhlasu zo strany OcÚ Jelka.

13. Odpady, ktoré vzniknú stavebnou činnosťou a nebudú využité pri stavebných prácach, je potrebné zneškodniť na povolenej skládke v súlade so zákonom o odpadoch. Doklad o zneškodnení predloží investor pri kolaudačnom konaní.

14.  Pred začatím zemných prác pre prípojky inžinierskych sietí zabezpečí investor ich vytýčenie.

15. Stavba bude uskutočňovaná svojpomocne. Stavebným dozorom stavby bude: Ing. arch. Jozef Melišek, Hlavný 763, 925 23 Jelka.

16. Stavebné výrobky použité v stavbe musia spĺňať vlastnosti podľa § 2 zákona č. 521/2001 Z. z. o stavebných výrobkoch.

17.  Investor je povinný oznámiť začatie stavby príslušnému stavebnému úradu.

18.  Za súlad priestorovej polohy stavby s overenou dokumentáciou zodpovedá investor.

            Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť, stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti nebude stavba začatá.

Toto rozhodnutie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené.

Odôvodnenie

Oznámením číslo OcÚJE-1869/2021 dňa 10.11.2021 stavebný úrad v zmysle ust. § 36 a § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznámil začatie stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania. Účastníci konania a dotknuté orgány štátnej správy mohli svoje námietky a stanoviská k predmetu žiadosti uplatniť najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. Zo strany účastníkov neboli predložené žiadne námietky.

Predložená žiadosť bola preto preskúmaná z hľadísk uvedených v § 62 a 63 stavebného zákona a bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené záujmy účastníkov konania.

            Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky uvedené v § 43b, 43d a 43e stavebného zákona.

         Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obecný úrad, úsek územného rozhodovania a stavebného poriadku v Jelke.

                                                                                                                       Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                   starosta obce

Príloha pre stavebníka:

 – overená dokumentácia stavby

Doručí sa verejnou vyhláškou:

1.        Alojz Görföl, SK

2.        Alexej Görföl, SK

Doručí sa poštou:

1.      Ladislav Tanko, Stoličná 1395/42, 925 23 Jelka

2.      Eva Tanková, Stoličná 1395/42, 925 23 Jelka

3.      Ásványi Ladislav, Jókaiho 1185/19, 925 23 Jelka

4.      Viczián Michal, Stoličná 133, 925 23 Jelka

5.      Vicziánová Veronika, Stoličná 133, 925 23 Jelka

6.      Benčuriková Anna, Veľká 12/12, 925 23 Jelka

7.      Husár Július, Veľká 19, 925 23 Jelka

8.      Elena Husárová, Nezábudkova 808/16, 821 01 Bratislava

9.      Némethová Alžbeta, Stoličná 137, 925 23 Jelka

10.  ADplan s.r.o., Mierová 956/14, 925 23 Jelka

11.  Ing. arch. Jozef Melišek, Hlavná 763, 925 23 Jelka

12.  k spisu

Na vedomie:

1.      Krajský pamiatkový úrad Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava

2.      Okresný úrad Galanta, pozemkový a lesný odbor, Ulica 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta

3.      Okresný úrad Galanta, katastrálny odbor, Ulica 29. augusta č. 10, 924 01 Galanta – po právoplatnosti

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 36 ods. 4 a § 61 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie musí byť v súlade s § 26 ods. 2 zákona o správnom konaní vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Prílohy

Žiadne prílohy.