Preskočiť na obsah

Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Jelka číslo 2 -2012