Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce Jelka číslo 2 -2012

Zverejnené
31. januára 2013
Kategória

Prílohy