Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č.13-2019 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

Zverejnené
31. januára 2020
Kategória

Prílohy