Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 9-2020 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

Zverejnené
31. januára 2021
Kategória

Prílohy