Preskočiť na obsah

ZÁPISNICA z 1. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 20.05.2021

Zverejnené
31. mája 2021
Kategória

Prítomní:
 

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce Jelka

                                    Mgr. Lóránt Mički

                                    Marián Molnári

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 1. neplánovanom zasadnutí OZ v roku 2021 a skonštatoval, že oznámenie o termíne 1. neplánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka dňa 17.05.2021, že je prítomných 10 poslancov OZ a OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomná poslankyňa Mgr. Letušeková D. svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ ospravedlnila.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Rôzne:

7.Diskusia

8.Návrh uznesení

9.Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia. Nikto z prítomných poslancov OZ nemal pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 1. neplánovaného zasadnutia OZ MSc. Melindu Németh.

Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Bánoczký M. a Bohony Š..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 1. neplánovaného zasadnutia OZ poslancov: Mgr. Bánoczký M. a Bohony Š..

Starosta obce za návrhovú komisiu 1. neplánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Budai I. a Mgr. Laurič I..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, ako v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a)uznesenie č. 2.,/2021/OZ-1 – VZN obce Jelka č. 1/2021 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 29.03.2021,

b)uznesenie č. 4.,/2021/OZ-1 – kúpna zmluva bola podpísaná, návrh na vklad do katastra nehnuteľností bol podaný a vklad bol povolený,

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Rôzne

A: Žiadosť Jána Ďuriča – Zmrzlinka, s miestom podnikania Lipová 2004/21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 52 992 543, o prenájom verejného priestranstva pri COOP Jednota, parc. č. 376/13, k.ú. Jelka o veľkosti 70 m², v mieste bývalej predajne ovocia  a zeleniny na zriadenie stánku s predajom zmrzliny.

Starosta obce informoval prítomných, že obci bola doručená žiadosť Jána Ďuriča – Zmrzlinka, s miestom podnikania Lipová 2004/21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 52 992 543, o prenájom verejného priestranstva pri COOP Jednota, parc. č. 376/13, k.ú. Jelka o veľkosti 70 m², v mieste bývalej predajne ovocia  a zeleniny na zriadenie stánku s predajom zmrzliny.

Starosta obce pripomenul poslancom OZ, že podobná žiadosť, resp. zmluva na zriadenie stánku s predajom zmrzliny bola schválená pre spoločnosť AR & IF s.r.o., konajúca prostredníctvom Elfata Salijiho, lenže konateľ spoločnosti sa neozýva, nekomunikuje a z uvedeného dôvodu nedošlo k uzavretiu zmluvy.

Plocha na prenájom v žiadosti pána Ďuriča je väčšia, keďže ráta aj s menšou terasou. Navrhované nájomné za záber verejného priestranstva o ploche 75 m² je vo výške 333,00 EUR /mesiac. Nájom sa navrhuje na dobu 5 rokov.

Poslancom OZ bol predložený návrh nájomnej zmluvy.

Starosta obce dal hlasovať o žiadosti Jána Ďuriča – Zmrzlinka o prenájom predmetného verejného priestranstva.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedenú žiadosť za vyššie uvedených podmienok a znenie nájomnej zmluvy.

B: Kúpa pozemku: parc. reg. „C“ KN, parc. č. 434/3, výmera 1297 m², druh pozemku záhrada, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 462

Starosta obce informoval o možnosti rozšírenia priestranstva materskej školy kúpou pozemku: parc. reg. „C“ KN, parc. č. 434/3, výmera 1297 m², druh pozemku záhrada, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 462. Dodal, že to vníma aj ako strategické rozhodnutie a investíciu do budúcnosti.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 15/2021 vyhotoveného znalkyňou v odbore stavebníctvo Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01  Matúškovo, ev. č. znalca 914248, je všeobecná hodnota pozemku vo výške 19 558,76 EUR (15,05 EUR/m2, 1 297 m2), zaokrúhlene 19 600,00 EUR. Poslancom OZ bol predložený návrh kúpnej zmluvy.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili kúpu pozemku a znenie predmetnej kúpnej zmluvy.

C: Predaj pozemku: parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301
 

Starosta obce informoval poslancov OZ o pokroku v súvislosti s predajom pozemku na Záhradníckej ul., parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Na základe poverenia z predchádzajúceho zasadnutia starosta obce zabezpečil vypracovanie znaleckého posudku na predmetnú nehnuteľnosť. Podľa znaleckého posudku č. 14/2021 vyhotoveného znalkyňou v odbore stavebníctvo Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01  Matúškovo, ev. č. znalca 914248 je  všeobecná hodnota pozemku vo výške 17 241,66 EUR (23,49 EUR/m2, 734 m2), zaokrúhlene 17 200,00 EUR.

Starosta obce na doplnenie uviedol, že sa jedná o pozemok za súvislou zástavbou domov, ktorý nemá prístup z verejnej komunikácie iba cez pozemky iných vlastníkov. Záujem prejavujú susedia, ktorí sú spolumajiteľmi susediacej súkromnej cesty.

Starosta obce navrhol vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže ako najvhodnejší návrh na predaj pozemkov vo vlastníctve obce, keďže na predaj nehnuteľného majetku sa nevzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa. Hlavným kritériom úspešnosti zostáva najvyššia ponúknutá cena za m2.

Poslanci OZ sa zhodli na minimálnej kúpnej cene vo výške 25 EUR/m2 a jednohlasne schválili vyhlásenie, podmienky aj znenie obchodnej verejnej súťaže na predmetné obecné pozemky vo vlastníctve obce Jelka, OZ ukladá obecnému úradu zabezpečiť celý proces verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka a poveruje starostu obce, aby s víťazom VOS v mene obce uzavrel kúpnu zmluvu na odpredaj predmetnej nehnuteľnosti.

K bodu č. 7 programu – Diskusia

Poslanec OZ Kovács J. sa prihlásil do diskusie s pripomienkou, že na sociálnych sieťach zachytil sťažnosť občanov, že sa z čerpacej stanice Jurki zle vychádza a považujú to za nebezpečnú križovatku. Starosta obce uviedol, že je to výjazd, nie križovatka. Uviedol, že bola spracovaná štúdia rozhľadových pomerov, ktorej výsledok potvrdil, že aktuálny výhľad vyhovuje normám. Napriek tomu je prvoradá bezpečnosť občanov, preto obec zapracuje do najbližšieho dopravného projektu tento bod a po schválení dopravným inšpektorátom zabezpečí na predmetné miesto dopravné zrkadlo.

Poslanec OZ Kovács J. predniesol aj vlastnú nespokojnosť s zdĺhavým vybavovaním ďalšieho výjazdu v lokalite bývalého poľnohospodárskeho družstva. Uviedol, že namiesto územného rozhodnutia dostal pokutu. Starosta obce odpovedal poslancovi OZ, že pokutu v rámci priestupkového konania dostal za iný prípad stavebnej činnosti. V jeho prípade sa jedná o problém neochoty akceptovať územný plán obce, podľa ktorého má predmetný areál slúžiť na poľnohospodársku výrobu. Zároveň požiadal poslanca OZ, aby tieto záležitosti riešil priamo na stavebnom úrade, z dôvodu, že sa jedná o prenesený výkon štátnej správy a najlepšie za účasti odborníka – projektanta, k čomu ho už viac krát vyzval.

Poslanec OZ Mgr. Bánoczký M. upozornil na to, že pri ihrisku na Mlynárskej ulici hrozí nebezpečenstvo nehody, keďže miesto rozkopávky nie je ohradené ani žiadnym spôsobom vyznačené. Starosta obce uviedol, že stavbu realizuje Západoslovenská distribučná, a.s., oni by mali zabezpečiť predmetné miesto a zároveň dodal, že to bude so spoločnosťou riešiť. Poslanec OZ na doplnenie uviedol, že už je to ohradené.

Ďalšou pripomienkou poslanca OZ Mgr. Bánoczký M. bola vyjazdená Nová cesta, resp. žiadosť o opravu. Starosta obce informoval prítomných, že aj tento rok sa bude realizovať oprava ciest.

Poslanec OZ Molnár F. sa vrátil k téme dopravnej bezpečnosti a navrhol umiestniť dopravné zrkadlo aj pri výjazde z Februárového víťazstva na Stoličnú a na Kostolnej ulici blízko Chrenovej. Starosta obce požiadal poslancov OZ aby predložili ďalšie návrhy na umiestnenie dopravných značiek a doplnil informáciu, že zajtra budú doručené obcou objednané dopravné značky, ktoré sa osadia v blízkej budúcnosti a prebehne aj oprava spomaľovačov, ktoré bude treba po technologickej stránke prispôsobiť extrémnym miestnym podmienkam.

Poslanec OZ Mgr. Bánoczký sa informoval aj ma tému zredukovania kamiónovej dopravy a ťažkej poľnohospodárskej techniky na Novojelčanskej ulici. Starosta obce uviedol, že na tento problém sa snaží nájsť riešenie už dlhšiu dobu a venoval mu veľa energie. Prebehli opakované konzultácie s dopravným inšpektorátom, ale je tam jeden zásadný problém, a to, že  pre kamiónovú dopravu a ťažkú poľnohospodársku techniku nie je zabezpečená alternatívna asfaltová komunikácia, ktorá by spĺňala požadované technické normy. Účelová spevnená komunikácia z cesty II. triedy č. 1355 nespĺňa požadované technické normy, a teda nemôže byť alternatívou k Novojelčanskej ulici. Na Novojelčanskej ulici preto nie je možné zabezpečiť odklon alebo zákaz vjazdu nákladnej doprave a ťažkej technike.

Starosta obce informoval poslancov OZ, že v súčasnosti nie je reálne realizovať „obecný deň“, ani keby sme sa dostali do najlepšieho zaradenia podľa COVID-automatu. Preto obec plánuje realizovať menšie podujatia. V júni je naplánované dokončenie rekonštrukcie hasičskej zbrojnice a pri tejto príležitosti a príležitosti 135 výročia založenia DHZ Jelka sa slávnostne odovzdajú ocenenia našim dobrovoľným hasičom. Na august je naplánovaný Gastrofest a Beh Jelkou a možno, podľa aktuálnych možností nejaký koncert.

Poslanec OZ Molnár F. zisťoval v akom štádiu sú momentálne plánované sociálne priestory v cintoríne. Starosta obce uviedol, že projektová dokumentácia na výstavbu sociálnych priestorov bola  vyhotovená, v súčasnosti čakáme na stavebné povolenie. Podľa našich plánov by mali byť toalety hotové v lete.

Starosta obce informoval poslancov OZ aj o tom, že začiatkom júna budú dodané a namontované nové autobusové zastávky a následne úprava okolia zastávok a skrášľovanie verejných priestranstiev kvetinovými záhonmi.

K bodu č. 8 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 9 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 19:40 hod.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                       starosta obce

Overovatelia zápisnice:          Mgr. Bánoczký M.

                                               Bohony Š.

Zapisovateľka:                       Msc. Melinda Németh

Uznesenia z 1. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 20.05.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 11.,/2021/NZ OZ-1:

schvaľuje

Žiadosť Jána Ďuriča – Zmrzlinka, s miestom podnikania Lipová 2004/21, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 52 992 543, o prenájom verejného priestranstva pri COOP Jednota, parc. reg. „C“ KN, parc. č. 376/13, k. ú. Jelka o veľkosti 75 m², v mieste bývalej predajne ovocia  a zeleniny, na zriadenie stánku s predajom zmrzliny za mesačné nájomné vo výške 333,- € na obdobie piatich rokov.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 12.,/2021/NZ OZ-1:

schvaľuje

Zámer obce Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011, na kúpu pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 434/3, výmera 1 297 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 462 (ďalej len „pozemok“). Vychádzajúc zo znaleckého posudku č, 15/2021 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca 914 248 je kúpna cena pozemku vo výške 19 600,- €.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 13a.,/2021/NZ OZ-1:

vyhlasuje

Obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce Jelka, a to pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301 s nasledovnými podmienkami:

-kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 14/2021 a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,

-minimálna kúpna cena bude 25,- €/ m2,

-hlavným kritériom bude najvyššia cena za m2.

Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 13b.,/2021/NZ OZ-1:

schvaľuje

Podmienky obchodnej verejnej súťaže (v prílohe uznesenia)

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 13c.,/2021/NZ OZ-1:

ukladá

Obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. vypracovanie a zverejnenie Obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce Jelka – obecné pozemky

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 13d.,/2021/NZ OZ-1:

ustanovuje

komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

1.Štefan Bohony, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,

2.Mgr. Zoltán Deák, zástupca starostu obce Jelka,

3.Mgr. Richard Hakszer, PhD., poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,

4.Mgr. Denisa Letušeková, poslankyňa obecného zastupiteľstva obce Jelka,

5.MSc. Melinda Németh, prednostka obecného úradu obce Jelka

s tým, že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšiu ponuku a určí víťaza, s ktorým starostovi obce Jelka v mene obce Jelka odporučí uzavrieť kúpnu zmluvu.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 13e.,/2021/NZ OZ-1:

schvaľuje

Znenie obchodnej verejne súťaže:

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

NA  PREDAJ  MAJETKU  OBCE JELKA

Obec Jelka na základe § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom 13a.,2021/NZ OZ-1 zo dňa 20.05.2021 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva obecného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Špecifické požiadavky:

-kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 14/2021 a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,

-minimálna kúpna cena 25 €/ m2,

-hlavným kritériom je najvyššia cena za m2.

Podmienky predloženia cenovej ponuky :

-Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo poštou na adresu: Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23  Jelka do 11. júna 2021, do 12.00 hod..

-Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zapečatenej obálke označenej heslom: „Obchodná verejná súťaž – Záhradnícka – neotvárať!“.

-Cenová ponuka musí obsahovať:

1.označenie záujemcu:

a)fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav, je vhodné uviesť aj telefónne číslo, príp. mailovú adresu,

b)právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy, je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu,

2.označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,

3.výška cenovej ponuky,

4.účel využitia nehnuteľnosti (napr. individuálna  výstavba rodinného domu, podnikateľské účely, dvor , záhrada),

5.akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek formou vyhlásenia,

6.ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),

7.vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

-Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na predaj. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže.

-Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na predaj majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.

-Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Starosta podľa odporúčania komisie v mene obce s víťazom uzavrie kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva nehnuteľnosti.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky Obecného úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 138, alebo cez e-mail: obec@jelka.sk

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

V Jelke dňa 31.05.2021

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                       starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.