Preskočiť na obsah

Zápisnica z 1. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 30.01.2020

Zverejnené
9. februára 2020
Kategória

Prítomní: Ing.Gabriel Kiš – starosta obce

Členovia OZ: Mgr.Bánoczky M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD. Hakszer R., Molnár.F., Ing.Ruman T., Török P.

Ďalší prítomní: Mgr.Tomovičová M. – hlavná kontrolórka obce

                            viď. podľa prezenčnej listiny
K bodu č.1 programu – Zahájenie zasadnutia

                Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 8 poslancov, takže je OZ uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania.
K bodu č. 2 programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

                  Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: Mgr.PhD.R.Hakszera  a F.Molnára. Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 8 poslancov.

                   Starosta obce za overovateľov zápisnice určil: Mgr.Bánoczký M. a Mgr.Z.Deáka.

K bodu č. 3 programu – Schválenie programu zasadnutia


Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3. Schválenie programu zasadnutia

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Návrh termínov plánovaných zasadnutí OZ na rok 2020

7. Rokovanie o zapojení sa do projektov spolufinancovaných z EŠIF

8. Rôzne

9. Diskusia

10.Návrh uznesenia

11.Záver

Program zasadnutia bol poslancami jednohlasne schválený.


K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce predniesol kontrolu uznesení z 4. neplánovaného zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2019 a konštatoval, že uznesenia boli splnené. Informoval prítomných, že finančný príspevok vo výške 550,- Eur pre Evanjelickú cirkev bol odoslaný, vypísanie obchodnej verejnej súťaže  na predaj pozemkov vo vlastníctve obce je v priebehu vybavovania. Žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom“ Zvyšovanie energetickej účinnosti Kultúrneho domu v Jelke“  v rámci Environmentálneho fondu bola podaná  a na základe výzvy o doplnenie žiadosti dňa 30.01.2020 boli odoslané aj chýbajúce prílohy k žiadosti.

Ďalej informoval prítomných, že obec Jelka sa nezapojí do projektu „ Zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov“ kompostáreň nad 100 ton , nakoľko obec nemá šancu naplniť kompostáreň nad 100 ton.K bodu č. 5 programu – Interpelácia

K tomuto programu neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy.K bodu č. 6 programu – Návrh termínov plánovaných zasadnutí OZ na rok 2020

 Starosta obce navrhol stanovenie harmonogramu plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2020. Navrhol nasledovné termíny: 19.3.2020, 18.6.2020, 18.9.2020, 10.12.2020.  Tento harmonogram obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.K bodu č. 7 programu – Rokovanie o zapojení sa do projektov spolufinancovaných z EŠIF

Pán starosta navrhol odsúhlasiť podanie žiadosti o pridelenie finančného príspevku na realizáciu projektu „ Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov OZE v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia SR ako Riadiaci orgánu  pre Operačný program Kvalita životného prostredia. Navrhol odsúhlasiť  zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5% realizovaného projektu a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti na realizáciu projektu.

Ďalej starosta obce poskytol poslancom informáciu o možnosti predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „ Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity“ v rámci výzvy  Úradu Splnomocnenca Vlády SR  pre rómske komunity“.

V rámci tohto projektu Obec Jelka  plánuje vybudovať workoutové ihriská –cvičiská na pozemku Obce Jelka, v kat. úz. Nová Jelka do parku vedľa autobusovej zastávky „ Garáž““ a na pozemku obce Jelka, v kat.úz. Jelka do športového areálu obce Jelka. 

Starosta obce dal odsúhlasiť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5% realizovaného projektu a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti na realizáciu projektu.

Ďalej starosta obce dal odsúhlasiť podanie žiadosti na SAŽP ( Slovenská agentúra životného prostredia)  o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom „ Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v obciach Slovenska – zelené obce Slovenska“, ktorého cieľom je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Suma požadovaných finančných prostriedkov bude maximálne 16500 EUR.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti na realizáciu projektu.K bodu č. 8 programu – Rôzne

V tomto bode boli prerokované došlé žiadosti.

Starota obce predložil poslancom žiadosť SUPERCOLORS, s.r.o., Jelka, Hlavná 1414/138, v zastúpení konateľom Petrom Törökom o vyjadrenie k investičnému zámeru „ Malopodlažná zástavba rodinných domov – pokládka SO 06,1 – VN prípojky. Zámer sa týka pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve obce. Druh pozemkov je zastavaná plocha a nádvorie. V rámci umiestnenia rodinných domov sa plánuje pokládka SO 06.1 – VN prípojky, distribučné rozvody, plánovaná TS pre novú individuálnu bytovú výstavbu rodinných domov v obci Jelka. Prílohou žiadosti je situačný výkres plánovanej trasy VN prípojky.

Starosta obce navrhol v rámci umiestnenia VN prípojky riešiť  aj rozhlas na plánovanej trase,  vrátane aj na Slnečnej ulici .

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť s tým,  že na uvedené pozemky sa zriaďuje vecné bremeno.


7 poslanci hlasovali za a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.


Ďalej pán starosta predniesol  poslancom žiadosť Róberta Vargu a manž. Veroniky Vargovej, bytom Jelka, Vŕbová 385/36 o súhlas k zriadeniu kanalizačnej prípojky  v ich prospech na pozemku reg. KN „C“ parc.č. 587/2 v k.ú. Jelka, vedeného na LV č. 491 vo vlastníctve Obce Jelka. Druh pozemku je záhrada. Kanalizačná prípojka by bola súčasťou rodinného domu, na ktorý žiadatelia dostali stavebné povolenie a ktorého výstavba bude realizovaná na parc. Č. 583/9 k.ú. Jelka. Prílohou žiadosti je kópia situácie osadenia kanalizačnej prípojky, ktorú pán starosta predložil poslancom.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť s tým, že na uvedený pozemok sa zriaďuje vecné bremeno.Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Erika  Zelenského, bytom Cífer, Trnavská 13  o odkúpenie obecného  pozemku reg. KN „C“ parc.č. 1182/2 o výmere 229 m2, v kat.úz. Jelka, vedeného na LV č. 3636 ako súčasť pozemku reg. KN“E“ parc.č. 1182/1. Druh pozemku je zastavaná plocha a nádvorie . Žiadateľ prosí  zohľadniť skutočnosť, že uvedený pozemok tvorí súčasť pozemku parc. č. 705 k.ú Jelka, ktorý je žiadateľovom osobnom vlastníctve, nakoľko oba pozemky sú dlhé roky oplotené a spoločne užívané.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zámer predaja uvedeného pozemku. Po vyhotovení znaleckého posudku bude stanovená cena za predaj pozemku.Ďalej pán starosta informoval poslancov, že pán Fellinger Karol, bytom Jelka, Jahodná 216/17  ponúkol Obci Jelka do daru pozemky, ktoré má vo výlučnom vlastníctve nachádzajúce sa na ul. Február. víť.,  Petőfiho, Gottwaldova, Dunajská. Pozemky Obci Jelka daruje bezodplatne.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo prijatie daru pozemkov.Ďalej poslanci OZ prerokovali žiadosť Mareka Riga a Marcely Rigovej, bytom Jelka, Hlboká 297/21 o odkúpenie novovytvoreného pozemku parc.č. 824/2 k.ú. Jelka, ktorý vznikol oddelením pozemku reg. KN“C“ parc.č. 824 k.ú. Jelka, vedeného  na LV č. 1301 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka. Dôvodom odkupu je skutočnosť, že žiadatelia majú v záujme vysporiadať pozemok a stavbu rodinného domu na ňom, ktorý si postavili bez stavebného povolenia.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo zámer predaja pozemku. Po vypracovaní znaleckého posudku bude určená predajná cena.Ďalej starosta obce uviedol, že na zasadnutí OZ dňa 14.11.2019 obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov na Novojelčanskej ul. parc.č. 197/20 o výmere 596 m2, parc.č. 197/22 o výmere 39 m2, parc. č. 197/23 o výmere 113 m2 a parc. č. 197/1 o výmere 181 m2 .  Na parc.č. 197/23 sa nachádza stará dielňa, ktorá je v dezolátnom stave a bude zbúraná a likvidovaná na náklady žiadateľa.

Pán starosta  predložil poslancom nový dispozičný návrh pozemkov, ktorý obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.Starosta obce, Ing. G. Kiš predniesol poslancom rozpočtové opatrenia č.1/2020. Navrhol odsúhlasiť  úpravu rozpočtových položiek v kapitálových výdavkoch, ktoré neboli naplánované v rozpočte na rok 2020 a to:

1.       kúpu  úžitkového vozidla v hodnote 5 000,-Eur

2.       plánované zariadenie  budovy obecného úradu z 10 000,- zvýšiť na 20 000,- Eur

3.       rekonštrukciu sociálnych miestností v zdravotnom stredisku v hodnote 20 000,- Eur.

Tieto zvýšené kapitálové výdavky plánuje obec financovať zo zvýšených podielových daní Obce Jelka za rok 2020.K bodu č.9 programu – Diskusia

Pán poslanec  Török P. sa informoval o požiadavkách ohľadom oplotenia pozemkov ( od suseda plný plot, od ulice priehľadný), ktoré sú zapracované v Územnom pláne obce Jelka. Pán starosta k tomu dodal, že predložený návrh  zmien a doplnkov č. 1 bol schválený.  Všetky nové požiadavky a pripomienky bude možné prediskutovať a žiadať už len v rámci ďalšej aktualizácie ÚPD.

Pán poslanec poslanec Mgr. Bánoczky M. podal návrh na vytvorenie parkoviska medzi základnou školou a kultúrnym domom. Podľa neho by mali odstrániť oplotenie a tým by získali väčší priestor na parkovanie. Ďalej poukázal na zlé parkovacie podmienky  aj pred poštou . Pán starosta poznačil, že pošta patrí do kompetencie Slovenskej pošty, ale sľúbil, že v najbližšej dobe podnikne kroky na doriešenie tejto problematiky, aby došlo k zlepšeniu parkovacích podmienok.  K bodu č. 10 programu – Návrh uznesenia

Pán poslanec Mgr.PhD. Hakszer R. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.K bodu č. 11 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing. Gabriel Kiš poďakoval poslancom a všetkým prítomným občanom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                                                                              Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                starosta obce

 Overovatelia zápisnice: Mgr.Bánoczký M.

                                            Mgr.Deák Z.

Zapisovateľka: M.Szabóová

Zasadnutie prebiehalo od 18,00 do 19,45 hod.

                                                            U Z N E S E N I A

                          z 1. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva

                                                   v Jelke dňa 30.01.2020

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Hlasovanie: Mgr. Bánoczky M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD.Hakszer R., Molnár F., Ing. Ruman T., Török .

 
schvaľuje:

Uznesením pod č.1.,/2020/NZ OZ-1:

Návrh termínov plánovaných zasadnutí OZ na rok 2020 a to :19.3., 18.6.,18.9.,10.12.2020

Za: 8                           Proti: 0                     Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 2.,/2020/NZ OZ-1:

–       zabezpečenie realizácie projektu „ Výstavba zariadení na využitie vybraných druhov  OZE

–       Vyzva: OPKZP-PO1-SC111-2019-61            

–       zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu,

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Za:  8                              Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 3.,/2020/NZ OZ-1:

–       zabezpečenie realizácie projektu „ Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rômskej komunity“

–       Vyzva: USVRK-KUS-2019/001687-001            

–       zabezpečenie finančných prostriedkov vo výške najmenej  5 % z celkových výdavkov z vlastných prostriedkov alebo z iných ako verejných prostriedkov

zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Za:    8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 4.,/2020/NZ OZ-1:

Žiadosť SUPERCOLORS s.r.o., 925 23 Jelka, Hlavná 1414/138, v zastúpení konateľom Petrom Törökom, listom č. OcÚJE-TE1/1387/2019 zo dňa 11.12.2019 o vydanie súhlasného stanoviska k investičnému zámeru „Malopodlažná zástavba rodinných domov – pokládka SO 06.1 – VN prípojky“. Zámer sa týka pozemkov reg. KN“E“ parc. č. 3179, 3505/2, 3505/1 k. ú. Jelka, vedených na LV č. 3636, pozemkov reg. KN“E“ parc. č. 3507/1, 3508 k. ú. Jelka, vedených na LV č. 1301, pozemku reg. KN“E“ parc. č. 128/1 k. ú. Nová Jelka, vedeného na LV č. 1684 a pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 45/9 a 45/1 k. ú. Nová Jelka, vedených na LV č. 1. Uvedené pozemky sú vo vlastníctve Obce Jelka. Druh pozemkov je zastavaná plocha a nádvorie.

Prílohou žiadosti je situačný výkres plánovanej trasy VN prípojky.

Na uvedené pozemky sa zriaďuje vecné bremeno.

Za: 7                           Proti: 0                     Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje :

Uznesením pod č. 5.,/2020/NZ OZ-1:

Žiadosť Róberta Vargu a Veroniky Vargovej, trvale bytom 925 23 Jelka, Vŕbová 385/36, listom č. OcÚJE-TW1/35/2020 zo dňa 13.01.2020 o súhlas k zriadeniu kanalizačnej prípojky v ich prospech na pozemku reg. KN“C“ parc. č. 587/2 k. ú. Jelka, vedeného na LV č. 491 vo vlastníctve Obce Jelka. Druh pozemku je záhrada. Kanalizačná prípojka by bola súčasťou rodinného domu, na ktorý žiadatelia dostali stavebné povolenie dňa 14.01.2020 pod č. OcÚJE-TX1/1425/2019 a ktorého výstavba bude realizovaná na pozemku parc. č. 583/9 k. ú. Jelka.

Prílohou žiadosti je kópia situácie osadenia kanalizačnej prípojky. Na pozemok parc.č.587/2 v k.ú. Jelka sa zriaďuje vecné bremeno.

Za: 8                           Proti: 0                     Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 6.,/2020/NZ OZ-1:

Zámer predaja  pozemku reg. KN“C“ parc. č. 1182/2 o výmere 229 m² k. ú., vedeného na LV č. 3636 ako súčasť pozemku reg. KN“E“ parc. č. 1182/1 pre Erika Zelenského , trvale bytom 919 43 Cífer, Trnavská 13. Druh pozemku je zastavaná plocha a nádvorie. Žiadateľ prosí zohľadniť. Druh pozemku je zastavaná plocha a nádvorie. Žiadateľ prosí zohľadniť skutočnosť, že uvedený pozemok tvorí súčasť pozemku parc. č. 705 k. ú. Jelka, ktorý je v žiadateľovom osobnom vlastníctve, nakoľko oba pozemky sú dlhé roky oplotené a spoločne užívané.

Prílohou žiadosti je geometrický plán č. 37/2019.

Po vypracovaní znaleckého posudku bude stanovená predajná cena.

Za: 8                           Proti: 0                     Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 7.,/2020/NZ OZ-1:

prijatie daru od Karola Fellingera, trvale bytom 925 23 Jelka, Jahodná 216/17, ktorý  listom č. OcÚJE-TW1/118/2020 zo dňa 29.01.2020 ponúkol Obci Jelka do daru nasledovné pozemky, ktoré má vo výlučnom vlastníctve:

–          pozemok reg. KN”E” 889/1 k. ú. Jelka o výmere 65 m2, vedený v LV č. 2324 ako orná pôda, nachádzajúci sa na ul. Febr. víťazstva

–          pozemok reg. KN”E” 841/1 k. ú. Jelka o výmere 120 m2, vedený v LV č. 2177 ako orná pôda, nachádzajúci sa na ul. Petőfiho

–          pozemok reg. KN”E” 841/2 k. ú. Jelka o výmere 108 m2, vedený v LV č. 2177 ako orná pôda, nachádzajúci sa na ul. Gottwaldova

–          pozemok reg. KN”E” 233 k. ú. Nová Jelka o výmere 44 m2, vedený v LV č. 1347 ako orná pôda, nachádzajúci sa na ul. Dunajská

–          pozemok reg. KN”E” 234 k. ú. Nová Jelka o výmere 25 m2, vedený v LV č. 1347 ako orná pôda, nachádzajúci sa na ul. Dunajská.

Uvedené pozemky Obci Jelka navrhovateľ daruje bezodplatne.

Za: 8                           Proti: 0                     Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 8.,/2020/NZ OZ-1:

zámer predaja novovytvoreného pozemku parc. č. 824/2 k. ú. Jelka o výmere 95 m2, ktorý vznikol oddelením pozemku reg. KN“C“ parc. č. 824 k. ú. Jelka, vedeného na LV č. 1301 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka pre Rigó Mareka a Marcelu Rigovú, obaja trvale bytom 925 23 Jelka, Hlboká 297/21,. Dôvodom odkupu je skutočnosť, že žiadatelia majú v záujme vysporiadať pozemok a stavbu rodinného domu na ňom, ktorý si postavili bez stavebného povolenia.

Prílohou žiadosti je geometrický plán č. 129/2019.

Po vyhotovení znaleckého posudku bude určená cena na predaj pozemku.

Za: 8                           Proti: 0                     Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 9.,/2020/NZ OZ-1:

nový dispozičný návrh pozemkov na Novojelčanskej ul. parc.č. 197/20 o výmere 596 m2, parc.č. 197/22 o výmere 39 m2, parc. č. 197/23 o výmere 113 m2 a parc. č. 197/1 o výmere 181 m2.

Za: 8                           Proti: 0                     Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.
schvaľuje:

Uznesením pod č. 10.,/2020/NZ OZ-1:

Rozpočtové opatrenia č. 1/2020 – úpravu rozpočtových položiek v súlade s § 14 ods.2 písm a.

Zvýšenie kapitálových výdavkov v programe 3: Interné služby.

Podprogram 1.2.2 časť

Ekonomická klas           Názov              Pôvodný rozpočet           Upravený rozpočet

714 001                 úžitkové vozidlo                  0                             5 000,00 €

Podprogram 3.6.1 časť

Ekonomická klas             Názov             Pôvodný rozpočet            Upravený rozpočet

713 001                zariadenie budovy           10 000,00 €                  20 000,00 €

                             Obecného úradu

717 002                zdravotné stredisko                  0                           20 000,00 €

                             sociálne miestnosti

Zvýšené výdavky za 35 000,00 € budú financované zo zvýšených podielových daní Obce Jelka za rok 2020.

Za: 8                           Proti: 0                     Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

 Ing. Gabriel Kiš                                                                                                                     
starosta obce         

Prílohy

Žiadne prílohy.