Preskočiť na obsah

ZÁPISNICA z 1. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 09.03.2021

Zverejnené
15. marca 2021
Kategória

Prítomní:

Starosta obce:            Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D.,Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce Jelka

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka        (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 1. plánovanom zasadnutí OZ v roku 2021 a skonštatoval, že oznámenie o termíne 1. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka dňa 04.03.2021, že je prítomných 10 poslancov OZ a OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomný poslanec OZ Budai, I. svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ ospravedlnil.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Správa hlavného kontrolóra obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2020

7.Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2021 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov

8.Správa o vyúčtovaní dobrovoľnej zbierky , ktorá bola vyhlásená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 36.,/2020/OZ-3 zo dňa 18.09.2020 a predĺžená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 47.,/2020/NZ OZ-3 zo dňa 27.10.2020

9.Rôzne

10.Diskusia

11.Návrh uznesení

12.Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia. Nikto z prítomných poslancov OZ nemal pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 1. plánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Török, P., Molnár, F..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 1. plánovaného zasadnutia OZ poslancov: Török, P., Molnár, F..

Starosta obce za návrhovú komisiu 1. plánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Hakszer, R., Bc. Bánoczký, M..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, ako v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a) uznesenie č. 52.,/2020/OZ-4 – VZN obce Jelka č. 5/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2021,

b) uznesenie č. 53.,/2020/OZ-4 – VZN obce Jelka č. 6/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 31.12.2020,

c) uznesenie č. 54.,/2020/OZ-4 – VZN obce Jelka č. 7/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 31.12.2020,

d) uznesenie č. 55.,/2020/OZ-4 –  VZN obce Jelka č. 8/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 31.12.2020,

e) uznesenie č. 56.,/2020/OZ-4 – VZN obce Jelka č. 9/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2021,

f) uznesenie č. 57.,/2020/OZ-4 – VZN obce Jelka č. 10/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2021,

g) uznesenie č. 58.,/2020/OZ-4 – VZN obce Jelka č. 11/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 01.01.2021,

h) uznesenie č. č. 60.,/2020/OZ-4 – kúpna zmluva bola podpísaná, návrh na vklad do katastra nehnuteľnosti bol podaný, aktuálne obec čaká na vydanie rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,

i) uznesenie č. 61,/2020/OZ-4 – výpis z uznesenia obecného zastupiteľstva bol odovzdaný žiadateľovi.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Poslanec OZ Kovács sa informoval v akom štádiu riešenia sú priestory pre dôchodcov, kde by sa mohli stretávať.

Starosta obce uviedol, že má neustále na pamäti túto požiadavku dôchodcov. Chce sa s dôchodcami stretnúť, aby konkretizovali svoje požiadavky, plány, účel priestorov, aby sa na základe týchto požiadaviek našlo najlepšie riešenie. Obec očakáva aj výzvy na financovanie takýchto aktivít, pod ktoré by sa mohli začleniť takéto investičné akcie. Obec má predbežné informácie, že by takéto výzvy mali byť čoskoro vyhlásené. Je totiž pravdepodobné, že vytvorenie takýchto priestorov si bude vyžadovať nemalé finančné prostriedky.

Poslanec OZ Kovács sa informoval či obec kontroluje dodržiavanie protiepidemiologických opatrení a či prijala opatrenia potrebné na zabezpečenie základných životných potrieb pre odkázané osoby, ktoré sú pozitívne na ochorenie COVID – 19.

Starosta obce uviedol, že kontrolu dodržiavania protiepidemiologických opatrení je možné v zmysle uznesenia vlády SR č. 123 zabezpečiť mestskou alebo obecnou políciou, ktorú obec nemá. Poriadková služba upozorňuje obyvateľov obce na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení. V prípade ich porušenia kontaktuje políciu, ktorá má právomoc v takomto prípade konať a sankcionovať. Čo sa týka opatrení na zabezpečenie základných životných potrieb pre odkázané osoby, ktoré sú pozitívne testované na ochorenie COVID – 19 a pre iné osoby v karanténe, poriadková služba robí nákupy pre tieto osoby, ak o to požiadajú.

Poslankyňa Mgr. Letuseková uviedla, že sa ako zdravotník zúčastňuje na skríningovom testovaní, zdravotníci poučujú osoby o povinnosti dodržiavať karanténu a zároveň dávajú pozitívne testovaným osobám telefonický kontakt na poriadkovú službu, ktorá im vie zabezpečiť nákup a donášku potravín, drogérie a liekov.

Poslanec Ing. Ruman sa informoval, v akom štádiu je dopravný projekt v okolí základných škôl. Podľa jeho názoru by bolo vhodné na daný úsek inštalovať radary, sám bol svedkom toho, ako sa na tej ceste rútia kamióny s obrovskou rýchlosťou a je z toho zhrozený.

Starosta obce uviedol, že to je v štádiu riešenia. Súčasťou schváleného dopravného projektu je aj možnosť inštalácie informačných radarov aktuálnej rýchlosti vozidiel.

Poslanec Mgr. Hakszer PhD. sa informoval, v akom štádiu je komunitné centrum, prestupné bývanie a park za podnikateľským inkubátorom.

Starosta obce uviedol, že na komunitné centrum bola vypísaná verejná súťaž, ktorá musela byť zrušená z dôvodu neočakávaných zmien cien v stavebnom priemysle. Bola vypísaná nová súťaž, ktorá stále prebieha. Čo sa týka prestupného bývania, projekt je v štádiu hodnotenia, čaká sa na výsledok zo strany poskytovateľa pomoci. Čo sa týka parku za inkubátorom, tento projekt bol schválený. Čaká sa už len na realizačnú spoločnosť. Podľa informácií obce, SAŽP ako nositeľ národného projektu, obstaráva novú realizačnú firmu. Obec bola uistená, že tento projekt sa bude realizovať a má byť trpezlivá.

Poslanec Molnár sa informoval, v akom štádiu riešenia je vybudovanie toaliet v cintoríne.

Starosta obce uviedol, že v priebehu budúceho týždňa by mala byť hotová projektová dokumentácia, následne bude realizácia stavby ohlásená na príslušnom stavebnom úrade. Potom obec pristúpi k realizácii tejto stavby.

K bodu č. 6 programu – Správa hlavného kontrolóra obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2020

Hlavný kontrolór obce Jelka predniesol správu o kontrolnej činnosti za rok 2020, pričom vyzdvihol nasledovné:

a) Kontrola dodržiavania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – zverejňovanie došlých faktúr  v I. polroku 2019 v Základnej škole Lipóta Gregorovitsa  s VJM v Jelke

Podľa plánu boli skontrolované  došlé faktúry a ich zverejnenie. Základná škola Lipóta Gregorovitsa v Jelke v I. polrok  u  2019 evidovala v knihe záväzkov /faktúr/ 159 faktúr. Faktúry boli vedené  v knihe faktúr. Náhodným výberom  z nich  bolo  kontrolované dodržanie dátumu splatnosti faktúry a termín zverejnenia. Hlavný kontrolór skonštatoval, že nebol dodržaný termín  povinného zverejňovania – faktúry neboli zverejnené do 30 dňoch od úhrady, tým  nebol dodržaný § 5b, ods. 1 písm. b/ zverejňuje povinná osoba v zmysle § 5b  ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z. . Vedenie  školy  bolo upozornené na doplnenie chýbajúcich dokumentov. Ostatné povinne zverejňované informácie v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám sú na webovom sídle školy zverejnené. Škola spravuje internetovú stránku, ktorá bude prehľadná a budú na nej zverejnené informácie o činnosti školy, ako aj interné predpisy, podľa ktorých škola pri svojej činnosti postupuje.

b) Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce

Jednou z hlavných úloh hlavného kontrolóra je vypracovanie Stanoviska k záverečnému účtu obce Jelka. Výsledky hospodárenia obce Jelka za rok 2019, z nich vypracovaný návrh na schválenie záverečného účtu a na finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia obce Jelka  za rok 2019, hlavný kontrolór odporúčal obecnému zastupiteľstvu „schváliť bez výhrad“. Záverečný účet obce bol schválený  na  zasadnutí  OZ  dňa 18.6.2020 Uznesením  č. 17a.,/2020/OZ-2.

c) Kontrola prevodov a prenájmov majetku obce v roku 2019

V roku 2019 bol schválený zastupiteľstvom 1 krát prevod majetku  a 24 prípadoch  sa riešil  nájom. K nájomným zmluvám boli vydané  dodatky. Boli skontrolované nájomné zmluvy a dodatky k nim. Záver: neboli zistené nedostatky.

d) Kontrola evidencie a výberu príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú  úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

Hlavný kontrolór obce uviedol, že bude predložená správa  na ďalšie zasadnutie.

e) Kontrola evidencie platieb nájomného za byty, ktoré sú vo vlastníctve obce

Obec Jelka obstarala z podpory Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie zo štátneho rozpočtu spolu 10 nájomných bytov s technickou vybavenosťou. Kontrolovaný subjekt vedie analytickú evidenciu o bytových pohľadávkach podľa jednotlivých nájomníkov v osobitnej evidencii. Kontrolou bolo zistené, že Obec nevedie pohľadávky z platieb nájomného. Záver: nedostatky neboli zistené.

f) Vypracovanie stanoviska k programovému rozpočtu obce, odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce  Jelka na rok 2020, viacročného rozpočtu obce na roky 2021, 2022

Pri spracovaní odborného stanoviska hlavný kontrolór obce vychádzal z posúdenia predloženého návrhu rozpočtu na rok 2020 a návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2021-2022. Uviedol, že s predloženým návrhom rozpočtu súhlasí. Počas zákonnej lehoty zverejnenia neboli námietky a výhrady a pozmeňujúce návrhy k návrhu.

Hlavný kontrolór ďalej uviedol, že viacročný rozpočet na roky 2019 -2021 je  v súlade s § 10  ods. 3 až 7 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. vnútorne členený na:

a)bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky,

b)kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky,

c)finančné operácie.

Zákon ustanovuje obciam a vyšším územným celkom poskytovať údaje prostredníctvom rozpočtového informačného systému pre samosprávu RIS. SAM v správe ministerstva financií.

Táto povinnosť je splnená aj na úrovniach   RO v obci.

Na základe vyššie uvedeného OZ  v Jelke  schválilo návrh rozpočtu v takej štruktúre, ako bol priložený. 

g) Kontroly v zmysle uznesení

Neboli uložené

h) Výkon ostatnej odbornej činnosti

V závere hlavný kontrolór obce uviedol, že popri kontrole zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti hospodárenia a nakladania s majetkom  a majetkovými právami obce, kontrole príjmov, výdavkov a finančných operácií obce značná časť úväzku hlavného kontrolóra bola venovaná aj riešeniu podnetov vyplývajúcich uznesení a úloh obecného zastupiteľstva ako aj úloh operatívneho charakteru vznikajúcich pri činnosti obecného úradu. Súčasťou práce hlavnej kontrolórky v uplynulom hodnotiacom období bola taktiež: kontrola prijatých uznesení obecného zastupiteľstva, ktorá bola predkladaná na jeho zasadnutiach, plán kontrolných činností, podávanie stanovísk, návrh zmien a úprav k predkladaným materiálom na rokovanie obecného zastupiteľstva, podávanie pripomienok a pozmeňujúcich návrhov k VZN obce a vnútorným predpisom, pripomienkovanie zmlúv, účasť na rokovaniach, iné činnosti.

Prítomní poslanci OZ zobrali správu hlavného kontrolóra obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2020 na vedomie.

K bodu č. 7 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 1/2021 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov

Starosta obce uviedol, že návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 17.02.2021. Starosta obce navrhol vyhradiť miesto na umiestnenie volebných plagátov pri základnej škole, pri miestnom zdravotnom stredisku a pri škôlke. Na každom z týchto miest by boli umiestnené 3 tabule, spolu o ploche 13,5m2, spolu na troch miestach o ploche 40,5 m². Každý jeden kandidujúci subjekt by mal na týchto tabuliach vyhradený rovnaký priestor. Prijatie tohto VZN je reakciou na upozornenie Okresnej prokuratúry Galanta.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 1/2021 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov.

K bodu č. 8 programu – Správa o vyúčtovaní dobrovoľnej zbierky , ktorá bola vyhlásená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 36.,/2020/OZ-3 zo dňa 18.09.2020 a predĺžená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 47.,/2020/NZ OZ-3 zo dňa 27.10.2020

Starosta obce uviedol, že Obecné zastupiteľstvo obce Jelka uznesením č. 36.,/2020/OZ-3 zo dňa 18.09.2020 vyhlásila dobrovoľnú zbierku na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá bola v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša (ďalej len „dobrovoľná zbierka“). Doba konania dobrovoľnej zbierky bola nasledovná: 01.10.2020 – 31.10.2020. Obecné zastupiteľstvo obce Jelka uznesením č. 47.,/2020/NZ OZ-3 zo dňa 27.10.2020 predĺžilo dobu konania dobrovoľnej zbierky nasledovne: 01.11.2020 – 31.12.2020. Dobrovoľná zbierka bola vykonávaná nasledovnými spôsobmi: zaslaním finančných prostriedkov na účet obce Jelka vedený v Prima banka Slovensko,  a. s. , číslo IBAN: SK24 5600 0000 0038 5796 3002, SWIFT: KOMASK2X, VS:352020 s poznámkou: zbierka (ďalej len „zaslaním finančných prostriedkov na bankový účet obce“) a vložením hotovosti do prenosných pokladničiek s označením ,,Dobrovoľná zbierka na zabezpečenie vhodných podmienok bývania pre Dajanu Szakálovú“ počas stanovených dní na Obecnom úrade v Jelke, v Kultúrnom dome v Jelke a na verejných priestranstvách na území obce Jelka (ďalej len „vložením hotovosti do prenosných pokladničiek“). Zaslaním finančných prostriedkov na bankový účet obce bolo vyzbieraných: 355,- €. Vložením hotovosti do prenosných pokladničiek bolo vyzbieraných: 133,37 €. Peňažné prostriedky  získané dobrovoľnou zbierkou budú odovzdané zákonnému zástupcovi Dajany Szakálovej, v prospech ktorej sa zbierka uskutočnila dňa: 12.03.2021. Kontrolu použitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky vykoná hlavný kontrolór obce Jelka, Mgr. Mária Tomovičová.

Starosta obce poďakoval všetkým, ktorí do dobrovoľnej zbierky prispeli.

Prítomní poslanci OZ zobrali správu o vyúčtovaní dobrovoľnej zbierky, ktorá bola vyhlásená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 36.,/2020/OZ-3 zo dňa 18.09.2020 a predĺžená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 47.,/2020/NZ OZ-3 zo dňa 27.10.2020 na vedomie.

K bodu č. 9 programu – Rôzne

A: Žiadosť Ľudovíta Palsovicsa, rod. Palsovics, nar. xx.xx.xxxx a Márie Palsovicsovej, rod. Pokorovej, nar. xx.xx.xxxx, obaja trvale bytom Slaná dolina 77/12, 925 23 Jelka, o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/13, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m², k. ú Jelka, obce Jelka a novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m², k. ú Jelka, obce Jelka

Starosta obce oznámil prítomným, že obci bola doručená žiadosť Ľudovíta Palsovicsa, rod. Palsovics, nar. xx.xx.xxxx a Márie Palsovicsovej, rod. Pokorová, nar. xx.xx.xxxx, obaja trvale bytom Slaná Dolina 77/12, 925 23 Jelka, o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/13, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m ², k. ú Jelka obce Jelka, okres Galanta, ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 340/2020, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, úradne oprávnený zamerač, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, a ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1173/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6824 m², evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301,  k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta (ďalej len „novovytvorený pozemok 1“) a novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/14, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m², k. ú Jelka, obce Jelka okres Galanta, ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 340/2020, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, úradne oprávnený zamerač, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, a ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1173/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6824 m², evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta (ďalej len „novovytvorený pozemok 2“), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka novovytvorený pozemok 1 a novovytvorený pozemok 2 nevyužíva a neplánuje ich zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadatelia novovytvorený pozemok 1 a novovytvorený pozemok 2 dlhodobo užívajú a zveľaďujú, na novovytvorenom pozemku 2 je umiestnená stavba vo vlastníctve žiadateľov, novovytvorený pozemok 1 a novovytvorený pozemok 2 bezprostredne susedia s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1161, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m², evidovaného Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 910, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta a predajom novovytvoreného pozemku 1 a novovytvoreného pozemku 2 dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom, ktoré tvoria súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľov. Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 68/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248, je kúpna cena novovytvoreného pozemku 1 vo výške 2 578,70,- € (12,05 € / 1m², 2 578,70 € / 214 m²). Kúpna cena novovytvoreného pozemku 2 je vo výške 265,10 € (12,05 € / 1m², 265,10 € / 22 m²). Kúpna cena novovytvorených pozemkov 1 a 2 je spolu vo výške  2 843,80 €, zaokrúhlene vo výške 2 840,- €. OZ sa dohodlo na tom, že žiadatelia uhradia všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Poslancom OZ bol predložený návrh kúpnej zmluvy.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedenú žiadosť za vyššie navrhovaných podmienok. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili znenie kúpnej zmluvy.

B: Investičná činnosť v obci Jelka na základe žiadosti Vladimíra Krajčoviča

Starosta obce informoval prítomných, že obci bola dňa 26.02.2021 doručená žiadosť Vladimíra Krajčoviča, trvale bytom Veľká 1270/69, 925 23 Jelka, o vyjadrenie k investičnému zámeru na parc. č. 1077, 1078/1, 1078/2 k. ú. Jelka z dôvodu výstavby rodinných domov (4 x samostatný rodinný dom) a polyfunkčného domu s tromi bytovými jednotkami.

Starosta obce uviedol, že investičný zámer je v súlade s platným územným plánom obce Jelka. Poslancom OZ bol predložený situačný výkres – štúdia.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov schválili vyššie uvedenú investičnú činnosť v obci.

C: Investičná činnosť v obci Jelka na základe žiadosti Dávida Mészárosa

Starosta obce informoval prítomných, že obci bola dňa 08.03.2021 doručená žiadosť Dávida Mészároša, trvale bytom Jókaiho 1172, 925 23 Jelka, o vyjadrenie k investičnému zámeru na parc. č. 1380/2 a 1380/4, k. ú Jelka z dôvodu výstavby rodinných domov (3 x dvojdom, 1 x samostatný dom) a haly – skladu. Starosta a prítomní poslanci OZ sa zhodli na podmienke vybudovania miestnej asfaltovej komunikácie na pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1380/2, k. ú Jelka v súlade s Územným plánom obce Jelka – zmeny a doplnky č. 1 a s podmienkou vybudovania miestnej asfaltovej komunikácie na pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 1446 k. ú. Jelka, od parc. reg. „E“, parc. č. 1379/3 k. ú Jelka po nadradenú komunikáciu č. 1355, vrátane jej napojenia na nadradenú komunikáciu č. 1355, v súlade s Územným plánom obce Jelka – zmeny a doplnky č. 1.

Starosta obce uviedol, že investičný zámer je v súlade s platným územným plánom obce Jelka. Poslancom OZ bol predložený situačný výkres – štúdia.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov schválili vyššie uvedenú investičnú činnosť v obci Jelka s vyššie uvedenou podmienkou týkajúcej sa výstavby miestnej asfaltovej komunikácie.

D: Vytvorenie parkovo – oddychovej zóny na obecnom pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 429/3 k. ú. Jelka, obce Jelka

Starosta obce požiadal poslancov OZ o vyslovenie súhlasu s vytvorením parkovo – oddychovej zóny za obecným úradom na pozemku parc. reg. „C“, parc 429/3 k. ú. Jelka, obce Jelka.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vytvorenie parkovo – oddychovej zóny na pozemku parc. reg. „C“, parc 429/3 k. ú. Jelka, obce Jelka.

E: Investičný zámer obce Jelka na vybudovanie nájomných sociálnych bytov nižšieho štandardu v budove miestneho zdravotného strediska a bývalej kotolne miestneho zdravotného strediska

Starosta obce požiadal poslancov OZ o vyslovenie súhlasu k investičnému zámeru na rozšírenie miestneho zdravotného strediska o nájomné sociálne byty nižšieho štandardu a riešenia súvisiacej technickej infraštruktúry, ktorý investičný zámer bude financovaný prostredníctvom štátneho fondu rozvoja bývania a o udelenie poverenia na zabezpečenie všetkých potrebných úkonov spojených s dosiahnutím tohto cieľa .

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedený investičný zámer a jednohlasne poverili starostu obce so zabezpečením všetkých potrebných úkonov na dosiahnutie tohto cieľa.

F: Investičný zámer obce Jelka na vybudovanie cyklotrás na územní obce Jelka

Starosta obce požiadal poslancov OZ o vyslovenie súhlasu k investičnému zámeru obce Jelka na vybudovanie cyklotrás na území obce Jelka a o udelenie poverenia na zabezpečenie všetkých potrebných úkonov spojených s dosiahnutím tohto cieľa. Poslancom OZ bola zároveň predložená mapa s navrhovanou trasou cyklotrasy.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedený investičný zámer a jednohlasne poverili starostu obce so zabezpečením všetkých potrebných úkonov na dosiahnutie tohto cieľa.

G: Informácia starostu – predaj pozemku parc. reg. „C“ parc. č. 982/3, k. ú. Jelka, obce Jelka

Starosta obce uviedol, že obec je vlastníkom pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 982/3 k. ú. Jelka, obce Jelka a bol mu adresovaný zatiaľ neformálnou cestou záujem o kúpu tohto pozemku. Nešlo by o dôvod hodný osobitného zreteľa a predaj by bol realizovaný cestou obchodnej verejnej súťaže. V prípade, že poslanci OZ nebudú mať námietky voči predaju tohto pozemku, starosta obce žiada o udelenie poverenia na všetky úkony súvisiace so zabezpečením znaleckého posudku týkajúceho sa ceny predmetnej nehnuteľnosti.

Prítomný poslanci jednohlasne udelili starostovi obce poverenie na všetky úkony súvisiace so zabezpečením znaleckého posudku týkajúceho sa ceny predmetnej nehnuteľnosti.

K bodu č. 10 programu – Diskusia

Starosta obce predložil poslancom OZ vizualizáciu nových autobusových zastávok, ktoré budú osadené namiesto starých autobusových zastávok. Starosta predpokladá, že nové zastávky budú osadené najneskôr do mája.

Poslanec OZ Bc. Bánoczký sa informoval, akom stave je rekonštrukcia miestneho zdravotného strediska.

Starosta obce uviedol, že práce prebiehajú v súlade s plánom. Bolo odstránené pôvodné linoleum, urobila sa nová nivelačná vrstva, plánuje sa nalepenie nového linolea, zároveň prebieha výmena sanity a obkladačiek v toaletách, budú namontované germicídne žiariče, vymaľované steny a zakúpené nové zariadenie do čakární.

Poslanec OZ Bc. Bánoczký sa informoval, v akom štádiu je projekt „Korene – Gyökerek“.

Prednostka obecného úradu uviedla, že aktuálne obec začína s realizáciou tohto projektu, ktorá bude prebiehať 6 mesiacov. Projekt je zameraný na kultúru. Projekt pozostáva z realizácie kultúrnych podujatí, výmenných táborov a publikačnej činnosti. V rámci tohto projektu bude zakúpených aj 250 ks nových stoličiek, 50 ks nových stolov a ozvučenia do miestneho kultúrneho domu. Ide o projekt cezhraničnej spolupráce s maďarskou obcou Galgagyörk.

Poslanec OZ Bc. Bánoczký sa informoval ohľadne rekonštrukčných prác na futbalovom ihrisku.

Starosta obce uviedol, že v rámci získanej dotácie zo SFZ a vlastného spolufinancovania obec zrekonštruovala obe sprchy, šatne, toalety na futbalovom štadióne. V súčasnosti prebiehajú ďalšie aktivity ako výmena svetiel, výmena vykurovacích zdrojov, výmaľovky, výmena zariadenia mobiliáru šatní. Na výmene zariadenia šatní sa finančne podieľa aj samotný futbalový klub FC Jelka. Starosta ďalej uviedol, že na futbalovom štadióne sa priebežne vykonávajú obnovovacie práce vlastnými silami. Táto budova si to už skutočne vyžaduje.

K bodu č. 11 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 12 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Po ukončení zasadnutia OZ bola venovaná minúta ticha všetkým obetiam COVID – 19.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 19:50 hod.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Overovatelia zápisnice:              Peter Török

                                               František Molnár

Prednostka:                              Msc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                          Mgr. Gabriela Horváthová

Uznesenia z 1. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 09.03.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 1.,/2021/OZ-1:

berie na vedomie

Správu hlavného kontrolóra obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2020

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 2.,/2021/OZ-1:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2021 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 3.,/2021/OZ-1:

berie na vedomie

Správu o vyúčtovaní dobrovoľnej zbierky, ktorá bola vyhlásená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 36.,/2020/OZ-3 zo dňa 18.09.2020 a predĺžená uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 47.,/2020/NZ OZ-3 zo dňa 27.10.2020

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 4.,/2021/OZ-1:

schvaľuje

Žiadosť Ľudovíta Palsovicsa, rod. Palsovics, nar. xx.xx.xxxx a Márie Palsovicsovej, rod. Pokorová, nar. xx.xx.xxxx, obaja trvale bytom Slaná Dolina 77/12, 925 23 Jelka, o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/13, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 214 m ², k. ú Jelka obce Jelka, okres Galanta, ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 340/2020, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, úradne oprávnený zamerač, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, a ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1173/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6824 m², evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301,  k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta (ďalej len „novovytvorený pozemok 1“) a novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 1173/14, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m², k. ú Jelka, obce Jelka, okres Galanta, ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. 340/2020, vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, úradne oprávnený zamerač, B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947, a ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1173/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 6824 m², evidovanej Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta (ďalej len „novovytvorený pozemok 2“), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka novovytvorený pozemok 1 a novovytvorený pozemok 2 nevyužíva a neplánuje ich zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadatelia novovytvorený pozemok 1 a novovytvorený pozemok 2 dlhodobo užívajú a zveľaďujú, na novovytvorenom pozemku 2 je umiestnená stavba vo vlastníctve žiadateľov, novovytvorený pozemok 1 a novovytvorený pozemok 2 bezprostredne susedia s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1161, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie o výmere 503 m², evidovaného Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 910, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta a predajom novovytvoreného pozemku 1 a novovytvoreného pozemku 2 dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom, ktoré tvoria súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľov.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 68/2020 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248, je kúpna cena novovytvoreného pozemku 1 vo výške 2 578,70,- € (12,05 € / 1m², 2 578,70 € / 214 m²). Kúpna cena novovytvoreného pozemku 2 je vo výške 265,10 € (12,05 € / 1m², 265,10 € / 22 m²). Kúpna cena novovytvorených pozemkov 1 a 2 je spolu vo výške  2 843,80 €, zaokrúhlene vo výške 2 840,- €.

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 5.,/2021/OZ-1:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

schvaľuje

investičnú činnosť v obci na parc. č. 1077, 1078/1, 1078/2 k. ú. Jelka z dôvodu výstavby rodinných domov (4 x samostatný rodinný dom) a polyfunkčného domu s tromi bytovými jednotkami, na základe žiadosti Vladimíra Krajčoviča, trvale bytom Veľká 1270/69, 925 23 Jelka zo dňa 26.02.2021.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 6.,/2021/OZ-1:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

schvaľuje

investičnú činnosť v obci na parc. č. 1380/2 a 1380/4, k. ú Jelka, súvisiacu s výstavbou rodinných domov (3 x dvojdom, 1 x samostatný dom) a haly – skladu v súlade s Územným plánom obce Jelka – zmeny a doplnky č. 1, na základe žiadosti Dávida Mészároša, trvale bytom Jókaiho 1172, 925 23 Jelka zo dňa 08.03.2021, s podmienkou vybudovania miestnej asfaltovej komunikácie na pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1380/2, k. ú Jelka v súlade s Územným plánom obce Jelka – zmeny a doplnky č. 1 a s podmienkou vybudovania miestnej asfaltovej komunikácie na pozemku parc. reg. „E“. parc. č. 1446 k. ú. Jelka, od parc. reg. „E“, parc. č. 1379/104 k. ú Jelka po nadradenú komunikáciu č. 1355, vrátane jej napojenia na nadradenú komunikáciu č. 1355, v súlade s Územným plánom obce Jelka – zmeny a doplnky č. 1.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 7.,/2021/OZ-1:

schvaľuje

Vytvorenie parkovo – oddychovej zóny na pozemku parc. reg. „C“, parc 429/3 k. ú. Jelka, obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 8.,/2021/OZ-1:
      a)schvaľuje

Investičný zámer obce Jelka na rozšírenie miestneho zdravotného strediska o nájomné sociálne byty nižšieho štandardu a riešenia súvisiacej technickej infraštruktúry, ktorý investičný zámer bude financovaný prostredníctvom štátneho fondu rozvoja bývania.

b)poveruje

Starostu obce so zabezpečením všetkých potrebných úkonov spojených s dosiahnutím cieľa uvedeného v písmene a) tohto uznesenia.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 9.,/2021/OZ-1:

a)schvaľuje

Investičný zámer obce Jelka na vybudovanie cyklotrás na území obce Jelka.

b)poveruje

Starostu obce so zabezpečením všetkých potrebných úkonov spojených s dosiahnutím cieľa uvedeného v písmene a) tohto uznesenia.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 10.,/2021/OZ-1:

poveruje

Starostu obce na všetky úkony súvisiace so zabezpečením znaleckého posudku týkajúceho sa ceny nehnuteľnosti – pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 982/3 k. ú. Jelka, obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 15.03.2021

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.