Preskočiť na obsah

ZÁPISNICA z 1. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 22.02.2022

Zverejnené
28. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. februára 2022 − 14. marca 2022
Kategória

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Mgr. Laurič, I., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   Khern Peter, Tamás Attila, Molnár Erzsébet, Kovács József, Kukumberg

Mária

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 1. plánovanom zasadnutí OZ v roku 2022 a skonštatoval, že oznámenie o termíne 1. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 16.02.2022, že je prítomných 9 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomní poslanci svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ ospravedlnili.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Správa hlavnej kontrolórky obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2021

7. Zmena kapitálovej časti rozpočtu

8. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na triedený zber komunálnych odpadov

9. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB a žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR

10. Žiadosť o schválenie výšky úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce

11. Zámer obce Jelka na kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v okolí miestnej kaplnky

12. Zámer obce Jelka na kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 193/1 k. ú. Nová Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Nová Jelka a stavbe so súp. č. 684 v obci Jelka, LV č. 206

13. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (novovytvorený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 1388/7, k. ú. Jelka)

14. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní Vodného kolového mlyna v Jelke

15. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2022 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka

16. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2022 o niektorých podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

17. Rôzne:

a) Žiadosť Evy Hakszerovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/6, k. ú. Jelka

b) Žiadosť spoločnosti T-Zone s. r. o. o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia na parc. reg. „C“. parc. č. 883/11, k. ú. Jelka

c) Žiadosť spoločnosti T-Zone International Transport, s. r. o. o schválenie investičného zámeru „Kráľovská dolina etapa č. 2 a 3“

d) Prosba Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice

18. Diskusia

19. Návrh uznesení

20. Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomný poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Prítomní poslanci OZ pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

Starosta obce navrhol nasledovnú zmenu programu zasadnutia OZ:

– do bodu 17 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. e) s názvom: „Zmluva o poskytovaní služby č. S22T700311 s FCC Trnava, s. r. o. – zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve“,

– konštatuje sa, že správny názov bodu č. 12 programu zasadnutia je: „Zámer obce Jelka na kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 193/1 k. ú. Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka a stavbe so súp. č. 684 v obci Jelka, LV č. 206“, v pozvánke došlo k chybe v písaní,

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Správa hlavnej kontrolórky obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2021

7. Zmena kapitálovej časti rozpočtu

8. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na triedený zber komunálnych odpadov

9. Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB a žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR

10. Žiadosť o schválenie výšky úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce

11. Zámer obce Jelka na kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v okolí miestnej kaplnky

12. Zámer obce Jelka na kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 193/1 k. ú. Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka a stavbe so súp. č. 684 v obci Jelka, LV č. 206

13. Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (novovytvorený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 1388/7, k. ú. Jelka)

14. Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní Vodného kolového mlyna v Jelke

15. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2022 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka

16. Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2022 o niektorých podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

17. Rôzne:

a) Žiadosť Evy Hakszerovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/6, k. ú. Jelka

b) Žiadosť spoločnosti T-Zone s. r. o. o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia na parc. reg. „C“. parc. č. 883/11, k. ú. Jelka

c) Žiadosť spoločnosti T-Zone International Transport, s. r. o. o schválenie investičného zámeru „Kráľovská dolina etapa č. 2 a 3“

d) Prosba Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice

e) Zmluva o poskytovaní služby č. S22T700311 s FCC Trnava, s. r. o. – zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve

18. Diskusia

19. Návrh uznesení

20. Záver

Všetci prítomní poslanci OZ zmenený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 1. plánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Zoltán Deák,

 Mgr. Richard Hakszer, PhD.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 1. plánovaného zasadnutia OZ vyššie uvedené osoby.

Starosta obce za návrhovú komisiu 1. plánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Igor Budai, Mgr. Maroš Bánoczký

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a) uznesenie č. 65.,/2021/OZ-4 – plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2022 je postupne plnený,

b) uznesenie č. 66.,/2021/OZ-4 – programový rozpočet je postupne realizovaný a aktualizovaný,

c) uznesenie 67.,/2021/OZ-4 – rozpočty realizované a aktualizované.

d) uznesenie č. 68.,/2021/OZ-4 – VZN č. 6/2021 bolo zverejnené v súlade so zákonom a je účinné od 01.01.2022,

e) uznesenie č. 69.,/2021/OZ-4 – VZN č. 7/2021 bolo zverejnené v súlade so zákonom a je účinné od 31.12.2021,

f) uznesenie č. 70.,/2021/OZ-4 – VZN č. 8/2021 bolo zverejnené v súlade so zákonom a je účinné od 01.01.2022,

g) uznesenie č. 71.,/2021/OZ-4 – VZN č. 9/2021 bolo zverejnené v súlade so zákonom a je účinné od 01.01.2022,

h) uznesenie č. 72.,/2021/OZ-4 – VZN č. 10/2021 bolo zverejnené v súlade so zákonom a je účinné od 01.01.2022,

i) uznesenie č. 73.,/2021/OZ-4 – VZN č. 11/2021 bolo zverejnené v súlade so zákonom a je účinné od 01.01.2022,

j) uznesenie č. 74.,/2021/OZ-4 – spis archivovaný,

k) uznesenie č. 75.,/2021/OZ-4 – kúpna zmluva podpísaná, návrh na vklad do katastra nehnuteľností podaný, vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností povolený,

l) uznesenie č. 76.,/2021/OZ-4 – čaká sa na ukončenie dedičského konania,

m) uznesenie č. 77.,/2021/OZ-4 – uznesenie odovzdané realizátorovi investičnej činnosti,

n) uznesenie č. 78.,/2021/OZ-4 – zmluva podpísaná, zverejnená,

o) uznesenie č. 79.,/2021/OZ-4 – realizované,

p) uznesenie č. 80.,/2021/OZ-4 – realizované,

q) uznesenie č. 81.,/2021/OZ-4 – uznesenie odovzdané realizátorovi investičnej činnosti.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Správa hlavnej kontrolórky obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2021

Pán starosta udelil slovo p. Mgr. Márii Tomovičovej, hlavnej kontrolórke obce Jelka, aby predniesla svoju správu o kontrolnej činnosti za rok 2021.

Pani hlavná kontrolórka obce uskutočnila nasledovné kontrolné činnosti:

1.Kontrola pokladne, príjmových a výdavkových pokladničných dokladov za rok 2020 na Obecnom úrade v Jelke podľa zákona o účtovníctve a vnútorných predpisov obce.

Pani hlavná kontrolórka obce skonštatovala, že vedenie pokladne je vykonávané v zmysle zákona, číselné označenia dokladov na seba nadväzuje, je rozlíšené, či ide o príjem alebo výdaj ku každému dokladu, bol vystavený VPD a PPD, denný limit poklade v kontrolovanom období nebol prekročený. Pani hlavná kontrolórka zistila, že nebola vykonaná fyzická inventarizácia pokladne, odporúča preštudovať vnútorný predpis o vedení pokladne zo dňa 23.09.2019.

2.Kontrola vynakladania finančných prostriedkov na investičné akcie v obci. Kontrola dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní.

Pani hlavná kontrolórka v zhrnutí uviedla, že kontrolovaný subjekt v prípade 4 kontrolovaných zákaziek postupoval v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Kontrolou dokumentácie neboli zistené nedostatky. Ďalej zistila, že v profile verejného obstarávateľa za rok 2020 nie sú zverejnené súhrnné správy, odporučila do profilu verejného obstarávateľa doplniť všetky chýbajúce súhrnné správy.

3.Vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2020

Pani hlavná kontrolórka vypracovala stanovisko k záverečnému účtu. Obecnému zastupiteľstvu odporučila záverečný účet schváliť bez výhrad. Tento bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.06.2021.

4.Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami a materiálnymi hodnotami pri prevádzkovaní školskej jedálne pri Základnej škole.

Pani hlavná kontrolórka odporučila zabezpečiť výkon základnej finančnej kontroly v zmysle zákona o finančnej kontrole a audite.

5.Vypracovanie stanoviska k návrhu rozpočtu na roky 2022, 2023, 2024

Návrh rozpočtu zabezpečuje financovanie základných funkcií samosprávy a preneseného výkonu štátnej správy za predpokladu dôsledného rešpektovania právnych predpisov a dodržiavania maximálnej hospodárnosti pri vynakladaní rozpočtovaných prostriedkov. Pani hlavná kontrolórka odporúčala OZ návrh rozpočtu na rok 2022 schváliť a návrh rozpočtu obce na roky 2023 – 2024 zobrať na vedomie. Stanovisko pani hlavnej kontrolórky zobralo OZ na vedomie dňa 07.12.2021.

6. Kontroly v zmysle § 18d ods. 2 zákona o obecnom zriadení neboli uložené

7. Výkon ostatnej odbornej činnosti

Súčasťou práce hlavnej kontrolórky v uplynulom hodnotiacom období bolo taktiež: kontrola prijatých uznesení OZ, plán kontrolných činností, podávanie stanovísk, návrhov zmien a úprav k predkladaným materiálom na rokovanie OZ, podávanie pripomienok a pozmeňujúcich návrhov k VZN obce a vnútorným predpisom, pripomienkovanie zmlúv, účasť na rokovaniach, iné činnosti.

Všetci prítomní poslanci OZ zobrali správu hlavnej kontrolórky obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2021 na vedomie.

K bodu č. 7 – Zmena kapitálovej časti rozpočtu

Pán starosta predložil prítomným poslancom OZ návrh na 1. úpravu kapitálovej časti rozpočtu na rok 2022. Menia sa nasledovné položky:

– program 3 interné služby, podprogram 3.6.1, stavba komunitné centrum z vlastných, navýšenie na 120 000,00 € z dôvodu navýšenia cien stavebného materiálu,

– program 3, interné služby, podprogram 3.6.1, budovanie parkov, stĺpy, lavičky, navýšenie na 40 000,00 € z dôvodu navýšenia cien materiálno – technického vybavenia parku a cien rastlín, ktoré budú použité na výsadbu,

– program 3, interné služby, podprogram 3.6.1, zariadenie komunitné centrum, novonaplánované na 27 200,00 €,

– program 3, interné služby, podprogram 3.6.1, elektronická úradná tabuľa, presun z roku 2021 vo výške 4 950,00 €,

– program 7 komunikácie, podprogram 7.3.1, rekonštrukcia ciest, navýšenie na 75 000,00 € z dôvodu navýšenia cien materiálu a presunu z roku 2021,

– program 7 komunikácie, podprogram 7.3.1, zastávky, presun z roku 2021 vo výške 6000,00 €, finalizácia zastávok,

– program 7 komunikácie, podprogram 7.3.1, prechod pre chodcov presun z roku 2021 vo výške 40 000,00,

– program 8 šport a kultúra, podprogram 8.1.2, rekonštrukcia ihriska a budovy z vlastných, presun z roku 2021 vo výške 5000,00 €, prebieha rekonštrukcia budovy na ihrisku, táto rekonštrukcia je realizovaná vlastnými pracovnými silami obce a z vlastných zdrojov obce,

– program 8 šport a kultúra, podprogram 8.1.2, cintorín verejné toalety, presun z roku 2021 vo výške 25 000,00 €, zvýšenie cien stavebného materiálu.

Pán poslanec OZ Ing. Ruman poukázal na dezolátny stav chodníkov v obci, navrhol vyčleniť finančné prostriedky aj na rekonštrukciu chodníkov v obci.

Pán starosta uviedol, že na opravu chodníkov sú vyčlenené peňažné prostriedky v inej časti rozpočtu, ktorá sa na tomto zasadnutí OZ nemení. Konkrétne je na opravu ciest a chodníkov vyčlenených 25 000,00 eur a minimálne polovicu z tejto sumy plánuje využiť na opravu chodníkov.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedenú zmenu kapitálovej časti rozpočtu na rok 2022.

K bodu č. 8 programu – Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranú na triedený zber komunálnych odpadov

Pán starosta informoval prítomných, že plánuje predložiť žiadosť o poskytnutie NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov. S ministerstvom, ktoré výzvu vyhlásilo je zlá komunikácia a do dňa zasadnutia nedostal odpovede na špecifické otázky, ktoré musia byť zodpovedané predtým, ako bude žiadosť vypracovaná a podaná. Nateraz navrhuje predloženie žiadosti odročiť.

Všetci prítomní poslanci OZ súhlasili s odročením predloženia tejto žiadosti.

K bodu č. 9 programu – Schválenie predloženia žiadosti o poskytnutie úveru zo ŠFRB a žiadosti o poskytnutie dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby SR

Starosta obce informoval prítomných, že v areáli zdravotného strediska plánuje vybudovať 9 sociálnych bytov. Konkrétne 7 bytov na poschodí budovy zdravotného strediska a 2 byty na poschodí kotolne v areáli zdravotného strediska. V priestoroch samotnej kotolne by vznikol komerčný priestor a vedel by si predstaviť napr. kaviareň. Celá prestavba je v projekčnej fáze. V rámci tohto projektu by došlo aj k zatepleniu celej budovy zdravotného strediska, k výmene gamatiek za plynový kotol, nadstavbe kotolne, úprave vnútroareálovej komunikácie.

Pán poslanec Ing. Ruman sa informoval, ako bude zabezpečené parkovanie v areáli zdravotného strediska po vybudovaní sociálnych bytov. Má za to, že už teraz tam je nedostatok parkovacích miest.

Pán starosta uviedol, že plánuje vybudovať nové parkovacie miesta, predbežne počíta minimálne s 32 parkovacími miestami. Plánuje sa tam urobiť jednosmerná komunikácia.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne poverili starostu obce Jelka s prípravou projektov a ostatnej dokumentácie k zadaniu verejného obstarávania na investičnú akciu: prestavba budov zdravotného strediska – 9 BJ.

K bodu č. 10 programu – Žiadosť o schválenie výšky úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce

Pán starosta oznámil prítomným, že finalizuje so získavaním ponúk z jednotlivých bánk. Momentálne navrhuje schvaľovanie výšky úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce odročiť.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne súhlasili s odročením schválenia výšky úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce.

K bodu č. 11 programu – Zámer obce Jelka na kúpu spoluvlastníckych podielov na pozemkoch v okolí miestnej kaplnky.

Obec plánuje realizovať projekt: Reorganizácia dopravnej situácie pri ZŠ Jelka. Vlastníci pozemkov v okolí miestnej kaplnky udelili súhlas na realizáciu tohto projektu a zároveň navrhli, aby obec Jelka tieto pozemky od nich kúpila. Starosta obce poukázal na to, že aktuálne sú tieto pozemky v podielovom spoluvlastníctve deviatich osôb z rodiny Kempských. Nie všetci pochádzajú z Jelky. Po prípadnom dedičskom konaní bude podielových spoluvlastníkov ešte viac. Podľa jeho názoru ak obec Jelka neodkúpi tieto pozemky teraz, v budúcnosti to bude takmer nemožné. Ide o nasledovné pozemky:

– novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/48, výmera 99 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka,

– novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/49, výmera 124 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka,

– novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/50, výmera 86 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka,

– novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/53, výmera 24 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka,

ktoré pozemky boli geometrickým plánom č. 389/2021 vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, ul. B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947 zo dňa 29.11.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 29.11.2021, úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Andrejom Hlavatým dňa 14.12.2021, č. overenia 1749/2021 vytvorené z pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, výmera 142 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686,

– novovytvorený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, výmera 579 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, ktorý bol geometrickým plánom č. 389/2021 vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, ul. B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947 zo dňa 29.11.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 29.11.2021, úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Andrejom Hlavatým dňa 14.12.2021, č. overenia 1749/2021 vytvorený z pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, výmera 499 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686,

Prítomným poslancom OZ bol predložený znalecký posudok č. 6/2022. V znaleckom posudku bola všeobecná hodnota vyššie uvedených novovytvorených pozemkov stanovená na 17,57 €/m². Ide o maximálnu cenu za 1m². Prítomní poslanci OZ nesúhlasili s odkúpením vyššie uvedených novovytvorených pozemkov za všeobecnú hodnotu stanovenú v znaleckom posudku. Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na odkúpení pozemkov za kúpnu cenu 6,50 € / 1 m². Uzatvorenie kúpnej zmluvy podmienili tým, aby tieto pozemky neboli zaťažené, aby sa obec stala kúpnou zmluvou výlučným vlastníkom týchto novovytvorených pozemkov, aby vlastníci týchto pozemkov vysporiadali svoje záväzky voči obci Jelka, ktoré vznikli titulom miestnych daní vo výške 230,68 €, aby predávajúci uhradili náklady za vyhotovenie geometrického plánu č. 389/2021 vo výške 720,00 € a aby predávajúci uhradili náklady za vyhotovenie znaleckého posudku č. 6/2022 vo výške 286,92 €.

K bodu č. 12 programu – Zámer obce Jelka na kúpu spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. reg. „C“, parc. č. 193/1 k. ú. Jelka, parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka a stavbe so súp. č. 684 v obci Jelka, LV č. 206

Obec Jelka je podielovým spoluvlastníkom o veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¾ z celku nasledovných nehnuteľností: pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 206, pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, výmera 278 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 206, stavby so súp. č. 684, ktorá je postavená na pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 206. Zámerom obce je stať sa výlučným vlastníkom týchto nehnuteľností, t. j. odkúpiť zvyšný podiel na vyššie uvedených nehnuteľnostiach o veľkosti ¼ -ina z celku od Slovenskej republiky za kúpnu cenu vo výške 10 % zo všeobecnej hodnoty týchto nehnuteľností stanovenej znaleckým posudkom č. č. 38/2021 vyhotoveným Ing. Tünde Panyikovou, 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca 914248, t. j. vyššie uvedený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, k. ú. Jelka za kúpnu cenu 289,73 €, vyššie uvedený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka za  kúpnu cenu 140,32 €, vyššie uvedenú stavbu so súp. č. 684 za kúpnu cenu 200,39 €.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili kúpu vyššie uvedených nehnuteľností za vyššie uvedené kúpne ceny.

K bodu č. 13 programu – Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (novovytvorený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 1388/7, k. ú. Jelka)

Peter Khern, trvale bytom Jamová 616/9, 925 23 Jelka, doručil obci žiadosť na predaj časti pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, k. ú. Jelka, LV č. 1301 približne vo výmere 10 árov.

Obec Jelka objednala vyhotovenie geometrického plánu a znaleckého posudku. Geometrickým plánom č. 03-01/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 10.01.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 10.01.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 12.01.2022, č. overenia 27/2022 bol od parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1380 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301 odčlenený novovytvorený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 1388/7, výmera 722 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie. Znaleckým posudkom č. 5/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 bola stanovená všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku vo výške 35,59 € / 1m².

Pán starosta skonštatoval, že vyššie uvedený novovytvorený pozemok je možné predať prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže, vyššie uvedená všeobecná hodnota je minimálna vyvolávacia kúpna cena, obecné zastupiteľstvo môže stanoviť vyššiu vyvolávaciu kúpnu cenu.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na vyššie uvedený novovytvorený pozemok, za nasledovných podmienok: kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 5/2022 vo výške 79,22,- €, geometrického plánu č. 03-01/2022 vo výške 130,00 eur a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností, vyvolávacia kúpna cena je vo výške 45,00 € za 1m², hlavným kritériom je najvyššia cena za 1 m². Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka.

Prítomní poslanci jednohlasne určili nasledovnú komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk: Mgr. Maroš Bánoczký, poslanec OZ, Igor Budai, poslanec OZ, Mgr. Zoltán Deák, zástupca starostu obce, Ing. Tomáš Ruman, poslanec OZ, Melinda Németh MSc., prednosta obecného úradu obce Jelka a schválili znenie obchodnej verejnej súťaže na predaj majetku obce Jelka.

K bodu č. 14 programu – Schválenie Dodatku č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní Vodného kolového mlyna v Jelke

Zmluva o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní Vodného kolového mlyna v Jelke bola schválená obecným zastupiteľstvom obce Jelka dňa 29.06.2021. Vlastivedné múzeum Galanta doručilo návrh Dodatku č. 1 k tejto zmluve. Týmto dodatkom by sa predĺžilo obdobie trvania zmluvy od 01.03.2022 do 31.12.2022.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedený Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní Vodného kolového mlyna v Jelke.

K bodu č. 15 programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2022 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a na webe obce Jelka od 10.01.2022. Pripomienky k návrhu VZN neboli doručené žiadne. Pán starosta navrhol oproti zverejnenému návrhu do § 1 ods. 1 doplniť „pastiersky pes“.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2022 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka s vyššie uvedenou zmenou.

K bodu č. 16 programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2022 o niektorých podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

Návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a na webe obce Jelka od 07.02.2022. Pripomienky k návrhu VZN neboli doručené žiadne.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2022 o niektorých podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného

K bodu č. 17 programu – Rôzne

a) Žiadosť Evy Hakszerovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/6, k. ú. Jelka

Eva Hakszerová, rod. Matušová, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Slaná Dolina 87/22, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadateľ“) požiadala obec Jelka o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/6, výmera 178 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý bol geometrickým plánom č. 03-01/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 10.01.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 10.01.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 12.01.2022, č. overenia 27/2022, odčlenený od pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1380 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301, (ďalej len „novovytvorený pozemok“), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľ novovytvorený pozemok dlhodobo užíva a zveľaďuje, novovytvorený pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“, parc. č. 1389/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 271 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 742 (ďalej len „susedný pozemok“), predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa.

Obec Jelka objednala vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku. Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku bola znaleckým posudkom č. 5/2022 vyhotoveným Ing. Tünde Panyikovou, č. 767, Matúškovo, ev. č. znalca: 914 248 stanovená vo výške 3166,62 € / 178 m² (17,79 € / 1m²).

Zámer na predaj novovytvoreného pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 07.02.2022 do 22.02.2022.

Starosta obce dal priestor na diskusiu ohľadne kúpnej ceny novovytvoreného pozemku. Poučil poslancov, že kúpna cena nemôže byť nižšia ako všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku stanovená vo vyššie uvedenom znaleckom posudku.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že schvaľujú predaj novovytvoreného pozemku do vlastníctva žiadateľa z vyššie uvedeného dôvodu hodného osobitného zreteľa. Kúpnu cenu určili vo výške 25 € / 1m², t. j. 4450,00 € / 178 m².

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli aj na tom, že žiadateľ uhradí náklady za vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 79,22,- € náklady na vyhotovenie geometrického plánu vo výške 130,00 € a správny poplatok za návrh na vklad. Zároveň schválili aj znenie predloženej kúpnej zmluvy.

b) Žiadosť spoločnosti T-Zone s. r. o. o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia na parc. reg. „C“. parc. č. 883/11, k. ú. Jelka

Obci bola doručená žiadosť T-ZONE s. r. o. so sídlom Hlavná 675, 925 23 Jelka, IČO: 36 713 562 o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia, ktoré sa nachádza na parc. reg. „C“, parc. č. 883/11, výmera 576 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 2170.

Pán starosta požiadal pána konateľa vyššie uvedenej spoločnosti, aby predložil znalecký posudok k vyššie uvedenému pozemku. Znalecký posudok je potrebný z dôvodu, aby obec vedela zapísať tento majetok do svojho inventáru majetku. Navrhol túto žiadosť nateraz odročiť. Po predložení znaleckého posudku bude žiadosť opakovane prerokovaná na obecnom zastupiteľstve.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne vyjadrili súhlas s odročením tejto žiadosti.

c) Žiadosť spoločnosti T-Zone International Transport, s. r. o. o schválenie investičného zámeru „Kráľovská dolina etapa č. 2 a 3“

Obci bola doručená žiadosť T-ZONE International Transport s. r. o., so sídlom Hlavná 675, 925 23 Jelka, IČO: 44 724 446, o vydanie záväzného stanoviska k plánovanému zámeru: Kráľovská dolina etapa č. 2 a 3.

Ide o investičný zámer na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 1160/2, výmera 6478 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4363 a na pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1160/11, výmera 1792 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4363 (4 x rodinný dom – bungalov, 12 x rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami – dvojpodlažný, 1 x rodinný dom, individuálna výstavba).

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedený investičný zámer s nasledovnými podmienkami:

– dodržanie koeficientu zastavanosti podľa Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1,

– vybudovanie detského ihriska, ktoré bude lokalizované v rámci areálu, kde sa bude realizovať vyššie uvedený investičný zámer, t. j. na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 1160/2, výmera 6478 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4363 alebo na pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1160/11, výmera 1792 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4363.

d) Prosba Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice

Obci bola doručená prosba o premenovanie Gottwaldovej ulice v Jelke. Navrhovateľom je Mgr. Jiří Hendrich z iniciatívy „Spravedlivé ulice“, ktorá pôsobí v Českej republike. Poukázal na to, že aktuálne je v našej obci pomenovaná ulica po Klementovi Gottwaldovi, čím sa mu podľa jeho názoru vzdáva hold a určitá úcta, ktorú si nezaslúži. P. Jiřího Hendricha sa to ako rádového občana susednej zeme osobne dotýka.

Pán starosta v reakcii na vyššie uvedenú prosbu poukázal na to, že aktuálne je protizákonné pomenovať ulicu po predstaviteľoch režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945 alebo iného režimu založeného na fašistickej ideológií alebo nacistickej ideológií alebo režimu založeného na komunistickej ideológií, avšak popisovaná zmena zákona nadobudla účinnosť až dňa 01.12.2020. Názvy ulíc alebo verejných priestranstiev, ktoré boli určené do 30.11.2020, sa nemenia a spravujú sa znením zákona o obecnom zriadení, ktorý bol účinný do 30.11.2020. Rozhodovať o názve ulíc, resp. o zmene ich názvu je kompetenciou obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo môže zmeniť názov Gottwaldovej ulice, ale v prípade, že tak neurobí, neporuší zákon.

Pán starosta navrhol rozhodovanie ohľadne vyššie uvedenej prosby odročiť a zaslať obyvateľom Gottwaldovej ulice výzvu, aby sa vyjadrili k zmene názvu ulice, pretože zmena názvu ulice zasiahne najmä ich.

Prítomní poslanci OZ sa jednohlasne zhodli na odročení rozhodovania ohľadne vyššie uvedenej prosby a poverili p. starostu, aby oslovil obyvateľov Gottwaldovej ulice v Jelke, či sú za zmenu názvu ulice.

e) Zmluva o poskytovaní služby č. S22T700311 s FCC Trnava, s. r. o. – zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve

Uskutočnilo sa verejné obstarávanie na zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve. Víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť FCC Trnava s. r. o., so sídlom Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO: 31 449 697. Obci bol predložený návrh zmluvy o poskytnutí služby č. S22T700311. Obec Jelka je objednávateľom na strane jednej, spoločnosť FCC Trnava s. r. o. je poskytovateľ na strane druhej, predmetom zmluvy je zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve. Prílohou zmluvy je cenník služieb v odpadovom hospodárstve.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili uzavretie zmluvy o poskytnutí služby č. S22T700311 medzi zmluvnými stranami: obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 ako objednávateľom na strane jednej a FCC Trnava s. r. o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO:31 449 697 ako poskytovateľom na strane druhej, ktorej predmetom je zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve.

K bodu č. 18 programu – Diskusia

Pán starosta dal priestor na diskusiu.

Do diskusie sa prihlásil pán Mgr. Hakszer , PhD., poslanec OZ. Pripomenul, že tento rok bude 825. výročie 1. písomnej zmienky obce Jelka. Informoval sa, či obec plánuje k tejto príležitosti usporiadať nejakú slávnosť.

Pán starosta uviedol, že spomínať určite budeme a nebráni sa usporiadaniu nejakej akcie.

Do diskusie sa prihlásil pán Ing. Ruman, poslanec OZ. Poďakoval za realizáciu jeho nápadu s obecnými krhlami na cintorínoch. Zároveň víta výmenu a doplnenie dopravného značenia v obci. Výmena a doplnenie dopravného niektorých dopravných značení bola navrhovaná aj komisiou pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu. Je rád, že boli zohľadnené aj odporúčania tejto komisie.

Pán starosta uviedol, že sa snaží zlepšiť dopravnú situáciu v obci Jelka. Veľa prác bolo zrealizovaných svojpomocne. Ak budú v budúcnosti nejaké návrhy týkajúce sa dopravného značenia, rád ich vypočuje.

Do diskusie sa prihlásil pán Jozef Kováč, zastupujúc klub dôchodcov. Poukázal na to, ako dnešní dôchodcovia v mladosti napomohli k vybudovaniu viacerých verejných budov v obci (škôlka, požiarna zbrojnica, futbalové ihrisko atď.). Žiada pre dôchodcov miestnosť, ktorú by mohli používať výhradne oni, miestnosť, ktorú by si mohli skrášliť, kde by mohli mať vlastnú chladničku, kde by sa pravidelne a bez obmedzení mohli stretávať. Aktuálne využívajú miestnosť v kultúrnom dome, avšak táto miestnosť nespĺňa ich predstavy. Predmetnej miestnosti sa organizujú aj svadobné obrady, autoškola, jóga, baby klub. Musia sa prispôsobovať ostatným a nemôžu si ju prispôsobiť vlastným predstavám, potrebám.

Pán starosta v reakcii na vyššie uvedené uviedol, že chápe dôchodcov, že by chceli mať nedotknuteľný priestor len pre seba, ale nejde to zrealizovať zo dňa na deň. Každá obecná budova má svoj účel. Poukázal na to, že v podnikateľskom inkubátore sa pracuje na svadobnej sieni, čiže svadby sa postupne presunú tam. Ak bude postavené komunitné centrum, veľa aktivít sa presunie aj tam. Obec nevie z vlastných zdrojov postaviť budovu pre dôchodcov. Plánuje to riešiť prostredníctvom projektov. Seriózne sa na tom pracuje už teraz. Keď je zverejnená nejaká výzva, sleduje, či by sa prostredníctvom nej nedalo niečo vybudovať pre dôchodcov. Chce pre dôchodcov poskytnúť dlhodobé a komplexné riešenie a urobí všetko pre to, aby sa aj tento problém vyriešil.

K bodu č. 19 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 20 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                            starosta obce

Overovatelia zápisnice:        Mgr. Zoltán Deák

                                               Mgr. Richard Hakszer, PhD.

Prednostka:                           MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                      Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 20:00 hod..
 
 

UZNESENIA

z 1. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 22.02.2022

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Mgr. Laurič, I., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 1.,/2022/OZ-1:

Berie na vedomie

Správu hlavnej kontrolórky obce Jelka o kontrolnej činnosti za rok 2021

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 2.,/2022/OZ-1:

Schvaľuje

Zmenu kapitálovej časti rozpočtu obce Jelka na rok 2022 nasledovne:

– v časti program 3 interné služby, podprogram 3.6.1, stavba komunitné centrum z vlastných, navýšenie na 120 000,00 €,

-v časti program 3, interné služby, podprogram 3.6.1, budovanie parkov, stĺpy, lavičky, navýšenie na 40 000,00 €,

-v časti program 3, interné služby, podprogram 3.6.1, zariadenie komunitné centrum, novonaplánované na 27 200,00 €,

-v časti program 3, interné služby, podprogram 3.6.1, elektronická úradná tabuľa, presun z roku 2021 vo výške 4 950,00 €,

-v časti program 7 komunikácie, podprogram 7.3.1, rekonštrukcia ciest, navýšenie na 75 000,00 €,

-v časti program 7 komunikácie, podprogram 7.3.1, zastávky, presun z roku 2021 vo výške 6000,00 €,

-v časti program 7 komunikácie, podprogram 7.3.1, prechod pre chodcov presun z roku 2021 vo výške 40 000,00 €,

-v časti program 8 šport a kultúra, podprogram 8.1.2, rekonštrukcia ihriska a budovy z vlastných, presun z roku 2021 vo výške 5000,00 €,

-v časti program 8 šport a kultúra, podprogram 8.1.2, cintorín verejné toalety, presun z roku 2021 vo výške 25 000,00 €.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 3.,/2022/OZ-1:

Odročuje

a)Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy zameranej na triedený zber komunálnych odpadov.

Názov projektu: Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov v obci Jelka

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita: 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci na miestne infraštruktúry v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi pre programové obdobie 2014 – 2020 v znení dodatku č. 1

Fond: Kohézny fond

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 4.,/2022/OZ-1:

Poveruje

Starostu obce Jelka s prípravou projektov a ostatnej dokumentácie k zadaniu verejného obstarávania na investičnú akciu: prestavba budov zdravotného strediska – 9BJ.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 5.,/2022/OZ-1:

Odročuje

Predloženie žiadosti obcou Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 o poskytnutie úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 6.,/2022/OZ-1:

Schvaľuje

Zámer obce Jelka na kúpu

-novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/48, výmera 99 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka,

-novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/49, výmera 124 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka,

-novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/50, výmera 86 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka,

-novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/53, výmera 24 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka,

ktoré pozemky boli geometrickým plánom č. 389/2021 vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, ul. B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947 zo dňa 29.11.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 29.11.2021, úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Andrejom Hlavatým dňa 14.12.2021, č. overenia 1749/2021 vytvorené z pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, výmera 142 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686,

-novovytvorený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, výmera 579 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, ktorý bol geometrickým plánom č. 389/2021 vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, ul. B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947 zo dňa 29.11.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 29.11.2021, úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Andrejom Hlavatým dňa 14.12.2021, č. overenia 1749/2021 vytvorený z pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, výmera 499 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686,

od podielových spoluvlastníkov:

-Oktavián Kempský, rod. Kempský, trvale bytom Nánesova 89/22, České Budejovice 7, Česká republika, nar. xx.xx.xxxx, ktorý je podielovým spoluvlastníkom vyššie uvedených nehnuteľností o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/3 – ina z celku,

-Edgar Kempský, rod. Kempský, trvale bytom Ravaszová 262/22, 925 23 Jelka, narodený xx.xx.xxxx, ktorý je podielovým spoluvlastníkom vyššie uvedených nehnuteľností o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/3 – ina z celku,

-Michaela Kempská, rod. Kempská, trvale bytom Jelka, nar. xx.xx.xxxx, ktorá je podielovým spoluvlastníkom vyššie uvedených nehnuteľností o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/27 – ina z celku,

-Rebeka Kempská, rod. Kempská, trvale bytom 590, 925 32 Veľká Mača, xx.xx.xxxx, ktorá je podielovým spoluvlastníkom vyššie uvedených nehnuteľností o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/27 – ina z celku,

-Sára Kempská, rod. Kempská, trvale bytom 590, 925 32 Veľká Mača, xx.xx.xxxx, ktorá je podielovým spoluvlastníkom vyššie uvedených nehnuteľností o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/27 – ina z celku,

-Marián Kempski, rod. Kempski, trvale bytom Ravaszová 999/27, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx, ktorý je podielovým spoluvlastníkom vyššie uvedených nehnuteľností o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/27 – ina z celku,

-Mária Kempska, rod. Kempska, trvale bytom Ravaszová 999/27, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx, ktorá je podielovým spoluvlastníkom vyššie uvedených nehnuteľností o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/27 – ina z celku,

-Nikoleta Beilová, rod. Beilová, trvale bytom Hlavná 1458/148, č. b. 2, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx, ktorá je podielovým spoluvlastníkom vyššie uvedených nehnuteľností o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/27 – ina z celku,

-Helena Kempská, r. Beilová, trvale bytom Trhová 1232/30, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx, ktorá je podielovým spoluvlastníkom vyššie uvedených nehnuteľností o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/9 – ina z celku,

za kúpnu cenu

-celého novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/48, výmera 99 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka vo výške 643,50 eur,

-celého novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/49, výmera 124 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka vo výške 806,00 eur,

-celého novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/50, výmera 86 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka vo výške 559,00 eur,

-celého novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/53, výmera 24 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka vo výške 156,00 eur,

ktoré pozemky boli geometrickým plánom č. 389/2021 vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, ul. B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947 zo dňa 29.11.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 29.11.2021, úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Andrejom Hlavatým dňa 14.12.2021, č. overenia 1749/2021 vytvorené z pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/13, výmera 142 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686,

-celého novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, výmera 579 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka vo výške 3763,50 eur, ktorý bol geometrickým plánom č. 389/2021 vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, ul. B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947 zo dňa 29.11.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 29.11.2021, úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Andrejom Hlavatým dňa 14.12.2021, č. overenia 1749/2021 vytvorený z pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/15, výmera 499 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 686,

a to za splnenia nasledovných podmienok:

-vyššie uvedené pozemky nebudú zaťažené ťarchou, a to najmä výkonom rozhodnutí v exekučných konaniach,

-všetci vyššie uvedený podieloví spoluvlastníci odpredajú všetky svoje spoluvlastnícke podiely na vyššie uvedených novovytvorených pozemkoch obci Jelka, t. j. obec Jelka sa kúpnou zmluvou stane výlučným vlastníkom (v podiele 1/1 – ina z celku) vyššie uvedených novovytvorených pozemkov,

-vyššie uvedení podielový spoluvlastníci zaplatia svoje pohľadávky voči obci Jelka titulom miestnych daní celkom v sume 230,68 eur,

-vyššie uvedení podieloví spoluvlastníci uhradia náklady za vyhotovenie geometrického plánu č. 389/2021 vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, ul. B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947 zo dňa 29.11.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 29.11.2021, úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Andrejom Hlavatým dňa 14.12.2021, č. overenia 1749/2021 vo výške 720,00 eur,

-vyššie uvedení podieloví spoluvlastníci zaplatia náklady za vyhotovenie znaleckého posudku č. 6/2022 vyhotoveným Ing. Tünde Panyikovou, 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca 914248 vi výške 286,92 eur.

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka schvaľuje predložený návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 7.,/2022/OZ-1:

Schvaľuje

Zámer obce Jelka na kúpu spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¼ z celku od Slovenskej republiky – Okresný úrad Trnava, Kollárova 8, 917 02 Trnava, IČO: 151 866 na nehnuteľnostiach:

-pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 206, za kúpnu cenu vo výške 10 % zo všeobecnej hodnoty tohto pozemku určenej znaleckým posudkom č. 38/2021 vyhotoveným Ing. Tünde Panyikovou, 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca 914248, t. j. v sume 289,73 €,

-pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, výmera 278 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 206, za kúpnu cenu vo výške 10 % zo všeobecnej hodnoty tohto pozemku určenej znaleckým posudkom č. 38/2021 vyhotoveným Ing. Tünde Panyikovou, 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca 914248, t. j. v sume 140,32 €,

-stavby so súp. č. 684, ktorá je postavená na pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, výmera 574 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 206, za kúpnu cenu vo výške 10 % zo všeobecnej hodnoty tejto stavby určenej znaleckým posudkom č. 38/2021 vyhotoveným Ing. Tünde Panyikovou, 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca 914248, t. j. v sume 200,39 €,

a to za účelom realizácie všeobecne prospešných služieb v súlade s § 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších právnych predpisov.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 8a.,/2022/OZ-1:

Vyhlasuje

Obec Jelka, so sídlom Mierová 959/17 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 (ďalej len „vyhlasovateľ“) na základe § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka pod číslom 8a.,/2022/OZ-1 zo dňa 22.02.2022 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č. 1 v roku 2022 na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva novovytvoreného obecného pozemku, parc. reg. „C“, parc. č. 1388/7, výmera 722 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie ktorý bol Geometrickým plánom č. 03-01/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 10.01.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 10.01.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 12.01.2022, č. overenia 27/2022, odčlenený od pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1380 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301 s nasledovnými podmienkami:

-kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 5/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 vo výške 79,22,- €, geometrického plánu č. 03-01/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 10.01.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 10.01.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 12.01.2022, č. overenia 27/2022 vo výške 130,00 eur a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,

-minimálna kúpna cena 45,00 €/ m2,

-hlavným kritériom je najvyššia cena za m2.

Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Jelka.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 8b.,/2022/OZ-1:

Schvaľuje

Podmienky obchodnej verejnej súťaže (v prílohe uznesenia).

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 8c.,/2022/OZ-1:

Ustanovuje

Komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

1.Mgr. Maroš Bánoczký, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka

2.Igor Budai, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka

3.Mgr. Zoltán Deák, zástupca starostu obce Jelka

4.Ing. Tomáš Ruman, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka

5.Melinda Németh MSc., prednostka obecného úradu obce Jelka

s tým, že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšiu ponuku a určí víťaza, s ktorým starostovi obce Jelka v mene obce Jelka odporučí uzavrieť kúpnu zmluvu.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 8d.,/2022/OZ-1:

Schvaľuje

Znenie obchodnej verejnej súťaže:

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

NA  PREDAJ  MAJETKU  OBCE JELKA

Obec Jelka, so sídlom Mierová 959/17 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 (ďalej len „vyhlasovateľ“) na základe § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva obce Jelka pod číslom 8a.,/2022/OZ-1 zo dňa 22.02.2022 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž č. 1 v roku 2022 na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva novovytvoreného obecného pozemku, parc. reg. „C“, parc. č. 1388/7, výmera 722 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie ktorý bol Geometrickým plánom č. 03-01/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 10.01.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 10.01.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 12.01.2022, č. overenia 27/2022, odčlenený od pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1380 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301.

Špecifické požiadavky:

-kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 5/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 vo výške 79,22,- €, geometrického plánu č. 03-01/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 10.01.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 10.01.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 12.01.2022, č. overenia 27/2022 vo výške 130,00 € a náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností,

-minimálna kúpna cena 45,00 € za 1 m²,

-hlavným kritériom je najvyššia cena za 1 m².

Podmienky predloženia cenovej ponuky :

-Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo poštou na adresu: Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23  Jelka do 01.04.2022, do 12.00 hod. Lehota na doručenie ponúk predkladaných osobne alebo poštou na adresu vyhlasovateľa sa považuje za dodržanú, ak bola ponuka doručená do podateľne vyhlasovateľa do dátumu a hodiny ukončenia podávania návrhov, t. j. najneskôr do 01.04.2022 do 12:00 hod. Súťažný návrh musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku.

– Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zapečatenej obálke označenej heslom: „Obchodná verejná súťaž č. 1 v roku 2022 – neotvárať!“.

– Cenová ponuka musí obsahovať:

1.označenie záujemcu:

a)fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav, je vhodné uviesť aj telefónne číslo, príp. mailovú adresu,

b)právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy, je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu,

2.označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,

3.výška cenovej ponuky,

4.účel využitia nehnuteľnosti (napr. individuálna  výstavba rodinného domu, podnikateľské účely, dvor , záhrada),

5.akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek formou vyhlásenia,

6.ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),

7.vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela,

8.čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nie je dlžníkom v omeškaní vo vzťahu k vyhlasovateľov.

– Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na predaj. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže.

– Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na predaj majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.

– Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Starosta podľa odporúčania komisie v mene obce s víťazom uzavrie kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva nehnuteľnosti.

Ďalšie podmienky súťaže:

– Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú starostom obce. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná  nadpolovičná väčšina všetkých jej členov, najmenej však traja členovia. Na platné rozhodnutie komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov komisie.

– Členovia komisie otvoria obálky s ponukami, vyhodnotia splnenie náležitostí ponuky, vyhodnotia OVS a oznámia vybraný návrh v termíne do 7. pracovných dní od uplynutia lehoty na doručenie ponúk.

– V prípade, ak bude Vyhlasovateľovi predložená len 1 ponuka, komisia bude skúmať prijateľnosť takejto ponuky pre Vyhlasovateľa.

– O zasadnutí komisie sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia komisie. Prípadný dôvod nepodpísania zápisnice sa v zápisnici poznamená.

– Uchádzačom, ktorí nesplnili náležitosti ponuky a neboli zaradení do elektronickej aukcie,  vyhlasovateľ uvedené písomne oznámi v lehote do 14 pracovných dní od vyhodnotenia náležitostí ponúk.

– Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené ponuky.

– Uchádzači nemajú právo na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v OVS.

– Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek OVS zrušiť.

– Práva a povinnosti účastníkov OVS neupravené týmito podmienkami sa spravujú ust. § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

– Vyhlasovateľ je oprávnený OVS zopakovať v prípade jej neúspešného vyhodnotenia, pričom je oprávnený stanoviť nový termín predkladania ponúk  uchádzačov.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky Obecného úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 138, alebo cez e-mail: obec@jelka.sk

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 9.,/2022/OZ-1:

Schvaľuje

Dodatok č. 1 k zmluve o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní Vodného kolového mlyna v Jelke s nasledovnou zmenou čl. IV bod 1: Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.03.2022 do 31.12.2022.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 10.,/2022/OZ-1:

Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2022 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 11.,/2022/OZ-1:

Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2022 o niektorých podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 12.,/2022/OZ-1:

Schvaľuje

Žiadosť Evy Hakszerovej, rod. Matušovej, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Slaná Dolina 87/22, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadateľ“), o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/6, výmera 178 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, ktorý bol geometrickým plánom č. 03-01/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 10.01.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 10.01.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 12.01.2022, č. overenia 27/2022, odčlenený od pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1380 m², druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301, (ďalej len „novovytvorený pozemok“), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľ novovytvorený pozemok dlhodobo užíva a zveľaďuje, novovytvorený pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“, parc. č. 1389/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 271 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 742 (ďalej len „susedný pozemok“), predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 5/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 v spojení s uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 12.,/2022/OZ-1 zo dňa 22.02.2022 je kúpna cena novovytvoreného pozemku vo výške 4450,00,- € (25,00 €/1m², 4450,00 €/ 178 m²).

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Žiadateľ uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 5/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 vo výške 79,22,- € a náklady na vyhotovenie geometrického plánu č. 03-01/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 10.01.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 10.01.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 12.01.2022, č. overenia 27/2022 vo výške 130,00 €.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 13.,/2022/OZ-1:

Odročuje

Žiadosť spoločnosti T- ZONE, s. r. o., so sídlom Hlavná 675, 925 23 Jelka, IČO: 36 713 562 o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia nachádzajúcom sa na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 883/11, výmera 576 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 2170.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 14.,/2022/OZ-1:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

schvaľuje

investičnú činnosť v obci Jelka „Kráľovská dolina etapa č. 2 a 3“ na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 1160/2, výmera 6478 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4363 a na pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1160/11, výmera 1792 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4363, na základe žiadosti T-ZONE Internacional Transport, s. r. o., so sídlom Hlavná 675, 925 23 Jelka, IČO: 44 724 446 s nasledovnými podmienkami:
– dodržanie koeficientu zastavanosti podľa Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1,
– vybudovanie detského ihriska, ktoré bude lokalizované v rámci areálu, kde sa bude realizovať vyššie uvedený investičný zámer, t. j. na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 1160/2, výmera 6478 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4363 alebo na pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1160/11, výmera 1792 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4363

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 15.,/2022/OZ-1:

Odročuje

Prostu Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 16.,/2022/OZ-1:

Poveruje

Starostu obce Jelka zverejniť výzvu adresovanú obyvateľom Gottwaldovej ulice v Jelke, aby sa vyjadrili k zmene názvu ulice.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 17.,/2022/OZ-1:

Schvaľuje

Uzavretie zmluvy o poskytnutí služby č. S22T700311 medzi zmluvnými stranami: obec Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 ako objednávateľom na strane jednej a FCC Trnava s. r. o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava, IČO:31 449 697 ako poskytovateľom na strane druhej, ktorej predmetom je zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 28.02.2022

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                             starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.