Preskočiť na obsah

Zápisnica z 1. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 19.3.2020

Zverejnené
30. marca 2020
Kategória

Prítomní: Ing. Gabriel Kiš – starosta obce

Členovia OZ: Mgr. Bánoczký M., Bohony Š., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD.Hakszer R., Kovács J., Mgr. Laurič I., Mgr.Letuseková D., Molnár F., Ing. Ruman T., Török P.


Ďalší prítomní: MSc.Melinda Németh – prednosta úradu

                            Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                            Viď. podľa prezenčnej listiny



K bodu č.1  programu – Zahájenie zasadnutia


Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 10 poslancov, takže  je OZ uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania.


K bodu č. 2 programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice



Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: Mgr. M. Bánoczkého  a P.Töröka. Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 10 poslancov.

                    Starosta obce za overovateľov zápisnice určil: Mgr. D. Letusekovú a Ing. T. Rumana.


K bodu č. 3 programu – Schválenie programu zasadnutia


Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

 1. 1.      Zahájenie
 2. 2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. 3.      Schválenie programu zasadnutia
 4. 4.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 5. 5.      Interpelácia
 6. 6.      Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
 7. 7.     Rokovanie o systéme prestupného bývania
 8. 8.   Rokovanie o zapojení sa do projektov spolufinancovaných z EŠIF
  9.      Rôzne
 9. 10.   Diskusia
 10. 11.   Návrh uznesenia
 11. 12.   Záver

Program zasadnutia bol poslancami jednohlasne schválený.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia


Starosta obce predniesol  kontrolu uznesení z 1. neplánovaného zasadnutia OZ zo dňa 30.01.2020 a konštatoval, že uznesenia boli splnené. Informoval prítomných, že žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „ Podpora sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity „ bola podaná a čakáme na odpoveď. V rámci tohto projektu obec plánuje vybudovať workoutové ihriská – cvičiská. Starosta obce poznačil, že chcú vytvoriť zmysluplnú alternatívu trávenia voľného času.


Ďalej poznamenal, že z Environmentálneho fondu obec  obdržala  oznámenie o poskytnutí podpory formou dotácie vo výške 100 000,-Eur na  projekt  Zlepšenie kvality ovzdušia v Jelke, v rámci ktorého sa plánuje nákup komunálneho vozidla a výsadba stromov v obci na verejných priestranstvách.


Podaná žiadosti o dotáciu na projekt „ Zvyšovanie energetickej účinnosti Kultúrneho domu v Jelke v rámci  Environmentálneho fondu pre obec Jelka bolo neúspešné.

 
K bodu č. 5 programu – Interpelácia


Pán poslanec Kovács J. vzhľadom na súčasnú krízovú situáciu ohľadne koronavírusu navrhol v budúcnosti niektoré body programu zasadnutia odsúhlasiť elektronicky. Starosta obce poznamenal, že systém hlasovania „per rollam“ nevylučuje, ale v prípade jednania o nakladaní s majetkom obce tento systém nemôže byť využitý a v takých prípadoch obecné zastupiteľstvo musí byť prítomné aj fyzicky.



K bodu č.6 programu
  – Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže


Starosta obce informoval prítomných že vypísanie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemkov vo vlastníctve obce Jelka  je v priebehu vybavovania.  Znalecký posudok bol vypracovaný zatiaľ len na pozemky, ktoré sa nachádzajú v kat.území Jelka na ul Vŕbová, parc.č.587/11 o výmere 140 m2 a parc.č. 587/12 o výmere 50 m2. Minimálna kúpna cena bola určená na 14,00 Euro/m2.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpredaj pozemkov za kúpnu cenu 14,00 €/m2 a zároveň podmienky obchodnej verejnej súťaže t.j. ukladá Obecnému úradu zabezpečiť vypracovanie a zverejnenie Verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka, ustanoviť komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk a poveruje starostu obce, aby s víťazom VOS uzavrel kúpnu zmluvu na odpredaj predmetných parciel.


K bodu č. 7 programu – Rokovanie o systéme prestupného bývania


Pán starosta navrhol odsúhlasiť podanie žiadosti o pridelenie finančného príspevku na realizáciu projektu „ Prestupné bývanie – Obec Jelka“ pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja  obce a platným územným plánom obce. Navrhol odsúhlasiť zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti na realizáciu projektu.

 
K bodu č. 8 programu – Rokovanie o zapojení sa do projektov spolufinancovaných z EŠIF


Starosta obce dal odsúhlasiť dokument systému bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka. Informoval prítomných, že ide o sociálne bývanie formou nájomného bývania, ktoré je určené pre znevýhodnené skupiny obyvateľov a sociálne slabšie skupiny a pre obyvateľov MRK. Jedná sa o 3 bytové jednotky v rodinnom dome na ulici Hlavnej ulici vo vlastníctve obce – I. stupeň,  a o 9 bytových jednotiek ,ktoré  sa plánujú vybudovať v 3 rodinných domoch na ulici Hlavná – 2.stupeň.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo dokument „ Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka a zabezpečenie realizácie „Systému bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka  počas realizácie  a udržateľnosti projektu.


K bodu č. 9 programu – Rôzne


V tomto bode boli prerokované došlé žiadosti.


Starosta obce predniesol poslancom žiadosť Baseballového klubu Maceitos Jelka o finančnú podporu vo výške 3 000,- Eur. Finančné prostriedky by chceli využiť na výdavky baseballového klubu a jeho činnosť. Vzhľadom na mimoriadnu krízovú situáciu a na obmedzenia rôznych športových aj spoločenských aktivít obecné zastupiteľstvo schválilo finančný príspevok vo výške 1 500,- Eur.

8 poslanci hlasovali za a 2 poslanci boli proti- Ing. T.Ruman, F.Molnár.



Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť Tibora Galambosa, bytom Jelka, Vŕbová 387/38 o zriadenie vecného bremena na existujúcu kanalizačnú prípojku na parc.č 587/2, 587/3, 587/11 a 587/12 v kat. úz. Jelka vo vlastníctve obce Jelka v prospech domu nachádzajúcej sa v Jelke, Vŕbová ul. 387/38 kde bývajú. Kanalizačnú prípojku zriadila ZsVS a Obec Jelka na uvedených pozemkoch pri výstavbe kanalizácie.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť o zriadenie vecného bremena s tým, že všetky výdavky znáša žiadateľ.



Starosta obce predložil poslancom žiadosť T-ZONE s.r.o. v zastúpení  Attilu a Rity Tamás, bytom Jelka , Chrenová 644/15 o vyjadrenie k stavbe „ Technická vybavenosť pre lokalitu Kráľovská dolina – Jelka ( Veľká ulica) – 22 a 1kW distribučné rozvody elektriny a Trafostanica.

 Stavba:IBV-Kráľovská dolina-Jelka, č.p. 1160/2, 1160/6,1163/6 a 1165/3, kat.úz. Jelka.

Pán starosta informoval poslancov, že ide o rozšírenie distribučných elektrických rozvodov od trafostanice vedľa bytovky na Mierovej ulici, cez križovatku pred hostincom Samba,  smerom na Stoličnú ul. a zo Stoličnej na Veľkú.

Pán poslanec Ing. Ruman T. poznamenal, že obec plánuje v budúcnosti vybudovať kruhový objazd pred hostincom Samba, pýtals sa na to, či  elektrické vedenie  nebude robiť nejaký problém.

Pán starosta k tomu dodal, že vedenie musí byť v zmysle platnej technickej normy v dostatočnej hĺbke pod cestným telesom a nemalo byť nič narušené, nakoľko sa celá stavba má realizovať riadenými vrtmi, teda bez líniových rozkopávok.

Pán poslanec Török P. navrhol  upozorniť  žiadateľa,  T-ZONE s.r.o., že zámer bol schválený len na výstavbu rodinných domov a nie na výstavbu bytoviek.

Pán starosta skonštatoval, že projekt rozšírenia distribučných rozvodov sa týka výlučne samotných elektrických rozvodov a stavebný úrad alebo samospráva neobdržala zo strany žiadateľa žiadny iný zámer. V prípade obdržania sa ním bude zaoberať a predloží ho aj poslancom na vyjadrenie.



Ďalej starosta obce predniesol poslancom žiadosť  Elfata Salijiho-AR&IF s.r.o. o prenájom verejného priestranstva pri COOP Jednota, parc. č. 376/13, k.ú. Jelka o veľkosti 40 až 47m2 v mieste bývalej predajne ovocia  a zeleniny na zriadenie stánku s predajom zmrzliny.

Pán poslanec Kovács J. mal taký názor, že vedľa škôlky to nie je správne miesto na predaj zmrzliny.

Pán starosta vyjadril svoj názor, že kvalitná zmrzlináreň v obci chýba a centrum obce pri námestí je podľa neho ideálny priestor na takúto ponuku.


Obecné zastupiteľstvo schválilo prenájom pozemku za 200,-€/mesiac na 5 rokov.  

9 poslanci hlasovali za a 1 poslanec bol proti (Kovács J.)



Ďalej hlavná kontrolórka obce predniesla poslancom správu o kontrolnej činnosti za rok 2019, ktorú obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie. Správa o kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.

K bodu č.10 programu – Diskusia


Pán poslanec  Kovács J. vzhľadom na súčasnú krízovú situáciu sa pýtal na to, či obec má k dispozícii budovu alebo miestnosti v prípade umiestnenia ľudí, ktorí sa vracajú zo zahraničia a potrebujú ísť do karantény. Ďalej sa spýtal na to, či v rámci civilnej ochrany obec má zabezpečené dostatočné množstvo rúšok, masiek. Starosta obce k tomu dodal, že obec v rámci riešenia krízových situácií má určené miesta na zabezpečenie potrieb obyvateľstva, ale pri týchto riešeniach treba zabezpečiť aj všetky služby s tým súvisiace. Od stráženia, stravovania, pravidelnej dezinfikácie, chráneného kontaktu a podobne. P. starosta poznamenal, že zatiaľ neprišla zo strany obyvateľov žiadna požiadavka tohto charakteru. Ak by bola takáto požiadavka,  krízový štáb bude o tom rokovať, ale v prvom rade je to úloha štátu ako hlavného riadiaceho orgánu. Zároveň vyzval p. poslanca Kovácsa, že ak registruje takéto požiadavky, nech ich pokojne tlmočí.

Ďalej v diskusii vystúpil pán Matuš Z., ktorý sa sťažoval na rýchlu jazdu vedúceho zamestnanca poriadkovej služby J. Kvardu  a na veľkú premávku hospodárskych vozidiel firmy DAN FARM na ul. Jahodná. Podľa neho, kvôli veľkej premávke je táto ulica veľmi nebezpečná.

Pán starosta k tomu dodal, že na Jahodnej ulici budú inštalované tanierové spomaľovače a čaká sa na vyjadrenie dopravného inšpektorátu k podanému projektu ukľudnenia dopravy v obci, nakoľko sa plánujú osadiť spomaľovače aj na iné rizikové miesta v obci, kde rýchlo jazdia nezodpovední vodiči. Súčasne sa týmto projektom má vyriešiť problém dopravy nadrozmerných hospodárskych vozidiel a nadmernou nákladnou dopravou po Mierovej a Novojelčanskej ulici, na ktorý sa dlhodobo sťažujú obyvatelia obce.

K sťažnosti na rýchlu jazdu zamestnanca MOPS (Miestna občianska poriadková služba) dodal, že upozorní všetkých zamestnancov na povinnosť dodržiavania maximálnej rýchlosti v obci. Zároveň podotkol, že takéto situácie sa nechtiac mohli stať, nakoľko MOPS je privolávaná k rôznym prípadom a priestupkom, pričom v extraviláne má obec umiestnené technické prostriedky určené na odhaľovanie zakladania nelegálnych skládok. V takých prípadoch sa poriadková služba snaží dostať na miesto činu v čo najkratšom čase a p. starosta nevylučuje, že v týchto prípadoch mohlo dôjsť k prekročeniu maximálnej povolenej rýchlosti. Tým neospravedlňuje zamestnancov a nariadi im aby sa ponáhľali pomaly.


Na záver p. poslankyňa Mgr. Letuseková D. vyzvala poslancov k zodpovednosti a opatrnosti v vzhľadom na krízovú situáciu v súvislosti s vírusom COVID-19.



K bodu č. 11 programu – Návrh uznesenia

Pán poslanec Mgr.Bánoczký M. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.

K bodu č. 12 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing. Gabriel Kiš poďakoval poslancom a všetkým prítomným občanom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                                  U Z N E S E N I A

                    z 1. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke

                                                           zo dňa 19.03.2020

 Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Hlasovanie: Mgr. Bánoczky M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD.Hakszer R., Kovács J. Mgr.Laurič I., Mgr. Letuseková D., Molnár F., Ing. Ruman T., Török .

 
Schvaľuje:

Uznesením pod č. 1.,/2020/OZ-1:

 Vyhlásenie Obchodnej verejnej súťaže na pozemky , ktoré sa nachádzajú v kat. území  Jelka.

1. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/11 o výmere 140 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2. novovytvorený pozemok  reg. KN“C parc. č. 587/12 o výmere 50 m² k. ú. Jelka (druh pozemku záhrada)

s týmito podmienkami:

·        kupujúci bude povinný uhradiť časť nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu, náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností

·        minimálna kúpna cena 14,00 €/m2

·        hlavným kritériom je najvyššia cena za m2

·        Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovej stránke obce  Jelka

–  schvaľuje

Podmienky obchodnej verejnej súťaže  / v prílohe uznesenia/

– ukladá

Obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. vypracovanie a zverejnenie Verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka – obecné pozemky

– ustanovuje

komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

1/ starostu obce Ing. Gabriela Kiša

2/ Mgr. Zoltána Deáka , zástupcu starostu

3/ poslanca : Mgr. M. Bánoczkého

4/ poslanca :  Ing. Tomáša Rumana

5/ poslanca:   Petra Töröka

6/ prednostku Obecného úradu MSc. Melindu Németh

s tým , že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšie ponuky a určí víťaza, s ktorým  starostovi odporučí uzavrieť kúpnu zmluvu.

– poveruje

Starostu obce, aby s víťazmi verejnej obchodnej súťaže uzavrel kúpnu zmluvu na odpredaj predmetných parciel a na najbližšom zasadnutí OZ informoval, kto nadobudol ponúkaný majetok do vlastníctva.  

Znenie Verejnej obchodnej súťaže:

VEREJNÁ  OBCHODNÁ  SÚŤAŽ

NA  PREDAJ  MAJETKU  OBCE JELKA

Obec Jelka na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods.1/ písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom

1.,/2020/OZ-1 zo dňa 19.03.2020  vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľností – obecných pozemkov v intraviláne obce Jelka:

1. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/11 o výmere 140 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2. novovytvorený pozemok  reg. KN“C parc. č. 587/12 o výmere 50 m² k. ú. Jelka (druh pozemku záhrada)

Špecifické požiadavky:

–        kupujúci bude povinný uhradiť časť nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu, náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností

–        minimálna kúpna cena stavebných pozemkov  – 14,00 €/m2

–        hlavným kritériom je najvyššia cena za m2.

Podmienky predloženia cenovej ponuky :

1/ Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo

         poštou na adresu:

         Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17,  925 23   Jelka

         do :     20. apríla 2020  do 12.00 hod.   

2/  Cenová ponuka musí byť predložená písomne  v zapečatenej obálke označenej heslom:

          „Verejná obchodná súťaž – Vŕbová – neotvárať!“

3/  Cenová ponuka musí obsahovať:

        a/  označenie záujemcu:

• fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto 

   trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav. Je vhodné uviesť aj telefónne

   číslo, príp. mailovú adresu.

• právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je

  právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie

  zmluvy. Je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu.

       b/  označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem

       c/  výška cenovej ponuky

       d/  účel využitia nehnuteľnosti (  napr. individuálna  výstavba rodinného domu,

             podnikateľské účely, dvor , záhrada )

       e/  akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek  formou vyhlásenia

       f/  ak je  záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva

            alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade musia byť všetky  

            požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi)

      g/ vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle § 7 zákona č.   428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela  

4/  Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na predaj. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže.
5/  Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na predaj majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.

6/  Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia.  Starosta podľa odporúčania komisie s víťazom uzavrie kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva nehnuteľností.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky  Obecného  úradu v Jelke, alebo telefonicky : 031/78 76 138, alebo cez email : obec@jelka.sk

Za:   10                         Proti:  0                    Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.


Schvaľuje:

Uznesením pod č. 2 a.,/2020/OZ-1:

–        zabezpečenie realizácie projektu „ Prestupné bývanie – Obec Jelka“

–        Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2018-2

–        predloženie žiadosti o NFP na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce

–        zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov

–        zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie jeho cieľa.

Za:   10                         Proti:  0                    Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Schvaľuje:

Uznesením pod č. 2 b.,/2020/OZ-1:

–        Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka, s nasledovným minimálnym obsahom:

–        kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2018-2

–        názov projektu: Prestupné bývanie – Obec Jelka

–        dokument „ Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka“

–        zabezpečenie realizácie „ Systému bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka počas realizácie a udržateľnosti projektu“

Za:  10                          Proti: 0                      Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Schvaľuje:

Uznesením pod č.3.,/2020/OZ-1:

Žiadosť o finančný príspevok obce pre Baseballový klub Maceitos Jelka vo výške.1 500,- Eur

Za: 8                           Proti: 2 – T.Ruman, F. Molnár                  Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Schvaľuje:

Uznesením pod č. 4.,/2020/OZ-1:

Žiadosť  Tibora Galambosa, bytom Jelka, Vŕbová 387/38  o zriadenie vecného bremena na existujúcu kanalizačnú prípojku na parc.č. 587/2,587/3,587/11 a 587/12 kat.úz. Jelka vo vlastníctve obce Jelka v prospech domu nachádzajúcej sa v Jelke, Vŕbová ul. 387/38 s tým, že všetky výdavky znáša žiadateľ.

Za:  10                              Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Schvaľuje :

Uznesením pod č.5.,/2020/OZ-1:

Žiadosť T –ZONE s.r.o. v zastúpení Attilu a Rity Tamás, bytom Jelka , Chrenová 644/15 o vyjadrenie k stavbe „ Technická vybavenosť pre lokalitu Kráľovská dolina – Jelka ( Veľká ulica) – 22 a 1kW distribučné rozvody elektriny a Trafostanica.

 Stavba:IBV-Kráľovská dolina-Jelka, č.p. 1160/2, 1160/6,1163/6 a 1165/3, kat.úz. Jelka.

Za:   10                             Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje :

Uznesením pod č.6.,/2020/OZ-1:

Žiadosť  Elfat Saliji –   AR&IF s.r.o. o prenájom verejného priestranstva pri COOP Jednota, parc.  č. 376/13 , k.ú. Jelka o ploche do 47m2 na zriadenie stánku s predajom zmrzliny za 200,-€/mesiac na dobu 5-tich rokov.

Za:   9                             Proti: 1 – Kovács J.                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Berie na vedomie:

Uznesením pod č. 7.,/2020/OZ-1:

Správu hlavné kontrolóra obce o kontrolnej činnosti za rok 2019

                                                                                                 Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                   starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.