Preskočiť na obsah

Zápisnica z 1.plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 18.12.2018

Zverejnené
26. decembra 2018
Kategória

Prítomní: Ing. Gabriel Kiš-starosta obce

Členovia OZ:  Bc.Bánoczký M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD.Hakszer R., Kovács J., Mgr.Laurič I., Mgr.Letuseková D., Molnár F., Ing.Ruman T., Török P.

Ďalší prítomní: Mgr.Tomovičová M.

                            viď. podľa prezenčnej listiny

           
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing.Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 11 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.

Za členov návrhovej komisie boli zvolení: Bc.Bánoczký M.,, Mgr. Laurič. I., Ing. Ruman T. a za overovateľov zápisnice boli určení: Bohony Š., a Kovács J., – jednohlasne.


Program rokovania bol nasledovný:

         1. Zahájenie

               2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

         3. Schválenie programu zasadnutia

         4. Prerokovanie návrhu VZN o miestnych daniach

         5. Prerokovanie návrhu VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným

             stavebným odpadom na území obce Jelka

         6. Úprava rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových  organizácií ku dňu

             31.12.2018 podľa skutočného účtovného stavu.

         7. Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok   2019

         8. Prerokovanie zapojenia sa do projektu prestupného bývania

         9. Prerokovanie zapojenia sa do projektu komunitného centra

10. Voľba zástupcu starostu

11. Rôzne: žiadosti

                           Informácie

       12. Diskusia

       13. Návrh uznesenia

       14. Záver

Program rokovania bol jednohlasne schválený.

V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o miestnych daniach obce Jelka na rok 2019. Dane a poplatky ostávajú nezmenené.

Ďalej OZ prerokovalo VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka. Pán starosta oboznámil prítomných s informáciou od AVE SK odpadové hospodárstvo s. r. o., že nakoľko štátnou reguláciou sa zvyšuje minimálna mzda, tým sa zvyšujú aj náklady na poskytovanie služieb zberu odpadov na rok 2019. Z toho dôvodu sú nútení v roku 2019 pristúpiť k navýšeniu cien vo výške 10 %.

Ďalej informoval prítomných, že výdavky za odvoz a uloženie odpadov za rok 2018 činia 102 416,- Eur a plánované príjmy za smeti od obyvateľstva za rok 2018 činia 72 000,-Eur. Rozdiel je vyše 32 000,- euro, čo obec dopláca za komunálny odpad a každým rokom sa to zvyšuje.

Obecné  zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom s tým, že miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre každú fyzickú osobu sa zvýši od 01.01.2019 zo 17,50 €/rok na 19,30 €/rok.

Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo úpravu rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2018 podľa skutočného účtovného stavu.

V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok 2019. Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra  je zameraný v zmysle zákona na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Návrh plánu kontrolnej činnosti tvorí prílohu zápisnice.

Ďalej pán starosta požiadal poslancov o súhlas zapojenia sa obce do projektu prestupného bývania v rámci zameranej na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania s kódom OPLZ-PO6-SC611-2018-2 a s tým spojenými prípravnými činnosťami.

Ďalej pán starosta požiadal poslancov o súhlas zapojenia sa obce do projektu komunitného centra v zameraná na výstavbu a rekonštrukciu komunitných centier – OPLZ-PO6-SC613-2016-2 a s tým spojenými prípravnými činnosťami.

          Ďalej obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie oznámenie starostu obce o určení zástupcu starostu obce Mgr. Zoltána Deáka. Pán poslanec poďakoval za dôveru.

V ďalšom bode boli prerokované došlé žiadosti.

Pán starosta informoval prítomných, že žiadosť k zámeru stavby: BEZDOTYKOVÁ RUČNÁ AUTOUMYVÁREŇ od  Františka Molnára, bytom Jelka, Hlavná 1215 už bolo prerokované na zasadnutí OZ.  Obecné zastupiteľstvo žiadalo o predloženie predpísaných vyjadrení v zmysle platného stavebného zákona a vyhlášok. Po predložení chýbajúcich dokladov uvedený zámer navrhli prerokovať komisiou pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu a následne predložiť návrh pred OZ Jelka. Pán starosta poznamenal, že chýbajúce doklady sú priložené k zámeru, navrhol, aby žiadosť prerokovala odborná komisia a na budúcom plenárnom zasadnutí OZ sa rozhodne o žiadosti.

          Ďalej pán starosta predniesol žiadosť Eriky Kisovej, bytom Jelka, Chrenová 635/ o príspevok na opatrovateľskú službu. Žiada uzatvoriť zmluvu medzi Obcou Jelka a Ružovou záhradou n.o..

Ružová záhrada, n. o. je nezisková organizácia primárne sa zaoberajúca opatrovateľskou činnosťou starších, chorých, alebo inak znevýhodnených osôb. Medzi ich činnosti patrí taktiež ADOS – domáca opatrovateľská služba.

Pán starosta navrhol preveriť  pracovníčkou sociálneho odboru situáciu a možnosti riešenia nepriaznivej situácie žiadateľky. Pán starosta poznamenal, že Obec Jelka nemôže uzatvoriť zmluvu s Ružovou záhradou n.o. ani s iným poskytovateľom sociálnych služieb bez predchádzajúceho súhlasu obecného zastupiteľstva.

Ďalšiu žiadosť sme obdržali od Márii Kuglerovej, bytom Jelka, Trhová 337/25 o pridelenie sociálneho bytu na Hlavnej ul. č. 606. Pán starosta informoval prítomných, že tento byt je už obsadený.

Ďalej pán starosta predložil žiadosť p. Rőth Júliusa o prenájom pozemkov na ul. Vŕbovej oproti jeho rodinného domu. Tento pozemok je vo vlastníctve obce Jelka a pán Rőth dlhé roky  využíval na parkovanie pracovných strojov. Pán starosta informoval prítomných, že v minulosti sa tam riešili  susedské spory a pán Rőth bol vyhostený.  Pán starosta aj poslanci navrhli odročiť žiadosť na budúce zasadnutie obecného zastupiteľstva a žiadali prešetriť súčasný stav-susedské vzťahy. Pán starosta podotkol, že treba zvážiť aj možnosti, či odpredať pozemok, alebo ho dať  do prenájmu.

Ďalej pán starosta požiadal poslancov, aby do konca januára nahlásili členov do jednotlivých komisií.

Pán starosta informoval  prítomných, že v miestnom rozhlase bude vyhlásené, že je prísne zakázané ukladať odpady resp. zriaďovať odpadové skládky na verejných priestranstvách v intraviláne a extraviláne obce. Obec bude prísne pristupovať k znečisťovateľom obce v zmysle VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce. Za porušenie tohto nariadenia môže byť uložená pokuta aj fyzickým aj právnickým osobám. Žiada občanov, aby okamžite nahlásili na obecný úrad tie osoby, ktoré videli ukladať smeti v intraviláne alebo v extraviláne obce. Pán starosta poprosil o spoluprácu v tejto veci aj poslancov.

V diskusii prítomní občania- cestujúci  a poslanci prediskutovali problematiku ohľadne nového cestovného poriadku, ktorý bol vydaný začiatkom decembra. Podľa nich cestovný poriadok je nefunkčný aj tým, že zrušili zastávku  Slaná Dolina a Jelčania  musia cestovať cez Veľké Úľany.  Všetky autobusové spoje  premávajú cez Veľké Úľany a nadväznosť autobusových spojov na vlakové spoje tiež je veľmi zlá.

Pán poslanec Mgr. PhD. Hakszer R. informoval prítomných, že  pán starosta a zástupcovia cestujúcej verejnosti sa zúčastnili na rokovaní u BID. / Bratislavská integrovaná doprava./ Boli predložené žiadané zmeny a návrhy zo strany obce Jelka na autobusovú a železničnú osobnú dopravu, avšak našim požiadavkám vôbec nevyhoveli.

Pán starosta prisľúbil pomoc v tejto veci. Bude sa usilovať,  aby sa to zmenilo. Obyvatelia –cestujúci budú oboznámený o možnostiach podpísania petičných hárkov prostredníctvom miestneho rozhlasu.  

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety pán poslanec Ing. Ruman T. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

                                                                                  U Z N E S E N I A

                                    z 1. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

                                                             v Jelke zo dňa 18.12.2018

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

schvaľuje:

 Uznesením pod č. 1a.,/2018/OZ-1:

 Všeobecne záväzné nariadenie  o miestnych daniach na rok 2019

Hlasovalo: 11                              Za: 11                    Proti: 0              Zdržal sa: 0

schvaľuje:

Uznesením pod č. 1b.,/2018/OZ-1:

Všeobecne záväzné nariadenie  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka na rok 2019

Hlasovalo: 11                              Za: 11                    Proti: 0              Zdržal sa: 0

schvaľuje :

Uznesením pod č. 1c.,/2018/OZ-1:

 Úprava rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2018 podľa skutočného účtovného stavu.

 Hlasovalo: 11                              Za: 11                    Proti: 0              Zdržal sa: 0

schvaľuje :

Uznesením pod č. 1d.,/2018/OZ-1:

Návrh plánu kontrolnej činnosti  hlavného kontrolóra obce Jelka na I. polrok  2019

 Hlasovalo: 11                              Za: 11                    Proti: 0              Zdržal sa: 0

schvaľuje:

Uznesením pod č. 1e.,/2018/OZ-1:

Zapojenia sa do projektu prestupného bývania a s tým spojené prípravné úkony

Hlasovalo: 11                              Za: 11                    Proti: 0              Zdržal sa: 0

schvaľuje: Uznesením pod č. 1f.,/2018/OZ-1:    

Zapojenia sa do projektu komunitného centra a s tým spojené prípravné úkony

Hlasovalo: 11                              Za: 11                    Proti: 0              Zdržal sa: 0

berie na vedomie:

oznámenie starostu obce o určení zástupcu starostu obce Mgr. Zoltána Deáka.

                Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť, poprial im príjemné prežitie vianočných sviatkov a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice: Bohony Š.                                                    Ing.Gabriel Kiš

                                           Kovács J.                                                       starosta obce

Zapisovateľka: Szabóová M.

Prílohy

Žiadne prílohy.