Preskočiť na obsah

Zápisnica z 1. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 24.04.2017

Zverejnené
9. mája 2017
Kategória

Prítomní: Ing.Imre Farkas-starosta obce

Členovia OZ: Mgr.Deák Z., Görföl I., Mgr.Kántor Rőth I., Ing. Kiš G., Kovácsová B., Oros Zs., Ing. Ruman T., MA.Szüllő A., Tóth Š.

Ďalší prítomní: Mgr.Rita Véghová – prednostka úradu

viď. podľa prezenčnej listiny.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Imre Farkas –starosta obce, ktorý konštatoval , že je prítomných 9 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.

Za členov návrhovej komisie boli určení: Ing. Kiš G., a MA. Szüllő A., za overovateľov zápisnice boli určení poslanci: Görföl I. a Kovácsová B.


Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

  • Zahájenie
  • Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  • Schválenie programu zasadnutia
  • Správa o činnosti
  • Rôzne: -žiadosti, informácie
  • Návrh uznesenia
  • Záver


Predložený program bol jednohlasne schválený.


V zmysle programu pán starosta predniesol prítomným poslancom správu o činnosti od mimoriadneho zasadnutia.


Dňa 02.02.2017 sa uskutočnilo stavebné konanie ohľadne projektu „Skanzen pri Malom Dunaji-„ – vydanie stavebného povolenia.


Dňa 3. a 4. 2.2017 členovia DHZ sa zúčastnili na výcviku v stredisku LEŠŤ.


Uskutočnilo sa statické posúdenie objektov na pozemku bývalej hlivárne pri ceste II/510 .


Bola vypracovaná projektová dokumentácia na : Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v Jelke. K podaniu žiadosti obec potrebovala aj ornitologický prieskum.


Dňa 7.2.2017 pán starosta dával kladné stanovisko k realizácii cyklotrasy pre Senecké občianske združenie. Táto trasa je naplánovaná : Senec, Kráľová pri Senci, Hurbanova Ves, Jelka- Ister . Obdobne boli sme oslovení občianskym združením MaS Galanta, ktorý v spolupráci s mestom Galanta a Slovenským cykloklubom pracujú na projekte „ Po stopách vodných mlynov“. Tento projekt spočíva vo vyznačení nových cykloturistických trás v dĺžke 64,1 km. Vyznačená trasa má viesť z Galanty cez Čierny Brod, Veľké Úľany, Jelka, Nový Život, Orechová Potôň, Čierna Voda, Tomášikovo a späť do Galanty . Obec Jelka aj k tomuto projektu vydala súhlasné stanovisko. Záujmom obce je tieto dve vyznačené cyklotrasy v budúcnosti prepojiť informačnými tabuľami po ul. Novojelčanská a Školská.


Dňa 21.2.2017 kamión z ČR vyvalil stĺp osvetlenia pri MKS Jelka. Elektrická závada bola odstránená.


Dňa 2.3.2017 pán starosta sa zúčastnil na konferencii o projektoch cezhraničnej spolupráce SK-HU v Komárne.


Dňa 7.3.2017 bol odchyt túlavých psov v počte 4 ks.


Na začiatku marca firma KUBING, s.r.o. vykonala obhliadku najkritickejších miest v obci, ktoré sú najčastejšie zaplavené dažďovými vodami. Firma KUBING, s.r.o. žiadala od obce výškové zameranie jednotlivých ulíc, ktoré sú potrebné k vypracovaniu projektovej dokumentácie.


Obec riešila poruchy výtokových stojanov na cintoríne – v dôsledku silných mrazov došlo ich porušeniu.


Dňa 14.3.2017 pán starosta sa zúčastnil školenia starostov na Okresnom úrade v Galante, na ktorom sa uskutočnilo aj stretnutie s ministrom životného prostredia SR.


Nakoľko sa znížil počet detí v Špeciálnej škole v Jelke, od 1.9.2017 Špeciálna škola Jelka bude prevádzkovaná ako vysunuté pracovisko ŠŠ Sládkovičovo.


Pán starosta oboznámil poslancov, že Občianske združenie Fénix organizuje detský tábor pre deti zo sociálne slabších rodín. Z Jelky boli prihlásené 2 deti, ktorým je potrebné zabezpečiť prepravu do Zvolena.


Dňa 28.3.2017 bola podaná žiadosť na Slovenský futbalový zväz Bratislava o finančné prostriedky na rekonštrukciu sociálnych miestností na Športovom areáli Jelka.


Dňa 29.3.2017 bola podaná žiadosť na Ministerstvo financií SR na rekonštrukciu elektrickej inštalácie budovy Obecného úradu v Jelke.


Dňa 30.3.2017 sa pán starosta zúčastnil na Sneme ZMOŽO v Dunajskej Strede.


Dňa 31.3.2017 sa uskutočnilo slávnostné podujatie pri príležitosti Dňa učiteľov v MKS Jelka.


Dňa 31.3.2017 bol vykonaný odvoz odpadov od rodín Pussových a Tésiových na ul Jahodná – 5 kontajnerov a takisto sa vykonal odvoz odpadov z Išpity na ul. Kostolná v objeme 6 kontajnerov.


Dňa 3.4.2017 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poskytovateľom Ministerstva životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na projekt „ Komplexné zníženie energetickej náročnosti objektu Materskej školy v Jelke.“


Dňa 4.4.2017 bola zverejnená zmluva na horeuvedený projekt v centrálnom registri zmlúv.


Dňa 4.4.2017 bola vykonaná revízia elektrickej inštalácie a zariadení v objektoch Základnej školy v Jelke.

V mesiaci apríl prebieha rekonštrukcia v OZS Jelka- po výmene okien bude obnovená elektrická inštalácia a každá ordinácia bude mať samostatné meranie odberu elektrickej energie.


Budú vykonané zememeračské práce na sídlisku pre projekt „ Odvedenie dažďových vôd“.


Prebieha majetkoprávne vysporiadanie pozemku v ŠA Jelka pod objektom „ hľadisko“ pre obec Jelka.


V ďalšom bode boli prerokované došlé žiadosti.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť o finančnú pomoc pre Evanjelickú cirkev v Jelke vo výške 1 500,- Eur na výmenu hlavných a vedľajších vchodových dverí na miestnom evanjelickom kostole.

Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo žiadosť T-Zone, s.r.o. o zámenu pozemkov. Pozemky v LV č. 1710 s parc.č.960/1 o rozlohe 355 m2 a s parc .č. 959/1 o rozlohe 698 m2 tvoria prístupovú cestu. Dôvodom výmeny pozemku je, že plánujú pokračovať vo výstavbe rodinných domov a ďalej rozšíriť kanalizačnú, vodovodnú a elektrickú sieť.


Obec Jelka ako podielový spoluvlastník v podiele 8/9-in pozemku KN „C“ a parc.č. 868/1 v kat.úz. Jelka, zapísaný v LV č. 970 ako orná pôda o výmere 494 m2 berie na vedomie zámenu horeuvedeného podielového vlastníctva za pozemky, ktoré sú vedené na LV č. 1710 s parc.č. 960/1 o výmere 355 m2, zastavané plochy a nádvoria a parc.č. 959/1 o výmere 698 m2, zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve T-Zone. s.r.o.

Obecné zastupiteľstvo žiada predloženie:

1/ odkúpenia podielu 1/9-iny do vlastníctva T-Zone, s.r.o

2/ ocenenie pozemkov, ktoré sú predmetom budúcej zámennej zmluvy

3/ predbežný súhlas dotknutých osôb, ktorí majú vyznačenú ťarchu na uvedené parcely v LV č. 1710, prípadne žiadosť dotknutých osôb o zrušenie ťarchy.

Po predložení horeuvedených dokladov obecné zastupiteľstvo vydá uznesenie k zámene pozemkov.


Ďalej pán starosta informoval prítomných, že dňa 13.5.2017 bude prehliadka spevokolov dôchodcov o 15,00 hod. v MKS v Jelke. Žiadal poslancov, aby do 30.4.207 nahlásili účasť na tomto podujatí.


Poslankyňa B. Kovácsová požiadala pána starostu o krátku informáciu ohľadne blížiacich sa Obecných dní. Pán starosta v krátkosti informoval prítomných o hlavných podujatí, ktoré budú v piatok a v sobotu.


Pán Ing. Kiš zdôraznil dôležitosť prepojenia navrhovaných dvoch cyklotrás po ul. Novojelčanská a ul. Školská.


Pán poslanec I. Görföl upozornil na stavebný materiál a stavebný odpad, ktorý sa nachádza na ul. Hlbokej.


Pani B. Kovácsová požiadala, aby obecné zastupiteľstvo , zvážilo potrebu opravy cesty medzi hlavným cintorínom a cintorínom na Novej Jelke.

Keďže neboli vznesené iné pripomienky pán Ig. Kiš Gabriel prečítal návrh uznesenia , ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.

U Z N E S E N I A

Z 1. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva

v Jelke zo dňa 24.04.2017

Obecné zastupiteľstvo v Jelke:

Berie na vedomie:

Uznesením pod č. 1a.,/2017/OZ-1: správu o činnosti za obdobie od 01.02.2017 do 24.04.2017

Uznesením pod č. 1b.,/2017/OZ-1: Obec Jelka ako podielový spoluvlastník v podiele 8/9-in pozemku KN „C“ a parc.č. 868/1 v kat.úz. Jelka, zapísaný v LV č. 970 ako orná pôda o výmere 494 m2 berie na vedomie zámenu horeuvedeného podielového vlastníctva za pozemky, ktoré sú vedené na LV č. 1710 s parc.č. 960/1 o výmere 355 m2, zastavané plochy a nádvoria a parc.č. 959/1 o výmere 698 m2, zastavané plochy a nádvoria vo vlastníctve T-Zone. s.r.o.

Obecné zastupiteľstvo žiada predloženie:

1/ odkúpenia podielu 1/9-iny do vlastníctva T-Zone, s.r.o

2/ ocenenie pozemkov, ktoré sú predmetom budúcej zámennej zmluvy

3/ predbežný súhlas dotknutých osôb, ktorí majú vyznačenú ťarchu na uvedené parcely v LV č. 1710, prípadne žiadosť dotknutých osôb o zrušenie ťarchy.

Po predložení horeuvedených dokladov obecné zastupiteľstvo vydá uznesenie k zámene pozemkov.

S c h v a ľ u j e:

Uznesením pod č. 2/2017/OZ-1: finančnú pomoc pre Evanjelickú cirkev v Jelke vo výške 1 500,-Eur na realizáciu investície „ Nové vchodové a vedľajšie dvere na kostol evanjelickej cirkvi v Jelke“.

Hlasovalo: 9 Za: 9 Proti: 0 Zdržal sa: 0

Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice: Görföl I. Kovácsová B.

starosta obceIng. Imre Farkas

Prílohy

Žiadne prílohy.