Preskočiť na obsah

Zápisnica z 2. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 28.05.2020

Zverejnené
8. júna 2020
Kategória

Prítomní:                     Ing. Gabriel Kiš – starosta obce

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký M., Bohony Š., Budai I., Mgr. Deák Z., Mgr. PhD. Hakszer R., Kovács J., Molnár F., Ing. Ruman T., Török P.

Ďalší prítomní:            MSc. Melinda Németh – prednostka úradu

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Viď. podľa prezenčnej listiny

K bodu č. 1  programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý skonštatoval, že na zasadnutí je prítomných 9 poslancov a OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania.

K bodu č. 2 programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: Molnára F. a  Töröka P. Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 9 poslancov.

Starosta obce určil za overovateľov zápisnice: Mgr. Deáka Z. a Mgr. PhD. Hakszera R.

K bodu č. 3 programu – Schválenie programu zasadnutia

Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.  Zahájenie
2.  Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3.   Schválenie programu zasadnutia
4.   Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
5.   Interpelácia
6.   Zriadenie  komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

7.  Vyhlásenie obchodných verejných súťaží

8.  Schválenie výšky maximálneho celkového spolufinancovania projektu „Vodozádržné

     opatrenia v obci Jelka“

9.  Rôzne: žiadosti

                 informácie

10.  Diskusia

11. Návrh uznesení

12. Záver

Následne starosta obce vyzval poslancov na doplnenie resp. pozmenenie navrhovaného programu, čo nikto s prítomných poslancov nevyužil. Za hlasovali všetci prítomní poslanci. Program zasadnutia bol poslancami jednohlasne schválený.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce predniesol kontrolu uznesení z minulého zasadnutia OZ.

Na predchádzajúcom 1. plánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 19. marca 2020

boli prijaté uznesenia č. 1.,/2020/OZ-1 – 7.,/2020/OZ-1, ktoré boli starostom podpísané.

Prijaté uznesenia boli splnené alebo sa plnia, avšak je potrebné zrušiť verejnú obchodnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce Jelka, pozemky, ktoré sa nachádzajú v kat. území Jelka vedené na LV č.491:

1. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/11 o výmere 140 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/12 o výmere 50m² k. ú. Jelka (druh pozemku záhrada)

nakoľko listinná podoba znaleckého posudku nebola predložená do termínu vyhodnocovania ponúk, teda pracovalo sa výlučne na základe elektronických dokumentov, čo nie je dostačujúce. Členovia OZ schválili zrušenie uznesenia č. 1.,/2020/OZ-1 zo dňa 19.3.2020 na predmetnú obchodnú verejnú súťaž, za zrušenie súťaže hlasovalo všetkých 9 poslancov.

Starosta obce informoval aj o aktualitách ohľadom projektu „Systém bývania s prvkami prestupného bývania pre obec Jelka“. Poznamenal, že je reálna šanca na úspech aj z dôvodu menšieho počtu záujemcov. Termín 4. hodnotiaceho kola bol zrušený, nový termín uzavretia výzvy je 11.09.2020.

V súvislosti s uznesením č. 3.,/2020/OZ-1 o schválení finančného príspevku pre Baseballový klub Maceitos Jelka, starosta obce informoval o začatí prípravných prác na ihrisku.

Žiadosť o zriadení vecného bremena uznesenia č. 4.,/2020/OZ-1 je vo fáze riešenia.

Technická vybavenosť pre lokalitu Kráľovská dolina – Jelka (Veľká ulica), t.j. distribučné rozvody elektriny sú schválené.

K rokovaniu s Elfat Saliji -AR&IF o prenájme verejného priestranstva pri COOP Jednote na zriadenie stánku s predajom zmrzliny starosta obce uviedol, že z dôvodu chrípkového ochorenia boli rokovania preložené na neskorší termín.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Zriadenie  komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 

Starosta obce informoval prítomných, že každý starosta obce musí podať tzv. majetkové priznanie, ktoré sa podáva komisii, ktorá je vytvorená podľa čl. 7, ods. 5 zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Komisia musí mať aspoň troch členov. OZ jednohlasne schválilo zriadenie komisie pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, za predsedu zvolilo Mgr. Bánoczkého M. a ako členov jednohlasne schválilo Mgr. Deáka Z. a Bohonya Š.

K bodu č. 7 programu – Vyhlásenie obchodných verejných súťaží

Starosta obce informoval prítomných o zámere predaja nehnuteľného majetku obce Jelka, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa, konkrétne pozemok vo vlastníctve obce Jelka, k.ú. Jelka, okres Galanta, vedený na LV č. 3636. Obec Jelka predmetný pozemok nevyužíva a neplánuje ich zahrnúť do svojich investičných aktivít. Minimálna kúpna cena bola poslancami obce určená na 25 €/m2

OZ jednohlasne schválilo zverejnenie zámeru predaja predmetnej nehnuteľnosti, ukladá obecnému úradu zabezpečiť celý proces na predaj majetku obce Jelka a poveruje starostu obce, aby s víťazom VOS uzavrel kúpnu zmluvu na odpredaj predmetných parciel.

Členovia OZ schválili zrušenie uznesenia č. 1.,/2020/OZ-1 zo dňa 19.3.2020 na obchodnú verejnú súťaž (viď. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia). Starosta obce informoval, že predmetná súťaž bude opätovne vyhlásená. Na otázky poslancov, či je nutné súťaž zopakovať podotkol, že v každom prípade, priamym predajom a bez úspešne ukončenej obchodnej verejnej súťaže nie je možné predať túto nehnuteľnosť. OZ jednohlasne schválilo nové vyhlásenie, podmienky aj znenie obchodnej verejnej súťaže na pozemky vo vlastníctve obce Jelka, ktoré sa nachádzajú v kat. území Jelka vedené na LV č. 491 o celkovom výmere 190 m². Minimálna kúpna cena bola určená na 14,68 €/m2 a celková cena 2790,00 €.

Starosta obce informoval o ďalšej súťaži, predniesol návrh na verejnú obchodnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľností – obecných pozemkov v intraviláne obce Jelka v k.ú. Nová Jelka vedených na LV č.1. OZ navrhlo ako minimálnu kúpnu cenu tejto nehnuteľnosti 40,00 €/m2. OZ jednohlasne schválilo vyhlásenie, podmienky aj znenie obchodnej verejnej súťaže na predmetné obecné pozemky vo vlastníctve obce Jelka, ukladá obecnému úradu zabezpečiť celý proces verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka a poveruje starostu obce, aby s víťazom VOS uzavrel kúpnu zmluvu na odpredaj predmetných parciel.

K bodu č. 8 programu – Schválenie výšky maximálneho celkového spolufinancovania projektu „Vodozádržné opatrenia v obci Jelka“

Starosta obce v skratke zhrnul, že predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom: „Vodozádržné opatrenia v obci Jelka“ realizovaného v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, ako aj zabezpečenie spolufinancovania predmetného projektu bolo už schválené OZ. Potreba opätovného hlasovania, resp. schválenia vznikla na základe požiadavky Ministerstva životného prostredia SR o uvádzaní výšky spolufinancovania, ako číselnej hodnoty, nielen percentuálneho podielu. Je to len administratívna záležitosť, nič sa nezmenilo od predošlého hlasovania. OZ jednohlasne schválilo predloženie predmetnej žiadosti a zabezpečenie  spolufinancovania vo výške 17 390,14 €.

K bodu č. 9 programu – Rôzne

Starosta obce navrhol odpustenie alikvotnej čiastky nájmu nájomcom, ktorí boli nútení dočasne uzavrieť svoje prevádzky v Podnikateľskom inkubátore za dni, keď predmet nájmu nemohli užívať z dôvodu prijatých vládnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19, ktoré spôsobuje koronavírus. Poslanec Kovács J. poznamenal, že podľa jeho informácií sa pripravuje tzv. prvá pomoc pre nájomníkov, ktorú by obec mohla využiť. Starosta obce uviedol, že väčšina pomocných opatrení je určená pre podnikateľské subjekty, ale informácia bude overená a na ďalšom zasadnutí bude táto téma prerokovaná.

Starosta obce ďalej informoval prítomných, že obecný úrad práve skompletizoval dokumentáciu k uzatvoreniu zmluvy na projekt s názvom „Zlepšenie kvality ovzdušia v obci Jelka“, ktorá bude doručená na Environmentálny fond zajtra. Ak pôjde všetko podľa plánu, obec kúpi komunálne vozidlo a na jeseň vysadí 500 stromov na verejných priestranstvách obce Jelka.

K bodu č. 10 programu – Diskusia

Poslanec  Kovács J. vyjadril obavy zo zvýšenia daní. Uviedol, že by bolo vhodné tie peniaze použiť „viditeľne“, napríklad na chodníky na Stoličnej ulici, aby občania vedeli na čo sa ich peniaze míňajú.

Starosta obce informoval, že rozpočet obce na rok 2020 bol obecným zastupiteľstvom schválený a je platný. Všetky investičné akcie sú v ňom uvedené. Zároveň informoval o nepriaznivej situácii vo verejnej správe, ktorá nastala v dôsledku „koronakrízy“. Na základe prognóz a informácií zo strany ministerstva financií budú obci znížené výnosy z podielových daní. Iba na základe údajov z apríla budú obci Jelka znížené výnosy z daní na rok 2020 približne o 100 000 €. Súčasne bolo avizované, že sa očakáva horší scenár, s ktorým majú preventívne samosprávy počítať. Podotkol ale, že výsledok bude určite viditeľný, len kvôli súčasnému stavu treba k tomu pristupovať opatrne. Bolo by nezodpovedné minúť vlastné obecné zdroje na jeden úsek, čo by pre nás v momentálnej situácii mohlo byť aj likvidačné, pričom by bola spokojná len jedna ulica. Musíme hľadať komplexné riešenia, prípadne sa pripraviť na ďalšie programové obdobie, nakoľko vláda chce doplniť do programových dokumentov chýbajúce oblasti podpory, ako sú aj miestne komunikácie. Tade vedie cesta.

Poslanec Mgr. Bánoczký M. uviedol, že občania by mali byť upovedomený o tom, aby na separovaný odpad používali výlučne priesvitné vrecia na to určené.

Starosta obce poznamenal, že občania budú na to upozornení. A aj na to, aby vytláčali vzduch z fliaš. Do kontroly bude zapojená aj poriadková služba obce. Zatiaľ však obec nedostala negatívnu spätnú väzbu od zvozovej spoločnosti, že by vo vreciach bol nevhodný alebo komunálny odpad.

Starosta obce poukázal aj na problém, že z úradu práce stále nemáme povolené zamestnať aktivačných pracovníkov, čo je aj cítiť. Očakáva, že v júni sa opatrenia uvoľnia a títo zamestnanci budú môcť nastúpiť do práce. V súčasnosti sú všetky práce  v obci vykonávané kmeňovými zamestnancami ale pracovné sily aktivačných pracovníkov reálne chýbajú.

Poslanec Török P. otvoril citlivú tému rozdelenia tried v budove základných škôl, na čo starosta obce podotkol, že všetko je na správnej ceste, očakáva sa, že zajtra budú konečné výsledky a každá strana by mala byť spokojná.

Poslanec PhD. Mgr. Hakszer R. položil otázku ohľadom otvorenia škôl a škôlky. Starosta obce informoval prítomných, že otvorené budú triedy 1 – 4 základných škôl, stravovanie žiakov v škole bude zabezpečené. 5. ročník neprejavoval veľký záujem o otvorenie. Materská škola nebude celá otvorená, jeden pavilón bude zatvorený, nespĺňa prísne hygienicko-logistické požiadavky určene RUVZ SR. Z toho vyplýva, že nemôžu prijať každé dieťa. Riaditeľka škôlky má nastavený férový mechanizmus a pravidlá prijímania detí.

Poslanec PhD. Mgr. Hakszer R. sa informoval aj o dotácii z TTSK na opatrenia proti šíreniu pandémie Covid-19. Starosta obce poznamenal, že žiadosti boli z našej strany odoslané, avšak podľa posledných informácií, zatiaľ neboli vyhodnotené.

Poslanec Ing. Ruman T. sa obrátil na starostu obce s otázkou, či by nebolo možné pomôcť rodičom počas letných prázdnin a otvoriť jednu triedu v škôlke, aby nemuseli zostať doma aj v lete, keďže ani v čase „koronakrízy“ nemohli pracovať kvôli OČR a pod. Starosta obce uviedol, že sa tomu nebránime, ale materská škola aj bez toho funguje 1 mesiac počas letných prázdnin. Treba si však uvedomiť, že učiteľky si spravidla čerpajú riadnu dovolenku v mesiaci august, ktorú inokedy nemajú možnosť využiť. Poslanec Mgr. Deák Z. dodal, že čo sa týka základných škôl, organizovanie letných táborov stále nie je povolené. Starosta obce zopakoval, že sa tomu nebránime, ale vzhľadom na neistú situáciu sa to bude riešiť v reálnom čase.

Pán Baroš z prítomných sa opýtal, kedy plánuje obec namontovať spomaľovače na cestách. Starosta obce informoval, že projekt upokojenia dopravy bol dopravným inšpektorátom schválený. Spomaľovače už obec zakúpila. Pristupuje k obstaraniu dopravných značiek a prvkov. Pán Baroš sa poďakoval každému a doplnil, že dlhé roky čakali na riešenie situácie.

Otvoril aj tému výšky a priehľadnosti plotov. Starosta obce informoval prítomných o tom, že vie, že sa jedná o citlivú záležitosť, ale územný plán obce je jasný a platný. Výška oplotení (max. 1,8 m) a ich percentuálna priehľadnosť (min. 75%) z uličnej strany je zakotvená v záväznej časti územného plánu. To je jednoducho potrebné dodržať. V súčasnosti sa pracuje na otvorení Územného plánu obce Jelka, plánujú sa verejné rokovania aj pracovné stretnutia k téme. Občania dostanú taktiež priestor na vyjadrenie. Starosta uviedol, že podľa neho to tiež nie je najšťastnejšie nastavené, ale zmenou a doplnkami územného plánu sa tieto parametre dajú zmeniť.

K bodu č. 11 programu – Návrh uznesenia

Pán poslanec Molnár F. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.

K bodu č. 12 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing. Kiš Gabriel poďakoval poslancom a všetkým prítomným občanom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Ing. Gabriel Kiš

    starosta obce

Overovatelia zápisnice:  Mgr. Deák Z.

                                        PhD. Mgr. Hakszer R.

Zapisovateľka: MSc. Németh M.

Zasadnutie prebiehalo: od 18.00 do 20.00 hod.

          U Z N E S E N I A

z 2. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke

zo dňa 28.05.2020

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký M., Bohony Š., Budai I., Mgr. Deák Z., Mgr. PhD. Hakszer R., Kovács J., Molnár F., Ing. Ruman T., Török P.

Uznesením  č. 11.,/2020/NZ OZ-2:

a/  schvaľuje

 zriadenie komisie pre ochranu záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

b/  volí

za predsedu Mgr. Bánoczkého M.

c/  schvaľuje

členov komisie pre ochranu záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov:

1/ poslanca Mgr. Deáka Z.

2/ poslanca Bohonya Š.

Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 12.,/2020/NZ OZ-2:

schvaľuje

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku obce Jelka, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa

Obec Jelka na základe  uznesenia č. 12.,/2020/NZ OZ-2 prijatého na 2. neplánovanom zasadnutí dňa 28.05.2020 zverejňuje zámer prevodu majetku predajom v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, pozemok vo vlastníctve Obce Jelka, k.ú. Jelka, okres Galanta, vedený na LV č. 3636 konkrétne:

– novovytvorená parcela C-KN č. 1182/2 o výmere 229 m2, bude odčlenená geometrickým plánom z parcely registra C-KN č. 1182/1, zastavané plochy a nádvoria, do bezpodielového spoluvlastníctva v prospech Erika Zelenského, bytom Cífer, Trnavská 13, vo výške kúpnej ceny 25,00 €/m2. Kúpna cena je stanovená znaleckým posudkom predávaného pozemku.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že rodina Erika Zelenského užíva a zveľaďuje predmetný pozemok, ktorý bezprostredne susedí s pozemkom v ich vlastníctve.

Obec Jelka predmetný pozemok nevyužíva a neplánuje ich zahrnúť do svojich investičných aktivít

Predajom pozemku vznikne majetkoprávne usporiadaný celok vo vlastníctve kupujúcich.

Zámer predať predmetné nehnuteľnosti je zverejnený:

 – na úradnej tabuli obce Jelka odo dňa: 29.05.2020

 – na webovom sídle obce  www.jelka.sk odo dňa: 29.05 2020

Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 13.,/2020/NZ OZ-2:

zruší uznesenie č. 1.,/2020/OZ-1 zo dňa 19.3.2020 na obchodnú verejnú súťaž.

Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 14.,/2020/NZ OZ-2:

a/  vyhlasuje

verejnú obchodnú súťaž podľa ust. § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce Jelka, pozemky, ktoré sa nachádzajú v kat. území Jelka vedené na LV č.491.

1. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/11 o výmere 140 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/12 o výmere 50m² k. ú. Jelka (druh pozemku záhrada)

s týmito podmienkami:

–          kupujúci bude povinný uhradiť časť nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu, náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností

–          minimálna kúpna cena 14,68 €/m2

–          hlavným kritériom je najvyššia cena za m2

Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka

b/  schvaľuje

Podmienky obchodnej verejnej súťaže (v prílohe uznesenia)

c/  ukladá

Obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. vypracovanie a zverejnenie Verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka – obecné pozemky

d/  ustanovuje

komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

1/ Mgr. Deáka Z., zástupcu starostu

2/ poslanca Mgr. Bánoczkého M.

3/ poslanca Ing. Rumana T.

4/ poslanca Töröka P.

5/ prednostku obecného úradu MSc. Németh M.

s tým, že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšie ponuky a určí víťaza s ktorým starostovi odporučí uzavrieť kúpnu zmluvu.

e/  schvaľuje

znenie Verejnej obchodnej súťaže

VEREJNÁ  OBCHODNÁ  SÚŤAŽ

NA  PREDAJ  MAJETKU  OBCE JELKA

Obec Jelka na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods.1/ písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom 14.,2020/NZ OZ-2: zo dňa 28.05.2020 vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľností – obecných pozemkov v intraviláne obce Jelka vedených na LV č. 491.

1. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/11 o výmere 140 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/12 o výmere 50 m² k. ú. Jelka

(druh pozemku záhrada)

Špecifické požiadavky:

–          kupujúci bude povinný uhradiť časť nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu, náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností

–          minimálna kúpna cena pozemkov – 14,68 €/m2

–          hlavným kritériom je najvyššia cena za m2.

Podmienky predloženia cenovej ponuky :

1/ Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo poštou na adresu:

Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23  Jelka

do 11. júna 2020, do 12.00 hod.

2/ Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zapečatenej obálke označenej heslom:

    „Verejná obchodná súťaž – Vrbová – neotvárať!“

3/ Cenová ponuka musí obsahovať:

      a/ označenie záujemcu:

• fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto 

   trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav. Je vhodné uviesť aj telefónne

   číslo, príp. mailovú adresu.

• právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je

   právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie

   zmluvy. Je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu.

       b/  označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem.

       c/  výška cenovej ponuky.

       d/  účel využitia nehnuteľnosti ( napr. individuálna  výstavba rodinného domu,

            podnikateľské účely, dvor , záhrada)

       e/  akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek formou vyhlásenia

       f/  ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva

            alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade musia byť všetky  

            požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi)

       g/ vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle § 7 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

4/ Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na predaj. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže. 

5/ Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na predaj majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.

6/ Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Starosta podľa odporúčania komisie s víťazom uzavrie kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva nehnuteľností.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky Obecného úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 138, alebo cez e-mail: obec@jelka.sk

Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 15.,/2020/NZ OZ-2:

a/  schvaľuje

verejnú obchodnú súťaž podľa ust. § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce Jelka, pozemky, ktoré sa nachádzajú v kat. území Jelka vedené na LV č. 1.

1. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/20 o výmere 577 m² k. ú. Nová Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/23 o výmere 113 m² k. ú. Nová Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

3. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/25 o výmere 60 m² k. ú. Nová Jelka

(druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

4. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/26 o výmere 13 m² k. ú. Nová Jelka

(druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

5.novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/27 o výmere 8 m² k. ú. Nová  Jelka

(druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

s týmito podmienkami:

–          kupujúci bude povinný uhradiť časť nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu, náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností

–          minimálna kúpna cena 40,00 €/m2

–          hlavným kritériom je najvyššia cena za m2

Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle obce Jelka

b/  schvaľuje

podmienky obchodnej verejnej súťaže (v prílohe uznesenia)

c/  ukladá

obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t.j. vypracovanie a zverejnenie Verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka – obecné pozemky

d/  ustanovuje

komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

1/ Mgr. Deáka Z., zástupcu starostu

2/ poslanca: Mgr. Bánoczkého M.

3/ poslanca: Ing. Rumana T.

4/ poslanca: Töröka P.

5/ prednostku obecného úradu: MSc. Németh M.

s tým, že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšie ponuky a určí víťaza s ktorým starostovi odporučí uzavrieť kúpnu zmluvu.

e/  schvaľuje

znenie Verejnej obchodnej súťaže

VEREJNÁ  OBCHODNÁ  SÚŤAŽ

NA  PREDAJ  MAJETKU  OBCE JELKA

Obec Jelka na základe ustanovení § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  v znení neskorších predpisov, v zmysle § 9a ods.1/ písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom.15.,/2020/NZ OZ-2 zo dňa 28.05.2020 vyhlasuje Verejnú obchodnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva nehnuteľností – obecných pozemkov v intraviláne obce Jelka v k.ú Nová Jelka vedených na LV č.1.

1. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/20 o výmere 577 m² k. ú. Nová Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/23 o výmere 113 m² k. ú. Nová Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

3. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/25 o výmere 60 m² k. ú. Nová Jelka

(druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

4. novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/26 o výmere 13 m² k. ú. Nová Jelka

(druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

5.novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/27 o výmere 8 m² k. ú. Nová Jelka

(druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

Špecifické požiadavky:

–          kupujúci bude povinný uhradiť časť nákladov spojených s vyhotovením geometrického plánu, náklady spojené s vkladom vlastníckeho práva v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností

–          minimálna kúpna cena pozemkov – 40,00 €/m2

–          hlavným kritériom je najvyššia cena za m2.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:

1/ Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo poštou na adresu:

Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23 Jelka

do 11.06.2020, do 12.00 hod.

2/ Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zapečatenej obálke označenej heslom:

    „Verejná obchodná súťaž – Novojelčanská – neotvárať!“

3/ Cenová ponuka musí obsahovať:

        a/  označenie záujemcu:

• fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto 

   trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav. Je vhodné uviesť aj telefónne

   číslo, príp. mailovú adresu.

• právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je

  právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie

  zmluvy. Je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu.

       b/  označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem

       c/  výška cenovej ponuky

       d/  účel využitia nehnuteľnosti (napr. individuálna  výstavba rodinného domu,

             podnikateľské účely, dvor , záhrada)

       e/  akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek formou vyhlásenia

       f/  ak je  záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného vlastníctva

            alebo do podielového spoluvlastníctva manželov (v takomto prípade musia byť všetky  

            požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi)

       g/  vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle § 7 zákona č.   428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.

4/ Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na predaj. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže. 

5/ Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na predaj majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.

6/ Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia.  Starosta podľa odporúčania komisie s víťazom uzavrie kúpnu zmluvu na prevod vlastníctva nehnuteľností.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky Obecného úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 138, alebo cez email: obec@jelka.sk

Za: 9                            Proti: 0                                    Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 16.,/2020/NZ OZ-2:

a/  schvaľuje

predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom: „Vodozádržné opatrenia v obci Jelka“ realizovaného v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Investičná priorita2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátaneekosystémových prístupov
Špecifický cieľ2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

s kódom výzvy            OPKZP-PO2-SC211-2018-40

ktorého ciele sú v súlade platným programom rozvoja obce Jelka,

b/ s c h v a ľ u j e

–       zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

–       zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % a ostatné výdavky realizovaného projektu vo výške 17 390,14 € rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 217 376,70 € a poskytnutého NFP vo výške 199 986,56 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

–       zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

                                                                                               Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                 starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.