Preskočiť na obsah

Zápisnica z 2. neplánovného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 01.08.2019

Zverejnené
11. augusta 2019
Kategória

prítomní: Ing.Gabriel Kiš – starosta obce

Členovia OZ: Bc.Bánoczký M., Bohony Š., Budai I., Kovács J., Mgr.Laurič I., Mgr.Letušeková D., Molnár F., Ing.Ruman T., Török P.

Ďaľsí prítomní: Mgr. Tomovičová M. – hlavná kontrolórka obce

K bodu 1. programu – Zahájenie zasadnutia

            
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing.Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 9 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.


K bodu 2. programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

            Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: I.Budaiho a Mgr.I.Lauriča.

Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 9 poslancov.

            Starosta obce za overovateľov zápisnice určil: Bc. Bánoczký M.  a P. Töröka.


K bodu 3. programu – Schválenie programu zasadnutia


Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.     Zahájenie

2.     Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.     Schválenie programu zasadnutia

       3a., Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

        3b., Interpelácia

4., Návrh VZN obce Jelka – Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Jelka

5., Návrh VZN obce Jelka o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka

6., Návrh VZN obce Jelka o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,  

      výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských zariadeniach

      v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

7. Návrh VZN obce Jelka o verejnom poriadku a dodržiavaní  čistoty v obci Jelka

8. Návrh VZN obce Jelka o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych    

    Komunikáciách a verejných priestranstvách

9. Návrh VZN obce Jelka o podmienkach prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Jelka

10. Rôzne

11.Diskusia

12.Návrh uznesenia

 
K bodu 3a., programu zasadnutia – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

 
Starosta obce predniesol kontrolu uznesení z 3. plánovaného zasadnutia OZ a konštatoval, že uznesenia OZ boli splnené. Informoval prítomných, že žiadosť o dotáciu spolufinancovanie projektu „ Rekonštrukcia a modernizácia hasičskej zbrojnice v Jelke“ bola podaná na Ministerstvo vnútra.

Ďalej poznamenal, že žiadosť o pridelenie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko na realizáciu projektu“ Udržateľné partnerstvo obcí Jelka a Galgagyörk“ zatiaľ nebola podaná, nakoľko sa súčasne pracuje na väčších projektoch.   

Žiadosti o kúpu pozemkov sa vybavujú, podpisujú sa zmluvy.  Ďalej dodal, že rozšírenie verejného osvetlenia na ul. Slaná dolina je v priebehu hľadania riešenia odborníkmi. Vzhľadom na prítomnosť vedenia vysokého napätia sa hľadá vhodné riešenie.

K bodu 3b., programu zasadnutia – interpelácia

K tomuto programu neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy.

K bodu č. 4. programu rokovania – Návrh VZN obce Jelka-Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Jelka

Starosta obce Ing.Gabriel Kiš informoval prítomných, že toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Jelka. Okrem iného obsahuje rozsah poskytovaných služieb na pohrebisku, povinnosti nájomcu hrobového miesta, povinnosti návštevníkov, povinnosti pohrebných služieb,  cenník služieb, ktorý tvorí prílohu prevádzkového poriadku.  Starosta obce navrhol doplniť v čl.6 bod 3 b., v období zimného času je začiatok prvého pohrebného obradu o 9,00 hodine,  koniec posledného pohrebného obradu o 17,00 hodine. Ďalej v cenníku služieb bod c. prepožičanie  domu smútku, použitie ozvučenia a prenosného katafalku. Poslanec Mgr. Laurič. I. navrhol doplniť v  cenníku služieb  bod  d., hrob pre dieťaťa do 14 rokov   90×200 cm  75,-€, čo ostatní poslanci podporili.

Keďže neboli vznesené iné návrhy pán starosta dal odsúhlasiť návrh VZN obce Jelka s navrhovanými zmenami – Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Jelka. Návrh VZN  bol jednohlasne schválený.      

 
K bodu č 5. programu rokovania – Návrh VZN obce Jelka o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka


Starosta obce poznamenal, že toto VZN upravuje niektoré podmienky držania psov. Tento návrh VZN okrem iného obsahuje evidenciu psov, vodenie psa, pohyb psov, znečisťovanie verejných priestranstiev, starostlivosť o psov, priestupky. Starosta obce navrhol doplniť Čl. 8 Priestupky bod 1 s písmenom f.,  nezabráni svojvoľnému uniknutiu psa na verejné priestranstvo vykonaním náležitých zábranných opatrení.

Ďalej navrhol doplniť bod 3.,

a)     odseku 1 písm.e) a f) a odseku 2 písm d), e) a f) obec uloží pokutu do 65 €  

b)      odseku 1 písm. a), b), c) a d) a odseku 2 písm. a),b) a c) obec uloží pokutu do 165 €.

S týmito návrhmi obecné zastupiteľstvo súhlasilo a jednohlasne schválilo návrh VZN obce Jelka o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka.


K bodu č.6 programu rokovania – Návrh VZN obce Jelka o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov,  výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských zariadeniach  v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka


Pán starosta obce informoval prítomných, že výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov, výšku príspevku  na režijné náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach, ktorých zriaďovateľom  je obec Jelka, určuje všeobecne záväzným nariadením.

Zákonný zástupca dieťaťa, ktorému je poskytnutá dotácia na stravu uhrádza vopred pred nástupom dieťaťa  na stravovanie príspevok na nákup potravín v sume maximálne 15,- eur. Za  neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

K tomuto VZN neboli vznesené žiadne návrhy, obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo  návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov.

K bodu č. 7 programu rokovania – Návrh VZN obce Jelka o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka


Pán starosta informoval poslancov, že účelom tohto všeobecne záväzného nariadenia je stanoviť pravidlá pre udržiavanie verejného poriadku, čistoty v obci a vytvoriť podmienky pre zabezpečovanie ochrany života, zdravia a majetku na území obce Jelka. Toto VZN je záväzné pre všetkých občanov obce. Starosta obce navrhol doplniť článok 15 – Požívanie alkoholu na verejných priestranstvách.

„Zakazuje sa požívať alkohol na verejných priestranstvách mimo kultúrnych a spoločenských akcií a okrem miest na to určených (napr. pohostinstvá, terasy, reštaurácie a funkčne prislúchajúce okolie.)“

Poslanec Molnár F. navrhol, aby sa OZ zaoberalo týmto VZN na najbližšom zasadnutí OZ.

Návrh VZN obce Jelka o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka obecné zastupiteľstvo schválilo. 8 poslanci hlasovali za, 1 poslanec sa zdržal hlasovania.

K bodu č.8 programu rokovania – Návrh VZN o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

Starosta obce poznamenal, že toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje parkovanie a odstavenie vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách v obci Jelka.

K tomuto VZN neboli vznesené žiadne pripomienky, predložený návrh bol jednohlasne schválený.

K bodu č. 9 programu rokovania – Návrh VZN obce Jelka o podmienkach prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Jelka

Starosta obce Ing.Gabriel Kiš informoval prítomných, že dňa 31.07.2019 na obecný úrad Jelka bola doručená petícia na zastavenie hazardných hier v obci Jelka v zmysle zákona č. 85/1990 Zb o petičnom práve. Predmetom petície je snaha o ochranu obyvateľov obce Jelka pred narúšaním verejného poriadku, ktoré je spôsobované dopadmi z prevádzkovania hazardných hier. Petíciou občania žiadajú, aby vedenie obce prijalo Všeobecné záväzné nariadenie, ktorým zakáže na celom území obce Jelka prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi a hazardné hry vymedzené zákonom o hazardných hrách. Petíciu podporilo 1225 obyvateľov obce Jelka, ktorí dovŕšili 18 rokov veku, čo predstavuje 36,39 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Petícia bola obcou posúdená ako opodstatnená z dôvodu, že v obci dochádza k narušovaniu verejného poriadku v súvislosti s hraním hazardných hier. Na základe petície Obec Jelka vydáva toto všeobecné záväzné nariadenia o podmienkach prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Jelka.  

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo predložený návrh VZN.

K bodu č. 10 programu rokovania – Rôzne

V tomto bode boli prerokované došlé žiadosti.

Starosta obce Jelka predniesol poslancom žiadosť citarového súboru Pengettyű o dotáciu na úhradu cestovných nákladov na vystúpenie v zahraničí, v Rumunsku na folklórnom festivale Szilágysomlyói Báthory Napok.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo poskytnutie finančného príspevku vo výške 600,- Euro.

Ďalej starosta obce predložil poslancom žiadosť Materskej školy – Óvoda o pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady asistenta učiteľa. V školskom roku 2019/2020 predškolskú triedu materskej školy bude navštevovať dieťa so zdravotným znevýhodnením, ktoré vyžaduje zvýšenú starostlivosť v materskej škole a prítomnosť asistenta učiteľa počas výchovno- vzdelávacieho procesu. Plánované finančné náklady na mzdy a odvody na čiastočný 50% úväzok asistenta učiteľa za obdobie september 2019  – december 2019 činia 2200,00 – 2700,00 €, čo závisí od kvalifikácie a platového zaradenia prijatého zamestnanca.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov.

Ďalej starosta obce informoval prítomných, že bol podaný návrh na Dopravný inšpektorát v Galante ohľadne riešenia  cestnej premávky  pri základnej škole v Jelke –   vybudovať prechody, umiestniť osvetlenia a dopravné značky. Pán starosta zdôraznil, že je prioritou obce využiť vlastné sily a bude sa snažiť budovanie svojpomocne. Obec čaká na formálny súhlas dopravného inšpektorátu. 

Starosta obce poskytol poslancom informáciu možnosti čerpania finančných prostriedkov na budovanie ciest a chodníkov pre MRK. V mesiaci september by obec mohla predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok  s názvom „ Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Jelke „ v rámci výzvy. Ciele projektu musia byť v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce Jelka. Obec musí zabezpečiť spolufinancovanie projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov a zabezpečiť financovanie neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich  rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu.

V prípade získania finančných prostriedkov obec plánuje vybudovať miestnu komunikáciu na ul. Hlbokej, a ak to technické riešenie a čas na prípravu dovolí aj chodník na ul. Stoličná.
Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo:

Predloženie ŽoNFP s názvom „ Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Jelke“ v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1,  pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce Jelka            

–    – zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov

– — zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu / ak revelantné/.

Ďalej pán starosta z dôvodu predloženia žiadosti o NFP dal odsúhlasiť doplnenie PHSR obce Jelka o nasledovné body:

Do: Špecifický cieľ 15: Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry, Opatrenie 15.2 Zlepšenie stavu verejnich ciest a plôch doplniť Aktivitu: Aktivita 15.2.25 Budovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry obce, budovanie chodníkov, verejných priestranstiev – Jelka.

Ďalej starosta obce informoval poslancov, že obec plánuje svojpomocne opravu miestnych komunikácií . Poslanec Kovács J. poukázal na to, že pri prácach treba dodržať technologický postup a použiť prvotriedny materiál. Poslanci navrhovali úpravu miestnych komunikácií na  uliciach Mlynárska, Štermenská , Jamová, Nová cesta, atď. Pán starosta povedal, že oprava je naplánovaná na všetky ulice obce a bude realizovaná vlastnými zamestnancami obce. Technologický postup bude dodržaný, pričom sa bude pracovať s prvotriednym materiálom.

Poslanec Ing. Ruman T.  poukázal na to, že aj tá cesta, ktorá vedie k mlynu, je vo veľmi zlom stave, aspoň tie veľké jamy by bolo potrebné opraviť.

Starosta obce informoval prítomných, že Obec Jelka obdržala oznámenie o poskytnutí dotácie z Environmentálneho fondu  Bratislava na projekt „Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu v Jelke“ vo výške 150 000,- Eur. ( zateplenie budovy, výmena-oprava strechy, výmena okien, čiastočná rekonštrukcia elektroinštalácie, vyhrievacieho systému). Práce musia byť dokončené do konca novembra.

Ďalej starosta obce upovedomil prítomných, že výberové konanie na pracovné miesta  členov miestnej občianskej poriadkovej hliadky – MOPS sa uskutoční dňa 13.8.2019 o 10,00 hod. v priestoroch zasadačky obecného úradu. Uzávierka na predkladanie žiadostí o prijatie do zamestnania je 09.08.2019 do 12,00 hod. Požiadal poslancom, aby o tom informovali občanov a známych o možnosti sa prihlásiť. Výberové konanie je  zverejnené aj na webovej stránke obce Jelka a prostredníctvom miestneho rozhlasu bolo častokrát vyhlásené.

K bodu č. 11 programu rokovania – Diskusia

 Do diskusie sa nikto neprihlásil.

K bodu č. 12 programu rokovania – Návrh uznesenia

Poslanec Igor Budai prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.

K bodu č. 13 programu rokovania – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing. Gabriel Kiš poďakoval poslancom a všetkým prítomným občanom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                                                                Ing.Gabriel Kiš

                                                                                                 starosta obce

Overovatelia zápisnice: Bc.Maroš Bánoczký

                                           P. Török

Zasadnutie prebiehalo od 18,00 do 20,15 hod.

Zapisovateľka: M.Szabóová

U Z N E S E N I A

z 2. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva

v Jelke zo dňa 01.08.2019

Obecné zastupiteľstvo v Jelke:

s c h v a ľ u j e:

Uznesením pod č. 2.,/2019/NZ OZ-2: VZN č. 4/2019  obce Jelka- Prevádzkový poriadok pohrebísk na území obce Jelka

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

 Uznesením pod č. 3.,/2019/NZ OZ-2:  VZN č. 5 obce Jelka o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 4.,/2019/NZ OZ.2:  VZN  č. 6 obce Jelka o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jelka

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

 Uznesením pod č. 5.,/2019/NZ OZ-2: VZN č. 7 obce Jelka o verejnom poriadku a dodržiavaní čistoty v obci Jelka

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 6.,/2019/NZ OZ-2: VZN č. 8 obce Jelka o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách

Hlasovalo: 9                       Za: 8                  Proti: 0                    Zdržal sa: 1

Uznesením pod č. 7.,/2019/NZ OZ-2:  VZN  č. 9 obce Jelka o podmienkach prevádzkovania niektorých hazardných hier na území obce Jelka

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 8.,/2019/NZ-OZ-2: žiadosť o dotáciu  z rozpočtu obce na všeobecne prospešné účely – na úhradu cestovných nákladov na vystúpenie v zahraničí, v Rumunsku na folklórnom festivale  Szilágysomlyói Báthory Napok  citarového súboru PENGETTYű  vo výške 600,- Eur..

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 9.,/2019/NZ-OZ-2: žiadosť Materskej školy – Óvoda, Mierová 960/18, Jelka o pridelenie finančných prostriedkov na osobné náklady asistenta učiteľa na školský rok 2019/2020.

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 10.,/2019/NZ OZ – 2: Predloženie ŽoNFP s názvom „Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v Jelke“  v rámci výzvy s kódom  OPLZ-PO6-SC611-2019-1 pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce Jelka            

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 11.,/2019/NZ OZ-2: zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 12.,/2019/NZ-OZ-2: zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu / ak revelantné/.

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

Uznesením pod č. 13.,/2019/NZ-OZ-2: doplnenie PHSR  obce Jelka o nasledovné body:

Do: Špecifický cieľ 15: Zlepšenie stavu verejnej infraštruktúry, Opatrenie 15.2 Zlepšenie stavu verejnich ciest a plôch doplniť Aktivitu: Aktivita 15.2.25 Budovanie a rekonštrukcia technickej infraštruktúry obce, budovanie chodníkov, verejných priestranstiev – Jelka.

Hlasovalo: 9                       Za: 9                  Proti: 0                    Zdržal sa: 0

 Bralo na vedomie:

petíciu s názvom „ Zastavme hazard v Jelke“ s výsledkom 1225 overených hlasov , čo je 36,39 % obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek 18 rokov

                                                                                                                                                                                                                                               Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                       starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.