Preskočiť na obsah

ZÁPISNICA z 2. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 26.04.2022

Zverejnené
29. apríla 2022
Kategória

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   Molnári Marián, Khern Peter,

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 2. plánovanom zasadnutí OZ v roku 2022 a skonštatoval, že oznámenie o termíne 2. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 20.04.2022, že je prítomných 10 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomný poslanec svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ ospravedlnil.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Návrh štatútu obce Jelka

7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 1 v roku 2022

8. Vstup obce Jelka do oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld

9. Žiadosť o schválenie výšky úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce

10. Rôzne:

a) Žiadosť Ramóny Tankovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1390/17, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 1390/4, k. ú. Jelka

b) Žiadosť Gábora Janíka a Marcely Janíkovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/60 k. ú. Jelka

c) Žiadosť Natana Dema o úpravu hranice pozemkov parc. reg. „C“, parc. č. 877, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 876/1, k. ú. Jelka zámenou

d) Žiadosť Simony Drozdovej a Libora Modrovicha o vydanie súhlasu so zriadením vecného bremena na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 1183/1 k. ú. Jelka

e) Prosba Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice

11. Diskusia

12. Návrh uznesení

13. Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomní poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Prítomní poslanci OZ pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

Starosta obce navrhol nasledovnú zmenu programu zasadnutia OZ:

– do bodu 10 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. f) s názvom: „Žiadosť Jókaiho divadla v Komárne o poskytnutie finančného príspevku“.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Návrh štatútu obce Jelka

7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 1 v roku 2022

8. Vstup obce Jelka do oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld

9. Žiadosť o schválenie výšky úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce

10. Rôzne:

a) Žiadosť Ramóny Tankovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1390/17, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 1390/4, k. ú. Jelka

b) Žiadosť Gábora Janíka a Marcely Janíkovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/60 k. ú. Jelka

c) Žiadosť Natana Dema o úpravu hranice pozemkov parc. reg. „C“, parc. č. 877, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 876/1, k. ú. Jelka zámenou

d) Žiadosť Simony Drozdovej a Libora Modrovicha o vydanie súhlasu so zriadením vecného bremena na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 1183/1 k. ú. Jelka

e) Prosba Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice

f) Žiadosť Jókaiho divadla v Komárne o poskytnutie finančného príspevku

11. Diskusia

12. Návrh uznesení

13. Záver

Všetci prítomní poslanci OZ zmenený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 2. plánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Denisu Letusekovú a Petra Töröka.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 2. plánovaného zasadnutia OZ vyššie uvedené osoby.

Starosta obce za návrhovú komisiu 2. plánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Mgr. Ivana Lauriča a Štefana Bohonya

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a) uznesenie č. 1.,/2022/OZ-1 – správa hlavnej kontrolórky obce Jelka bola vzatá na vedomie,

b) uznesenie č. 2.,/2022/OZ-1 – zmena kapitálovej časti rozpočtu obce je postupne realizovaná,

c) uznesenie č. 3.,/2022/OZ-1 – obec čaká na informácie ohľadne žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy zameranej a triedený zber komunálnych odpadov od príslušného ministerstva,

d) uznesenie č. 4.,/2022/OZ-1 – príprava projektov a ostatnej dokumentácie k zadaniu verejného obstarávania na investičnú akciu: prestavba budov zdravotného strediska – 9BJ je v štádiu riešenia,

e) uznesenie č. 5.,/2022/OZ-1 – predloženie žiadosti obcou Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011 o poskytnutie úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce bude predmetom rokovania tohto zasadnutia OZ,

f) uznesenie č. 6.,/2022/OZ-1 – Marián Kempský má na svojom spoluvlastníckom podiele exekúciu. Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu pozemkov s podmienkou, že predmetné pozemky nebudú zaťažené a že ich obec odkúpi ako celok, obec oslovila exekútora, či by bolo možné odkúpiť zaťažené podiely Mariána Kempského s tým, že kúpna cena za tieto podiely by bola poukázaná na účet exekútora a ťarcha na spoluvlastníckych podieloch by sa vymazala, obec čaká na vyjadrenie exekútora,

g) uznesenie č. 7.,/2022/OZ-1 – kúpa spoluvlastníckeho podielu o veľkosti ¼ z celku od Slovenskej republiky na nehnuteľnostiach: pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 193/1, k. ú. Jelka, pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 193/2, k. ú. Jelka, stavby so súp. č. 684, k. ú. Jelka je v riešení,

podklady boli zaslané na Okresný úrad Trnava, obec čaká na vyjadrenie od Okresného úradu Trnava,

h) uznesenie č. 8a.,/2022/OZ-1, 8b.,/2022/OZ-1, 8c.,/2022/OZ-1, 8d.,/2022/OZ-1 – uznesenia k obchodnej verejnej súťaži, obchodná verejná súťaž bola realizovaná, vyhodnotená, výsledky súťaže budú predmetom rokovania tohto zasadnutia OZ,

i) uznesenie č. 9.,/2022/OZ-1 – Dodatok č. 1 k zmluve o vzájomnej spolupráci pri prevádzkovaní Vodného kolového mlyna v Jelke bol podpísaný, zverejnený, realizovaný,

j) uznesenie č. 10.,/2022/OZ-1 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 1/2022 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Jelka bolo zverejnené a je účinné od 15.03.2022,

k) uznesenie č. 11.,/2022/OZ-1 – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 2/2022 o niektorých podmienkach prideľovania obecných nájomných bytov a spôsobe výpočtu nájomného bolo zverejnené a je účinné od 15.03.2022,

l) uznesenie č. 12.,/2022/OZ-1 – predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/6, k. ú. Jelka p. Eve Hakszerovej, kúpna zmluva bola podpísaná, návrh na vklad bol podaný, vklad nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností bol povolený.

m) uznesenie č. 13.,/2022/OZ-1 – žiadosť spoločnosti T- ZONE, s. r. o. o prebratie miestnej komunikácie a verejného osvetlenia, obec čaká na doloženie znaleckého posudku,

n) uznesenie č. 14.,/2022/OZ-1 – schválenie investičnej činnosti v obci Jelka „Kráľovská dolina etapa č. 2 a 3“, žiadateľovi bol odovzdaný výpis uznesenia OZ,

o) uznesenie č. 15.,/2022/OZ-1 – prosba Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice bola opakovane zaradená do rokovania tohto zasadnutia OZ,

p) uznesenie č. 16.,/2022/OZ-1 – listom bola oslovená každá plnoletá osoba, ktorá má trvalý pobyt na Gottwaldovej ulici, aby sa vyjadrila k zmene názvu ulice s tým, že ak sa nevyjadrí, bude sa mať zato, že je proti zmene názvu ulice, bolo oslovených 20 osôb. 11 z oslovených osôb sa nevyjadrilo, 9 bolo proti zmene názvu ulice,

q) uznesenie č. 17.,/2022/OZ-1 – uzavretie zmluvy o poskytnutí služby, ktorej predmetom je zabezpečenie služieb v odpadovom hospodárstve, zmluva bola podpísaná, čaká sa na doručenie podpísaného rovnopisu druhou zmluvnou stranou, po doručení písomného rovnopisu bude zmluva zverejnená.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Návrh štatútu obce Jelka

Návrh štatútu bol zaslaný poslancom OZ obce Jelka dňa 19.04.2022. V štatúte sa zmenila periodicita vedenia obecnej kroniky na raz ročne. Zároveň boli do štatútu premietnuté zmeny príslušných právnych predpisov.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili navrhovaný štatút obce Jelka.

K bodu č. 7 – Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže č. 1 v roku 2022

Dňa 05.04.2022 o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu v Jelke uskutočnilo vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej uznesením č. 8a.,/2022/OZ-1 zo dňa 22.02.2022. Predmetom obchodnej verejnej súťaže bol predaj pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/7, výmera 722 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301. Do súťaže sa prihlásil jeden uchádzač: Peter Khern, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom Jamová 616/9, 925 23 Jelka (ďalej len „uchádzač“), ktorý ponúkol 45,50 € / 1 m², t. j. 32 851 € / 722 m². Členovia komisie na vyhodnotenie vyššie špecifikovanej obchodnej verejnej súťaže navrhli odpredať vyššie špecifikovaný pozemok uchádzačovi.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili predaj vyššie špecifikovaného pozemku uchádzačovi za kúpnu cenu 45,50 € / 1 m², t. j. 32 851 € / 722 m². Prítomní poslanci OZ zároveň jednohlasne schválili znenie predloženej kúpnej zmluvy.

K bodu č. 8 programu – Vstup obce Jelka do oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld

Poslancom OZ bol zaslaný pozývací list a stanovy Oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld dňa 19.04.2022. Hlavnými cieľmi tejto organizácie sú rozvoj a propagácia cestovného ruchu, zvýšenie návštevnosti a vytváranie nových atraktívnych ponúk pre návštevníkov nášho regiónu. Okrem toho ponúka podporu činnosti členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja cestovného ruchu, marketing a propagáciu doma a v zahraničí, podporuje kultúrny, spoločenský a športový život, chráni prírodné a kultúrne dedičstvo, organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov, poskytuje členom poradensko-konzultačné služby, spracúva, predkladá a realizuje projekty rozvoja cestovného ruchu, či zabezpečuje prezentáciu produktov cestovného ruchu regiónu. Členský príspevok je vo výške 1€ / ročne za každého obyvateľa obce Jelka.

Starosta obce s poukazom existenciu vodného kolového mlyna v Jelke navrhol schváliť vstup obce Jelka do predmetnej organizácie. Obec, fyzické osoby, podnikatelia a právnické osoby podnikajúce v Jelke budú môcť profitovať z členstva v tejto organizácii. Vstúpili do nej už viaceré obce v našom regióne.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne odsúhlasili vznik členstva obce Jelka v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld, menovali Ing. Gabriela Kiša, starostu ako zástupcu obce v tejto organizácie a schválili členský príspevok vo výške 1 € / ročne za každého obyvateľa obce Jelka.

K bodu č. 9 programu – Žiadosť o schválenie výšky úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce

Starosta obce navrhol schváliť úver na dofinancovanie investičných aktivít obce. Obec už nejaké investičné aktivity realizuje, napríklad výstavba komunitného centra, ale zároveň má v pláne realizovať aj ďalšie investičné aktivity, napr. výstavba 9 bytových jednotiek oproti škole, výstavba 9 bytových jednotiek v areáli zdravotného strediska, ktorá je spojená so zateplením budovy zdravotného strediska, výmenou vykurovacieho zariadenia a výstavbou nových parkovacích miest, výstavba environmentálneho centra. Realizovať vyššie uvedené investičné plány len z vlastných zdrojov obce je nemožné.

Vyžiadal ponuky od viacerých bánk, najviac výhodná sa javí ponuka od Prima banky Slovensko, a. s. . Výhoda Prima banky spočíva jednak vo výške úrokovej sadzby a jednak v tom, že by sa schválil úverový rámec, a tento by sa mohol čerpať vždy podľa aktuálnych potrieb obce. Každé čerpanie by muselo byť schválené obecným zastupiteľstvom obce Jelka. Navrhuje úverový rámec vo výške 1 000 000,00 € s dobou splatnosti 5 rokov.

Starosta obce upresnil, že tendencia na finančnom trhu je taká, že úrokové sadzby sa rapídne zvyšujú, obec by si týmto v podstate len zafixovala výhodnú úrokovú sadzbu na 5 rokov a úver by bol čerpaný v reakcii na aktuálne investičné aktivity obce, ktoré budú musieť byť schválené obecným zastupiteľstvom a len v takom rozsahu, v akom to je potrebné, t. j. nemusí vyčerpať celý úverový rámec, dokonca ho nemusí čerpať vôbec.

Hlavná kontrolórka obce Jelka predniesla svoje stanovisko k prevereniu podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania. Podmienky prijatia návratných zdrojov financovania sú zadefinované v § 17 ods. 6 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy nasledovne:

a) celková suma dlhu obce/VÚC neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka,

b) suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci alebo vyššiemu územnému celku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu, suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka.

Vyššie uvedené podmienky musia byť splnené súčasne. Obe vyššie uvedené podmienky obec Jelka spĺňa a z uvedeného dôvodu nenamieta proti prijatiu úveru.

Prítomní poslanci OZ zobrali stanovisko hlavnej kontrolórky obce Jelka na vedomie a jednohlasne schválili prijatie úveru od Prima banky Slovensko a. s. vo výške 1 000 000,00 € s dobou splatnosti 5 rokov, ktorý bude použitý na investičné aktivity obce schválené obecných zastupiteľstvom.

K bodu č. 10 programu – Rôzne:

a) Žiadosť Ramóny Tankovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1390/17, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 1390/4, k. ú. Jelka

Ramóna Tanková, rod. Tanková, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom  Slaná Dolina 82/17, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadateľ“) požiadala obec Jelka o predaj novovytvoreného parc. reg. „C“, parc. č. 1390/4, výmera 168 m², druh pozemku záhrada (ďalej len novovytvorený pozemok 1) a novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1390/17, výmera 20 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „novovytvorený pozemok 2“), ktoré boli geometrickým plánom č. 11-02/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 15.02.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 16.02.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 22.02.2022, č. overenia 245/2022, odčlenené od pozemku parc. reg. “E”, parc. č. 1390, druh pozemku ostatná plocha, výmera pozemku 4348 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka novovytvorené pozemky nevyužíva a neplánuje ich zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľ novovytvorené pozemky dlhodobo užíva a zveľaďuje, novovytvorené pozemky bezprostredne susedia s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1389/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 393 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 754, predajom novovytvorených pozemkov dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom, ktoré tvoria súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa, na novovytvorenom pozemku 2 je umiestnená stavba vo vlastníctve žiadateľa.

Obec Jelka objednala vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvorených pozemkov. Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku 1 bola znaleckým posudkom č. 20/2022 vyhotoveným Ing. Tünde Panyikovou, č. 767, Matúškovo, ev. č. znalca: 914 248 stanovená vo výške 3373,44 € / 168 m² (20,08 € / 1m²) a novovytvoreného pozemku 2 stanovená vo výške 401,60 € / 20 m² (20,08 € / 1m²).

Zámer na predaj vyššie špecifikovaných novovytvorených pozemkov bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 08.04.2022 do 26.04.2022.

Starosta obce dal priestor na diskusiu ohľadne kúpnej ceny novovytvorených pozemkov. Poučil poslancov, že kúpna cena nemôže byť nižšia ako všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku stanovená vo vyššie uvedenom znaleckom posudku.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že schvaľujú predaj vyššie uvedených novovytvorených pozemkov do vlastníctva žiadateľa z vyššie uvedeného dôvodu hodného osobitného zreteľa. Kúpnu cenu určili vo výške 35 € / 1m², t. j. 5880,00 € / 168 m², 700,00 € / 20 m², t. j. spolu vo výške 6580,00 €.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli aj na tom, že žiadateľ uhradí náklady za vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 159,03 € náklady na vyhotovenie geometrického plánu vo výške 320,00 € a správny poplatok za návrh na vklad. Zároveň schválili aj znenie predloženej kúpnej zmluvy.

b) Žiadosť Gábora Janíka a Marcely Janíkovej o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1174/60 k. ú. Jelka

Gábor Janík, rod. Janík, nar. xx.xx.xxxx, r. . xxxxxx/xxxx, trvale bytom Hlavná 1462/152, 925 23 Jelka a Marcela Janíková, rod. Matušová, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom Hlavná 1462/152, 925 23 Jelka, požiadali obec Jelka o predaj časti obecného pozemku, ktorý sa nachádza pred pozemkom parc. reg. „C“. parc. č. 878, k. ú. Jelka, LV č. 514 z dôvodu vyrovnania prednej hranice ich pozemku so susednými pozemkami.

Obec objednala vypracovanie geometrického plánu. Geometrickým plánom č. 13/2022 vyhotoveným Dávidom Keményom – GEODET, s miestom podnikania 1449/69, 924 01 Galanta, IČO: 52 464 466, dňa 16.02.2022, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 16.02.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 22.02.2022, č. overenia 249/2022, bol z pozemku parc. reg. “E” KN, parc. č. 1174/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 5180 m²,  k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 odčlenený novovytvorený pozemok parc. reg. “C” KN, parc. č.  1174/60, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 31 m², k. ú. Jelka (ďalej len „novovytvorený pozemok“).

Obec Jelka objednala vypracovanie znaleckého posudku za účelom stanovenia všeobecnej hodnoty novovytvoreného pozemku. Všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku bola znaleckým posudkom č. 19/2022 vyhotoveným Ing. Tünde Panyikovou, č. 767, Matúškovo, ev. č. znalca: 914 248 stanovená vo výške 622,48 € / 31 m² (20,08 € / 1m²).

Zámer na predaj novovytvoreného pozemku bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 08.04.2022 do 26.04.2022. Priamy predaj pozemku bol odôvodnený dôvodmi hodnými osobitného zreteľa, ktoré boli špecifikované nasledovne: obec Jelka novovytvorený pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadatelia novovytvorený pozemok dlhodobo užívajú a zveľaďujú, novovytvorený pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 878, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 709 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 514, predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľov.

Starosta obce dal priestor na diskusiu ohľadne kúpnej ceny novovytvoreného pozemku. Poučil poslancov, že kúpna cena nemôže byť nižšia ako všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku stanovená vo vyššie uvedenom znaleckom posudku.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že schvaľujú predaj vyššie uvedeného novovytvoreného pozemku do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľov z vyššie uvedeného dôvodu hodného osobitného zreteľa. Kúpnu cenu určili vo výške 25,00 € / 1m², t. j. 775,00 € / 31 m.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli aj na tom, že žiadateľ uhradí náklady za vyhotovenie znaleckého posudku vo výške 158,73 € náklady na vyhotovenie geometrického plánu vo výške 254,00 € a správny poplatok za návrh na vklad. Zároveň schválili aj znenie predloženej kúpnej zmluvy.

c) Žiadosť Natana Dema o úpravu hranice pozemkov parc. reg. „C“, parc. č. 877, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 876/1, k. ú. Jelka zámenou

Natan Demo, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxx/xxxx, trvale bytom Martinčekova 785/24, Bratislava (ďalej len „Natan Demo“), požiadal obec Jelka o úpravu hranice pozemkov zámenou. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že hranica jeho pozemkov končí v chodníku na Školskej ulici a v cestnej komunikácii na Hlbokej ulici. Predložil predbežný návrh úpravu hraníc pozemkov, ktorá sa obci javila ako nevýhodná z dôvodu, že by zasahovala do krajnice vedľa vozovky na Hlbokej ulici, resp. by nezostal dostatočný priestor na verejnú zeleň vedľa vozovky na Hlbokej ulici. Obec uskutočnila rokovania s p. Natanom Demom. Výsledkom rokovania bol nasledovný návrh:

a) hranica pozemku Natana Dema a obecného pozemku od Školskej ulice sa zarovná do jednej línie s ostatnými oploteniami na Školskej ulici,

b) hranica pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 876/1 k. ú. Jelka, LV č. 390 od Hlbokej ulice a obecného pozemku sa geometrickým plánom upraví tak, aby bola vo vzdialenosti nie menšej ako  3,5 m od vozovky na Hlbokej ulici,

c) vzhľadom na to, že sa výmera pozemkov p. Natana Dema sa zmenší, plánuje to kompenzovať kúpou pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 876/4, k. ú. Jelka, LV č. 3609, ktorý je vo vlastníctve Slovenskej republiky. Tento pozemok sa nachádza za pozemkom parc. reg. „C“, parc. č. 876/1 k. ú. Jelka, LV č. 390, nie je naň prístup zo žiadneho obecného pozemku ani verejnej cestnej komunikácie, k tomu, aby p. Natan Demo mohol požiadať SR o predaj tohto pozemku, potrebuje predložiť stanovisko obce, v ktorom bude okrem iného uvedené, že nemá výhrady k prevodu tohto pozemku a že na tomto pozemku neplánuje vybudovať verejnoprospešnú stavbu.

Starosta obce dal priestor na diskusiu, výsledkom ktorej bolo nasledovné:

a) vyhotoví sa geometrický plán, ktorým sa upraví hranica pozemku p. Natana Dema a obce Jelka od Školskej ulice tak, že bude v jednej línii s oploteniami ostatných pozemkov na Školskej ulici a upraví sa hranica pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 876/1 k. ú. Jelka, LV č. 390 od Hlbokej ulice a obecného pozemku tak, aby bola vo vzdialenosti nie menšej ako  3,5 m od vozovky na Hlbokej ulici,

b) úprava hranice pozemku Natana Dema a obce Jelka od Školskej ulice zámenou alebo predajom bude osobitne prerokovaná na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva,

c) obec vydá stanovisko Natanovi Demovi na kúpu pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 876/4, výmera 597 m², druh pozemku lesný pozemok, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3609, v súlade s územnoplánovacou informáciou, kde bude uvedené:

– funkčné využitie záujmového pozemku z hľadiska platného územného plánu obce s nasledovnými informáciami: základná charakteristika funkčného využitia územia, záväzné neprípustné (nevhodné) funkčné využitie územia, záväzné prípustné a obmedzené funkčné využitie územia,

– vyjadrenie obce, či v súčasnosti pripravuje/nepripravuje zmeny a doplnky k územnému plánu,

– vyjadrenie obce, že nemá výhrady k prevodu vyššie uvedeného pozemku na Natana Dema,

– vyjadrenie obce, že na predmetnom pozemku v budúcnosti neplánuje verejnoprospešnú stavbu,

– vyjadrenie obce sa k cene pozemkov v mieste obvyklej,

a to za podmienky, že Natan Demo a obec Jelka pristúpia k zámene alebo k predaju a kúpe pozemkov tak, aby hranica pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 876/1 k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 390 od Hlbokej ulice a obecného pozemku bola upravená tak, aby bola vo vzdialenosti nie menšej ako  3,5 m od vozovky na Hlbokej ulici,

d)Obecný úrad vypracuje návrh zmluvy o budúcej zmluve, v ktorej sa obec Jelka a Natan Demo, nar. 29.03.2003, r. č. 030329/1241, trvale bytom Martinčekova 785/24, Bratislava (ďalej len „Natan Demo“)zaviažu na:

– uzatvorenie kúpnej alebo zámennej zmluvy v takom znení, aby hranica pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 876/1 k. ú. Jelka, LV č. 390 od Hlbokej ulice a obecného pozemku bola upravená tak, aby bola vo vzdialenosti nie menšej ako  3,5 m od vozovky na Hlbokej ulici za podmienky, že:

– obec Jelka vydá stanoviska obce Jelka pre Natana Dema, k predaju pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 876/4, výmera 597 m², druh pozemku lesný pozemok, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3609, v súlade s územnoplánovacou informáciou, kde bude uvedené:

– funkčné využitie záujmového pozemku z hľadiska platného územného plánu obce s nasledovnými informáciami: základná charakteristika funkčného využitia územia, záväzné neprípustné (nevhodné) funkčné využitie územia, záväzné prípustné a obmedzené funkčné využitie územia,

– vyjadrenie obce, či v súčasnosti pripravuje/nepripravuje zmeny a doplnky k územnému plánu,

– vyjadrenie obce, že nemá výhrady k prevodu vyššie uvedeného pozemku na Natana Dema

– vyjadrenie obce, že na predmetnom pozemku v budúcnosti neplánuje verejnoprospešnú stavbu,

– vyjadrenie obce sa k cene pozemkov v mieste obvyklej,

– Natan Demo nadobudne pozemok parc. reg. „E“, parc. č. 876/4, výmera 597 m², druh pozemku lesný pozemok, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3609 od Slovenskej republiky do jeho výlučného vlastníctva.

Na vyššie uvedenom sa prítomní poslanci OZ jednohlasne zhodli.

d) Žiadosť Simony Drozdovej a Libora Modrovicha o vydanie súhlasu so zriadením vecného bremena na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka a parc. reg. „C“, parc. č. 1183/1 k. ú. Jelka

Obci bola doručená žiadosť Simony Drozdovej a Libora Modrovicha o vydanie súhlasu so zriadením vecného bremena na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1 k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 a parc. reg. „C“, parc. č. 1183/1, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 v prospech Západoslovenská distribučná a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 362 518. Žiadatelia boli poučení o tom, že k vydaniu súhlasu so zriadením vecného bremena je potrebné doplniť návrh zmluvy o zriadení vecného bremena. Žiadatelia do dňa zasadnutia OZ návrh zmluvy nedodali a z uvedeného dôvodu sa prítomní poslanci OZ jednohlasne zhodli na odročení tejto žiadosti.

e) Prosba Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice

Obci bola doručená prosba o premenovanie Gottwaldovej ulice v Jelke. Navrhovateľom je Mgr. Jiří Hendrich z iniciatívy „Spravedlivé ulice“, ktorá pôsobí v Českej republike. Poukázal na to, že aktuálne je v našej obci pomenovaná ulica po Klementovi Gottwaldovi, čím sa mu podľa jeho názoru vzdáva hold a určitá úcta, ktorú si nezaslúži. P. Jiřího Hendricha sa to ako rádového občana susednej zeme osobne dotýka.

Starosta obce poukázal na to, že aktuálne je protizákonné pomenovať ulicu po predstaviteľoch režimu Slovenskej republiky z rokov 1939 až 1945 alebo iného režimu založeného na fašistickej ideológií alebo nacistickej ideológií alebo režimu založeného na komunistickej ideológií, avšak popisovaná zmena zákona nadobudla účinnosť až dňa 01.12.2020. Názvy ulíc alebo verejných priestranstiev, ktoré boli určené do 30.11.2020, sa nemenia a spravujú sa znením zákona o obecnom zriadení, ktorý bol účinný do 30.11.2020. Rozhodovať o názve ulíc, resp. o zmene ich názvu je kompetenciou obecného zastupiteľstva. Obecné zastupiteľstvo môže zmeniť názov Gottwaldovej ulice, ale v prípade, že tak neurobí, neporuší zákon.

Listom bola oslovená každá plnoletá osoba, ktorá má trvalý pobyt na Gottwaldovej ulici v obci Jelka, aby sa vyjadrila k zmene názvu ulice s tým, že ak sa nevyjadrí, bude sa mať zato, že je proti zmene názvu ulice, bolo oslovených 20 osôb. 11 z oslovených osôb sa nevyjadrilo, 9 bolo proti zmene názvu ulice.

Prítomní poslanci OZ sa jednohlasne zhodli na tom, že ak obyvatelia Gottwaldovej ulice v Jelke sú proti zmene názvu ulice, návrh VZN, ktorým by bolo možné premenovať Gottwaldovu ulicu sa nepripraví a žiadosť p. Mgr. Jiřího Hendricha na premenovanie ulice sa neschváli.

f) Žiadosť Jókaiho divadla v Komárne o poskytnutie finančného príspevku

Obci bola doručená žiadosť Jókaiho divadla v Komárne o poskytnutie daru za účelom finančnej podpory kultúry.

Prítomní poslanci  OZ sa jednohlasne zhodli na poskytnutí finančného príspevku na podporu kultúry vo výške 200,00 €.

K bodu č. 11 programu – Diskusia

Pán starosta dal priestor na diskusiu.

Prítomní poslanci sa dožadovali informácií ohľadne obecných akcií. Starosta obce informoval prítomných, že:

– 30.04.2022 sa uskutoční v spolupráci s DHZ Jelka stavanie Mája, podujatie spestria Jelčiansky dychovkári, deti očakáva zábavný hrací park, na občerstvenie si budú návštevníci môcť zakúpiť cigánsku pečienku, šišky, zmrzlinu a nápoje,

– 28.05.2022 sa uskutoční v spolupráci s Klastrom regionálneho rozvoja cyklopodujatie,

– 11.06.2022 sa uskutočnia „Obecné dni“,

– 27.08.2022 sa uskutoční „Rozlúčka s letom“.

Ak pôjde všetko ako má, nová zmrzlináreň otvorí už 30.04.2022.

K bodu č. 12 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 13 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                            starosta obce

Overovatelia zápisnice:        Mgr. Denisa Letušeková

                                               Peter Török

Prednostka:                           MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                      Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 19:30 hod..

UZNESENIA

z 2. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 26.04.2022

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 18.,/2022/OZ-2:

Schvaľuje

Štatút obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 19.,/2022/OZ-2:

a) Schvaľuje

Predaj pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/7, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 722 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 kupujúcemu: Peter Khern, rod. Khern, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom Jamová 616/19, 925 23 Jelka, za kúpnu cenu 32 851,00 €, a to na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 8a.,/2022/OZ-1 zo dňa 22.02.2022.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

b) Schvaľuje

Predložený návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 20.,/2022/OZ-2:

a) Súhlasí

So stanovami Oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

b) Schvaľuje

Vznik členstva obce Jelka v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld a menuje Ing. Gabriela Kiša, starostu obce Jelka, ako zástupcu obce v oblastnej organizácii cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

c) Schvaľuje

Členský príspevok Oblastnej organizácii cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld vo výške 1€ /ročne za každého obyvateľa obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 21.,/2022/OZ-2:

a) Berie na vedomie

Stanovisko hlavnej kontrolórky obce Jelka k predloženiu žiadosti o poskytnutie úveru na dofinancovanie investičných aktivít obce do výšky 1 000 000,00 €.

b)Schvaľuje

Prijatie úveru obcou Jelka, so sídlom Mierová 959/17, 925 23, IČO: 00 306 011 od Prima banky Slovensko, a. s., so sídlom Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31 575 951, vo výške 1 000 000,00 € s dobou splatnosti 5 rokov, ktorý bude použitý na investičné akcie obce schválené obecným zastupiteľstvom.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 22.,/2022/OZ-2:

a)Schvaľuje

Žiadosť Ramóny Tankovej, rod. Tankovej, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom  Slaná Dolina 82/17, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadateľ“), o kúpu:

– novovytvoreného parc. reg. „C“, parc. č. 1390/4, výmera 168 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, ktorý bol geometrickým plánom č. 11-02/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 15.02.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 16.02.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 22.02.2022, č. overenia 245/2022, odčlenený od pozemku parc. reg. “E”, parc. č. 1390, druh pozemku ostatná plocha, výmera pozemku 4348 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 (ďalej len „novovytvorený pozemok 1“)

-novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1390/17, výmera 20 m², druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Jelka, ktorý bol geometrickým plánom č. 11-02/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 15.02.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 16.02.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 22.02.2022, č. overenia 245/2022, odčlenený od pozemku parc. reg. “E”, parc. č. 1390, druh pozemku ostatná plocha, výmera pozemku 4348 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 (ďalej len „novovytvorený pozemok 2, spoločné pomenovanie pre novovytvorený pozemok 1 a novovytvorený pozemok 2 je: „novovytvorené pozemky“),

a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka novovytvorené pozemky nevyužíva a neplánuje ich zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľ novovytvorené pozemky dlhodobo užíva a zveľaďuje, novovytvorené pozemky bezprostredne susedia s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 1389/5, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 393 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 754, predajom novovytvorených pozemkov dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom, ktoré tvoria súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa, na novovytvorenom pozemku 2 je umiestnená stavba vo vlastníctve žiadateľa.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 20/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 v spojení s uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 22a.,/2022/OZ-2 zo dňa 26.04.2022 je kúpna cena novovytvoreného pozemku 1 vo výške 5880,00 € (35,00 €/1m², 5880,00 €/ 168 m²) a novovytvoreného pozemku 2 vo výške 700,00 € (35,00 €/1m², 700,00 €/ 20 m²).

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Žiadateľ uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 20/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 vo výške 159,03 € a náklady na vyhotovenie geometrického č. 11-02/2022 vyhotoveným Realitnou a geodetickou kanceláriou, so sídlom Mierové námestie 4, 924 00 Galanta, IČO: 32 353 766 dňa 15.02.2022, autorizačne overeným Ing. Ernestom Hollósim, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 16.02.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Menyhárt Katalin dňa 22.02.2022, č. overenia 245/2022 vo výške 320,00 €.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

b)Schvaľuje

Predložený návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 23.,/2022/OZ-2:

a)Schvaľuje

Žiadosť Gábora Janíka, rod. Janík, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom  Hlavná 1462/152, 925 23 Jelka a Marcely Janíkovej, rod. Matušová, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom Hlavná 1462/152, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadatelia“), o kúpu: novovytvoreného pozemku parc. reg. “C”, parc. č.  1174/60, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 31 m², k. ú. Jelka, ktorý bol geometrickým plánom číslo 13/2022 vyhotoveným Dávidom Keményom – GEODET, s miestom podnikania 1449/69, 924 01 Galanta, IČO: 52 464 466, dňa 16.02.2022, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 16.02.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 22.02.2022, č. overenia 249/2022, odčlenený od pozemku parc. reg. “E” KN, parc. č. 1174/1, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 5180 m²,  k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 (ďalej len „novovytvorený pozemok“) do bezpodielového spoluvlastníctva žiadateľov, a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka novovytvorený pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadatelia novovytvorený pozemok dlhodobo užívajú a zveľaďujú, novovytvorený pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľov, a to pozemkom parcely reg. reg. „C“ KN, parc. č. 878, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 709 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 514, predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom, ktoré tvoria súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľov.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 19/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 v spojení s uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 23a.,/2022/OZ-2 zo dňa 26.04.2022 je kúpna cena novovytvoreného pozemku vo výške 775,00 € (25,00 €/1m², 775,00 €/ 31 m²).

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Žiadateľ uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 19/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 vo výške 158,73 € a náklady na vyhotovenie geometrického plánu č. plánom číslo 13/2022 vyhotoveným Dávidom Keményom – GEODET, s miestom podnikania 1449/69, 924 01 Galanta, IČO: 52 464 466, dňa 16.02.2022, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 16.02.2022 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom dňa 22.02.2022, č. overenia 249/2022 vo výške 254,00 €.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

b)Schvaľuje

Predložený návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 24.,/2022/OZ-2:

a)Schvaľuje

Vydanie stanoviska obcou Jelka pre Natana Dema, nar. xx.xx.xxxx, r. č. xxxxxx/xxxx, trvale bytom Martinčekova 785/24, Bratislava (ďalej len „Natan Demo“), na kúpu pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 876/4, výmera 597 m², druh pozemku lesný pozemok, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3609, v súlade s územnoplánovacou informáciou, kde bude uvedené:

-funkčné využitie záujmového pozemku z hľadiska platného územného plánu obce s nasledovnými informáciami: základná charakteristika funkčného využitia územia, záväzné neprípustné (nevhodné) funkčné využitie územia, záväzné prípustné a obmedzené funkčné využitie územia,

-vyjadrenie obce, či v súčasnosti pripravuje/nepripravuje zmeny a doplnky k územnému plánu,

-vyjadrenie obce, že nemá výhrady k prevodu vyššie uvedeného pozemku na Natana Dema

-vyjadrenie obce, že na predmetnom pozemku v budúcnosti neplánuje verejnoprospešnú stavbu,

-vyjadrenie obce sa k cene pozemkov v mieste obvyklej,

a to za podmienky, že Natan Demo a obec Jelka pristúpia k zámene alebo k predaju a kúpe pozemkov tak, aby hranica pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 876/1 k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 390 od Hlbokej ulice a obecného pozemku bola upravená tak, aby bola vo vzdialenosti nie menšej ako  3,5 m od vozovky na Hlbokej ulici.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

b)Poveruje

Starostu obce Jelka objednaním geometrického plánu na úpravu hraníc pozemkov:

-parc. reg. „C“, parc. č. 877, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 390, tak, aby hranica pozemku Natana Dema a obce Jelka od školskej ulice bola v jednej línii s už existujúcimi oploteniami,

-parc. reg. „C“, parc. č. 876/1, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 390 podľa špecifikácie uvedenej v uznesení č. 24a.,/2022/OZ-2 zo dňa 26.04.2022.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

c)Poveruje

Obecný úrad vypracovaním návrhu zmluvy o budúcej zmluve, v ktorej sa obec Jelka a Natan Demo, nar. 29.03.2003, r. č. 030329/1241, trvale bytom Martinčekova 785/24, Bratislava (ďalej len „Natan Demo“)zaviažu na:

-uzatvorenie kúpnej alebo zámennej zmluvy v takom znení, aby hranica pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 876/1 k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 390 od Hlbokej ulice a obecného pozemku bola upravená tak, aby bola vo vzdialenosti nie menšej ako  3,5 m od vozovky na Hlbokej ulici.za podmienky, že:

-obec Jelka vydá stanoviska obce Jelka pre Natana Dema, k predaju pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 876/4, výmera 597 m², druh pozemku lesný pozemok, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3609, v súlade s územnoplánovacou informáciou, kde bude uvedené:

-funkčné využitie záujmového pozemku z hľadiska platného územného plánu obce s nasledovnými informáciami: základná charakteristika funkčného využitia územia, záväzné neprípustné (nevhodné) funkčné využitie územia, záväzné prípustné a obmedzené funkčné využitie územia,

-vyjadrenie obce, či v súčasnosti pripravuje/nepripravuje zmeny a doplnky k územnému plánu,

-vyjadrenie obce, že nemá výhrady k prevodu vyššie uvedeného pozemku na Natana Dema

-vyjadrenie obce, že na predmetnom pozemku v budúcnosti neplánuje verejnoprospešnú stavbu,

-vyjadrenie obce sa k cene pozemkov v mieste obvyklej

-Natan Demo nadobudne pozemok parc. reg. „E“, parc. č. 876/4, výmera 597 m², druh pozemku lesný pozemok, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3609 od Slovenskej republiky do jeho výlučného vlastníctva.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 25.,/2022/OZ-2:

Odročuje

Žiadosť Simony Drozdovej a Libora Modrovicha o vydanie súhlasu so zriadením vecného bremena na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka, LV č. 3636 a parc. reg. „C“, parc. č. 1183/1, k. ú. Jelka, LV 1301.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 26.,/2022/OZ-2:

Neschvaľuje

Žiadosť Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice v Jelke.

Hlasovalo: 10                          Za: 0                            Proti: 10                      Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo podpísané.

Uznesením  č. 27.,/2022/OZ-2:

Schvaľuje

Žiadosť  Jókaiho divadla v Komárne, so sídlom Petőfiho 1, 945 01 Komárno zo dňa 19.04.2022 o poskytnutie finančného príspevku na podporu kultúry vo výške 200,00 €

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 29.04.2022

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                             starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.