Preskočiť na obsah

Zápisnica z 2. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 18.06.2020

Zverejnené
29. júna 2020
Kategória

Prítomní:

Starosta obce:              Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letušeková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce Jelka

                                    Sidónia Banková – ekonómka obce Jelka

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   Varga Veronika

                                    Varga Róbert

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý skonštatoval, že je prítomných 11 poslancov obecného zastupiteľstva, obecné zastupiteľstvo je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania.

K bodu č. 2. programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

1.      Starosta obce navrhol do návrhovej komisie nasledovných poslancov obecného zastupiteľstva:

a)      Jozef Kovács

b)      Igor Budai

2.      Starosta obce navrhol za overovateľov zápisnice nasledovných poslancov obecného zatupiteľstva:

a)      Mgr. Maroša Bánoczkého

b)      Mgr. Ivana Lauriča

Poslanci obecného zastupiteľstva návrh starostu obce schválili jednohlasne.

K bodu č. 3 programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov obecného zastupiteľstva s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

 1. 1.      Zahájenie
 2.  
 3. 2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4.  
 5. 3.      Schválenie programu zasadnutia
 6.  
 7. 4.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 8.  
 9. 5.      Interpelácia
 10.  
 11. 6.      Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
 12.  
 13. 7.      Čerpanie rozpočtu k 31.05.2020
 14.  
 15. 8.      Návrh 2. rozpočtového opatrenia v roku 2020
 16.  
 17. 9.      Informácie o poplatkoch za rozvoj za rok 2019
 18.  
 19. 10.  Informácie o výsledkoch obchodných verejných súťaží
 20.  
 21. 11.  Rokovanie o zapojení sa do Výzvy pre regióny na zmiernenie dôsledkov spôsobených pandémiou COVID – 19
 22.  
 23. 12.  Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
 24.  
 25. 13.  Rôzne: žiadosti
 26.  
 27. informácie
 28.  
 29. 14.  Diskusia
 30.  
 31. 15.  Návrh uznesení
 32.  
 33. 16.  Záver

Následne starosta obce vyzval poslancov obecného zastupiteľstva, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci obecného zastupiteľstva nemali pripomienky ani návrhy na doplnenie programu obecného zastupiteľstva.

Starosta obce navrhol:

a)      nahradiť 11. bod programu zasadnutia obecného zastupiteľstva s názvom: „Rokovanie o zapojení sa do Výzvy pre regióny na zmiernenie dôsledkov spôsobených pandémiou COVID – 19“, 11. bodom programu zasadnutia obecného zastupiteľstva s názvom: „Rokovanie o zapojení sa do Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP MV SR zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK“, pričom poslanci obecného zastupiteľstva zmenu programu obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili,

b)      za 12. bod programu zasadnutia obecného zastupiteľstva  doplniť 13. bod programu obecného zastupiteľstva s názvom: „Zmeny a doplnky územného plánu“, pričom poslanci obecného zastupiteľstva doplnenie 13. dobu do programu obecného zastupiteľstva s názvom „Zmeny a doplnky územného plánu“ jednohlasne schválili,

c)      zmeniť pôvodné číslovanie 13. až 16. bodu programu zasadnutia obecného zastupiteľstva na 14. až 17. bod programu zasadnutia obecného zastupiteľstva, pričom zmenu číslovania poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý je nasledovný:

 1. 1.      Zahájenie
 2.  
 3. 2.      Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 4.  
 5. 3.      Schválenie programu zasadnutia
 6.  
 7. 4.      Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 8.  
 9. 5.      Interpelácia
 10.  
 11. 6.      Schválenie záverečného účtu obce za rok 2019
 12.  
 13. 7.      Čerpanie rozpočtu k 31.05.2020
 14.  
 15. 8.      Návrh 2. rozpočtového opatrenia v roku 2020
 16.  
 17. 9.      Informácie o poplatkoch za rozvoj za rok 2019
 18.  
 19. 10.  Informácie o výsledkoch obchodných verejných súťaží
 20.  
 21. 11.  Rokovanie o zapojení sa do Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP MV SR zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK
 22.  
 23. 12.  Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2020
 24.  
 25. 13.  Zmeny a doplnky územného plánu
 26.  
 27. 14.  Rôzne: žiadosti
 28.  
 29. informácie
 30.  
 31. 15.  Diskusia
 32.  
 33. 16.  Návrh uznesení
 34.  
 35. 17.  Záver

Poslanci obecného zastupiteľstva zmenený program obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce predniesol, ako boli vykonané uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konkrétne:

a)      Uznesenie č. 12.,/2020/NZ OZ-2 – bol zverejnený zámer predaja nehnuteľného majetku obce Jelka, na ktorý sa vzťahuje prípad hodný osobitného zreteľa (novovytvorená parcela C-KN č. 1182/2 o výmere 229 m²). Kúpna cena bola stanovená znaleckým posudkom vo výške 25,- € / m². Zámer predaja bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a na webovom sídle obce Jelka odo dňa 29.05.2020

b)      Uznesenie č. 14.,/2020/NZ OZ-2 – vykonanie tohto uznesenia bude špecifikované v bode č. 10 programu obecného zastupiteľstva,

c)      Uznesenie č. 15.,/2020/NZ OZ-2 – vykonanie tohto uznesenia bude špecifikované v bode č. 10 programu obecného zastupiteľstva.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Schválenie záverečného účtu

Starosta obce poukázal na to, že záverečný účet bol zverejnený na internetovej stránke obce Jelka a zároveň bol poslancom obecného zastupiteľstva zaslaný spolu s pozvánkou na toto zasadnutie obecného zastupiteľstva. Tento záverečný účet je kontrolovaný audítorom a navrhuje ho schváliť bez výhrad. Starosta obce uviedol, že navrhuje preúčtovať výsledok hospodárenia za rok 2019, zisk vo výške 214 323,85 € v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov a rovnako navrhuje schváliť tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z výsledku hospodárenia obce a jej RO vo výške 15 424,36 €. Poslanci obecného zastupiteľstva prv uvedené návrhy starostu obce jednohlasne schválili.

Hlavná kontrolórka mala kladné stanovisko k záverečnému účtu obce, tento bol zverejnený na webovom sídle obce Jelka, je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a navrhuje ho schváliť bez výhrad. Audit záverečného účtu prebieha.

Starosta obce dal priestor na otázky k záverečnému účtu obce Jelka, otázky neboli žiadne.

Poslanci obecného zastupiteľstva prv uvedené návrhy starostu obce a hlavnej kontrolórky jednohlasne schválili.

K bodu č. 7 programu – Čerpanie rozpočtu k 31.05.2020

Starosta obce uviedol, že obec Jelka priebežne čerpá rozpočet podľa nastaveného rozpočtu. Starosta obce dal priestor na otázky. Otázky neboli žiadne. Starosta obce navrhol schváliť čerpanie rozpočtu k 31.05.2020.

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili čerpanie rozpočtu k 31.05.2020.

K bodu č. 8 programu – Návrh 2. rozpočtového opatrenia v roku 2020

Toto opatrenie reflektuje aktuálnu situáciu v Slovenskej republike. Zavlečenie vírusu COVID – 19 do Slovenskej republiky malo negatívny dopad na hospodárstvo Slovenskej republiky, na zamestnanosť v Slovenskej republike. Príjmy do rozpočtu obce budú v zmysle prognózy ministerstva financií nižšie. Z uvedeného dôvodu je potrebné znížiť rozpočet obce Jelka na rok 2020 o 70 000,00- €.

Starosta obce dal priestor na otázky, otázky neboli žiadne a následne dal hlasovať o návrhu 2. rozpočtového opatrenia v roku 2020.

Poslanec obecného zastupiteľstva Jozef Kovács skonštatoval, že tohto roku boli zrušené obecné dni. Položil otázku, či obec plánuje urobiť obecné dni v náhradnom termíne napríklad niekedy v septembri. Starosta obce uviedol, že si to vzhľadom na momentálne protiepidemiologické opatrenia nevie predstaviť. Poslanec obecného zastupiteľstva navrhol peňažné prostriedky vyčlenené na obecné dni „ušetriť“. Starosta obce sa s týmto návrhom stotožnil, nakoľko očakáva ďalšie znižovanie výšky podielových daní za rok 2020.

Poslankyňa obecného zastupiteľstva Mgr. Denisa Letušeková sa informovala, či obec plánuje v prvý septembrový týždeň „hody“ tak, ako sme boli zvyknutí ostatné roky, tj. aj s kolotočmi a stánkami. Starosta obce uviedol, že všetko bude závisieť od epidemiologickej situácie a protiepidemiologických opatrení, avšak toto nevylučuje, nakoľko na „kolotočoch“ sa nezvykne naraz zísť naraz viac ako 1000 ľudí, ako je to počas obecných dní vo večerných hodinách.

Poslanec Jozef Kovács sa informoval ohľadne projektov, do ktorých sa obec zapojila. Starosta obce uviedol, že sa ruší projekt na prestavbu kultúrneho domu, čo sa týka projektu na zlepšenie ovzdušia v obci, tam sme ako obec boli úspešní. V tomto projekte ide o kúpu traktora, cisterny a zametača ako aj o výsadbu stromov. Plánovaný projekt vybudovania „stodoly“ pri mlyne sa bohužiaľ nepodaril. Projekt výstavby komunitného centra sa realizuje, čaká sa na výsledok ex ante kontroly verejného obstarávania, ktorá sa robí ešte pred vyhlásením verejnej súťaže.

Poslankyňa Mgr. Denisa Letušeková sa informovala, kedy plánuje obec začať s výstavbou komunitného centra. Starosta obce uviedol, že obec plánovala v lete začať s výstavbou, ale čaká sa na výsledok kontroly VO od poskytovateľa nenávratného finančného príspevku. Po obdržaní pozitívneho výsledku kontroly VO, obec okamžite pristúpi k verejnému obstarávaniu. Pravdepodobne sa začne s výstavbou najskôr na jeseň tohto roku. Čo sa týka projektu na dopravné značenia pri škole. Realizuje sa výberové konanie na dodávateľa dopravného značenia. Zmenila sa legislatíva v oblasti dopravného značenia a zmenili sa aj dopravné značky.  Zároveň máme v súvislosti s projektom prestupného bývania ďalší dopravný projekt, ktorý rieši celkovú úpravu medzi Školskou a Hlavnou ulicou. Predpokladáme, že do prvého septembra by malo byť všetko zrealizované.

Poslanec Jozef Kovács sa informoval ohľadne spomaľovačov na cestách v obci Jelka. Starosta obce uviedol, že spomaľovače sa už budú inštalovať na niekoľkých uliciach obce a zároveň  apeloval na poslancov obecného zastupiteľstva, aby aj oni zozbierali podnety od obyvateľov obce, že kde je potrebné znížiť rýchlosť vozidiel. Poslanec Mgr. Ivan Laurič uviedol, že aj na Novojelčanskej ulici idú motorové vozidlá pomerne veľkou rýchlosťou. Starosta obce poznamenal, že na Novojelčanskej ulici sa budú čoskoro inštalovať spomaľovače na troch miestach.

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili 2. zmenu rozpočtu obce Jelka v roku 2020.

K bodu č. 9 programu – Informácie o poplatkoch za rozvoj za rok 2019

Starosta obce informoval poslancov, že príjem obce Jelka z titulu poplatkov za rozvoj bol vo výške 5 735,80 €. Starosta obce uviedol, že príjem z titulu poplatkov za rozvoj bol a aj v budúcnosti bude využitý do výstavby a rekonštrukcie ciest, chodníkov, všeobecne povedané  na rozvoj obce. Konkrétne obec Jelka uskutočnila rekonštrukciu Hlbokej ulice a Novojelčanskej ulice smerom na starý cintorín. Náklady na rekonštrukciu boli vo výške 7 308,- €. Starosta obce skonštatoval, že predmetný poplatok bol využitý v súlade s právnymi predpismi.

Hlavná kontrolórka obce Jelka uviedla, že informácia o príjme obce Jelka z titulu poplatkov za rozvoj ako aj ohľadne účelu jeho využitia bude zverejnená na webovom sídle obce Jelka a úradnej tabuli obce Jelka do 30.06.2020.

Poslanci obecného zastupiteľstva informáciu o poplatkoch za rozvoj za rok 2019 zobrali na vedomie.

K bodu č. 10 programu – Informácie o výsledkoch obchodných verejných súťaží

Starosta obce uviedol, že uznesením č. 14.,/2020/NZ OZ-2 bola vyhlásená obchodná verejná súťaž na:

a)      novovytvorený pozemok parc. reg. “C” KN, parc. č.  587/12– záhrada o výmere 50 m² v k. ú. Jelka, v podiele 1/1-ina z celku,

b)      novovytvorený pozemok parc. reg. “C” KN, parc. č.  587/11 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 140 m² v k. ú. Jelka, v podiele 1/1 – ina z celku,

boli schválené podmienky obchodnej verejnej súťaže a bola uložená obecnému úradu povinnosť zabezpečiť vypracovanie a zverejnenie obchodnej verejnej súťaže v súlade s všeobecne záväznými právnymi predpismi. Obec Jelka vypracovala a zverejnila obchodnú verejnú súťaž. Do obchodnej verejnej súťaže sa prihlásil jeden záujemca. Dňa 16.06.2020 o 17:30 hod. v zasadačke obecného úradu bola otvorená a obálka a vyhodnotená predložená ponuka v rámci obchodnej verejnej súťaže, do obchodnej verejnej súťaže sa prihlásili ako jediní záujemcovia manželia Róbert Varga a Veronika Vargová, rod. Szásziová, obaja trvale bytom Vŕbová 385/36, 925 23 Jelka, ktorí ponúkli kúpnu cenu 14,74 €/m², a ktorí túto súťaž vyhrali. Starosta obce skonštatoval, že obchodná verejná súťaž bola transparentná, zákonná, bol pripravený návrh kúpnej zmluvy, ktorý bol predložený poslancom obecného zastupiteľstva na nahliadnutie. Otázky zo strany obecného zastupiteľstva neboli žiadne.

Poslanci obecného zastupiteľstva na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže jednohlasne schválili predaj vyššie uvedených nehnuteľností víťazom verejnej obchodnej súťaže za kúpnu cenu 2 800,60 €. Zároveň jednohlasne schválili návrh kúpnej zmluvy.

Následne starosta obce poukázal na to, že uznesením č. 15.,/2020/NZ OZ-2 bola vyhlásená ďalšia obchodná verejná súťaž na

a)      novovytvorený pozemok parc. reg. “C” KN, parc. č.  197/20 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 577 m², k. ú. Nová Jelka, v podiele 1/1-ina z celku,

b)      novovytvorený pozemok parc. reg. “C” KN, parc. č.  197/25 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 60 m², k. ú. Nová Jelka, v podiele 1/1 – ina z celku,

c)      novovytvorený pozemok parc. reg. “C” KN, parc. č.  197/26 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m², k. ú. Nová Jelka, v podiele 1/1 – ina z celku,

d)      novovytvorený pozemok parc. reg. “C” KN, parc. č.  197/27 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 8 m², k. ú. Nová Jelka, v podiele 1/1 – ina z celku,

e)      pozemok parc. reg. “C” KN, parc. č. 197/23 – zastavaná plocha a nádvorie o výmere 113 m²,k. ú. Nová Jelka zapísaný na LV č. 1, ktorý je evidovaný na Okresnom úrade Galanta, katastrálnom odbore,

boli schválené podmienky obchodnej verejnej súťaže a bola uložená obecnému úradu povinnosť zabezpečiť vypracovanie a zverejnenie obchodnej verejnej súťaže v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Obec Jelka vypracovala a zverejnila obchodnú verejnú súťaž. Do obchodnej verejnej súťaže sa prihlásili dvaja záujemcovia. Dňa 16.06.2020 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu boli otvorené a obálky a vyhodnotené predložené ponuky v rámci obchodnej verejnej súťaže, do obchodnej verejnej súťaže sa prihlásila Mgr. Silvia Kürtiová, trvale bytom Osada Revického 28, 946 03 Kolárovo, ktorá ponúkla kúpnu cenu 40,20 €/m²,  a Ing. Zoltán Márton, trvale bytom Štúrova 1419/41, 949 01 Nitra, ktorý ponúkol kúpnu cenu 41,10 €/m². Obchodnú verejnú súťaž vyhral Ing. Zoltán Márton, nakoľko ponúkol vyššiu kúpnu cenu. Starosta obce skonštatoval, že obchodná verejná súťaž bola transparentná, zákonná, bol pripravený návrh kúpnej zmluvy, ktorý bol predložený poslancom obecného zastupiteľstva na nahliadnutie. Otázky zo strany obecného zastupiteľstva neboli žiadne.

Poslanci obecného zastupiteľstva na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže jednohlasne schválili predaj vyššie uvedených nehnuteľností víťazovi verejnej obchodnej súťaže za kúpnu cenu 31 688,10 €. Zároveň jednohlasne schválili návrh kúpnej zmluvy.

Poslanec obecného zastupiteľstva Jozef Kovács po schválení predaja vyššie uvedených nehnuteľností vyjadril názor, že peňažné prostriedky získané predajom nehnuteľností by mohli byť použité na kúpu pozemkov  na rozvoj obce. Starosta obce sa stotožnil s týmto názorom a uviedol, že tieto peňažné prostriedky má v pláne použiť na investície.

K bodu č. 11 programu – Rokovanie o zapojení sa do Výzvy na predkladanie žiadosti o NFP MV SR zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí MRK

Starosta obce uviedol, že zámerom projektu je vytvorenie prístupu k pitnej vode v prostredí MRK. Prístup k pitnej vode nebude zdarma ale prostredníctvom žetónov, kariet, mincí atď.. Spoluúčasť obce je 5 %. V najbližšom období plánuje obec Jelka podrobnosti konzultovať s jednotlivými projektovými manažérmi a následne zhodnotí reálnosť a realizovateľnosť tohto projektu. Starosta obce však vopred oznamuje svoj zámer zapojiť sa do projektu a žiada obecné zastupiteľstvo o súhlas so zapojením sa do predmetného projektu.

Zapojenie sa do projektu odôvodňuje aj skutočnosť, že na Hlbokej ulici, kde sa aktuálne nachádza verejne prístupná pitná voda došlo k vysporiadaniu pozemkov, tento pozemok je v súkromnom vlastníctve a je ohradený a tým pádom je obmedzený jednoduchý verejný prístup k pitnej vode.

Starosta obce dal priestor na otázky. Poslanec obecného zastupiteľstva Jozef Kovács požiadal o informáciu, aké sú ročné náklady obce na verejne prístupnú pitnú vodu, na čo prítomná ekonómka Sidónia Banková odpovedala, že tieto náklady sú v približnej sume 250 – 300 €/ročne.

Poslanec Mgr. Richard Hakszer sa informoval, či by sa nemohli zahrnúť pod tento projekt aj iné ulice ako vna Hlbokej ulici. Či by nemohlo dôjsť napr. k výmene vodovodných potrubí aj v iných oblastiach ako v danej oblasti, prípadne k umiestneniu nových vodovodných potrubí. Starosta obce uviedol, že vodovodné potrubia sú vo vlastníctve Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., a teda obec Jelka nemôže pristúpiť k výmene týchto potrubí.

Poslanec obecného zastupiteľstva Mgr. Ivan Laurič položil otázku, ako by z technického hľadiska vyzeralo pripojenie sa „automatu“ na verejný vodovod. Starosta obce uviedol, že by mohla byť urobená prípojka na verejný vodovod pitnej vody, na ktorý by bol pripojený tzv. „automat“.

Starosta obce uviedol, že nielen v oblasti okolo Hlbokej ulice je verejne prístupná pitná voda, takisto je tomu tak v miestnych cintorínoch.

Poslanec obecného zastupiteľstva Jozef Kovács položil otázku, aké sú ročné náklady obce Jelka na verejne prístupnú pitnú vodu na miestnych cintorínoch. Či by nebolo ekonomicky výhodnejšie navŕtať studňu. Ekonómka Sidónia Banková uviedla, že tieto náklady sú ročne vo výške cca 800,- €.

Starosta obce uviedol, že otázke cintorína sa plánuje komplexne venovať, jeho zámerom je vybudovať v ňom aj verejné osvetlenie.

Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok, zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu a ostatné výdavky realizovaného projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa

K bodu č. 12 programu – Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2020

Hlavná kontrolórka obce v súlade s § 18f  ods. (1) písm. b. zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. v platnom znení, predložila obecnému zastupiteľstvu Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020. Hlavná kontrolórka uviedla, že rozsah kontrolnej činnosti HK v zmysle predmetného zákona je zameraný na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce.

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020 je nasledovný:

1.      Kontrola evidencie a výberu príspevkov zákonných zástupcov na čiastočnú  úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

2.      Kontrola evidencie platieb nájomného za byty, ktoré sú vo vlastníctve obce.

3.      Príprava stanoviska k návrhu rozpočtu obce  na roky 2021-2023.

4.      Kontroly v zmysle § 18d, odsek 2, zákona  č. 369/1990 Zb.  o obecnom

            zriadení v znení neskorších predpisov.

V závere hlavná kontrolórka obce uviedla, že kontrolnú činnosť bude vykonávať v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v zmysle platných interných smerníc. Predmet kontroly zvolí operatívne, podľa potreby a uváženia.

Poslanci obecného zastupiteľstva otázky k bodu č. 12 programu nemali a jednohlasne schválili plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2020.

K bodu č. 13 programu – Zmeny a doplnky územného plánu

Súčasný územný plán platí od 01.01.2020. Je potrebné urobiť zmeny a doplnky územného plánu.  Starosta obce požiadal obecné zastupiteľstvo o schválenie začatia procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN obce Jelka č. 2 a o poverenie na vykonanie všetkých potrebných úkonov súvisiacich so začatím procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN obce Jelka č. 2. Poslanci obecného zastupiteľstva jednohlasne schválili začatie procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN obce Jelka č. 2 a jednohlasne poverili starostu obce na vykonanie všetkých potrebných úkonov súvisiacich so začatím procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN obce Jelka č. 2.

K bodu č. 14. programu – Rôzne

Starosta obce uviedol, že na predchádzajúcom obecnom zastupiteľstve prebehla debata na zníženie nájomného nebytových priestorov pre subjekty, ktoré boli nútené v dôsledku COVID-19 dočasne uzavrieť svoje prevádzky.

Starosta obce uviedol, že navrhuje schváliť odpustenie nájomného v rozsahu 50 % nájomcom nebytových priestorov, ktorí boli nútení dočasne uzavrieť svoje prevádzky za dni, keď predmet nájmu nemohli užívať z dôvodu prijatých vládnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje koronavírus. Rovnako navrhuje schváliť podanie žiadosti o dotáciu na nájomné v mene nájomcov nebytových priestorov a na účet obce Jelka a poveriť starostu obce vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so zabezpečením podania žiadosti o predmetnú dotáciu. Ide o najvyšší možný príspevok zo strany obce, pričom jednotliví nájomcovia takto môžu získať zvyšných 50% priamo od štátu. Takýmto spôsobom im bude odpustená celá výška nájmov počas obmedzení vyplývajúcich z vládnych opatrení.

Poslanci obecného zastupiteľstva vyššie uvedené návrhy jednohlasne schválili.

K bodu č. 15 programu – Diskusia

Poslankyňa obecného zastupiteľstva Mgr. Denisa Letušeková poukázala na opakované krádeže v cintorínoch. Starosta obce uviedol, že vie o tejto situácii, problém nastáva pri preukazovaní spáchania priestupku / trestného činu. Územie cintorína je rozsiahle a je takmer nemožné ustrážiť celý cintorín. Intenzívne sa tejto problematike obec venuje a to prostredníctvom poriadkovej služby – hliadkami, fotopascami a podobne. Tento problém sa vyskytuje aj v iných obciach.

Poslanec obecného zastupiteľstva Peter Török poukázal na problematiku verejného osvetlenia. Sú vykopané diery, ktoré sú zakryté preglejkou. Starosta obce uviedol, že svetlá, ktoré mala obec k dispozícii boli už použité na iných miestach, čaká sa na dodanie nových. Samotné stĺpy obec má k dispozícii a bude ch osádzať v najbližších týždňoch. Priznáva meškanie s týmito aktivitami, ale opatrenia  na zabránenie šírenia vírusu COVID-19 výrazne znížili počet pracovných síl obce. Chýbajú zamestnanci na aktivačných prácach. Ide približne o 30 zamestnancov, pričom všetky ich práce zatiaľ vykonávali ostatní kmeňoví zamestnanci. Z tohto titulu sa práce omeškali.

Poslanec obecného zastupiteľstva František Molnár uviedol, že mu boli adresované sťažnosti ohľadne nepokoseného cintorínu. Starosta obce Jelka uviedol, že vie o tejto situácii. Kosenie v cintoríne je  za normálnych okolností vykonávané aktivačnými pracovníkmi, ktorých od marca úrad práce pozastavil. Všetky činnosti zabezpečujú momentálne iba kmeňoví zamestnanci. Nedostatok ľudských zdrojov je výrazne cítiť. Starosta obce spolu s prednostkou prisľúbili riešenie tejto situácie bezodkladne potom, ako dôjde u uvoľneniu ľudí z úradu práce, čo sa očakáva od začiatku júla. Ide o prechodné obdobie a všetci zamestnanci obce sa snažia, aby všetky plochy boli včas pokosené. Poslanec obecného zastupiteľstva František Molnár poukázal aj na problematiku verejného osvetlenia v cintoríne.

Poslanec obecného zastupiteľstva Mgr. Bánoczký Maroš navrhol zorganizovať brigádu na pokosenie cintorína.

Poslanec obecného zastupiteľstva Jozef Kovács sa informoval ohľadne realizácie výmeny zastávok v obci. Starosta obce uviedol, že realizácia výmeny zastávok je v procese riešenia. Nie je cieľom obce osadiť akékoľvek zastávky, ale cieľom je, aby tieto zastávky boli estetické, funkčné a odolné.

K bodu č. 16 programu – Návrh uznesení

Poslanec Jozef Kovács prečítal návrh uznesení ktoré boli jednohlasne schválené.

K bodu č. 17 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom obecného zastupiteľstva a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                                                                                        Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                          starosta obce

Overovatelia zápisnice:           Mgr. Maroš Bánoczký

                                                Mgr. Ivan Laurič

Zapisovateľka:                        Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 19:30 hod.

UZNESENIA

 z 2. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 18.06.2020

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R., PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letušeková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 17a.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2019 bez výhrad.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 17b.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

Preúčtovať výsledok hospodárenia za rok 2019, zisk vo výške 214 323,85 € v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 17c.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

Tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z výsledku hospodárenia obce a jej RO vo výške 15 424,36 €.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením pod č. 17d.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2019.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 18.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

Čerpanie rozpočtu k 31.05.2020.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 19.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

Druhú zmenu rozpočtu na rok 2020.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 20.,/2020/OZ-2:

Berie na vedomie informáciu o príjmoch a použití výnosu z poplatku za rozvoj za rok 2019.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 21.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

A.  Predaj pozemkov na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže za kúpnu cenu 2 800, 60 € pre kupujúcich  Róbert Varga, rod. Varga s manželkou Veronika Vargovoá rod. Szásziová, obaja trvale bytom Vŕbová 385/36, 925 23 Jelka na:

1.  novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/11 o výmere 140 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2.  novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 587/12 o výmere 50m² k. ú. Jelka (druh pozemku záhrada)

B.  návrh kúpnej zmluvy na pozemky, ktoré boli predmetom obchodnej verejnej súťaže.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 22.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

A.  Predaj pozemkov na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže za kúpnu cenu 31 688,10 € pre kupujúceho Ing. Zoltán Márton, trvale bytom Štúrova 1419/41, 949 01 Nitra na:

1.  novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/20 o výmere 577 m² k. ú. Nová Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

2.  pozemok  reg. KN“C parc. č. 197/23 o výmere 113 m² k. ú. Nová Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

3.  novovytvorený pozemok  reg. KN“C“parc. č. 197/25 o výmere 60 m² k. ú. Nová Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

4.  novovytvorený pozemok  reg. KN“C“ parc. č. 197/26 o výmere 13 m² k. ú. Nová Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

5.  novovytvorený pozemok  reg. KN“C“parc. č. 197/27 o výmere 8 m² k. ú. Nová  Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie)

B.  návrh kúpnej zmluvy na pozemky, ktoré boli predmetom obchodnej verejnej súťaže.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 23.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

A.  Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „Prístup k pitnej vode MRK v Jelke“ v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí  o nenávratný finančný príspevok Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zameranej na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít

  Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Investičná priorita6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach
Špecifický cieľ6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

s kódom výzvy:           OPLZ-PO6-SC611-2020-1, ktorého ciele sú v súlade platným programom rozvoja obce Jelka;

b)    

–    zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia nenávratného finančného príspevku;

–    zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu a ostatné výdavky realizovaného projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

–    zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

 Hlasovalo:11                          Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 24.,/2020/OZ-2:

schvaľuje

Plán práce hlavného kontrolóra na II. polrok 2020.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 25.,/2020/OZ-2:

a)   schvaľuje

Začatie procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN O Jelka č. 2.

b)   poveruje

Starostu obce vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so začatím procesu obstarania zmien a doplnkov ÚPN O Jelka č. 2 v zmysle bodu a) tohto uznesenia.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Rôzne:

Uznesením č. 26.,/2020/OZ-2:

a)   schvaľuje

Odpustenie nájomného vo rozsahu 50 % nájomcom nebytových priestorov, ktorí boli nútení dočasne uzavrieť svoje prevádzky v Podnikateľskom inkubátore za dni, keď predmet nájmu nemohli užívať z dôvodu prijatých vládnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19, ktoré spôsobuje koronavírus.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením č. 27.,/2020/OZ-2:

a)   schvaľuje

Podanie žiadosti o dotáciu na nájomné v mene nájomcov nebytových priestorov, ktorí boli nútení dočasne uzavrieť svoje prevádzky v Podnikateľskom inkubátore, za dni, keď predmet nájmu nemohli užívať z dôvodu prijatých vládnych opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia Covid-19, ktoré spôsobuje koronavírus a na účet obce Jelka.

b)   poveruje

Starostu obce vykonať všetky potrebné úkony súvisiace so zabezpečením podania žiadosti o dotáciu uvedenú v bode a) tohto uznesenia.

Hlasovalo:11                           Za:11                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

                                                                                                                        Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                           starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.