Preskočiť na obsah

Zápisnica z 2.plenárneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 11.04.2019

Zverejnené
18. apríla 2019
Kategória

Prítomní: Ing.Gabriel Kiš –starosta obce

Členovia OZ: Bc.Bánoczký M., Bohony Š., Budai I., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD. Hakszer R., Kovács J., Mgr.Laurič I., Mgr.Letuseková D. Molnár.F., Ing.Ruman T. Török P.

Hlavná kontrolórka obce:  Mgr.Tomovičová M.

Ostatní prítomní: občania obce- viď. podľa prezenčnej listiny

K bodu 1. programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing.Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 11 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.

K bodu  2.programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov:  Mgr.PhD. R. Hakszera  , a Ing. T. Rumana.

Poslanci návrh schválili jednohlasne, za hlasovalo všetkých 11 poslancov.

Starosta obce za overovateľov zápisnice určil: Mgr.D. Letusekovú a F. Molnára.

K bodu 3.programu – Schválenie programu zasadnutia  

Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:    

1.       Zahájenie

2.       Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.       Schválenie programu zasadnutia

4.       Schválenie návrhu všeobecného záväzného nariadenia o miestnom  poplatku za rozvoj

5.       Schválenie návrhu Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Jelke

6.       Schválenie návrhu Štatútu obce Jelka

7.       Schválenie návrhu všeobecného záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

8.       Schválenie návrhu zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Jelka

9.       Schválenie všeobecného záväzného nariadenia o určení názvu ulice na území obce Jelka

10.   Rôzne:

·         žiadosti

·         informácie

11.   Diskusia

12.   Návrh uznesenia

13.   Záver

Program zasadnutia bol jednohlasne schválený.

Na návrh zástupcu starostu bol program doplnený o bod č. 10.- prerokovanie platu starostu obce. Tento návrh bol jednohlasne schválený.

Doplnený program rokovania je nasledovný:

1.       Zahájenie

2.       Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.       Schválenie programu zasadnutia

4.       Schválenie návrhu všeobecného záväzného nariadenia o miestnom  poplatku za rozvoj

5.       Schválenie návrhu Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Jelke

6.       Schválenie návrhu Štatútu obce Jelka

7.       Schválenie návrhu všeobecného záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

8.       Schválenie návrhu zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Jelka

9.       Schválenie všeobecného záväzného nariadenia o určení názvu ulice na území obce Jelka

10.   Prerokovanie platu starostu obce

11.   Rôzne:

·         žiadosti

·         Informácie

12.   Diskusia

13.   Návrh uznesenia

14.   Záver

K bodu 4. programu- Prerokovanie návrhu VZN o miestnom poplatku za rozvoj  

Starosta obce Ing. Gabriel Kiš informoval prítomných, že s účinnosťou od 1.7. 2017 je platný zákon o miestnom poplatku za rozvoj.  Cieľom zákona je ustanoviť do samosprávnej pôsobnosti obcí finančný nástroj, ktorý si každá obec zavedie na základe dobrovoľnosti vlastným všeobecne záväzným nariadením. Starosta obce vysvetlil poslancom, že neexistujú finančné príspevky alebo dotácie na budovanie ciest, chodníkov alebo inej obecnej infraštruktúry. Tieto aktivity si musí obec financovať z vlastných zdrojov. No financií je nedostatok. Preto je miestny poplatok za rozvoj jedným z finančných zdrojov, z ktorých sa investičné aktivity môžu financovať. Zdôraznil, že miestny poplatok za rozvoj môže byť využitý výlučne na rozvoj obce.

Obecné zastupiteľstvo v Jelke podľa § 11 ods.4 písm d.) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov rozhodlo, že v nadväznosti na § 2 zákona č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj zavádza s účinnosťou od 01.05.2019 miestny poplatok za rozvoj. VZN upravuje podmienky určovania a vyberania miestneho poplatku za rozvoj na území obce Jelka.

Predmetom poplatku sú len tie stavby, na ktoré bolo vydané právoplatné stavebné povolenie po nadobudnutí účinnosti zákona. Najskôr však po stanovení poplatku obcou vo VZN (§ 13 v nadväznosti na § 7 ods. 4 zákona), t. j. na stavby, ktorých stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 1.1.2017 a neskôr.

Starosta obce navrhol sadzby  poplatku pre jednotlivé druhy stavieb. V § 5-Sadzba poplatku  v bode a.) 5 eur, v bode b.), c.),  d.), e.) 15 eur. Stavebná komisia odporúčala  v bode a., b., c., d, ,e. sadzbu v rovnakej výške 5 eur. Nakoniec obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo sadzbu poplatku v bode a.)  5 eur a v bode b.), c.), d.) , e.) 8 eur.

Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj bol jednohlasne schválený.

K bodu 5.programu – Schválenie návrhu Rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva v Jelke

                 Starosta obce, Ing.Gabriel Kiš informoval prítomných, že rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Jelke podrobne upravuje pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva, najmä prípravu a obsah rokovania, prípravu materiálov a podkladov na rokovanie, spôsob uznášania sa a prijímania nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva. Postavenie predsedu, zapisovateľa a členov komisií. Všetky komisie obecného zastupiteľstva sú stálym, poradným iniciatívnym a kontrolným orgánom obecného zastupiteľstva.

K Rokovaciemu  poriadku obecného zastupiteľstva v Jelke neboli vznesené žiadne pripomienky.   Návrh bol schválený jednohlasne.

K bodu 6. programu – Schválenie návrhu Štatútu obce Jelka

                  Starosta obce informoval poslancov,  že Štatút obce upravuje v súlade so všeobecne  záväznými predpismi, najmä postavenie a pôsobnosť obce, práva a povinnosti obyvateľov obce, základné zásady hospodárenia a financovania, nakladania s majetkom obce, postavenie a pôsobnosť obecného zastupiteľstva, starostu, symboly obce, udelenie čestného občianstva, cien obce a odmien.

Požiadal poslancov o pripomienky k Štatútu obce Jelka. Pán poslanec Mgr. Hakszer R. PhD. žiadal doplniť v § 6 – číslovanie budov bod 2. – na označenie budov súpisnými aj orientačnými číslami obstaráva obec na vlastné náklady tabuľky rovnakého vzoru. Keďže neboli vznesené iné návrhy pán starosta dal odsúhlasiť návrh Štatútu obce Jelka. Obecné zastupiteľstvo ho jednohlasne schválilo.

K bodu 7.programu – Schválenie návrhu VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

Pán starosta poznamenal , že VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebný odpadom na území obce Jelka už bolo odsúhlasené na 1. plenárnom zasadnutí. Od začiatku mája 2019 bude zavedený upravený systém nakladania s komunálnym odpadom a s drobnými stavebnými odpadmi, preto je upravené VZN potrebné odsúhlasiť.

Pán starosta zdôraznil, že navrhované zmeny majú viesť k vyššej miere triedenia odpadov a majú uľahčiť občanom život. Navrhované zmeny sa týkajú hlavne zavedenia vrecového zberu triedených zložiek komunálneho odpadu a to plastov a papiera. Tieto budú odvážané zberovou spoločnosťou od domácností, podobne ako sa odváža zmiešaný komunálny odpad. Každá domácnosť obdrží priesvitné plastové vrecia na papier a plasty. Vrecia si budú môcť prevziať na obecnom úrade len tí občania, ktorí budú mať zaplatený poplatok za komunálny odpad. O termínoch odvozu separovaných zložiek odpadu formou vrecového zberu budú občania informovaný prostredníctvom harmonogramu, ktorý bude zverejnený prostredníctvom miestneho rozhlasu, na webstránke obce a emailom.

Ďalšou zmenou je stanovenie maximálneho počtu osôb v domácnosti na jednu 120L nádobu a zavedenie kontrolovaného vývozu zmesového komunálneho odpadu prostredníctvom špeciálnych nálepiek, ktorými si občania označia smetné nádoby. Nálepky si budú môcť prevziať na obecnom úrade len tí občania, ktorí budú mať zaplatený poplatok za komunálny odpad.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo návrh VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka s uvedenými zmenami.

K bodu 8. programu – Schválenie návrhu zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Jelka

K tomuto bodu pán starosta dodal, že poslancom poskytuje Obec Jelka odmenu v zmysle zákona. Tieto zásady upravujú odmeňovanie poslancov, zástupcu starostu, predsedov a členov komisií, členov komisií zvolených OZ, sobášiacich.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne odsúhlasilo:

–          za každú účasť na rokovaní OZ poslancovi  odmenu vo výške  23,38 Eur

Poslancovi za neúčasť na zasadnutí OZ odmena nepatrí. Poslanec má právo vzdať sa odmeny za prácu poslanca. Písomné vyjadrenie o vzdaní sa odmeny musí doručiť na adresu Obecného úradu v Jelke. Odo dňa doručenia jeho Žiadosti prestáva mať poslanec právo na vyplatenie odmeny pokiaľ v žiadosti neuvedie iný dátum.

–          zástupcovi starostu odmenu vo výške 280 Eur mesačne

–          za činnosť sobášiaceho odmenu vo výške 50 Eur

–          poslancovi – predsedom komisie  OZ  odmenu vo výške 18,23 Eur za účasť na zasadnutí

–          pre členov komisie OZ 6,64 Eur  za účasť na zasadnutí

–          Poslancovi za neúčasť na zasadnutí komisie OZ odmena nepatrí. Poslanec má právo vzdať sa odmeny za prácu predsedu komisie alebo člena komisie.. Písomné vyjadrenie o vzdaní sa odmeny musí doručiť na adresu Obecného úradu v Jelke. Odo dňa doručenia jeho Žiadosti prestáva mať poslanec právo na vyplatenie odmeny pokiaľ v žiadosti neuvedie iný dátum.

K bodu 9. programu – Schválenie VZN o určení názvu ulice na území obce Jelka

Starosta obce poznamenal, že na základe realizácie individuálnej bytovej výstavby vznikla nová ulica napojená na  Novojelčanskú ulicu.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo názov tejto ulice  „ Slnečná ulica – Napfényes utca.“

K tomuto bodu mal pripomienku Mgr. Hakszer R. PhD., ktorý navrhol, že by bolo vhodné zvážiť v budúcnosti pomenovanie ulíc aj po významných osobnostiach z obce a dodal, že to budú riešiť  v rámci komisie pre rozvoj a výstavbu.

K bodu 10.programu – Prerokovanie zvýšenia platu starostu obce

Zástupca starostu Z. Deák  pripomenul, že na poslednom pracovnom zasadnutí diskutovali o zvýšení platu starostu obce. Zástupca starostu navrhol zvýšiť plat starostu o 40%. Poslanci OZ s týmto návrhom jednohlasne súhlasili.

K bodu 11.programu – Rôzne: žiadosti

                                                        Informácie

 V tomto bode boli prerokované došlé žiadosti.

Sociálne byty – starosta obce predniesol  poslancom žiadosti o pridelenie sociálneho bytu.

Žiadosť podala: Mária Kuglerová, bytom Jelka, Trhová 337/25

                             Žaneta Tanková, bytom Jelka, Kostolná 689/10.

Starosta obce informoval prítomných, že jeden byt v dome na Hlavnej ul. č. 606/94, ktorý je využívaný na sociálne bývanie je momentálne neobývaný ale je v zanedbanom stave.  Pán starosta navrhol najprv dať byt do poriadku  a na ďalšom zasadnutí OZ prerokovať došlé žiadosti. K jeho názoru sa pripojil aj poslanec Bánoczky M., a žiadal o preverenie žiadateľov sociálneho bytu  v akých sociálnych pomeroch žijú, či pracujú, či  sa starajú poriadne o svoje deti.

Obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie žiadosť Márie Kuglerovej a Žanety Tankovej o pridelenie sociálneho bytu.

Nájomné byty – starosta obce predložil žiadosti o nájomné byty.

Žiadosť podali: Erika Benczeová, bytom Tvrdošovce, Športová 24. Je učiteľkou MŠ-Óvoda Jelka.

                            Mária Dajčová, bytom Jelka, Štermenská 53  

                            Kristian Rigo, bytom Jelka, Ravaszová 999/27

                            Erika Lehotská, bytom Jelka, Olléová 521/4.

Obecné zastupiteľstvo jednoizbový nájomný byt pridelilo Erike Benczeovej, bytom Tvrdošovce, Športová 24. O podmienkach nájmu bude informovaná.

Ďalej starosta obce dal odsúhlasiť delegovanie zástupcov do Rady školy pri ZŠ Jelka, do Rady školy pri ZŠ Lipóta Gregorovitsa  s VJM v Jelke a do Rady školy do MŠ-Óvoda Jelka,

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo:

Delegovanie zástupcov do Rady školy pri ZŠ Jelka menovite: Mgr. Ivana Lauriča a Mgr.Denisu Letusekovú

Delegovanie zástupcov do Rady školy pri ZŠ L.G. s VJM menovite: Ing.Tomáša Rumana  a Františka Molnára

Delegovanie zástupcov do Rady školy pri MŠ-Óvoda Jelka menovite: Bc.Maroša Bánoczkyho a Mgr.PhD.Richarda  Hakszera                                                                                                                                                

Ďalej starosta obce prečítal žiadosť spoločnosti Erik Márton, s.r.o. o prenájom pozemku vo vlastníctve obce. Ide o pozemok na Vŕbovej ul. s  parcelným číslom 587/3 v kat.úz. Jelka. Pozemok by chcel využiť na umiestnenie lodného kontajnera na skladovanie surovín.

Pán poslanec Bánoczky Maroš navrhol schváliť žiadosť, s tým že sa o pozemok bude starať a umožní prístup  prenajímateľovi na pozemok.

Poslanci OZ jednohlasne schválili  žiadosť Erik Márton, s.r.o. o prenájom pozemku.

Žiadosť Zdena Matúša, bytom Jelka, Jahodná 211 o prenájom pozemku vo vlastníctve obce Jelka na Jahodnej ul. parcelné číslo: 1182/2 v kat.úz. Jelka, ktorý by chcel využiť na parkovanie osobných vozidiel obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie.  K žiadosti sa vyjadrí až po vyjasnení vlastníckych vzťahov a celkovej situácii v lokalite.

Ďalej starosta obce predniesol poslancom žiadosť Rodičovského združenia pri MŠ-Óvoda Jelka o finančný príspevok na rekonštrukciu chodníkov v areáli materskej školy. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančný príspevok vo výške 1 000 Eur.

Ďalej starosta obce navrhol výšku nájmu pre nájomníkov v podnikateľskom Inkubátore na ulici Mierová 956/14, ktorá je vo vlastníctve obce. Poznamenal, že začiatkom roka bol vypracovaný dodatok k nájomným zmluvám, ktorý platí do 30.04.2019. Doteraz nájomníci platili len za prevádzkové réžie. Od 1.mája 2019 budú s nájomníkmi uzavreté nové Zmluvy o nájme nebytových priestorov. Pán starosta navrhol nájomné vo výške 5 Eur/m2/mesiac. K nájomnému budú pripočítané náklady za energie. S týmto návrhom poslanci OZ jednohlasne súhlasili.

Ďalej pán starosta predložil poslancom žiadosť starostu obce Hrubá Borša o dočasné prijatie školopovinných detí z obce Hrubá Borša do Základnej školy Jelka.

Obec Hrubá Borša nevlastní základnú školu. Zatiaľ patrila svojím zaradením do spoločného školského obvodu Základnej školy Kráľová pri Senci. V roku 2018 sa zriaďovateľ Základnej školy v Kráľovej pri Senci rozhodol zrušiť spoločný školský obvod  v Hrubej Borši.  Vznikla patová situácia pre deti, ktoré nemali 100 % istotu umiestnenia do školského zaradenia. Z  toho dôvodu žiada p. starosta Mgr. Ján Klačko o výpomoc vo forme dočasného prijatia školopovinných detí hlavne do 1. ročníka už od nastávajúceho školského roku 2019/2020 počas obdobia nutného na výstavbu Základnej školy v Hrubej Borši. Samozrejme s navýšením počtu detí sa zvýšia aj rôzne výdavky, ktoré sú financované z rozpočtu obce, napr. náklady na prevádzku ŠKD, na ktoré budú primerane prispievať.

Pán starosta Ing. Gabriel Kiš navrhol poslancom túto žiadosť schváliť, nakoľko základná škola v Jelke má dostatočné priestorové kapacity a bolo by prospešné pomôcť susednej obci. Zároveň zdôraznil, že v prípade schválenia žiadosti poslancami bude v zmluve o zriadení spoločného školského obvodu medzi obcami zakotvené, že obec Hrubá Borša zabezpečí všetky dodatočné výdavky ktoré sú financované z rozpočtu obce Jelka a ktoré vzniknú prijatím detí z Hrubej Borše.

Poslanci jednohlasne schválili žiadosť o dočasné prijatie školopovinných detí z obce Hrubá Borša do Základnej školy Jelka a zriadení spoločného školského obvodu.

Starosta obce navrhol stanovenie harmonogramu plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva na rok 2019. Navrhol nasledovné termíny: 13.6.2019, 27.8.2019, 26.11.2019. Tento harmonogram obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.

Ďalej pán starosta predložil schváliť aktualizáciu „Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jelka“. Tento plán obsahuje Opatrenia – Komunitné centrum Jelka – zlepšiť prístup miestnych ľudí z MRK, sociálna práca s rodičmi detí z MRK, zvýšenie kvality bývania MRK prostredníctvom prestupného bývania, realizácie voľnočasových aktivít pre deti.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo Aktualizáciu „ Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jelka“ v zmysle predloženého materiálu.

Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo:

Predloženie ŽoNFP s názvom projektu „Komunitné centrum – obec Jelka“ v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC613-2017-2 na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce Jelka.

Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov.

Zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu (ak relevantné).

Ďalej obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie odpoveď na žiadosť o zmenu dopravnej obsluhy obce od Bratislavskej integrovanej dopravy. Pán starosta poznačil, že zatiaľ žiadnym našim požiadavkám nevyhoveli. V júli by mala riešiť nová aktualizácia cestovných poriadkov. S pánom poslancom Mgr. Hakszerom budú naďalej trvať na tom, aby sa zlepšila situácia pre cestujúcej verejnosti.

Na záver zasadnutia starosta obce predložil na prerokovanie žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi na odkúpenie nehnuteľnosti a žiadosť o finančnú podporu. Starosta obce informoval prítomných, že Rímskokatolícka cirkev ponúka na predaj rodinný dom, ktorý sa nachádza na Kostolnej ulici na parc.č. 194 v kat.úz. Jelka spolu s pozemkami, ktoré tvoria celok s horeuvedeným rodinným domom. Dom bol postavený a následne užívaní v roku 1949-1950 a jedná sa o jednu z najstarších budov v obci. Obci Jelka ponúkla na predaj tieto nehnuteľnosti napr. za účelom možného realizovania obecného múzea.

Pán starosta upovedomil poslancov, že o možnosti vybudovania obecného múzea alebo historického domu a jeho následnom praktickom využití rokoval s relevantnými miestnymi organizáciami. Žiadna z nich o danú budovu neprejavila záujem a to ani v prípade jej opravy a rekonštrukcie. Podľa jeho názoru budova pod odkúpení bude len na ťarchu obce. Zatiaľ nevie na aký praktický účel by bola využitá, nakoľko obec už historickú budovu s areálom – Skanzen má.  Ponúkaná budova je v zanedbanom stave a obec bude mať len starosti s touto nehnuteľnosťou. Oprava alebo rekonštrukcia, prípadne zbúranie domu by znamenalo pre obec nemalé dodatočné výdavky. Ďalej poukázal na to, že obec nemá  v súčasnosti na takúto investíciu vyčlenené finančné prostriedky a rozpočet obce je napätý. Obec má množstvo svojich vlastných plánov , ktoré majú viesť k jej rozvoju. Súčasne sa zapája do rôznych projektov a žiadostí o nenávratné finančné prostriedky, kde je potrebné zabezpečiť spolufinacovanie,  ako aj neoprávnené náklady. Poukázal na to, že ak obecné zastupiteľstvo schváli kúpu objektu, obec s najväčšou pravdepodobnosťou bude musieť túto investíciu zafinancovať prostredníctvom úveru.

Do diskusie na túto tému sa prihlásil poslanec František Molnár, ktorý poukázal na to, že opravu domu by mohli urobiť aj svojpomocne, aj medzi poslancami sa nájdu takí, ktorí určite pomôžu. Navrhol žiadosti vyhovieť.

Poslanec Igor Budai tiež bol toho názoru, že treba pomôcť cirkvi, aby sa veriaci  čím skôr mohli vrátiť do kostola.

Poslanec Bánoczky Maroš zdôraznil, že kostol je  naša významná kultúrna pamiatka, aj keď pán farár odíde, kostol navždy ostane v našej obci. Treba zvážiť, či  naozaj chceme pomôcť. Priamo oslovil pána farára, ktorý bol prítomný na zasadnutí, aby odpovedal na otázku, že keď obec odkúpi rodinný dom za sumu zo znaleckého posudku (27 600 Eur), za ktorú ponúkajú či to postačí na dokončenie rekonštrukčných prác a kedy sa môžu  veriaci vrátiť do kostola.   

Pán farár odpovedal, že táto čiastka určite pomôže aspoň na pokrytie maliarskych prác, ale  na ľavice to už stačiť nebude, uvažuje sa o ďalšej zbierke. Pani Mgr. Rita Véghová, ktorá bola tiež prítomná k tomu dodala, že od  15.4.2019  (pondelok) začínajú  maliarske práce, ktoré by mali byť dokončené do 25.augusta 2019, po tomto dátume sa budú bohoslužby opäť konať v kostole.

Poslanec Maroš Bánoczký sa informoval, či nie je ešte nejaká možnosť ako získať finančné prostriedky na opravu kostola,  či cirkev vlastní nejaké nehnuteľnosti – pozemky, budovy  z ktorých by mohla  získať ďalšie finančné prostriedky na opravu kostola. Pán farár uviedol, že cirkev vlastní budovy ako „ Išpita“, kláštor oproti kostolu – ktoré sú takisto v zlom stave, a pozemky, ktoré nemôžu predať bez súhlasu Trnavskej arcidiecézy.  

Po dlhom zvažovaní obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo s odkúpením ponúkanej nehnuteľnosti na Kostolnej ulici na parc.č. 194 v kat.úz. Jelka do obecného majetku s tým, že žiadosť o dodatočnú finančnú podporu už neschvaľuje.

K bodu 12.programu  -Diskusia

V diskusii vystúpil náš spoluobčan Jozef Kvarda, ktorý poukázal na to, že od pohostinstva na Novojelčanskej ulici až do Dan Farm chodia veľké nákladné vozidlá a poľnohospodárske stroje, ktoré poškodzujú miestnu komunikáciu. Žiadal prešetriť či neporušujú zákon. Pán starosta k tomu dodal, že sa touto tematikou vážne zaoberá. V súčasnosti sa vypracováva niekoľko  dopravných projektov na usmernenie a  zlepšenie premávky  v obci. Cesta o ktorej p. Kvarda hovoril je zahrnutá do plánov na reguláciu dopravy.

Pán Kvarda  takisto prisľúbil pomoc aj zo strany DHZ Jelka  pri rekonštrukcii rodinného domu, ktorú obec odkúpi od cirkvi.

K bodu  13. programu – Návrh uznesenia

Poslanec Mgr. Richard Hakszer PhD. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.

K bodu 14.programu –Záver

Po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing. Gabriel Kiš poďakoval poslancom a všetkým zúčastneným občanom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

                                                                                                                    Ing.Gabriel Kiš

                                                                                                                       starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr.Denisa Letuseková

                                          Molnár František

Zasadnutie prebiehalo od 18,00 do 22,15 hod.

Zapisovateľka: Marta Szabóová

                                                                        U Z N E S E N I A

                                z 2. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke

                                                              zo dňa 11.04.2019

Obecné zastupiteľstvo v Jelke:

S c h v a ľ u j e :

Uznesením pod č. 2a.,/2019/OZ-2: VZN o miestnom poplatku za rozvoj

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2b.,/2019/OZ-2: Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Jelke

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2c.,/2019/OZ-2 : Štatútu obce Jelka

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2d.,/2019/OZ-2:  VZN o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Jelka

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2e.,2019/OZ-2:  zásad odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva obce Jelka

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2f.,/2019/OZ-2:  VZN o určení názvu ulice na území obce Jelka

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2g.,/2019/OZ-2: delegovanie zástupcov do Rady školy pri ZŠ Jelka menovite:

                                                                 Mgr. Ivan Laurič, Mgr. Denisa Letuseková

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2h.,/2019/OZ-2: delegovanie zástupcov do Rady školy pri ZŠ Lipóta Gregorovitsa S VJM menovite: Ing. Tomáš Ruman, František Molnár

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2j.,/2019/OZ-2:  delegovanie zástupcov do Rady školy pri Materskej škole-Óvoda menovite: Bc. Maroš Bánoczký, Mgr. PhD.Richard Hakszer

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2k.,/2019/OZ-2:  žiadosť Rodičovského združenia pri MŠ-Óvoda Jelka o finančný príspevok vo výške   1 000-€ na rekonštrukciu ciest v areáli materskej školy.

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2l.,/2019/OZ-2:  žiadosť Erik Márton s.r.o. o prenájom pozemku vo vlastníctve obce Jelka     v kat.úz. Jelka, parcela registra C, č 587/3, LV č. 491 o výmere 424 m2. 

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2m.,/2019/OZ-2: žiadosť Eriky Benczeovej, bytom Tvrdošovce, Športová 24 o pridelenie  1- izbového obecného nájomného bytu na Hlavnej ul.č. 1353/130.

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2n.,/2019/OZ-2: Výšku nájomného za nebytové priestory v budove  „Inkubátor“ od 01.05.2019 na 5 €/m2/mesiac plus náklady na energie.

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2o.,/2019/OZ-2:  žiadosť o dočasné prijatie školopovinných detí z obce Hrubá Borša do Základnej  školy Jelka a vytvorenie spoločného školského obvodu základnej školy s obcou Hrubá Borša pre žiakov 1 až 9. ročníka s trvalým pobytom v obci Hrubá Borša.

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2p.,/2019/OZ-2:

Stanovenie harmonogramu plánovaných zasadnutí obecného zastupiteľstva

rok 2019: 13.6.2019, 27.8.2019, 26.11.2019

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2r.,/2019/OZ-2:

Aktualizáciu „ Komunitného plánu sociálnych služieb obce Jelka“.

  Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2š.,/2019/OZ-2:

Predloženie ŽoNFP s názvom projektu „Komunitné centrum – obec Jelka“ v rámci výzvy s kódom OPLZ-PO6-SC613-2017-2  na SO, pričom ciele projektu sú v súlade s platným programom rozvoja obce a platným územným plánom obce Jelka.

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č.2s.,/2019/OZ-2:

Zabezpečenie povinného spolufinancovania projektu t.j. min. 5% z celkových oprávnených výdavkov

 Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č.2 t.,/2019/OZ-2: zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov projektu predstavujúcich rozdiel medzi celkovými výdavkami projektu a celkovými oprávnenými výdavkami projektu (ak relevantné).

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č.2 u.,/2019/OZ-2:

a/  Predávajúca – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Jelka , v zastúpení Mgr. Petrom Nagyom -farárom je v celosti výlučným vlastníkom nehnuteľností vedených na

LV č. 8 v kat, úz. Jelka a to pozemkov a stavby  v registri KN“C“:

–          pozemok s parc. č. 194, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 380 m2, vlastnícky podiel 1/1 v pomere k celku,

–          pozemok s parc. č. 195, záhrada o celkovej výmere 217 m2, vlastnícky podiel 1/1 v pomere k celku,

–          rodinný dom so súp.č. 682 vrátane príslušenstva, postavený na pozemku s parc.č. 194, vlastnícky podiel 1/1 v pomere k celku.

Obec Jelka kupuje v celosti Nehnuteľnosť  vedenú na  LV č. 8 v kat, úz. Jelka a to pozemky a stavby  v registri KN“C“:

–          pozemok s parc. č. 194, zastavaná plocha a nádvorie o celkovej výmere 380 m2, do vlastníckeho  podielu 1/1 v pomere k celku,

–          pozemok s parc. č. 195, záhrada o celkovej výmere 217 m2, do vlastníckeho  podielu 1/1 v pomere k celku,

–          rodinný dom so súp.č. 682 vrátane príslušenstva, postavený na pozemku s parc.č. 194, do vlastníckeho  podielu 1/1 v pomere k celku.

Predajná cena pozemkov a stavby je odsúhlasená na 27 600,00 eur v zmysle Znaleckého posudku  vedeného  pod č. 21/2019 vo veci : „ Stanovenie všeobecnej hodnoty rodinného domu podľa LV č.8, na parc.č 194 vrátane príslušenstva a pozemkov parc. č. 194, 195, v k. ú. Jelka, obec Jelka č. 682, okr. Galanta, pre účely zamýšľaného prevodu. “   vypracovaného Ing. Františkom Dudekom v Dunajskej Strede dňa 06. februára 2019. (slovom: dvadsaťsedemtisíc šesťsto Eur).

b/ Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu, nakoľko obec predmetné nehnuteľnosti chce využívať v budúcnosti v prospech obce.

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Uznesením pod č. 2v.,/2019/OZ-2:  Obecné zastupiteľstvo v Jelke určuje v súlade so zákonom č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí  a primátorov miest v znení neskorších predpisov plat starostu, a to ako súčin priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej na základe údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky za predchádzajúci rok a zákonom určeného násobku podľa počtu obyvateľov (ďalej starosta obce podľa § 4 ods. 1) a jeho navýšenie o 40 %  s účinnosťou od 12.04.2019.

Hlasovalo: 11                       Za : 11                      Zdržal sa: 0                Proti: 0

Berie na vedomie:

§  odpoveď Bratislavskej integrovanej dopravy na žiadosť o zmenu dopravnej obsluhy obce 

§  žiadosť  Matúš Zdeno o prenájom pozemku vo vlastníctve obce Jelka  v kat.úz. Jelka, parcela registra C, LV č. 3636, parc.č. 1182/2 o výmere 653 m2-zast.plocha nádvorie

§  žiadosť Márie Kuglerovej, bytom Jelka, Trhová 337/25 o pridelenie sociálneho bytu na ul. Hlavná 606/94, Jelka.

§  žiadosť Žanety Tankovej , bytom Jelka, Kostolná 689/10,    o pridelenie sociálneho bytu na ul. Hlavná 606/94, Jelka.

§  žiadosť Eriky Lehotskej, bytom Jelka, Olléová 521/4  o pridelenie trojizbového nájomného bytu na adrese Jelka, Hlavná 1353/130.

§  žiadosť  Márie Dajčovej, bytom Jelka, Štermenská 596/53 o pridelenie nájomného bytu v Jelke na    Hlavnej ul. č.  1353/130.

§  žiadosť  Kristána Riga, bytom Jelka, Ravaszová 999/27 o pridelenie 1-izbového obecného nájomného bytu v Jelke na Hlavnej ul. č.  1353/130.

                                                                                                                        Ing.Gabriel Kiš

                                                                                                                        Starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.