Preskočiť na obsah

ZÁPISNICA z 3. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 23.11.2021

Zverejnené
24. novembra 2021
Kategória

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   Marián Molnári

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 3. neplánovanom zasadnutí OZ a skonštatoval, že oznámenie o termíne 3. neplánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 19.11.2021, že je prítomných 8 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomní poslanci svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ v Jelke ospravedlnili.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19

7.Diskusia

8.Návrh uznesení

9.Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomný poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Prítomný poslanci OZ a starosta obce pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

Všetci prítomní poslanci OZ vyššie uvedený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 3. neplánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Zoltán Deák, Peter Török.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 3. neplánovaného zasadnutia OZ poslancov: Mgr. Zoltán Deák, Peter Török.

Starosta obce za návrhovú komisiu 3. neplánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Štefan Bohody, Mgr. Richard Hakszer PhD..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a)uznesenie č. 56.,/2021/OZ-3, VZN č. 5/2021o určení spádových materských škôl pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jelka bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce a je účinné od 02.11.2021,

b)uznesenie č. 57.,/2021/OZ-3, obchodná verejná súťaž bola vyhlásená, bola zverejnená na úradnej tabuli obce, na webovom sídle obce a v komunálnom bazári, nikto sa do súťaže neprihlásil,

c)uznesenie č. 58.,/2021/OZ-3, ohlásenie živnosti obcou Jelka je v štádiu riešenia,

d)uznesenie č. 59.,/2021/OZ-3, návrh VZN, ktorým by sa zvýšil príspevok obce na stravu dôchodcov bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a na webovom sídle obce Jelka dňa 02.11.2021, aktuálne plynie lehota na pripomienkovanie návrhu VZN, návrh tohto VZN bude predmetom rokovania 4. plánovaného zasadnutia OZ v decembri,

e)uznesenie č. 60.,/2021/OZ-3, kúpna zmluva bola podpísaná, návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bol podaný, čaká sa na rozhodnutie katastra nehnuteľností o povolení vkladu,

f)uznesenie č. 61.,/2021/OZ-3, objednaniu geometrického plánu a znaleckého posudku predchádza vyššie uvedené rozhodnutie katastra nehnuteľností o povolení vkladu, po doručení rozhodnutia katastra nehnuteľností o povolení vkladu obec objedná vypracovanie geometrického plánu a po obdržaní geometrického plánu znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty pozemku,

g)uznesenie č. 62.,/2021/OZ-3, predloženie žiadosti o NFP je v štádiu riešenia, predloženiu žiadosti o NFP predchádza prerokovanie 6. bodu programu tohto zasadnutia.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19

Prostredníctvom tohto projektu je naplánovaná modernizácia kultúrneho domu po technickej stránke a zvýšenie jeho odolnosť voči COVID-19. Starosta obce informoval prítomných, že vypracovanie žiadosti o NFP je takmer hotové, bol vypracovaný projekt, projektová dokumentácia, finančná analýza a bolo vydané stavebné povolenie. K žiadosti je potrebné doložiť uznesenie OZ, v ktorom bude vyčíslené spolufinancovanie obce. Podľa finančnej analýzy je výška spolufinancovania obce 10 033,37 €.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili predloženie vyššie špecifikovanej žiadosti o NFP, spolufinancovanie obce vo výške 5 % t. j. v sume 10 033,37 € a financovanie neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu obce. Prítomní poslanci OZ sa zhodli na tom, že ciele a výzvy sú v súlade s platným PHSR obce Jelka a územným plánom obce Jelka.

K bodu č. 7 programu – Diskusia

Starosta obce dal priestor na diskusiu. Marián Molnári sa informoval, či obec plánuje na Trhovej ulici umiestniť spomaľovače. Starosta obce uviedol, že aktuálne sa nepočíta s umiestnením spomaľovačov na tejto ulici.

K bodu č. 8 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 9 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                           starosta obce

Overovatelia zápisnice:          Mgr. Zoltán Deák

                                               Peter Török

Prednostka:                            MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                       Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 18:30 hod..

UZNESENIA

z 3. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 23.11.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 63.,/2021/NZ OZ-3:

zrušuje

Uznesenie č. 62.,/2021/OZ-3 zo dňa 12.10.2021.

Hlasovalo: 8                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 64.,/2021/NZ OZ-3:

schvaľuje

a)Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Názov projektu: Zvýšenie odolnosti kultúrnej inštitúcie v obci Jelka

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os: 7. REACT-EU

Investičná priorita: 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ: 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii

Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií (ďalej len „schéma štátnej pomoci“)

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja – Nástroj Európskej únie na obnovu (ďalej len „zdroje EÚ“)

Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75

b)Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Zvýšenie odolnosti kultúrnej inštitúcie v obci Jelka“ vo výške 10 033,37 € a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.

c)Ciele výzvy sú v súlade s platným PHSR obce Jelka a územným plánom obce Jelka.

Hlasovalo: 8                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 24.11.2021

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                            starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.