Preskočiť na obsah

ZÁPISNICA z 3. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 27.10.2020

Zverejnené
29. októbra 2020
Kategória

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letušeková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce Jelka

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                  

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného (ďalej aj „OZ“) zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý  privítal prítomné osoby na 3. neplánovanom zasadnutí OZ v Jelke a skonštatoval, že je prítomných 10 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomný poslanec OZ p. Budai svoju neprítomnosť na 3. neplánovanom zasadnutí OZ v Jelke ospravedlnil.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Jelka

7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2020 o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Jelka

8. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka

9. Rôzne

10. Diskusia

11. Návrh uznesení

12. Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia. Poslanci OZ nemali pripomienky ani návrhy na doplnenie programu OZ.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 3. neplánovaného zasadnutia OZ obce Jelka zo dňa 27.10.2020 Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Ruman, T., Török, P..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 3. neplánovaného zasadnutia OZ poslancov: Ruman, T., Török, P..

Starosta obce za návrhovú komisiu 3. neplánovaného zasadnutia OZ za rok 2020 navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Mgr. Letušeková, D., Mgr. Bánoczký, M..

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, ako v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a) uznesenie č. 28.,/2020/OZ-3 – VZN obce Jelka č. 1/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 13.10.2020,

b) uznesenie č. 29.,/2020/OZ-3 – VZN obce Jelka č. 2/2020 bolo zverejnené na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka. Predmetné VZN nadobudlo účinnosť dňa 13.10.2020,

c) uznesenie č. 30.,/2020/OZ-3 – Požiarny poriadok obce Jelka bol zverejnený na webovom sídle obce Jelka, ako aj na úradnej tabuli obce Jelka, podrobnosti sú v štádiu riešenia,

d) uznesenie č. 31.,/2020/OZ-3 –  kúpna zmluva bola podpísaná oboma zmluvnými stranami, kúpna cena bola kupujúcim zaplatená, bol podaný návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, aktuálne sa čaká na vydanie rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,

e) uznesenie č. 32.,/2020/OZ-3 a č. 33.,/2020/OZ-3 – kúpna zmluva bola podpísaná všetkými zmluvnými stranami, obec zaslala každému predávajúcemu kúpnu cenu v pomere priamo úmernému výške ich spoluvlastníckeho podielu, bol podaný návrh na vklad, aktuálne sa čaká na vydanie rozhodnutia o povolení vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,

f) uznesenie č. 33.,/2020/OZ-3 – Jozef Kovács, trvale bytom 1113/5, 925 23 Jelka dňa 01.10.2020 podal na miestny stavebný úrad žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby: sociálno – hygienické zariadenie so súp. č. 1237 v obci Jelka na ubytovňu,

g) uznesenie č. 34.,/2020/OZ-3 – vstup do členskej základne je v štádiu riešenia, obec nebude za rok 2020 platiť členský príspevok, až od nasledujúceho kalendárneho roka,

h) uznesenie č. 35.,/2020/OZ-3 – schválený finančný príspevok bol použitý na kúpu infražiaričov v  sume 880,- eur, približne 100,- eur z príspevku bolo použitých na zabezpečenie potrebných technických správ. Tohto času je mimoriadny príspevok viac – menej vyčerpaný,

i) 36.,/2020/OZ-3 – obec zakúpila priehľadné pokladničky, do ktorých je možné prispieť dobrovoľným príspevkom, tieto náležite označila, jedna pokladnička je trvale umiestnená na obecnom úrade a v kultúrnom dome, poslanci OZ a starosta obce majú možnosť počas víkendov uskutočňovať zbierku na verejných priestranstvách, zároveň bola zbierka propagovaná cez web obce Jelka a cez facebookovú skupinu obce Jelka. V dôsledku opatrení súvisiacimi s ochorením COVID – 19 je realizácia tejto zbierky značne obmedzená. Z uvedeného dôvodu starosta obce navrhuje túto dobrovoľnú zbierku predĺžiť do konca roka.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Správa nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Pred zahájením zasadnutia OZ bola poslancom OZ predložená správa nezávislého audítora v písomnej podobe. Starosta obce dal slovo hlavnej kontrolórke obce, aby táto oboznámila prítomných s obsahom predmetnej správy. Hlavná kontrolórka obce prečítala správu nezávislého audítora, zdôraznila, že audítor v závere tejto správy uviedol, že obec Jelka konala v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

Prítomní poslanci OZ správu nezávislého audítora zobrali na vedomie.

K bodu č. 7 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2020 o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Jelka

Starosta obce uviedol, že obec Jelka aktuálne nemá platné a účinné VZN, ktoré by regulovalo otváracie hodiny v prevádzkach právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov na území obce Jelka. V iných obciach sú takéto VZN bežne prijímané. Týmto VZN sa stanovia tzv. „mantinely“ pre otváracie hodiny jednotlivých prevádzok, t. j. tieto prevádzky si budú môcť zvoliť otváracie hodiny v rozmedzí od 06:00 hod. do 22:00 hod.. Ak si to bude vyžadovať verejný záujem ako aj oprávnené požiadavky jednotlivých subjektov, starosta obce bude oprávnený po odsúhlasení poslancami OZ upraviť otváracie hodiny odlišne od prv uvedeného rozmedzia. Prevádzky zároveň budú môcť požiadať o jednorazové predĺženie času predaja a prevádzkového času, ako aj o jednorazové povolenie spoločenskej či inej akcie. Výnimky budú predstavovať akcie organizované obcou Jelka alebo pod záštitou obce Jelka, akcie konajúce sa 31. decembra a akcie, ktoré budú organizované v prevádzkach mimo obytného územia obce Jelka, ktoré majú povolenú dlhšiu prevádzkovú dobu. Akcie vo fašiangovom období a hodová zábava by podľa názoru starostu obce nemali spadať pod výnimku. Poslanci OZ s týmto názorom súhlasili.

Poslanec OZ Kovács sa informoval, či po novom bude musieť byť nahlásená každá jedna akcia v reštaurácii Ister. V reakcii na uvedené starosta obce uviedol, že vedúci prevádzky reštaurácie Ister aj v súčasnosti hlási obci jednotlivé akcie. Je to zaužívaná prax v obci, obec nebráni uskutočneniu týchto akcií.

Poslanci OZ a starosta obce Jelka sa následne dohodli na nasledovnej zmene poslednej vety § 5 ods. 3 navrhovaného VZN: „Po preskúmaní žiadosti vydá obec Jelka písomné stanovisko najneskôr do 9 pracovných dní odo dňa podania žiadosti.“

Poslanec OZ Kovács sa informoval, ako to bude prebiehať v prípade osláv súkromných osôb v ich obydliach. Starosta obce uviedol, že predmetné VZN neupravuje práva a povinnosti fyzických osôb, ktoré majú záujem organizovať rodinné oslavy v rámci svojho obydlia. Starosta obce zároveň dodal, že tieto osoby sú povinné dodržiavať nočný kľud.

Prítomní poslanci OZ navrhované VZN č. 3/2020 o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Jelka s vyššie uvedenými zmenami jednohlasne schválili.

K bodu č. 8 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka

Poslanci OZ (Mgr. Bánoczký, Kovács, Török, Mgr. Hakszer PhD.) navrhovali znížiť ochranné pásmo pohrebiska pod 50 m od hranice pozemku pohrebiska, v rámci ktorého sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy s výnimkou budov, ktoré svojim účelom priamo súvisia s prevádzkou pohrebníctva a s prevádzkou služieb súvisiacich s pohrebom. Starosta obce poukázal na územný plán obce, v ktorom je zhodne s navrhovaným VZN upravené ochranné pásmo vo vzdialenosti 50 m od hranice pozemku pohrebiska. Znenie VZN musí byť v súlade s územným plánom obce. Z uvedeného vyplýva, že ak by chcela obec znížiť ochranné pásmo, v prvom rade by musela zmeniť územný plán. Nie naopak. Starosta obce zároveň uviedol, že umiestňovať stavby vo vzdialenosti bližšej ako 50 m od hranice pozemku pohrebiska neodporúča z dôvodu, aby neprenikal na cintorín nadmerný hluk z okolia rodinných domov v čase pohrebného obradu.

Poslanec OZ Mgr. Bánoczký uviedol, že vedľa cintorína je prevádzkovaný zberný dvor a obec. Nenarúša prevádzka zberného dvora pietnosť tohto miesta, resp. nebude ho v budúcnosti narúšať plánovaná malá kompostáreň? V reakcii na uvedené starosta obce uviedol, že ak v cintoríne prebieha pohrebný obrad, prevádzka zberného dvora funguje v obmedzenom režime, aby nenarúšala tento obrad. Rovnakú prax plánuje zaviesť aj pre budúcu kompostáreň.

Poslanec OZ Kovács uviedol, že ak by sa znížilo ochranné pásmo pod 50 m od hranice pozemku pohrebiska, v okolí cintorína by mohli vzniknúť nové stavebné pozemky. Aktuálne sú v danej lokalite úzke dlhé pozemky, ktoré sú náročné na údržbu.

Starosta obce uviedol, že v danom prípade je podľa jeho názoru dôležitejší verejný záujem ako záujem jednotlivca / jednotlivcov. Podľa jeho názoru verejný záujem spočíva v tom, aby obrady na cintoríne neboli neprimerane rušené hlukom z okolitých rodinných domov. Ďalej poukázal na to, že v rámci aktuálne platného územného plánu je na výstavbu rodinných domov vyčlenených množstvo nových zón, takže obec má z pohľadu potenciálnej výstavby zabezpečené možnosti na stovky rodinných domov.

Poslane OZ Mgr. Bánoczký poukázal na to, že aj vo Veľkých Úľanoch je užšie ochranné pásmo okolo cintorína. Apeloval na hlavnú kontrolórku, aby uviedla, aké majú skúsenosti s užším ochranným pásmom vo Veľkých Úľanoch. Hlavná kontrolórka na margo dopytu uviedla, že hlavne v letných mesiacoch boli sťažnosti na hluk v cintoríne, ktorý prenikal z okolitých záhrad, kde sa hrali deti. Poukázala na to, že to veľmi narúša pietnu atmosféru.

Poslanec OZ Kovács poukázal na § 8 navrhovaného VZN, vyslovil obavu, že to môže spôsobiť nadbytočnú byrokraciu.

V reakcii na uvedené starosta obce uviedol, že právne normy obsiahnuté v § 8 navrhovaného VZN boli obsiahnuté aj v aktuálne platnom VZN č. 4/2019 (čl.7). Z uvedeného vyplýva, že pravidlá uvedené v § 8 navrhovaného VZN nie sú novými pravidlami, pretože platia aj v súčasnosti. Pred vydaním súhlasu obec skúma najmä to, či sú dodržané regulatívy týkajúce sa rozmerov hrobového miesta, hĺbky hrobu, hygienické predpisy atď..

Poslanec OZ Mgr. Hakszer PhD. sa informoval, či obec plánuje v cintoríne vybudovať miesta na uloženie urny.

Starosta obce uviedol, že trend pochovávania sa postupne mení a vo väčších mestách je čoraz väčší záujem o spopolnenie a o urnové hrobové miesta. Aktuálne je možné v Jelke uložiť urnu do klasického hrobového miesta. Starosta v Jelke doteraz nezaznamenal dopyt po vybudovaní urnového hája, ak v budúcnosti dopyt nastane, nevylučuje jeho vybudovanie. Už sa touto témou zaoberali na úrade a bola vybraná aj vhodná potenciálna lokalita v cintoríne.

Prítomní poslanci OZ navrhované VZN č. 4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka jednohlasne schválili.

K bodu č. 9 programu – Rôzne

A: Predloženie žiadosti o dotáciu z environmentálneho fondu v rámci výzvy na rok 2021

Starosta obce navrhuje podať žiadosť o dotáciu z environmentálneho fondu. Lehota na podanie žiadosti končí 15.12.2020. V budúcnosti obec plánuje za cintorínom vybudovať malú kompostáreň do 100 ton, kde by mohol byť spracovávaný BRO. Kompost by následne mohol byť ponúknutý obyvateľom obce. Ak bude žiadosť o dotáciu schválená, obec plánuje nakúpiť stroje, zariadenia, ktoré by napomáhali pri kompostovaní zelene. Takto by bola obec Jelka sebestačná pri likvidácii odpadu – zelene a ušetrila by na poplatkoch za odvoz biologicky rozložiteľného odpadu. Aktuálne obec čaká na hydrobiologický posudok. V katastri obce Jelka sa nachádza významný zdroj pitnej vody a bez predmetného posudku / kladného stanoviska realizácia kompostárne nie je možná. V prípade záujmu by tento kompost mohol byť daný k dispozícii jednotlivým obyvateľom obce.

Poslanec OZ Mgr. Laurič  sa informoval, či obec nezvažuje zaviesť povinnosť kompostovať biologicky rozložiteľný kuchynský odpad v domácnostiach.

Starosta obce uviedol, že tejto téme sa venuje už značnú dobu a boli vykonané rôzne analýzy efektívnosti a nákladovosti na zabezpečenie tejto povinnosti. Možnosti sú v podstate 3.

Prvou je možnosť zberu kuchynského odpadu v rámci domácností, pri ktorej obec zabezpečí špeciálnu nádobu do každej domácnosti, zabezpečí špeciálne biologicky rozložiteľné vrecia a zabezpečí odvoz tohto biologicky rozložiteľného odpadu v lete v týždňových a v zime v dvojtýždňových intervaloch. Odhadované celkové náklady takéhoto riešenia by boli vo výške min. 35 000 € ročne.

Druhým možným riešením by bolo získanie čestného vyhlásenia od 100% domácností v našej obci o tom, že biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) si kompostujú vo vlastných kompostéroch. Toto riešenie je v podstate nevymožiteľné a teda aj neaplikovateľné.

Treťou možnosťou je zavedenie rovnakého systému, ako v obci prebieha zber a biologického rozložiteľného odpadu (BRO) na zbernom mieste za cintorínom. Umiestnením centrálnych zberných nádob na zbernom mieste by mohli občania častejšie vynášať BRKO, tri krát v týždni v akýchkoľvek množstvách.

Po reálnom zhodnotení možností, očakávaných finančných dopadov, logistických možností, cieľu minimálne finančne zaťažiť občanov, požiadaviek legislatívy a praktickosti je najvhodnejším riešením tretie riešenie, ktoré je už v štádiu zabezpečovania.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili predloženie žiadosti o dotáciu z environmentálneho fontu v rámci výzvy na rok 2021.

B: Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „Vodozádržné opatrenia v obci Jelka – 2. etapa“

Starosta obce navrhuje predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „Vodozádržné opatrenia v obci Jelka – 2. etapa“. V rámci 2. etapy sa plánujú zaviesť vodozádržné opatrenia na pozemku za obecným úradom v rámci ktorého bude umiestnené jazierko, do ktorého by bola odvádzaná dažďová voda z obecného úradu, požiarnej zbrojnice a z verejných toaliet. Starosta obce navrhuje obdobné riešenie pre budovu kultúrneho domu. Starosta obce zároveň navrhuje v rámci tohto projektu zabezpečiť odvedenie dažďovej vody aj z budovy miestnej škôlky. V tomto prípade by však z dôvodu bezpečnosti nebolo vybudované jazierko, ale „kamenná záhrada“, ktorá by bola doplnená o zeleň. Projekt sa zaoberá aj zachytávaním dažďovej vody pred obecným úradom, kde je problém s odtokom dažďovej vody. Starosta obce uistil poslancov OZ, že tieto plány by boli zrealizované odborne a v súlade s najnovšími trendmi a požiadavkami.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „Vodozádržné opatrenia v obci Jelka – 2. etapa“

C: Predloženie žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obci Jelka na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020

Starosta obce navrhuje predložiť žiadosť o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obci Jelka na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 76 718 €. Príspevok štátu do rozpočtu obce, z ktorého sa kryjú bežné výdavky obce závisí od sumy, ktorú vyberie štát na daniach z príjmov FO. Vzhľadom na ekonomické dôsledky pandémie súvisiacej s ochorením COVID – 19 je predpokladaný výpadok dane z príjmov FO vo výške 76 718 €. Obec môže požiadať o poskytnutie bezúročnej návratnej finančnej výpomoci obci Jelka na kompenzáciu výpadku dane z príjmov.  Ide o poskytnutie bezúročnej finančnej výpomoci, ktorú by obec začala splácať v roku 2024. Z tejto sumy by boli zaplatené bežné výdavky obce. Starosta obce uviedol, že aj ostatné obce plánujú požiadať o poskytnutie tejto bezúročnej návratnej finančnej výpomoci.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili predloženie žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obci Jelka na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020.

D: Žiadosť nájomcov nebytových priestorov v Podnikateľskom inkubátore v obci Jelka o odpustenie nákladov za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom týchto nebytových priestorov za obdobie od 16.03.2020 do 05.05.2020, kedy na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vydaného v súvislosti s pandémiou COVID – 19 zatvorili svoje prevádzky.

Obci bola doručená žiadosť nájomcov nebytových priestorov v Podnikateľskom inkubátore v obci Jelka o odpustenie nákladov za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom týchto nebytových priestorov za obdobie od 16.03.2020 do 05.05.2020, kedy na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vydaného v súvislosti s pandémiou COVID – 19 zatvorili svoje prevádzky. Starosta obce pre úplnosť uviedol, že nájomcom bolo už v minulosti OZ schválené odpustenie nájomného za toto obdobie v rozsahu 50 %. Nájomcovia mali možnosť požiadať štát o dotáciu zvyšnej časti nájomného, avšak túto z dôvodu administratívnej, časovej a finančnej záťaže nevyužili. Namiesto toho požiadali obec o odpustenie nákladov za služby, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom týchto nebytových priestorov.

Starosta obce chápe, že prvá vlna ochorenia COVID – 19 sa negatívne odrazila na príjmoch týchto nájomcov a z uvedeného dôvodu navrhol túto žiadosť vybaviť kladne.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili žiadosť nájomcov nebytových priestorov v Podnikateľskom inkubátore v obci Jelka o odpustenie nákladov za služby v celkovej sume 510,15 €, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom týchto nebytových priestorov za obdobie od 16.03.2020 do 05.05.2020, kedy na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vydaného v súvislosti s pandémiou COVID – 19 zatvorili svoje prevádzky.

E: Žiadosť Ladislava Tótha, trvale bytom Nová cesta 1318/114, 925 23 Jelka na odpredaj pozemku parc. č.  79/12 o výmere 392 m², druh pozemku orná pôda, nachádzajúci sa v k. ú Jelka a odpredaj pozemku parc. č. 79/6 o výmere 5868 m², druh pozemku orná pôda nachádzajúci sa v k. ú. Jelka

Obci bola doručená žiadosť Ladislava Tótha, trvale bytom Nová cesta 1318/114, 925 23 Jelka na odpredaj pozemku parc. č.  79/12 o výmere 392 m², druh pozemku orná pôda, nachádzajúci sa v k. ú Jelka a odpredaj pozemku parc. č. 79/6 o výmere 5868 m², druh pozemku orná pôda nachádzajúci sa v k. ú. Jelka. Zámerom žiadateľa je vybudovať na týchto pozemkoch sklad a minizoo pre deti.

Na margo uvedeného starosta obce uviedol, že p. Tóth žiada o predaj týchto pozemkov z dôvodu, že na vlastných pozemkoch nemôže vybudovať halu a minizoo, pravdepodobe z dôvodu ochranného pásma elektrického vedenia a ochranného pásma židovského cintorína. Zároveň uviedol, že obec môže predávať pozemky iba obchodnou verejnou súťažou. Výnimku z tohto pravidla predstavuje existencia dôvodu hodného osobitného zreteľa (napr. ak ide o susedný pozemok žiadateľa, ktorý už dlhší čas užíva, zveľaďuje atď…). V danom prípade podľa starostu nie sú naplnené dôvody hodné osobitného zreteľa, a preto nevidí možnosť na schválenie predloženej žiadosti. Zároveň uviedol, že ide o pozemky územným plánom prioritne určeným na výstavbu rodinných domov.

Prítomní poslanci OZ sa zhodli na tom, že o budúcnosti využitia týchto parciel ešte budú rokovať na pracovných schôdzach hlasovanie o tejto žiadosti sa odročuje na ďalšie zasadnutie OZ.

F: Nákup reťazového kontajnerového vozidla pre odpadové hospodárstvo obce Jelka

Starosta obce navrhol schváliť nákup reťazového kontajnerového vozidla pre odpadové hospodárstvo obce Jelka v približnej sume 20 000 €. Obec síce disponuje obdobným nákladným autom, avšak toto vozidlo je na pokraji svojej životnosti a už dosluhuje. Je ho potrebné nahradiť.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili nákup reťazového kontajnerového vozidla pre odpadové hospodárstvo obce v sume 20 000,- eur.

G: Žiadosť Jozefa Kovácsa, trvale bytom Štúrova 1113/5, 925 23 Jelka zo dňa 01.10.2020 o povolenie zmeny v užívaní stavby sociálno – hygienického zariadenia so súp. č. 1237 v obci Jelka na ubytovňu.

Starosta obce prečítal poslancom OZ žiadosť p. Kovácsa. Na margo predmetnej žiadosti uviedol, že táto bola podaná na miestny stavebný úrad. Miestny stavebný úrad podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov žiada OZ o stanovisko k tejto investičnej činnosti v obci. Starosta obce prečítal žiadosť miestneho stavebného úradu o stanovisko.

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, obec pri výkone samosprávy najmä usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, a ak tak ustanovuje osobitný predpis, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci.

Starosta obce uviedol, že sa snaží pristupovať ku každému obyvateľovi rovnako. Každý jeden investičný zámer v minulosti schvaľovalo obecné zastupiteľstvo. Tak to bolo aj v prípade investičného zámeru poslanca OZ Töröka a poslanca OZ Molnára. Nevidí dôvod na odlišný postup v prípade žiadosti poslanca OZ Kovácsa. Takýto postup vyžaduje zákon o obecnom zriadení.

Starosta obce poukázal aj na negatívne skúsenosti kolegov – starostov obcí, kde sú ubytovne prevádzkované a aj na nesúhlas obyvateľov obce Jelka, ktoré mu boli prezentované. Na margo prezentovanej informácie, že by zriadenie ubytovne pozitívne ovplyvnilo frekvenciu spojov do Bratislavy uviedol, že požiadal Bratislavskú integrovanú dopravu, a.s. o vyjadrenie, či by v prípade vytvorenia ubytovacích kapacít v našej obci pre šoférov spoločnosti Slovak lines a.s. vytvorili alebo rozšírili dopravnú obslužnosť v našej obci v prospech našich obyvateľov, pretože aj on chce aby boli spoje z a do Jelky lepšie. Bratislavská integrovaná doprava, a.s. ako koordinátor spojov poverená BSK v odpovedi uviedla zamietavé stanovisko a zdôraznila, že obslužnosť obce Jelka sa vybudovaním ubytovne pre Slovak lines, a.s. nezmení. Poslanec OZ Kovács sa vyjadril, že keby došlo k zmene účelu stavby, vodiči autobusov by mali priestor na vykonanie hygieny, priestor na odpočinok a na občerstvenie. Starosta obce uviedol, že budova môže aj v súčasnosti pokryť tieto požiadavky dopravcu, samozrejme okrem ubytovania.

Poslanec OZ Kovács požiadal o udelenie slova, starosta obce, ktorý viedol zasadnutie obecného zastupiteľstva udelil slovo poslancovi OZ Kovácsovi:

„Nepožiadal som stavebný úrad o otvorenie novej prevádzky. Na miestnom stavebnom úrade som požiadal iba o zmenu využitia stavby pre účel ubytovania zamestnancov a návštevníkov, čo územný plán obce povoľuje. Túto žiadosť som podal dôvodu konkrétnej žiadosti zo strany Slovak lines a.s. o ubytovanie vodičov, ktorí parkujú v tomto areáli“

Zároveň uviedol, že nič iné nechce, len ubytovať piatich vodičov autobusov, že ak budeme so Slovak lines a.s. spolupracovať, v budúcnosti nám to môže vytvoriť lepšie zázemie. Zároveň by vyčlenil jednu izbu pre osoby so sociálne znevýhodneného prostredia. Pôvodne mali byť v predmetnej budove kancelárie, ale medzi časom zistil, že v danej lokalite a v aktuálnej situácii nie je na kancelárie dopyt. Preto sa pozrel do územného plánu obce Jelka a zistil, že zriadenie ubytovne by bolo v súlade s územným plánom obce Jelka. Je presvedčený, že zriadenie ubytovne by malo pozitívny vplyv na život obyvateľov Jelky.

Poslanec OZ Török požiadal o udelenie slova, starosta obce, ktorý viedol zasadnutie obecného zastupiteľstva udelil slovo poslancovi OZ Törökovi:

„Pán poslanec OZ Kovács podal na budovu len ohlášku napriek tomu, že zmenil celý charakter budovy. To znamená, že mal požiadať stavebný úrad o stavebné povolenie, avšak na vydanie stavebného povolenia by potreboval súhlas susedov, teda ide o čiernu stavbu.“

Poslanec OZ Török ďalej uviedol, že doteraz každý jeden podnikateľský zámer poslanca OZ Kovácsa podporil, až na tento jeden. Odôvodnil to tým, že dávnejšie sa na pracovnej porade poslancov OZ riešila otázka ubytovne, kedy sa všetci zhodli na tom, že nebudú hlasovať za ubytovňu a on sa tohto názoru do dnešného dňa drží. Aj jemu obyvatelia obce prezentovali nesúhlas s ubytovňou. Poukázal na to, že projekt, ktorý podal poslanec OZ Kovács na stavebný úrad rieši zmenu účelovosti existujúcej budovy sociálno-hygienického zariadenia na ubytovacie zariadenie s časovo obmedzeným ubytovaním s nižším štandardom pre brigádnikov pôsobiacich ako sezónny pracovníci v obci Jelka a v okolitých obciach a poslanec OZ Kovács prišiel s nápadom vytvoriť ubytovňu pre vodičov autobusov len deň pred zasadnutím OZ v septembri. Ďalej uviedol, že nápad vyčleniť jednu izbu pre osoby zo znevýhodneného sociálneho prostredia bol takisto prezentovaný len na poslednom zasadnutí OZ v septembri. Preto považuje túto argumentáciu za účelovú.

Poslane OZ Mgr. Hakszer PhD. poukázal na to, že v BSK prebieha súťaž na zabezpečenie dopravnej obslužnosti aj do Jelky prostredníctvom BID a my teraz nevieme s určitosťou povedať, kto bude víťazom súťaže. Môže to byť spoločnosť Slovak lines, a.s., s ktorým plánuje poslanec OZ Kovács uzavrieť zmluvu, ale aj nemusí.

Starosta obce požiadal poslancov OZ o hlasovanie, uviedol, že sú volenými zástupcami obyvateľov Jelky, každý jeden poslanec zložil poslanecký sľub, že bude ochraňovať záujmy obce dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy. Nech sa každý rozhodne podľa svojho svedomia a vedomia.

Za povolenie zmeny účelu stavby sociálno – hygienického zariadenia na ubytovňu hlasovali nasledovní poslanci OZ: Mgr. Bánoczkí, Kovács, Mgr. Letuseková a Mgr. Laurič.

Poslanec OZ Mgr, Bánoczkí najskôr apeloval na poslancov, aby našli kompromis, ktorí bude prijateľní pre obe strany, k čomu nedošlo. Následne hlasoval za schválenie zmeny užívania stavby, pretože mal za to, že ubytovanie vodičov autobusov pozitívne ovplyvní autobusovú dopravu do Bratislavy.

Poslankyňa OZ Mgr. Letuseková uviedla, že podporila zmenu účelu stavby z dôvodu, pretože je toho názoru, že to pozitívne ovplyvní autobusovú dopravu do Bratislavy a páči sa jej nápad zriadenia izby pre osoby zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Proti zmene účelu stavby boli naslednovní poslanci OZ: Molnár, Bohony, Ing. Ruman, Török, Mgr. Deák.

Hlasovania sa zdržal poslanec OZ: Mgr. Hakszer PhD.

Prítomní poslanci OZ nevyhoveli návrhu poslanca OZ Kovácsa zo dňa 01.10.2020 na povolenie zmeny v užívaní stavby zo sociálno – hygienického zariadenia na ubytovňu.

H: Predĺženie trvania dobrovoľnej zbierky na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá je v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša do 31.12.2020.

Starosta obce uviedol, že vzhľadom na protiepidemiologické opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 sú možnosti realizácie zbierky obmedzené a z uvedeného dôvodu navrhuje predĺžiť zbierku do 31.12.2020.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili predĺženie predmetnej zbierky do 31.12.2020

K bodu č. 10 programu – Diskusia

V rámci diskusie starosta obce uviedol, že má pre poslancov OZ a obyvateľov obce pozitívnu informáciu. Obec Jelka bola úspešná v projekte, ktorý rieši rekonštrukciu vnútorných priestorov zdravotného strediska, najmä čakárne všetkých ambulancií a toalety. Rekonštrukcia sa zrealizuje najneskôr do mája 2021.

K bodu č. 11 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 12 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Overovatelia zápisnice:          Peter Török

                                               Ing. Tomáš Ruman

Prednostka:                            Mcs. Melinda Németh

Zapisovateľka:                       Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 21:50 hod.

UZNESENIA

z 3. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 27.10.2020

Obecné zastupiteľstvo v Jelke

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R., PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 37.,/2020/NZ OZ-3:

Berie na vedomie správu nezávislého audítora pre štatutárny orgán a obecné zastupiteľstvo obce Jelka.

Uznesením pod č. 38.,/2020/NZ OZ-3:

schvaľuje

Všeobecne záväzného nariadenie obce Jelka č. 3/2020 o schvaľovaní prevádzky a prevádzkového času a o usmerňovaní obchodnej a podnikateľskej činnosti na území obce Jelka.

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 39.,/2020/NZ OZ-3:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 4/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebísk na území obce Jelka

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 40,/2020/NZ OZ-3:

schvaľuje

Predloženie žiadosti o dotáciu z environmentálneho fondu v rámci výzvy na rok 2021.

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 41.,/2020/NZ OZ-3:

a) schvaľuje

Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom: „Vodozádržné opatrenia v obci Jelka – 2. etapa“ realizovaného v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia s kódom výzvy  OPKZP-PO2-SC211-2020-62, ktorého ciele sú v súlade platným programom rozvoja obce Jelka.

Hlasovalo:10                          Za:10                          Proti:0                         Zdržal sa:0

b) schvaľuje

Zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci:

– zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % a ostatné výdavky realizovaného projektu vo výške 10 695,78 € rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu 213 915,60 € a poskytnutého NFP vo výške 203 219,82 € v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

– zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 42.,/2020/NZ OZ-3:

schvaľuje

Podanie žiadosti o poskytnutie návratnej finančnej výpomoci obci Jelka na kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 vo výške 76 718 €.

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 43.,/2020/NZ OZ-3:

schvaľuje

Žiadosť nájomcov nebytových priestorov v Podnikateľskom inkubátore v obci Jelka o odpustenie nákladov za služby v celkovej sume 510,15 €, ktorých poskytovanie je spojené s nájmom týchto nebytových priestorov za obdobie od 16.03.2020 do 05.05.2020, kedy na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva vydaného v súvislosti s pandémiou COVID – 19 zatvorili svoje prevádzky.

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 44.,/2020/NZ OZ-3:

odročuje sa

Žiadosť Ladislava Tótha, trvale bytom Nová cesta 1318/114, 925 23 Jelka na odpredaj pozemku parc. č.  79/12 o výmere 392 m², druh pozemku orná pôda, nachádzajúci sa v k. ú Jelka a odpredaj pozemku parc. č. 79/6 o výmere 5868 m², druh pozemku orná pôda nachádzajúci sa v k. ú. Jelka.

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 45.,/2020/NZ OZ-3:

schvaľuje

Nákup reťazového kontajnerového vozidla pre odpadové hospodárstvo obce v sume 20 000 €.

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

Uznesením pod č. 46.,/2020/NZ OZ-3:

podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov 

neschvaľuje

investičnú činnosť v obci súvisiacu so zmenou sociálno – hygienického zariadenia na ubytovňu, a to na základe žiadosti Jozefa Kovácsa, trvale bytom Štúrova 1113/5, 925 23 Jelka zo dňa 01.10.2020 o povolenie zmeny v užívaní stavby: sociálno – hygienické zariadenie so súp. č. 1237 v obci Jelka.

Hlasovalo:10                           Za:4                             Proti:5                         Zdržal sa:1

Uznesením pod č. 47.,/2020/NZ OZ-3:

schvaľuje

Predĺženie trvania dobrovoľnej zbierky na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá je v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša, v súlade s § 4 ods. 3  písm. b) a  §11 ods. 4. písm. b)  zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 5 ods. 1 písm. e ) zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších právnych predpisov.

Obec Jelka

v y h l a s u j e

dobrovoľnú zbierku na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá je v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša.

Vyhlasovateľ: Obec Jelka, so sídlom Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00306011

Usporiadateľ zbierky: obec Jelka na území obce Jelka

Účel dobrovoľnej zbierky: Získanie finančných prostriedkov na zabezpečenie vhodných podmienok na bývanie pre Dajanu Szakálovú, ktorá je v bdelej kóme po vážnej dopravnej autonehode, ktorá sa stala dňa 23.10.2019 medzi obcou Jelka a Hrubá Borša.

Doba konania dobrovoľnej zbierky:01.11.2020 – 31.12.2020

Spôsob vykonávania dobrovoľnej zbierky:

1.      Zaslaním finančných prostriedkov na účet obce Jelka vedený v Prima banka Slovensko,  a. s. , číslo IBAN: SK24 5600 0000 0038 5796 3002, SWIFT: KOMASK2X, VS:352020 s poznámkou:zbierka.

2.      Vložením hotovosti do prenosných pokladničiek s označením ,,Dobrovoľnázbierka na zabezpečenie vhodných podmienok bývania pre Dajanu Szakálovú“ počas stanovených dní na Obecnom úrade v Jelke, v Kultúrnom dome v Jelke a na verejných priestranstvách na území obce Jelka.

Dni a čas konania dobrovoľnej zbierky v hotovosti:

–        na Obecnom úrade v Jelke 01.11.2020 – 31.12.2020 v pondelok  07:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 16:00 hod., v stredu 07:00 hod. – 12:00 hod. a 13:00 hod. – 17:00 hod., v piatok od 07:00 hod. – 12:30 hod.,

–        v Kultúrnom dome v Jelke 01.11.2020 – 31.12.2020, pondelok – piatok od 08:00 hod. do 16:00 hod.,

–        na verejných priestranstvách na území obce Jelka: 01.11.2020, 07.11.2020, 08.11.2020, 14.11.2020, 15.11.2020, 21.11.2020, 22.11.2020, 28.11.2020, 29.11.2020, 05.12.2020, 06.12.2020, 12.12.2020, 13.12.2020, 19.12.2020, 20.12.2020 od 09:00 hod  do 19:00 hod. .

Osoby zodpovedné za konanie zbierky :

–        Viola Ravaszová, pokladník Obecného úradu v Jelke,

–        Beáta Mészárosová, referentka Kultúrneho domu v Jelke,

–        Bc. Maroš Bánoczký, poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Štefan Bohony,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Igor Budai,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Mgr. Zoltán Deák,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Mgr. Richard Hakszer, PhD.,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Jozef Kovács,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Mgr. Ivan Laurič, poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Mgr. Denisa Letuseková, poslankyňa Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        František Molnár,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Ing. Tomáš Ruman,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Peter Török,poslanec Obecného zastupiteľstva obce Jelka,

–        Ing. Gabriel Kiš, starosta obce Jelka.

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky, jej použitie a kontrola:

Vyúčtovanie zbierky vykoná: Ing. Gabriel Kiš, starosta obce Jelka. O priebehu a výsledku dobrovoľnej zbierky bude vyhotovená usporiadateľom správa, ktorá bude predložená obecnému zastupiteľstvu  na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Jelka, ktoré sa uskutoční po ukončení zbierky. Výnosy z dobrovoľnej zbierky sú v zmysle § 5 ods. 1 písm. e) Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov príjmom rozpočtu obce. Finančné prostriedky získané dobrovoľnou zbierkou budú použité na účel, na ktorý bola dobrovoľná zbierka vyhlásená. Kontrolu použitia finančných prostriedkov z dobrovoľnej zbierky vykoná hlavný kontrolór obce Jelka.

Správa o výsledku a použití finančných prostriedkov získaných dobrovoľnou zbierkou bude zverejnená na webovom sídle usporiadateľa po jej prerokovaní v obecnom  zastupiteľstve. Predĺženie zbierky bolo prerokované a schválené na 3. neplánovanom zasadnutí obecného zastupiteľstva konanom dňa 27.10.2020 uznesením č. 47.,/2020/NZ OZ-3.

Hlasovalo:10                           Za:10                           Proti:0                         Zdržal sa:0

V Jelke dňa 29.10.2020

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.