Preskočiť na obsah

Zápisnica z 3. neplánovného zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 14.11.2019

Zverejnené
24. novembra 2019
Kategória

Prítomní:  Ing.Gabriel Kiš – starosta obce

Členovia OZ: Mgr. Bánoczky M., Bohony Š., Mgr.Deák Z., Mgr.PhD.Hakszer R., Kovács J., Mgr.Laurič I., Mgr.Letuseková Denisa, Molnár F., Ing.Ruman T., Török P.

Ďalší prítomní: Mgr. Tomovičová M. – hlavná kontrolórka obce

                            viď. podľa prezenčnej listinyK bodu č.1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing.Gabriel Kiš – starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 10 poslancov, takže je OZ uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania.K bodu č. 2 programu – Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

Starosta obce navrhol do návrhovej komisie poslancov: Ing. T. Rumana, Mgr. Ivana Lauriča. Poslanci návrh schválili 
Starosta obce za overovateľov zápisnice určil: Mgr. Z.Deáka a Mgr. M.Bánoczkyho.

K bodu č. 3 programu – Schválenie programu

Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

 1. 1.     Zahájenie
 2. 2.     Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. 3.     Schválenie programu zasadnutia
 4. 4.     Návrh VZN obce Jelka  – ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1/2019
 5. 5.     Návrh a úprava rozpočtu obce na rok 2019
 6. 6.     Rôzne
  7.     Diskusia
 7. 8.     Návrh uznesenia
 8. 9.     Záver
 9.  
 10. Program zasadnutia bol poslancami jednohlasne schválený. Po schválení zverejneného programu pán starosta navrhol doplniť program o 2 body:

        4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

        5. Interpelácia

S týmto návrhom programu obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo a nový program zasadnutia bol nasledovný:1.   Zahájenie
2.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

 1. 3.   Schválenie programu zasadnutia
 2. 4.   Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia
 3. 5.   Interpelácia
 4. 6.   Návrh VZN obce Jelka  – ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1/2019
 5. 7.   Návrh a úprava rozpočtu obce na rok 2019
 6. 8.   Rôzne
 7. 9.   Diskusia
 8. 10. Návrh uznesenia
 9. 11. Záver

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce predniesol kontrolu uznesení z 2. neplánovaného zasadnutia OZ zo dňa 1.8.2019 a konštatoval, že uznesenia boli splnené.

Všetky všeobecne záväzné nariadenia boli schválené, zavedené, zverejnené a sú platné.


Pán poslanec Mgr. M.Bánoczký poznamenal, že treba overiť  parkovanie a odstavenie  autobusov, nakoľko niektorí šoféri naďalej parkujú na miestach, ktoré nie sú na tento účel určené.


Schválené finančné príspevky boli poslané prijímateľom.


Pán starosta uviedol, že prebieha rekonštrukcia budovy obecného úradu. Budova je už komplet zateplená, strecha je opravená, okná sú vymenené. Elektroinštalácia a rekonštrukcia vyhrievacieho systému je takmer hotová. Práce musia byť dokončené do konca novembra.


Na pracovné miesta Miestnej občianskej poriadkovej služby bolo prijatých 12 zamestnancov, ktorí vykonávajú všetky činnosti v súlade s naplánovaným projektom. Bol vybudovaný tzv. pult centrálnej ochrany, ktorý bol napojený na obecný kamerový systém. V súčasnosti je aktívne sledovaná celá obec pracovníkmi. Pre potreby poriadkovej služby bolo zakúpené ojazdené vozidlo ŠKODA YETI.


Pán poslanec Kovács J. navrhol osloviť miestnych podnikateľov, či nepotrebujú sa na niečo dohliadať, či nemajú záujem využiť kamerový systém, navrhol tieto služby ponúknuť aj právnickým osobám. Pán starosta na to odpovedal, že v budúcnosti si to vie predstaviť, ale najprv si všetky činnosti musia zamestnanci osvojiť a nadobudnúť skúsenosti.
K bodu č.5 programu – Interpelácia

K tomuto programu neboli vznesené žiadne pripomienky ani návrhy.


K bodu č. 6 programu rokovania – Návrh VZN obce Jelka-ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1/2019


Pán starosta informoval poslancov, že dňa 14.10.2019 Okresnému úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky, oddeleniu územného plánovania bola doručená žiadosť Obce Jelka o preskúmanie súladu obsahu návrhu územnoplánovacej dokumentácie – „Územný plán obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1“  so záväznou časťou ÚPD, postupu obstarania a prerokovania ÚPD, návrhu ÚPD so zadaním územného plánu obce Jelka, návrhu ÚPD s rozsahom územného plánu a súladu záväznej časti ÚPD navrhovanej na vyhlásenie všeobecne záväzným nariadením.

Prílohy tvorili: upravený návrh zmien a doplnkov územného plánu obce Jelka, návrh uznesenia, návrh VZN, správa o prerokovaní, vyhodnotenie stanovísk a pripomienok, kópie vyjadrení účastníkov pripomienkového konania, vyjadrenia a stanoviská všetkých dotknutých orgánov.

Okresný úrad Trnava preskúmal predložené podklady a doklady a nakoľko nezistil zo strany Obce Jelka porušenie príslušných právnych predpisov vydal súhlasné stanovisko a odporúča Obecnému zastupiteľstvu Obce Jelka schváliť predložený návrh zmien a doplnkov ÚPD obce Jelka.  


Pán poslanec Mgr. M. Bánoczký sa pýtal na to, či je v tomto štádiu schvaľovania možná akákoľvek zmena v Územnom pláne, napr. ohľadom oplotenia pozemkov. Pán starosta odpovedal, že všetky požiadavky, pripomienky už boli  zapracované do územného plánu  obce Jelka, takže predložený návrh zmien a doplnkov č. 1 je potrebné schváliť v takom znení, v akom je spracované a predložené na schválenie poslancom. Všetky nové požiadavky a pripomienky, bude možné prediskutovať a žiadať už len v rámci ďalšej aktualizácie ÚPD, teda vstúpením do nového procesu zmien a doplnkov ÚPD.

Obecné zastupiteľstvo následne jednohlasne schválilo Územný plán obce Jelka – Zmeny a doplnky č.1.

 
K bodu č. 7 programu zasadnutia – Návrh a úprava rozpočtu obce na rok 2019

Poslanci OZ na pracovnom stretnutí podrobne prerokovali úpravu rozpočtu obce na rok 2019. Starosta obce Ing. G. Kiš  oboznámil prítomných  o 1. úprave rozpočtu podľa jednotlivých programov.

Poznamenal, že najväčšie zmeny bežných príjmov tvoria príjmy z komunálnych odpadov, z poplatkov rozvoja na bývanie, príjmy z prenájmov zavedené v budove Podnikateľského inkubátora, dotačné príjmy z Úradu práce na regionálnu zamestnanosť – na chránenú dielňu a na MOPS a príjmy na školské stravovanie. V kapitálovej časti sa zvýšili príjmy o dotáciu na rekonštrukciu budovy obecného úradu.

Všetky dotácie sa samozrejme odzrkadľujú aj vo výdavkovej časti rozpočtu, hlavne na mzdy zamestnancov z Úradu práce. Znížili sa bežné výdavky na opravu a údržbu ciest, nakoľko zamestnanci obecného úradu spolupracovali s dodávateľskou firmou pri opravách.
Sú naplánované bežné výdavky na opravu sociálnych bytov na ul. Hlavnej. Zvýšené sú výdavky aj na sfunkčnenie kamerového systému v areáli kolového mlynu.

Kapitálové výdavky sa zvýšili o kúpu pozemku s rodinným domom na ul. Kostolnej a o kúpu ojazdeného vozidla ŠKODA YETI. Zvýšili sa kapitálové výdavky o projektové práce, nakoľko obec má viac rozpracovaných projektov ako bolo plánované. Tieto výdavky obsahujú aj rekonštrukciu budovy OcÚ z dotácie a z vlastných zdrojov.    


Pán poslanec Kovács poukázal na to, že  údržba miestneho rozhlasu stojí veľa peňazí, navrhol jednotlivé úseky úplne prerábať. Pán starosta k tomu dodal, že obecný rozhlas je pravidelne udržiavaný, aj keď všetka jeho infraštruktúra pochádza zo 70-tych rokov. Súčasne uviedol, že obec podala na jar žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu obecného rozhlasu na Ministerstvo financií. Zatiaľ výsledok nepozná. Treba počítať s tým, že údržbu miestneho rozhlasu bude potrebné stále vykonávať.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo:

a., I. úpravu rozpočtu na rok 2019

b., úpravu rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2019 podľa skutočného účtovného stavu.

K bodu č.8 programu rokovania – Rôzne

V tomto bode boli prerokované došlé žiadosti.

Žiadateľ Ing. Zoltán Márton, trvale bytom 949 01 Nitra, Štúrova 1419/41, listom č. OcÚJE-TW1/978/2019 zo dňa 30.08.2019 podal žiadosť o odkúpenie pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 197/20 o výmere 596 m², parc. č. 197/22 o výmere 39 m², parc. č. 197/23 o výmere 113 m² a parc. č. 197/1 o výmere 181 m² v k. ú. Jelka, vedených na LV č. 1 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka. Žiadateľ má záujem o kúpu častí pozemkov a tiež má v záujme odstrániť existujúcu stavbu skladu na vlastné náklady a túto skutočnosť žiada zohľadniť pri stanovení ceny uvedených nehnuteľností.

Pán poslanec Kovács J. navrhol tento pozemok nechať vo vlastníctve obce, nakoľko je to na peknom mieste, obec by mohla využiť na iné účely, napr. vytvoriť námestie alebo park.

S týmto návrhom súhlasil aj pán poslanec Mgr. PhD. Hakszer.

Podľa pána starostu je to vizuálne príťažlivý priestor, tiež mal taký názor, že sklad-garáž treba zbúrať, vyčistiť pozemok a zatiaľ nepredať.

Pán poslanec Mgr. Bánoczký bol toho názoru, aby pozemok bol predaný, nakoľko treba zvážiť aj to, že pozemok bude treba udržiavať, budovu čo v najkratšom čase zbúrať, lebo je vo veľmi zlom stave. To by znamenali pre obec ďalšie výdavky a je kopec vecí čo je potrebné spraviť, aby finančné prostriedky obce prospešne využili.


Obecné zastupiteľstvo schválilo odpredaj častí pozemkov. Po vhodnej dispozičnej úprave pozemkov budú pozemky na predaj a to vyhlásením obchodnej verejnej súťaže. 7 poslanci hlasovali za, 2 proti a 1 sa zdržal hlasovania.

   
———–

Ďalej obecné zastupiteľstvo prejednalo žiadosť Róberta Vargu a Veroniky Vargovej, trvale bytom 925 23 Jelka, Vŕbová 385/36, listom č. OcÚJE-TW1/1023/2019 zo dňa 11.09.2019  o odkúpenie pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 587/2 o výmere 443 m² k. ú. Jelka (druh pozemku záhrada) a parc. č. 587/3 o výmere 424 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), vedených na LV č. 491 vo vlastníctve Obce Jelka. Dôvodom záujmu o kúpu pozemkov je vytvorenie prechodu na susedný pozemok parc. č. 583/1 k. ú. Jelka, kde majú žiadatelia zámer vybudovať vlastný rodinný dom.

Uvedené pozemky boli ohodnotené znalcom na 3,09 Eur/m², t.j. 2730,00 Eur za 885 m², nakoľko ide o pozemky na ktorých je ťarcha vyplývajúca z vybudovaného kanalizačného vedenia a prečerpávacej stanice patriacej ZsVS. Vzhľadom na existenciu inžinierskych sietí, prečerpávacej stanice a s tým súvisiacim vecným bremenom ako aj na prislúchajúce ochranné pásma je možné skonštatovať, že pozemky nie sú vhodné na výstavbu.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo odpredaj pozemku obchodnou verejnou súťažou.

 
———–

Ďalej pán starosta predniesol poslancom žiadosť Ladislava Lászlóa, 925 23 Jelka, Školská 417/17, listom č. OcÚJE-TE1/1073/2019 zo dňa 23.09.2019 o vyjadrenie k investičnému zámeru prestavby rodinného domu na Školskej ulici na turistickú ubytovňu. Zámer sa týka pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 562/1, 562/2, 562/3 a 563 k. ú. Jelka, vedených na LV č. 570 vo vlastníctve žiadateľa. Druh pozemkov parc. č. 562/1, 562/2 a 562/3 je zastavaná plocha a nádvorie a druh pozemku parc. č. 563 je záhrada.

Prílohou žiadosti je architektonická štúdia s názvom „Prestavba RD na motel“.

Obecné zastupiteľstvo navrhlo odročenie žiadosti na budúce zasadnutie a žiada k žiadosti  pripojiť predbežný súhlas susedov so zámerom.

———–

Ďalej pán starosta predložil poslancom žiadosť SUPERCOLORS s.r.o., 925 23 Jelka, Hlavná 1414/138, v zastúpení konateľom Petrom Törökom, listom č. OcÚJE-TE1/1214/2019 zo dňa 30.10.2019 o vyjadrenie k investičnému zámeru „Malopodlažná zástavba rodinných domov“. Zámer sa týka pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 51/6 a 47/4 k. ú. Nová Jelka, vedených na LV č. 1829 vo vlastníctve Petra Töröka a Nikoly Törökovej, bytom 925 23 Jelka, Hlavná 158/1. Druh pozemkov je záhrada.

Prílohou žiadosti je architektonická štúdia s identickým názvom.

Pán starosta uviedol, že podľa predbežných štúdie ide o pokračovanie výstavby na Slnečnej ulici, ktorá by svojím vzhľadom a charakterom nadviazala na predchádzajúcu výstavbu.

Obecné zastupiteľstvo schválilo žiadosť, 9 poslanci hlasovali za a 1 poslanec sa zdržal hlasovania.

————

Žiadosť Ľudovíta Varju a manž. Ireny Varjuovej, trvale bytom 925 23 Jelka, Štermenská 595/60, listom č. OcÚJE-TWl/1272/2019  zo dňa 11.11.2019  o odkúpenie novovytvorených pozemkov parc. č. 1180/5. 1180/6, 1176/7 a 1176/6 v k. ú. Jelka, ktoré vznikli oddelením pozemkov parc. č. 1176/1 a 1180 reg. KN“E“ vedených na LV č. 3636 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo.. Dôvodom odkupu novovytvorených pozemkov je fakt, že ich žiadatelia užívajú už roky, sú oplotené, z časti na nich leží stavba ich záhradného domčeka, čím v súčasnosti tvoria neoddeliteľnú súčasť pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov.

Uvedené pozemky boli ohodnotené znalcom na 5,48 Eur/m², t.j. 770,00 Eur za 141 m². Prílohou žiadosti je aj geometrický plán č. 05-03/2019.

Všetky poplatky súvisiace s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť o odpredaj požadovaných pozemkov žiadateľom za cenu určenú znaleckým posudkom nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa.

Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedené pozemky sú žiadateľmi využívané roky a sú murovaným oplotením začlenené k ich pozemkom. Pozemky sú pre obec vzhľadom na ich veľkosť, umiestnenie a charakter účelne nevyužiteľné.

 
—————-

Ďalej pán starosta navrhol odsúhlasiť poradovník žiadostí o sociálne byty na Hlavnej ulici v nasledovnom poradí:

1. Žaneta Tanková, Jelka, Kostolná 689/10
2. Denisa Tankóová,Jelka, Kostolná 689/10
3. Pamela Tanková, Jelka, Kostolná 689/10

Pán starosta poznamenal, že žiadatelia o pridelenie sociálneho bytu  toho času žijú vo veľmi nepriaznivých, zlých sociálnych pomeroch. Pracujú, poriadne sa starajú o svoje deti, zaslúžia si, aby mali lepšie podmienky na bývanie.

 
—————

Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo žiadosť Zachráň včely, s.r.o. v zastúpení konateľom Ing. Peter Kočalka o dlhodobý prenájom pozemku vo vlastníctve obce Jelka v kat.úz. Jelka, parc.registra E č. 2107 evidovaná na LV č. 3636 o výmere 4131 m2 za účelom zriadenia včelnice.

—————

Ďalej poslanci jednohlasne schválili žiadosť hudobnej skupiny TOTALICA v zastúpení Jánom Sebőkom o dotáciu z rozpočtu obce na všeobecne prospešné účely vo výške 400 € na zrealizovanie koncertu s hosťujúcimi kapelami. Hudobná skupina TOTALICA každý rok usporiada koncert v našej obci. Na týchto koncertoch dávajú možnosť vystúpiť pred obecenstvom aj ďalším amatérskym kapelám.

————-

Ďalej pán starosta predložil žiadosť Farského úradu Reformovanej kresťanskej cirkvi o poskytnutie finančného príspevku na rekonštrukciu Misionárskeho centra Betlehem. Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančný príspevok vo výške 2000 Eur.

————–

Pán starosta navrhol odsúhlasiť podanie žiadosti o pridelenie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –Maďarsko na realizáciu projektu s pracovným názvom „ Partnerstvo obcí Jelka a Szil“ a zabezpečenie spolufinancovania projektu v záujme jeho úspešnej realizácie, konkrétne do výšky 15% z rozpočtu, t.j. sumu 4.500,00 € ako aj prípadné neoprávnené výdavky z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

V rámci tohto projektu bude možné organizovať rôzne mäkké aktivity, kultúrne akcie, športové aktivity, ktoré spájajú partnerov a sú v súlade s predmetnou výzvou.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti na realizáciu projektu.

————–

Starosta obce poskytol poslancom informáciu o možnosti predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu s názvom „ Vodozádržné opatrenia v obci Jelka realizovaného v rámci výzvy Ministerstva životného prostredia SR ako Riadiaci orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorého ciele sú v súlade s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Jelka.

Zároveň navrhol odsúhlasiť zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu, pričom maximálna výška celkových oprávnených výdavkov projektu bude 220 000 € a v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti na reaIizáciu projektu.

————–

Pán starosta navrhol odsúhlasiť podanie žiadosti o pridelenie nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –Maďarsko na realizáciu projektu s pracovným názvom „Stodola pri mlyne“ a zabezpečenie spolufinancovania projektu v záujme jeho úspešnej realizácie, konkrétne do výšky 5% z rozpočtu ako aj prípadné neoprávnené výdavky z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

V rámci tohto projektu sa plánuje vybudovať multifunkčný priestor tzv. stodola určená na podporu turizmu v oprávnených oblastiach, organizácia kultúrnych aktivít, podpora vodáctva, a tradičných ľudových remesiel typických pre náš región. Predpokladaná výška celkových oprávnených výdavkov sa odhaduje na 400 000€.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo podanie žiadosti o NFP na predmetný projekt.


—————

Ďalej pán starosta z dôvodu plánu predloženia viacerých žiadostí o NFP dal odsúhlasiť doplnenie PHSR obce Jelka o nasledovné aktivity:

Do prioritnej oblasti 1: Hospodárstvo, v rámci Špecifického cieľa 2.Spolupráca v cestovnom ruchu, do Opatrenia 2.2 Cestovný ruch, ako podpora miestnej ekonomiky, doplnenie aktivity 2.2.3 Budovanie rekreačných, kultúrnych a turistických atrakcií v obci a pri Malom Dunaji – Obec Jelka

a

Do prioritnej oblasti 2: Ochrana životného prostredia, v rámci Špecifického cieľa 5.Zlepšenie nakladania s vodou: do opatrenia 5.3 Protivodňové opatrenia doplnenie aktivity 5.3.2 Vodozádržné a protipovodňové opatrenia – Obec Jelka.

Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo doplnenie PHSR.obce Jelka.

 
—————

K bodu č. 9 programu rokovania – Diskusia

Pán poslanec Mgr.PhD. Hakszer sa informoval , že kedy bude fungovať miestny rozhlas. Pán starosta sa k tomu dodal, že približne v druhom týždni decembra. Vzhľadom na veľkú rekonštrukciu obecného úradu nie je obecný rozhlas zásobovaný elektrickou energiou.

—————

K bodu č. 10 programu rokovania – Návrh uznesenia

Pán poslanec Ing. Tomáš Ruman prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený.

 
K bodu č. 11 programu rokovania- Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta obce, Ing. Gabriel Kiš poďakoval poslancom a všetkým prítomným občanom za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

 

                                                                                           Ing. Gabriel Kiš

                                                                                             starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Bánoczky M.

                                       Mgr. Deák Z.

Zasadnutie prebiehalo od 18,00 do 21,45 hod.

Zapisovateľka: M.Szabóová

U Z N E S E N I A

z 3. neplánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke

zo dňa 14.11.2019

 Obecné zastupiteľstvo v Jelke

berie na vedomie

Uznesením pod č. 14a.,/2019/NZ OZ-3:

1.Správu o obstaraní Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1.

2.Stanovisko Okresného úradu Trnava, odboru výstavby a bytovej politiky zn. OÚ-TT-OVBP1-2019/036582/Há zo dňa 11.11.2019 k návrhu Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č.1.

 
 

schvaľuje

Uznesením pod č. 14b.,/2019/NZ OZ-3:

1.     Územný plán obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1.

Uznesením pod č. 14c.,/2019/NZ OZ-3:

2.     Rozhodnutie schvaľujúceho orgánu o námietkach a pripomienkach uplatnených pri prerokovaní Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1.

Uznesením pod č. 14d.,/2019/NZ OZ-OZ

3.     Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa: 0

 Uznesenie bolo schválené a podpísané.

odporúča

starostovi obce Jelka

1.     Zabezpečiť vypracovanie čistopisu Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1, a jeho uloženie na Okresnom úrade Trnava, odbore výstavby a bytovej politiky a na Obecnom úrade v Jelke a zaslať registračný list o obsahu  územného plánu spolu s kópiou uznesenia o jeho schválení Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

2.     Vyhlásiť záväzné časti Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č.1, všeobecne záväzným nariadením a zverejniť ich v zmysle § 27 ods. 3 a 4 písm. a) a b) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 15a.,/2019/NZ OZ-3:

I.úpravu rozpočtu na rok 2019

Uznesením pod č. 15b.,/2019/NZ OZ-3: úpravu rozpočtu miestnej samosprávy obce Jelka a jej rozpočtových organizácií ku dňu 31.12.2019 podľa skutočného účtovného stavu.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

 Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje :

Uznesením pod č. 16.,/2019/NZ OZ-3:  vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

na odpredaj pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 197/20 o výmere 596 m², parc. č. 197/22 o výmere 39 m², parc. č. 197/23 o výmere 113 m² a parc. č. 197/1 o výmere 181 m² v k. ú. Jelka, vedených na LV č. 1 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 7                 Proti:2                Zdržal sa:1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje :

Uznesením pod č. 17.,/2019/NZ OZ-3:/  vyhlásenie obchodnej  verejnej súťaže

na odpredaj pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 587/2 o výmere 443 m² k. ú. Jelka (druh pozemku záhrada) a parc. č. 587/3 o výmere 424 m² k. ú. Jelka (druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie), vedených na LV č. 491 vo vlastníctve Obce Jelka.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

 Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa: 0

 

Uznesenie bolo schválené a nepodpísané starostom.

Odôvodnenie nepodpísania:  Podľa ustanovenia § 13 ods. 6 písm. zákona o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov, je prijaté uznesenie zjavne nevýhodné pre obec Jelka z dôvodu, že celú výmeru pozemku žiadateľ na vytvorenie príjazdu k svojmu pozemku nepotrebuje, pričom obec tieto pozemky môže v budúcnosti ešte využiť. Na základe znaleckého posudku je možné skonštatovať, že pre obec je výhodnejšie si pozemky ponechať a využívať ich, ako odpredať za predpokladanú cenu.

odročuje:

Uznesením pod č. 18.,/2019/NZ OZ-3:

Žiadosť Ladislava Lászlóa, 925 23 Jelka, Školská 417/17, listom č. OcÚJE-TE1/1073/2019 zo dňa 23.09.2019 o vyjadrenie k investičnému zámeru prestavby rodinného domu na Školskej ulici na turistickú ubytovňu. Zámer sa týka pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 562/1, 562/2, 562/3 a 563 k. ú. Jelka, vedených na LV č. 570 vo vlastníctve žiadateľa. Druh pozemkov parc. č. 562/1, 562/2 a 562/3 je zastavaná plocha a nádvorie a druh pozemku parc. č. 563 je záhrada.

Prílohou žiadosti je architektonická štúdia s názvom „Prestavba RD na motel“.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 19.,/2019/NZ OZ-3:

Žiadosť SUPERCOLORS s.r.o., 925 23 Jelka, Hlavná 1414/138, v zastúpení konateľom Petrom Törökom, listom č. OcÚJE-TE1/1214/2019 zo dňa 30.10.2019 o vyjadrenie k investičnému zámeru „Malopodlažná zástavba rodinných domov“. Zámer sa týka pozemkov reg. KN“C“ parc. č. 51/6 a 47/4 k. ú. Nová Jelka, vedených na LV č. 1829 vo vlastníctve Petra Töröka a Nikoly Törökovej, bytom 925 2 Jelka, Hlavná 158/1. Druh pozemkov je záhrada.

Prílohou žiadosti je architektonická štúdia s identickým názvom.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 9                 Proti:0                Zdržal sa:1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 20.,/2019/NZ OZ-3:

Žiadosť Ľudovíta Varju a manž. Ireny Varjuovej, trvale bytom 925 23 Jelka, Štermenská 595/60, listom č. OcÚJE-TWl/1272/2019  zo dňa 11.11.2019  o odkúpenie novovytvorených

zo dňa 11.11.2019  o odkúpenie novovytvorených pozemkov parc. č. 1180/5. 1180/6, 1176/7 a 1176/6 v k. ú. Jelka, ktoré vznikli oddelením pozemkov parc. č. 1176/1 a 1180 reg. KN“E“ vedených na LV č. 3636 ako zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve Obce Jelka. Dôvodom odkupu novovytvorených pozemkov je fakt, že ich žiadatelia užívajú už roky, sú oplotené, z časti na nich leží stavba záhradného domčeka, čím tvoria neoddeliteľnú súčasť pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov. Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťami, že uvedené pozemky sú žiadateľmi využívané roky a sú murovaným oplotením začlenené k ich pozemkom. Pozemky sú pre obec vzhľadom na ich veľkosť, umiestnenie a charakter účelne nevyužiteľné

Uvedené pozemky boli ohodnotené znalcom na 5,48 Eur/m², t.j. 770,00 Eur za 141 m². Prílohou žiadosti je aj geometrický plán č. 05-03/2019.

Všetky poplatky súvisiace s prevodom nehnuteľnosti hradí kupujúci.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje

Uznesením pod č. 21.,/2019/NZ OZ-3:

Poradovník žiadostí o sociálny byt v nasledovnom poradí:

1.     Žaneta Tanková, Jelka, Kostolná 689/10
2.     Denisa Tankóová,Jelka, Kostolná 689/10
3.     Pamela Tanková, Jelka, Kostolná 689/10

 Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

1.      

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 22.,/2019/NZ OZ-3:

Žiadosť Zachráň včely, s.r.o v zastúpení konateľom Ing.Peter Kočalka o dlhodobý prenájom pozemku vo vlastníctve obce Jelka v kat. úz. Jelka, parc.registra E č.2107 evoidovaná na LV č. 3636 o výmere 4131 m2 za účelom zriadenia včelnice.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 23.,/2019/NZ OZ-3

Žiadosť hudobnej skupiny TOTALICA  v zastúpení Jánom Sebőkom o dotáciu z rozpočtu obce na všeobecne prospešné účely vo výške    400 €  na zrealizovanie koncertu s hosťujúcimi kapelami.

 Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.schvaľuje:

Uznesením pod č. 24.,/2019/NZ OZ-3:

žiadosť Farského úradu Reformovanej kresťanskej cirkvi o poskytnuti finančného príspevku na rekonštrukciu Misionárskeho centra Betlehem.o finančný príspevok vo výške 2000 Eur.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č.25.,/2019/NZ OZ-3:

podanie žiadosti o pridelenie finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –Maďarsko na realizáciu projektu „ Partnerstvo obcí Jelka a Szil“ a zabezpečenie spolufinancovania projektu v záujme jeho úspešnej realizácie, konkrétne do výšky 15% z rozpočtu, t.j. sumu 4.500,00 € ako aj prípadné neoprávnené výdavky z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

V rámci tohto projektu bude možné organizovať rôzne mäkké aktivity, kultúrne akcie, športové aktivity, ktoré spájajú partnerov a sú v súlade s predmetnou výzvou.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

 Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 26a.,/2019/NZ OZ-3:

– predloženie ŽoNFP za účelom realizáciu projektu s názvom:

„Vodozádržné opatrenia v obci Jelka“

realizovaného v rámci výzvy

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ako Riadiaci orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami
Investičná priorita2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátaneekosystémových prístupov
Špecifický cieľ2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

 s kódom výzvy          OPKZP-PO2-SC211-2018-40

ktorého ciele sú v súlade s programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja  (PHSR) obce Jelka,zároveň  s c h v a ľ u j e

Uznesením pod č.26b.,/2019/NZ OZ-3:

– zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci

–        zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie 5 % realizovaného projektu,

–        pričom maximálna výška celkových oprávnených výdavkov projektu bude 220 000 € a v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;

–  zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

 Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 27.,/2019/NZ OZ-3:

Doplnenie PHSR obce Jelka ( program hospodárskeho a sociálneho rozvoja pre Mikroregión Horný Žitný Ostrov na programové obdobie 2014-2022) o nasledovné aktivity:

Do prioritnej oblasti 1: Hospodárstvo, v rámci Špecifického cieľa 2.Spolupráca v cestovnom ruchu, do Opatrenia 2.2 Cestovný ruch, ako podpora miestnej ekonomiky, doplnenie aktivity 2.2.3 Budovanie rekreačných, kultúrnych a turistických atrakcií v obci a pri Malom Dunaji – Obec Jelka

a

Do prioritnej oblasti 2: Ochrana životného prostredia, v rámci Špecifického cieľa 5.Zlepšenie nakladania s vodou: do opatrenia 5.3 Protivodňové opatrenia doplnenie aktivity 5.3.2 Vodozádržné a protipovodňové opatrenia – Obec Jelka.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

schvaľuje:

Uznesením pod č. 28.,/2019/NZ-OZ-3:

podanie žiadosti o pridelenie nenávratného finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika –Maďarsko na realizáciu projektu s pracovným názvom „Stodola pri mlyne“ a zabezpečenie spolufinancovania projektu v záujme jeho úspešnej realizácie, konkrétne do výšky 5% z rozpočtu ako aj prípadné neoprávnené výdavky z rozpočtu obce Jelka, ktoré vzniknú v priebehu realizácie projektu a budú nevyhnutné pre dosiahnutie jeho cieľa.

V rámci tohto projektu sa plánuje vybudovať multifunkčný priestor tzv. stodola určená na podporu turizmu v oprávnených oblastiach, organizácia kultúrnych aktivít, podpora vodáctva, a tradičných ľudových remesiel typických pre náš región. Predpokladaná výška celkových oprávnených výdavkov sa odhaduje na 400 000€.

Hlasovanie: Mgr.M. Bánoczký, Š. Bohony, Mgr. Z.Deák, Mgr.PhD.R.Hakszer, J.Kovács, Mgr.I. Laurič, Mgr.D. Letuseková, F. Molnár, Ing. T. Ruman, P.Török 

Za: 10                 Proti:0                Zdržal sa:0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

                                                                                                     Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                        starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.