Preskočiť na obsah

ZÁPISNICA z 3. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 12.10.2021

Zverejnené
18. októbra 2021
Kategória

Prítomní:

 
Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   Peter Khern

                                    Michael Letušek

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 3. plánovanom zasadnutí OZ a skonštatoval, že oznámenie o termíne 3. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 06.10.2021, že je prítomných 10 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomní poslanec OZ Mgr. Hakszer PhD. svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ v Jelke ospravedlnil.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2021 o určení spádových materských škôl pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jelka

7.Obchodná verejná súťaž – štiepkovač drevnej hmoty LS 120 D

8.Založenie živnosti obcou

9.Rôzne:

a)Žiadosť o zvýšenie stravného pre dôchodcov

b)Žiadosť Michaela Letušeka, trvale bytom Jahodná 213/13, 925 23 Jelka o odkúpenie novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 1388/5, výmera 142 m², druh pozemku ostatné plochy, ktorá bola odčlenená od parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1522 m², druh pozemku ostatné plochy, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301

c)Žiadosť Petra Kherna, trvale bytom Jamová 616/9, 925 23 Jelka o odkúpenie časti pozemku (10 árov) parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, druh pozemku ostatné plochy, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301

10.Diskusia

11.Návrh uznesení

12.Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomný poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Prítomný poslanci OZ pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

Starosta obce navrhol nasledovnú zmenu programu zasadnutia OZ:

-do bodu 9 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. d) „Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19“.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Schválenie programu zasadnutia

3.Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4.Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5.Interpelácia

6.Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2021 o určení spádových materských škôl pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jelka

7.Obchodná verejná súťaž – štiepkovač drevnej hmoty LS 120 D

8.Založenie živnosti obcou

9.Rôzne:

a)Žiadosť o zvýšenie stravného pre dôchodcov

b)Žiadosť Michaela Letušeka, trvale bytom Jahodná 213/13, 925 23 Jelka o odkúpenie novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 1388/5, výmera 142 m², druh pozemku ostatné plochy, ktorá bola odčlenená od parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1522 m², druh pozemku ostatné plochy, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301

c)Žiadosť Petra Kherna, trvale bytom Jamová 616/9, 925 23 Jelka o odkúpenie časti pozemku (10 árov) parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, druh pozemku ostatné plochy, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301

d)Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19

10.Diskusia

11.Návrh uznesení

12.Záver

Všetci prítomní poslanci OZ zmenený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 3. plánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú. Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Zoltán Deák, Mgr. Ivan Laurič.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 3. plánovaného zasadnutia OZ poslancov: Mgr. Zoltán Deák, Mgr. Ivan Laurič.

Starosta obce za návrhovú komisiu 3. plánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Ing. Tomáš Ruman, Mgr. Maroš Bánoczký.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a)uznesenie č. 47.,/2021/NZ OZ-2, vykonané,

b)uznesenie č. 48.,/2021/NZ OZ-2, VZN č. 4/2021 je účinné od 31.08.2021,

c)uznesenie č. 49.,/2021/NZ OZ-2, znalecký posudok bol objednaný, predpokladaný čas dodania posudku je druhá polovica októbra,

d)uznesenie č. 50.,/2021/NZ OZ-2, geometrický plán bol objednaný a dodaný, znalecký posudok bol objednaný, predpokladaný čas dodania posudku je druhá polovica októbra,

e)uznesenie č. 51.,/2021/ NZ OZ-2, kúpna zmluva bola podpísaná, návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bol podaný, čaká sa na rozhodnutie katastra nehnuteľností o povolení vkladu,

f)uznesenie č. 52.,/2021/NZ OZ-2, dobrovoľná zbierka bola zverejnená, jedna pokladnička je umiestnená v pokladni obecného úradu a jedna v kultúrnom dome, finančný príspevok na rehabilitáciu vo výške 1000,- € bol poukázaný na bankový účet Leonarda Daniša,

g)uznesenie č. 53.,/2021/NZ OZ-2, finančný príspevok bol poukázaný na bankový účet žiadateľa,

h)uznesenie č. 54.,/2021/NZ OZ-2, zmluva bola podpísaná, návrh na vklad bol podpísaný, doručenie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností zabezpečí spoločnosť SUPERCOLORS s. r. o.,

i)uznesenie č. 55.,/2021/NZ OZ-2, splnomocnenie v listinnej podobe bolo vyhotovené a doručené spolu s týmto uznesením splnomocnencovi.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Možnosť interpelácie nikto z prítomných poslancov nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2021 o určení spádových materských škôl pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jelka

Starosta obce oboznámil prítomných  s tým, že návrh VZN bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a webovej stránke obce Jelka dňa 21.09.2021. Nové VZN reflektuje aktuálnu zmenu právnych predpisov. Týmto VZN obec Jelka určuje pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jelka nasledovnú spádovú materskú školu: Materská škola – Óvoda, Mierová 960/18, Jelka.

Všetci prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili VZN č. 5/2021 o určení spádových materských škôl pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jelka

K bodu č. 7 programu – Obchodná verejná súťaž – štiepkovač drevnej hmoty LS 120 D

Starosta obce informoval prítomných o zámere predaja hnuteľného majetku obce Jelka – štiepkovača drevnej hmoty LS 12D. Na určenie všeobecnej hodnoty štiepkovača drevnej hmoty LS 120 D bol vypracovaný znalecký posudok.

Starosta a prítomní poslanci OZ sa zhodli na minimálnej kúpnej cene 7000,- € a jednohlasne schválili vyhlásenie, podmienky, ako aj znenie obchodnej verejnej súťaže na predmetnú hnuteľnú vec vo vlastníctve obce Jelka, ustanovili komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk v nasledovnom zložení: Štefan Bohony, poslanec OZ, Mgr. Zoltán Deák, poslanec OZ, Mgr. Richard Hakszer, PhD., poslanec OZ, František Molnár, poslanec OZ, MSc. Melinda Németh, prednostka obecného úradu obce Jelka. OZ jednohlasne uložilo obecnému úradu povinnosť zabezpečiť celý proces verejnej obchodnej súťaže na predaj majetku obce Jelka a jednohlasne poverilo starostu obce, aby s víťazom obchodnej verejnej súťaže v mene obce uzavrel kúpnu zmluvu na odpredaj predmetnej hnuteľnej veci. OZ schválilo znenie prílohy č. 1 – návrh kúpnej zmluvy, prílohy č. 2 – čestné vyhlásenie účastníka, prílohy č. 3 – súhlas dotknutej osoby.

K bodu č. 8 programu – Založenie živnosti obcou

Starosta obce navrhol prítomným poslancom schváliť založenie živnosti obcou Jelka, pričom navrhol nasledovný predmet podnikania: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu v rozsahu voľných živností, prenájom hnuteľných vecí, čistiace a upratovacie služby.

Prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili zámer obce Jelka ohlásiť živnosť miestne príslušnému živnostenskému úradu s vyššie uvedenými predmetmi podnikania.

K bodu č. 9 programu – Rôzne

a)Žiadosť o zvýšenie stravného pre dôchodcov

Obci bola doručená žiadosť Františeka Molnára, s miestom podnikania Hlavná 1215/122, 925 23 Jelka, IČO: 43 198 406 o zvýšenie stravného pre dôchodcov. Žiadateľ žiada o zvýšenie stravného z dôvodu, že od posledného zvýšenia stravného pre dôchodcov sa ceny energií zvýšili, medziročne elektrina o 9 %, plyn o 5 %, voda o 3,2 % a potraviny o 5,8 %. Žiadateľ žiada o zvýšenie stravného o 0,40 € na osobu, t. j. z aktuálnej sumy obeda 2,90 € na 3,30 € s účinnosťou od 01.01.2022.

Starosta obce informoval poslancov, že na zvýšenie stravného je potrebné zmeniť VZN č. 5/2011 o poskytovaní príspevku na stravu.

Starosta obce a deviati poslanci OZ sa zhodli na tom, že zvýšenie stravného je odôvodnené. Poslanci OZ poverili starostu obce, aby zabezpečil vypracovanie návrhu nového VZN o poskytovaní príspevku na stravu. Jeden poslanec OZ sa zdržal hlasovania.

b)Žiadosť Michaela Letušeka, trvale bytom Jahodná 213/13, 925 23 Jelka o odkúpenie novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 1388/5, výmera 142 m², druh pozemku ostatné plochy, ktorá bola odčlenená od parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1522 m², druh pozemku ostatné plochy, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301

Obci bola doručená žiadosť Michaela Letušeka, trvale bytom Jahodná 213/13, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadateľ alebo Michael Letušek“) o odkúpenie novovytvorenej parc. reg. „C“, parc. č. 1388/5, výmera 142 m², druh pozemku ostatné plochy, ktorá bola odčlenená od parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1522 m², druh pozemku ostatné plochy, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 (ďalej len „novovytvorený pozemok“). Spolu so žiadosťou bol obci doručený aj geometrický plán a znalecký posudok. V znaleckom posudku bola všeobecná hodnota novovytvoreného pozemku určená vo výške 2 410,00 €, t. j. 1m² bol ocenený na 16,94 €. Zámer obce Jelka na predaj majetku obce, novovytvoreného pozemku, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, bol zverejnený na úradnej tabuli obce a webovom sídle obce dňa 20.09.2021.

Starosta obce uviedol, že obci bola doručená aj žiadosť Petra Kherna, trvale bytom Jamová 616/9, Jelka (ďalej len „Peter Khern“), na predaj časti pozemku (cca 1000 m²) parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, výmera 1522 m², druh pozemku ostatné plochy, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, t. j. pozemku, od ktorého bol odčlenený vyššie uvedený novovytvorený pozemok (ďalej len „zvyšná časť pozemku“). Žiadosťou Petra Kherna nadobúda žiadosť Michaela Letušeka úplne iný rozmer a nebolo by spravodlivé vo vzťahu k potenciálnemu záujemcovi / záujemcom o zvyšnú časť pozemku, predať novovytvorený pozemok za 16,94 €/1 m². Zvyšná časť pozemku by bola predávaná prostredníctvom obchodnej verejnej súťaže ako stavebný pozemok, a teda aj jeho vyvolávacia cena by bola podstatne vyššia. Znalecký posudok určuje minimálnu cenu, za ktorú môže byť novovytvorený pozemok predaný, a teda kúpna cena novovytvoreného pozemku môže byť uznesením OZ určená vyššie.

Poslanec OZ Mgr. Bánoczký doplnil, že Michael Letušek neužíva novovytvorený pozemok roky rokúce, ale len cca 3 roky, tento si svojvoľne ohradil, čo je potrebné podľa jeho názoru tiež zohľadniť.

Starosta a poslanci OZ sa jednohlasne zhodli na tom, že schvaľujú predaj vyššie uvedenej novovytvorenej parcely za kúpnu cenu 3 550,00 € (25,00 €/1m²). Prítomný poslanci OZ jednohlasne schválili znenie navrhovanej kúpnej zmluvy.

c)Žiadosť Petra Kherna, trvale bytom Jamová 616/9, 925 23 Jelka o odkúpenie časti pozemku (10 árov) parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, druh pozemku ostatné plochy, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301

Obci Jelka bola doručená žiadosť Petra Kherna, trvale bytom Jamová 616/9, 925 23 Jelka o odkúpenie časti pozemku (10 árov) parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, druh pozemku ostatné plochy, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301.

Starosta obce uviedol, že na danej parcele by bolo vhodné vybudovať aj verejne dostupné priestranstvo s cieľom skrášlenia obce. Išlo by o zeleň, lavičky, stromy a prvky mestského mobiliáru. V danej časti obce sa nič podobné nenachádza a je potrebné budovať aj takéto miesta pre obyvateľov obce. Z tohto dôvodu navrhuje aby si obec ponechala z predmetného pozemku dostatočnú plochu na realizáciu týchto plánov a požadovanú výmeru z plochy podľa potrieb upravila. Z predbežnej analýzy vyplynulo, že maximálna výmera na predaj môže byť do 900 m2. Následne požiadal poslancov OZ o stanovisko, či by súhlasili s predajom vyššie špecifikovanej časti pozemku a v prípade, že áno, aby ho poverili na objednanie geometrického plánu a znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty vyššie špecifikovanej časti pozemku. Po dodaní geometrického plánu a znaleckého posudku by obec vyhlásila obchodnú verejnú súťaž.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne uviedli, že nenamietajú proti predaju vyššie špecifikovanej časti pozemku obchodnou verejnou súťažou, poverili starostu obce na objednanie geometrického plánu na odčlenenie 900 m² z vyššie uvedeného pozemku a na objednanie znaleckého posudku na stanovenie všeobecnej hodnoty tohto odčleneného novovytvoreného pozemku.

d)Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19

Starosta obce informoval prítomných, že bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou COVID-19, kód výzvy IROP-PO7-SC77-2021-75. Vypracuje žiadosť o poskytnutie vyššie spomínaného nenávratného finančného príspevku. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku je 200 000,- €, spolufinancovanie žiadateľa je vo výške 5 %, t. j. maximálne v sume 10 000,-€. Prostredníctvom tohto projektu sa plánuje kultúrny dom zmodernizovať po technickej stránke a zvýši sa jeho odolnosť voči COVID-19.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili predloženie vyššie špecifikovanej žiadosti o NFP, spolufinancovanie obce vo výške 5 % a financovanie neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu obce. Prítomní poslanci OZ sa zhodli na tom, že ciele a výzvy sú v súlade s platným PHSR obce Jelka a územným plánom obce Jelka.

K bodu č. 10 programu – Diskusia

Starosta obce dal priestor na diskusiu, nikto z prítomných sa do diskusie neprihlásil.

K bodu č. 11 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 12 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                                      Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Overovatelia zápisnice:          Mgr. Zoltán Deák

                                               Mgr. Ivan Laurič

Prednostka:                            MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                       Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 18:50 hod..

UZNESENIA

z 3. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 12.10.2021

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Budai, I., Mgr. Deák, Z., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P.

Uznesením  č. 56.,/2021/OZ-3:

schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 5/2021 o určení spádových materských škôl pre povinné predprimárne vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 57.,/2021/OZ-3:

a)vyhlasuje

v zmysle § 281 až 288 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov a § 9a ods. 1 písm. a) zák. č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) na predaj  štiepkovača drevnej hmoty:

Typ: LS 120 D

Výrobné číslo: 06/046

Rok výroby: 2006

Výrobca: Laski – 798 17 Smržice 263

Váha: 850 kg

Celková hmotnosť: 1050 kg

Druh vozidla: pracovný stroj prípojný Sb1

Typ motoru: LOMBARDINI 9LD625-2

Výrobné číslo motoru: 5324711

Typ podvozku: PG 16-20

Výrobné číslo podvozku: TK 921612062PP7114

Dátum prvej evidencie: 21.06.2006

(ďalej len „štiepkovač drevnej hmoty“)

vo vlastníctve obce Jelka s nasledovnými podmienkami:

-kupujúci bude povinný uhradiť náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 1/2021 vo výške 88,20 € a náklady spojené prepisom v príslušnom registri,

-minimálna kúpna cena sa určuje v sume 7000,- €,

-ako hlavné kritérium sa určuje najvyššia cena za štiepkovač drevnej hmoty.

Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka.

b)schvaľuje

Podmienky obchodnej verejnej súťaže (v prílohe uznesenia)

c)ukladá

Obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov, t. j. vypracovanie a zverejnenie OVS na predaj majetku obce Jelka – štiepkovača drevnej hmoty.

d)ustanovuje

Komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

1.Štefan Bohony, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka

2.Mgr. Zoltán Deák, zástupca starostu obce Jelka

3.Mgr. Richard Hakszer, PhD., poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka

4.František Molnár, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka

5.MSc. Melinda Németh, prednostka obecného úradu obce Jelka

s tým, že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšiu ponuku a určí víťaza, s ktorým starostovi obce Jelka v mene obce Jelka odporučí uzavrieť kúpnu zmluvu.

e)schvaľuje

Znenie obchodnej verejnej súťaže:

Obchodná verejná súťaž na predaj majetku obce Jelka

Obec Jelka na základe § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom 57.,/2021/OZ-3 zo dňa 12.10.2021 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „OVS“) na predaj štiepkovača drevnej hmoty.

Čl. I

Všeobecné informácie

Vyhlasovateľ OVS: Obec Jelka

IČO: 00 306 011

Štatutárny orgán: Ing. Gabriel Kiš, starosta

Adresa: Mierová 959/17, 925 23 Jelka

Tel.: kontakt: 031 7876 182

Web stránka: www.jelka.sk

e-mail: obec@jelka.sk

Čl. II

Predmet OVS

Popis predmetu OVS, jeho špecifikácia: Štiepkovač drevnej hmoty

Typ: LS 120 D

Výrobné číslo: 06/046

Rok výroby: 2006

Výrobca: Laski – 798 17 Smržice 263

Váha: 850 kg

Celková úžitková hmotnosť: 1050 kg

Druh vozidla: Pracovný stroj prípojný Sb1

Typ motoru: LOMBARDINI 9LD625-2

Výrobné číslo motoru: 5324711

Typ podvozku: PG 16-20

Výrobné číslo podvozku: TK 921612062PP7114

Dátum prvej evidencie: 21.06.2006
(ďalej len „štiepkovač drevnej hmoty“)

Čl. III

Podmienky OVS

1.Účasť na súťaži: OVS sa môžu zúčastniť právnické a fyzické osoby (ďalej aj „predkladateľ“ alebo „záujemca OVS“).

2.Uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s predmetom kúpy prípadne s jeho bližšou špecifikáciou priamo v areáli zdravotného strediska v Jelke, obhliadku možno dohodnúť na nasledovnom telefónnom čísle: 031 7876 182 deň vopred.

3.Poplatok za prepis v príslušnom registri uhrádza kupujúci.

4.Spôsob a termín doručenia súťažných návrhov (ďalej aj „písomných ponúk“):

a)Záujemcovia môžu predložiť svoje písomné súťažné návrhy osobne poštou u zatvorenej obálke s označením „OVS ŠTIEPKOVAČ DREVNEJ HMOTY – NEOTVÁRAŤ“.

b)Lehota na doručenie písomných ponúk záujemcov sa určuje do 12.11.2021 do 12:00 hod., na adresu vyhlasovateľa: Obec Jelka, obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23 Jelka.

c)Lehota na doručenie ponúk predkladaných osobne alebo poštou na adresu vyhlasovateľa sa považuje za dodržanú, ak bola ponuka doručená do podateľne vyhlasovateľa do dátumu a hodiny ukončenia návrhov, t. j. najneskôr do 12.11.2021 do 12:00 hod..

d)Súťažný návrh musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku.

5.Súťažný návrh (ponuka) uchádzača musí obsahovať (náležitosti ponuky):

a)Identifikačné údaje záujemcu, predkladateľa súťažného návrhu v nasledovnom rozsahu:

-u fyzickej osoby: meno, priezvisko, bydlisko, rodné číslo (ak bolo pridelené), dátum narodenia, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, údaje o bankovom spojení,

-u fyzickej osoby – podnikateľa: meno, priezvisko, obchodný názov, adresa miesta podnikania, IČO, DIČ, údaje o bankovom spojení, telefonický kontakt, e-mailový kontakt,

-u právnickej osoby: obchodný názov, právna forma, sídlo, IČO, DIČ, údaje o bankovom spojení, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, štatutárny orgán s uvedením oprávnenosti konať.

b)Ponúkanú cenu za „predmet kúpy“: predkladateľ uvedie ponúkanú kúpnu cenu za predmet kúpy, ktorá nemôže byť nižšia ako 7000,- €. Kritériom pre posudzovanie súťažných návrhov je najvyššia ponúknutá kúpna cena za predmet kúpy. Výška ponúkanej kúpnej ceny – váha kritéria 100 %.

c)Prílohy – záujemca k ponuke prikladá tieto prílohy:

-návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme spolu s ponúknutou kúpnou cenou za predmet kúpy, t. j. uchádzačom vyplnený návrh kúpnej zmluvy v písomnej forme (vyznačené šedé políčka), ktorej vzor je prílohou č. 1,

-čestné prehlásenie o tom, že uchádzač nie je dlžníkom v omeškaní vo vzťahu k vyhlasovateľovi a písomné čestné prehlásenie záujemcu, že súhlasí s podmienkami tejto obchodnej verejnej súťaže (príloha č. 2 podmienok OVS),

-ak je záujemcom fyzická osoba, aj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (príloha č. 3 podmienok OVS).

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo akceptovať aj ponuku uchádzača, ktorá nebude obsahovať všetky povinné náležitosti a prílohy alebo prílohy obsahujúce formálne nedostatky (ďalej len „nedostatky“), pokiaľ uchádzač bez zbytočného odkladu od doručenia oznámenia týchto nedostatkov vyhlasovateľom ponuky tieto nedostatky ponuky odstráni vo vyhlasovateľom stanovenej lehote. Za doručenie oznámenia podľa predchádzajúcej vety sa považuje jeho doručenie písomným listom, e-mailom alebo faxom.

6.Ďalšie podmienky súťaže

a)Vyhlasovateľ zriadi na účel vyhodnotenia ponúk uchádzačov najmenej trojčlennú komisiu menovanú starostom obce. Komisia je spôsobilá vyhodnocovať predložené ponuky, ak je súčasne prítomná  nadpolovičná väčšina všetkých jej členov, najmenej však traja členovia. Na platné rozhodnutie komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov komisie.

b)Členovia komisie otvoria obálky s ponukami a vyhodnotia splnenie náležitostí ponuky v termíne do 7 pracovných dní od lehoty doručenia ponúk.

c)V prípade, ak bude Vyhlasovateľovi predložená len 1 ponuka, komisia bude skúmať prijateľnosť takejto ponuky pre Vyhlasovateľa.

d)O zasadnutí komisie sa spíše zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia komisie. Prípadný dôvod nepodpísania zápisnice sa v zápisnici poznamená.

e)Uchádzačom, ktorí nesplnili náležitosti ponuky a neboli zaradení do elektronickej aukcie,  vyhlasovateľ uvedené písomne oznámi v lehote do 14 pracovných dní od vyhodnotenia náležitostí ponúk.

f)Vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené ponuky.

g)Uchádzači nemajú právo na náhradu nákladov spojených s ich účasťou v OVS.

h)Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek OVS zrušiť.

i)Práva a povinnosti účastníkov OVS neupravené týmito podmienkami sa spravujú ust. § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

j)Vyhlasovateľ je oprávnený OVS zopakovať v prípade jej neúspešného vyhodnotenia, pričom je oprávnený stanoviť nový termín predkladania ponúk  uchádzačov.

Čl. IV

Podmienky predaja

1.Vyhlasovateľ OVS podmieňuje prevod predmetu kúpy uzavretím kúpnej zmluvy s víťazom OVS v znení uvedenom v Prílohe č.1 k OVS najneskoršie 14 dní po vyhodnotení súťaže.

2.Návrh kúpnej zmluvy uvedený v Prílohe č.1 k OVS môže Vyhlasovateľ  doplniť v časti kúpnej ceny v súlade s víťaznou ponukou a v ostatných častiach doplniť alebo zmeniť na základe vzájomnej dohody s víťazom súťaže.

3.Poplatky súvisiace s prepisom predmetu kúpy v evidencii, ako aj náklady prípadného vypracovania znaleckého posudku  uhradí kupujúci.

Čl. V

Finančná zábezpeka

1.Vzhľadom na nízku hodnotu predmetu OVS finančná zábezpeka od uchádzača sa nevyžiada.

Čl. VI

Záverečné ustanovenia

1.Predaj štiepkovača drevnej hmoty prostredníctvom OVS bol odsúhlasený obecným zastupiteľstvom obce Jelka uznesením č. 57.,/2021/OZ-3 zo dňa 12.10.2021.

2.Pre právne vzťahy vyplývajúce z kúpnej zmluvy a týchto podmienok platí právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že uchádzač je cudzinec, prípadne zahraničná právnická osoba.

V Jelke dňa 12.10.2021

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                             starosta obce

Hlasovalo: 10                         Za: 10                         Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 58.,/2021/OZ-3:

schvaľuje

Zámer obce Jelka, Mierová 959/17, 925 23 Jelka, IČO: 00 306 011, ohlásiť živnosť miestne príslušnému živnostenskému úradu s nasledovným predmetom podnikania: kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod), prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení, prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí, poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve, podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom, uskutočňovanie stavieb a ich zmien, prípravné práce k realizácii stavby, dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov, prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom, správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu v rozsahu voľných živností, prenájom hnuteľných vecí, čistiace a upratovacie služby

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 59.,/2021/OZ-3:

poveruje

Starostu obce na vypracovanie návrhu VZN o poskytovaní príspevku na stravu, ktorým sa nahradí VZN č. 5/2011 o poskytovaní príspevku na stravu.

Hlasovalo: 10                          Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 60.,/2021/OZ-3:

schvaľuje

Žiadosť Michaela Letušeka, rod. Letušek, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Jahodná 213/13, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadateľ“) o kúpu novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/5, druh pozemku ostatná plocha, výmera 142 m², ktorý bol vytvorený na základe Geometrického plánu č. G-21-01/2021, vyhotoveným Dávidom Keményom – GEODET, Mierová 1449/69, 924 01 Galanta, IČO: 52 464 466, ktorý vznikol odčlenením od parcely reg. „C“, parc. č. 1388/2, druh pozemku ostatná plocha, výmera 1522 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301, (ďalej len „novovytvorený pozemok“), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľ pozemok dlhodobo užíva a zveľaďuje, pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa a to pozemkom parcely reg. „C“, parc. č. 1389/10, druh pozemku: záhrada, výmera 350 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3231 (ďalej len „susedný pozemok“), predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemku, ktorý tvorí súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 189/2021 vyhotoveným znalkyňou Ing. Angelikou Molnárovou, znalkyňou v odbore stavebníctvo, odvetvie odhadu hodnoty nehnuteľností, so sídlom č. 381, 943 61 Skalka, ev. č. znalca: 914 200 v spojení s uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 60.,/2021/OZ-3 zo dňa 12.10.2021 je kúpna cena novovytvoreného pozemku vo výške 3550,00 € (25,00 €/1m², 3550,00 €/142m²).

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 61.,/2021/OZ-3:

poveruje

Starostu obce Jelka na objednanie geometrického plánu na odčlenenie časti pozemku (cca 900 m²)  z parc. reg. „C“, parc. č. 1388/2, druh pozemku ostatná plocha, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 a následne na objednanie a znaleckého posudku na určenie všeobecnej hodnoty vyššie špecifikovanej odčlenenej časti pozemku.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 62.,/2021/OZ-3:

schvaľuje

a)Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii v súvislosti s pandémiou COVID-19.

Názov projektu: Zvýšenie odolnosti kultúrnej inštitúcie v obci Jelka

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)

Prioritná os: 7. REACT-EU

Investičná priorita: 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ: 7.7: Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii

Schéma štátnej pomoci: Schéma štátnej pomoci na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií (ďalej len „schéma štátnej pomoci“)

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja – Nástroj Európskej únie na obnovu (ďalej len „zdroje EÚ“)

Kód výzvy: IROP-PO7-SC77-2021-75

b)Zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu „Zvýšenie odolnosti kultúrnej inštitúcie v obci Jelka“ vo výške do 10 000,00 € a financovanie prípadných neoprávnených výdavkov z vlastného rozpočtu.

c)Ciele výzvy sú v súlade s platným PHSR obce Jelka a územným plánom obce Jelka.

Hlasovalo: 10                          Za: 10                          Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 18.10.2021

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                                        starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.