Preskočiť na obsah

ZÁPISNICA z 3. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 28.06.2022

Zverejnené
1. júla 2022
Kategória

Prítomní:

Starosta obce:             Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:              Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., T., Török, P.

Ďalší prítomní:            Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                                    Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                                    Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť:                   Szabó Mária, Szabó János, Schavel Edit

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 3. plánovanom zasadnutí OZ v roku 2022 a skonštatoval, že oznámenie o termíne 3. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 21.06.2022, že je prítomných 9 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomní poslanci svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ ospravedlnili.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Záverečný účet obce Jelka za rok 2021

7. Informácia o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2021

8. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

9. Odsúhlasenie pripravených uznesení súvisiacich s komunálnymi voľbami v roku 2022

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2022 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou

11. Pridelenie sociálneho bytu

12.Rôzne:

a) Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638

b) Žiadosť o finančnú podporu DPO SR

c) Žiadosť o poskytnutie finančného daru na rok 2022

13. Diskusia

14. Návrh uznesení

15. Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomní poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Prítomní poslanci OZ pripomienky ani návrhy na doplnenie programu zasadnutia nemali.

Starosta obce navrhol nasledovnú zmenu programu zasadnutia OZ:

– do bodu 12 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. d) s názvom Žiadosť Csemadok Jóka – Jelka o jednorazovú finančnú podporu, písm. e) s názvom Žiadosť o vydanie stanoviska obce k investičnému zámeru „ILKA RESIDENCE“ a písm. f) s názvom „Žiadosť o vydanie stanoviska obce k investičnému zámeru „RODINNÉ DOMY IBV – ZÁKRUTY“.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Záverečný účet obce Jelka za rok 2021

7. Informácia o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2021

8. Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

9. Odsúhlasenie pripravených uznesení súvisiacich s komunálnymi voľbami v roku 2022

10. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2022 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou

11. Pridelenie sociálneho bytu

12.Rôzne:

a) Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638

b) Žiadosť o finančnú podporu DPO SR

c) Žiadosť o poskytnutie finančného daru na rok 2022

d) Žiadosť Csemadok Jóka – Jelka o jednorazovú finančnú podporu

e) Žiadosť o vydanie stanoviska obce k investičnému zámeru „ILKA RESIDENCE“

f) Žiadosť o vydanie stanoviska obce k investičnému zámeru „RODINNÉ DOMY IBV – ZÁKRUTY“

13. Diskusia

14. Návrh uznesení

15. Záver

Všetci prítomní poslanci OZ zmenený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 3. plánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú.

Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Zoltán Deák, Štefan Bohony. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 3. plánovaného zasadnutia OZ vyššie uvedené osoby.

Starosta obce za návrhovú komisiu 3. plánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Mgr. Richard Hakszer, PhD., František Molnár. Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a) uznesenie  č. 18.,/2022/OZ-2 – schválenie štatútu obce Jelka. štatút bol zverejnený a je účinný od 17.05.2022,

b) uznesenie  č. 19.,/2022/OZ-2 – schválenie predaja pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1388/7, k. ú. Jelka, LV č. 1301, kupujúcemu Peter Khern, trvale bytom Jamová 616/19, 925 23 Jelka, za kúpnu cenu 32 851,00 €, kúpna zmluva bola podpísaná, návrh na vklad bol podaný, vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností bol povolený,

c) uznesenie  č. 20.,/2022/OZ-2 – súhlas so stanovami Oblastnej organizácie cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld, schválenie vzniku členstva obce Jelka v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld a schválenie členského príspevku Oblastnej organizácii cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld vo výške 1€ /ročne za každého obyvateľa obce Jelka, výpis uznesenia bol Oblastnej organizácii cestovného ruchu Matúšova zem – Mátyusföld zaslaný, členstvo obce Jelka bolo predstavenstvom schválené, členský príspevok bol zaplatený, v deň konania tohto OZ sa rozhoduje o prijatí našej obce,

d) uznesenie  č. 21.,/2022/OZ-2 – schválenie prijatia úveru obcou Jelka vo výške 1 000 000,00 € s dobou splatnosti 5 rokov, ktorý bude použitý na investičné akcie obce schválené obecným zastupiteľstvom, zmluva o termínovanom úvere bola podpísaná, bola zverejnená v centrálnom registri zmlúv a je účinná od 10.06.2022,

e) uznesenie  č. 22.,/2022/OZ-2 – schválenie predaja novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1390/4, ktorý bol odčlenený od pozemku parc. reg. “E”, parc. č. 1390, k. ú. Jelka, LV č. 3636 a novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1390/17, ktorý bol odčlenený od pozemku parc. reg. “E”, parc. č. 1390, k. ú. Jelka, LV č. 3636, Ramóne Tankovej, trvale bytom  Slaná Dolina 82/17, 925 23 Jelka, za kúpnu cenu 6580 €, na žiadosť kupujúcej sa podpis kúpnej zmluvy odkladá na august 2022,

f) uznesenie  č. 23.,/2022/OZ-2 – schválenie predaja novovytvoreného pozemku parc. reg. “C”, parc. č.  1174/60, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 31 m², k. ú. Jelka, ktorý bol odčlenený od pozemku parc. reg. “E” KN, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka, LV č. 3636, Gáborovi Janíkovi, trvale bytom  Hlavná 1462/152, 925 23 Jelka a Marcele Janíkovej, trvale bytom Hlavná 1462/152, 925 23 Jelka za kúpnu cenu 775,00 €, kúpna zmluva bola podpísaná, návrh na vklad bol podaný, čaká sa na povolenie vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností,

g) uznesenie  č. 24a.,/2022/OZ-2 – schválenie vydania stanoviska obcou Jelka pre Natana Dema, trvale bytom Martinčekova 785/24, Bratislava, na kúpu pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 876/4, k. ú. Jelka, LV č. 3609, v súlade s územnoplánovacou informáciou, stanovisko bolo vypracované, čaká sa na vypracovanie geometrického plánu a znaleckého posudku,

h) uznesenie  č. 24b.,/2022/OZ-2 – poverenie starostu obce Jelka na objednanie geometrického plánu na úpravu hraníc pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 877, k. ú. Jelka, LV č. 390 a pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 876/1, k. ú. Jelka, LV č. 390, geometrický plán bol objednaný, čaká sa na jeho vypracovanie,

i) uznesenie  č. 24c.,/2022/OZ-2 – poverenie obecného úradu na vypracovanie návrhu zmluvy o budúcej zmluve, návrh zmluvy o budúcej zmluve je vypracovaný, čaká sa na vypracovanie geometrického plánu a  znaleckého posudku,

j) uznesenie  č. 25.,/2022/OZ-2 – odročenie žiadosti Simony Drozdovej a Libora Modrovicha o vydanie súhlasu so zriadením vecného bremena na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 1174/1, k. ú. Jelka, LV č. 3636 a parc. reg. „C“, parc. č. 1183/1, k. ú. Jelka, LV 1301, k vydaniu súhlasu so zriadením vecného bremena je potrebné doplniť návrh zmluvy o zriadení vecného bremena, žiadatelia návrh zmluvy nedodali,

k) uznesenie  č. 26.,/2022/OZ-2 – neschválenie žiadosti Mgr. Jiřího Hendricha o premenovanie Gottwaldovej ulice v Jelke, žiadateľ bol vyrozumený,

l) uznesenie  č. 27.,/2022/OZ-2 – schválenie žiadosti  Jókaiho divadla v Komárne o poskytnutie finančného príspevku na podporu kultúry vo výške 200 €, finančný príspevok bol poskytnutý.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Poslanec OZ Mgr. Hakszer PhD. poukázal na to, že na Chrenovej a Školskej ulici nie je dostatočne počuť obecný rozhlas. Starosta obce uviedol, že neeviduje takéto sťažnosti na obecný rozhlas, ale situáciu na týchto uliciach preverí a v prípade zistenia nedostatkov, tieto nedostatky odstráni.

Poslanec OZ Mgr. Hakszer PhD. požiadal o informáciu, kedy obec plánuje rekonštrukciu chodníkov. Starosta obce uviedol, že koncom júla 2022 obec plánuje rekonštrukciu chodníkov na úseku od  križovatky Veľkej a Hlavnej ulice po Základnú školu a na úseku od križovatky Štermenskej a Mierovej ulice po Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi.

K bodu č. 6 programu – Záverečný účet obce Jelka za rok 2021

Návrh záverečného účtu obce Jelka bol zverejnený na webovom sídle obce a na úradnej tabuli obce dňa 13.06.2022. Tento je v súlade so schváleným rozpočtom a jeho zmenami. Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke obce, aby predniesla stanovisko k návrhu záverečného účtu.

Hlavná kontrolórka obce predniesla svoje stanovisko k návrhu záverečného účtu. V zhrnutí uviedla, že záverečný účet bol spracovaný v súlade s § 16 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Riadna účtovná závierka na rok 2021 a hospodárenie obce za rok 2021 boli v súlade s § 9 ods. 4 zákona o obecnom zriadení a § 16 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Návrh záverečného účtu obce za rok 2021 bol verejne sprístupnený na úradnej tabuli obce a internetovej stránke obce v zákonom stanovenej lehote. Správa audítora po doručení bude prerokovaná na zasadnutí OZ. Obec v roku 2021 hospodárila s vykázaným prebytkom vo výške 273 302,66 €, ktorý bude preúčtovaný  v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie rozpočtový prebytok hospodárenia obce vo výške 216 217,23 €. Obec tvorí rezervný fond vo výške 10 % z výsledku hospodárenia vo výške 21 621,70 €. Obecnému zastupiteľstvu v zmysle § 16 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy odporúča schváliť návrh záverečného účtu obce Jelka za rok 2021 s výrokom: „Celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad, preúčtovanie výsledku hospodárenia za rok 2021, zisk vo výške 273 302,66 € v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z výsledku hospodárenia obce a jej RO vo výške 21 621,70 €. Prítomní poslanci zobrali na vedomie rozpočtový prebytok hospodárenia obce, t. j. rozdiel bežných, kapitálových príjmov a bežných kapitálových výdavkov vo výške 216 217,23 € a stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021.

K bodu č. 7 – Informácia o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2021

Obec Jelka z roku 2020 previedla do roku 2021 nevyužitý vyrubený poplatok za rozvoj vo výške 244,24 €, obec Jelka v roku 2021 vyrubila poplatok za rozvoj vo výške 7231,00 €, obec Jelka použila poplatok za rozvoj  v sume 7475,24 € na ozdobné stĺpy v okolí základnej školy. Zostatok vyrubeného poplatku za rozvoj je vo výške 755,24 €.

Prítomní poslanci OZ informáciu o miestnom poplatku za rozvoj za rok 2021 zobrali na vedomie.

K bodu č. 8 programu – Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022

Starosta obce udelil slovo hlavnej kontrolórke obce, aby predniesla návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022.

Hlavná kontrolórka uviedla, že rozsah kontrolnej činnosti je zameraný na kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom obce. Kontrolnú činnosť plánuje zamerať na kontrolu poskytnutia a použitia dotácií z rozpočtu obce v roku 2021, vypracovanie stanoviska k programovému rozpočtu obce  na rok  2023-2025, kontrolu v zmysle § 18d odsek 2 zákona o obecnom  zriadení a operatívne kontroly. Ostatná činnosť hlavného kontrolóra bude nasledovná: účasť na rokovaniach obecného zastupiteľstva, vzdelávanie, účasť na seminároch, spolupráca so štátnymi a samosprávnymi kontrolnými orgánmi, konzultácie, príprava k výkonu kontrolnej akcie, zjednocovanie metodických postupov výkonu kontroly všeobecne a v konkrétnych prípadoch. Kontrolnú činnosť bude vykonávať v zmysle zákona o obecnom zriadení a podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce schválený obecným zastupiteľstvom je v zmysle § 18e zákona o obecnom zriadení poverením na vykonanie kontroly.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili návrh vyššie uvedeného plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2022.

K bodu č. 9 programu – Odsúhlasenie pripravených uznesení súvisiacich s komunálnymi voľbami v roku 2022

Starosta obce informoval poslancov, že predseda NR SR vyhlásil voľby so orgánov samosprávy obcí  a do orgánov samosprávnych krajov. Termín volieb predseda NR SR určil na 29.10.2022. V súvislosti s vyhlásenými voľbami je potrebné prijať uznesenia. Odporúča určiť 1 volebný obvod pre územie obce Jelka, 11 poslancov OZ a výkon funkcie starostu na plný úväzok.

Prítomní poslanci OZ sa jednohlasne dohodli na určení jedného volebného obvodu pre územie obce Jelka, 11 poslancov OZ pre územie obce Jelka a výkon funkcie starostu obce Jelka v plnom rozsahu – na plný úväzok.

K bodu č. 10 programu – Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 3/2022 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou

Návrh VZN č. 3/2022 bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce dňa 23.05.2022. Lehota na spripomienkovanie návrhu VZN uplynula dňa 06.06.2022. Pripomienky k návrhu VZN neboli žiadne. Ide o zrušovacie VZN, ktorým sa zruší VZN obce Jelka č. 2/2014. VZN č. 6/2020 a VZN č. 2/2014 upravujú rovnakú problematiku, jedno z nich je potrebné zrušiť. Vzhľadom na to, že VZN 6/2020 je novšie a reflektuje aktuálne platné a účinné právne predpisy, odporúča zrušiť VZN č. 2/2014.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili návrh VZN obce Jelka č. 3/2022 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.

K bodu č. 11 programu – Pridelenie sociálneho bytu

Starosta obce informoval prítomných, že sa v novembri 2022 uvoľní dvojizbový nájomný byt v bytovom dome pri pošte. Ide o sociálny byt, prideliť ho možno po splnení zákonných podmienok. Tou najhlavnejšou je neprekročenie zákonom stanoveného maximálneho príjmu (§ 22 ods. 3 a § 12 ods. 4 zák. č. 443/2010 Z. z.). Prítomným poslancom OZ bol predložený zoznam žiadateľov o nájomný byt.

Prítomní poslanci schválili pridelenie dvojizbového bytu č. 5 v bytovom dome na Hlavnej ulici 1353/130, Jelka Norbertovi Tankovi, trvale bytom Ravaszová 247/7, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx. 8 poslancov OZ hlasovalo za, jeden sa zdržal hlasovania. V prípade, že Norbert Tanko zoberie svoju žiadosť späť, určuje sa nasledovný poradovník náhradníkov: 1. Anita Mervová a Ľubomír Lukáč, Veľká 37, Jelka, 2. Lukáš Baroš a Simona Barošová, Jókaiho 1180, Jelka. Poradovník náhradníkov bol jednohlasne schválený poslancami OZ.

K bodu č. 12 programu – Rôzne:

a) Žiadosť o odkúpenie spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638

Obci bola doručená žiadosť Júlie Chudej, nar. xx.xx.xxxx, o predaj spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 3/5 z celku na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638. Žiadateľka je spoluvlastníčkou vedľajšieho pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 557/1 a 557/2 k. ú. Jelka, LV č. 424. Starosta obce dal priestor na diskusiu.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že nevyhovejú žiadosti žiadateľky a spoluvlastnícky podiel na vyššie uvedených pozemkoch žiadateľke neodpredajú.

b) Žiadosť o finančnú podporu DPO SR

Obci bola doručená žiadosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR o finančný príspevok. Navrhujú finančný príspevok vo výške 0,10 € za každého obyvateľa obce Jelka alebo inú sumu, podľa finančných možností rozpočtu obce Jelka. Svoju žiadosť odôvodnili tým, že v roku 2021 bola finančná podpora, ktorú pravidelne dostávali zo strany štátu formou dotácie z kapitoly MV SR krátená o 531 150 €.

Starosta obce upresnil, že DPO SR významným spôsobom pomáha v práci dobrovoľných požiarnikov. Zabezpečuje školenia a súťaže pre členov dobrovoľných hasičských zborov. Následne odporučil, aby obecné zastupiteľstvo finančný príspevok schválilo.

Prítomní poslanci jednohlasne schválili poskytnutie finančnej podpory DPO SR vo výške 0,10 € za každého obyvateľa obce.

c) Žiadosť o poskytnutie finančného daru na rok 2022

Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutých s deťmi a mladistvými, o. z., Turnianska 4776/8A, 903 01 Senec, IČO: 34 076 255 požiadalo obec Jelka o poskytnutie finančného daru na rok 2022 vo výške 200,00 €. Ide o domov sociálnych služieb pre deti a mladistvých, ktorý poskytuje ambulantnú sociálnu službu pre zdravotne ťažko postihnuté deti a dospelých. Z obce Jelka poskytujú službu dvom deťom. V žiadosti špecifikovali projekt, ktorý plánujú financovať aj z príspevku obce Jelka. V popise projektu uviedli canisterapiu, muzikoterapiu, hipoterapiu. Predpokladané náklady na realizáciu projektu sú vo výške 8890,00 €, spoluúčasť žiadateľa je vo výške 8690,00 €, spoluúčasť obce Jelka by bola vo výške 200,00 €. Starosta obce navrhol schváliť príspevok, pretože tým obec aspoň čiastočne pomôže týmto našim zdravotne postihnutým deťom.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili poskytnutie príspevku vo výške 200,00 €.

d) Žiadosť Csemadok Jóka – Jelka o jednorazovú finančnú podporu

Miestny spolok Csemadok Jóka – Jelka požiadal obec Jelka o finančnú podporu. Svoju žiadosť odôvodnil tým, že plánujú vydať knihu, ktorá by predstavila širokej verejnosti históriu našej obce, tradičné ľudové tance, ľudové pesničky, rozprávky, hry, budovy, ktoré boli postavené v minulosti a remeslá, ktoré sa vyskytovali na území obce Jelka. Do knihy plánujú dať aj historické fotografie. Miestny spolok sa uchádzal o dotáciu z nadácie Bethlena Gábora, žiaľ dotáciu dostali len vo výške 1700,00 €. Na vydanie knihy im chýba minimálne 5000,00 €. Sú presvedčení o tom, že dnešná mládež prostredníctvom tejto knihy spozná kultúrne dedičstvo svojich predkov. Zároveň by táto kniha mohla byť zaujímavá pre obyvateľov, ktorí sa odsťahovali v rámci výmeny obyvateľstva v 50. rokoch minulého storočia a ich potomkov, ako aj pre ľudí, ktorí majú svoje korene v našej obci, avšak z rôznych dôvodov sa z našej obce odsťahovali. Základnej škole Gregorovitsa Lipóta s vyučovacím jazykom maďarským by bola táto kniha darovaná ako pomôcka na hodiny vlastivedy. Touto knihou by bol zároveň obdarovaný každý deviatak Základnej školy Gregorovitsa Lipóta s vyučovacím jazykom maďarským.

Szabó Mária, členka miestneho spolku Csemadok Jóka – Jelka, ktorá sa zúčastnila rokovania obecného zastupiteľstva ako verejnosť poukázala na to, že je najvyšší čas vydať takúto knihu o našej obci. Okruh obyvateľov, ktorí si pamätajú kultúrne dedičstvo našich predkov sa každým rokom zmenšuje, až raz príde ten čas, keď sa už nebude koho pýtať.

Starosta obce vyjadril potrebu podpory na vydanie tejto knihy. Zároveň podotkol, že vzhľadom na aktuálny stav obecného rozpočtu by bolo možné v rámci tohto zasadnutia vyčleniť maximálne 1500,00€. Navrhol ďalší postup: do najbližšieho zasadnutia OZ preberie s ekonómkou rozpočet obce a pokúsi sa v ňom nájsť ďalšie zdroje na vydanie knihy o našej obci.

Prítomní poslanci sa jednohlasne zhodli na tom, že aktuálne poskytnú Csemadok Jóka – Jelka finančný príspevok vo výške 1500,00 €.

e) Žiadosť o vydanie stanoviska obce k investičnému zámeru „ILKA RESIDENCE“

Obci bola doručená žiadosť o vydanie stanoviska k investičnému zámeru investora 4EVER s. r. o.. Plánujú výstavbu na pozemkoch parc. reg. „C“. parc. č. 432/2, 431/3, 431/4, 431/5, 429/10, k. ú. Jelka, LV č. 449. V rámci tohto investičného zámeru by malo byť postavené: 2 x rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami, 3 x rodinný dom s 3 bytovými jednotkami. Prítomným poslancom bol predložený výkres – situácia investičného zámeru.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili vyššie uvedený investičný zámer s nasledovnými podmienkami:

– dodržanie koeficientu zastavanosti podľa Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1,

– vybudovanie detského ihriska, ktoré bude lokalizované v rámci areálu, kde sa bude realizovať vyššie uvedený investičný zámer.

f) Žiadosť o vydanie stanoviska obce k investičnému zámeru „RODINNÉ DOMY IBV – ZÁKRUTY“

Obci bola doručená žiadosť o vydanie stanoviska k investičnému zámeru investora SUPERCOLORS s. r. o.. Plánujú výstavbu na pozemkoch parc. reg. „C“. parc. č. 95/1, 95/24, 95/34, 95/35, k. ú. Jelka, LV č. 1674. V rámci tohto investičného zámeru by malo byť postavené: 4 x rodinný dom so 4 bytovými jednotkami, 7 x rodinný dom s 2 bytovými jednotkami, 10 x rodinný dom. Prítomným poslancom bol predložený výkres – situácia investičného zámeru.

8 z prítomných poslancov OZ schválilo vyššie uvedený investičný zámer s nasledovnými podmienkami:

– dodržanie koeficientu zastavanosti podľa Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1,

– vybudovanie detského ihriska, ktoré bude lokalizované v rámci areálu, kde sa bude realizovať vyššie uvedený investičný zámer.

Jeden poslanec OZ sa zdržal hlasovania.

K bodu č. 13 programu – Diskusia

Starosta obce informoval prítomných, že obec podala koncom roku 2021 dve žiadosti o dotáciu z Environmentálneho fondu. V rámci prvej žiadosti obec plánovala kúpiť nový traktor s nakladačom a  vlečkou  na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a na zvážanie takéhoto odpadu. V rámci druhého projektu obec plánovala vybaviť budúcu malú kompostáreň, drvičom a prekopávačom. Oba projekty boli po administratívnej aj odbornej stránke schválené, ale vzhľadom na nízku alokáciu finančných prostriedkov neboli zatiaľ podporené a dostali sa do zásobníku projektov na podporu.

V najbližších dňoch obec plánuje podať ďalšiu žiadosť o NFP. Projekt je zameraný na zateplenie kultúrneho domu, výmenu okien, inštaláciu fotovoltaickej elektrárne a výmenu kotla. Starosta obce informoval, že sa pracuje na možnostiach  inštalácie fotovoltaických elektrární aj na ostatných budovách obce. Plánuje sa to realizovať hlavne prostredníctvom dotácií a finančných príspevkov. Zamestnanci obce pravidelne sledujú aktuálne výzvy na podanie žiadosti o NFP. V prípade, že je nejaká v súlade s plánmi rozvoja obce, obec sa vždy uchádza o poskytnutie takéhoto príspevku. Starosta obce ďalej informoval, že ceny energií sa rapídne zvýšili a je to finančne veľmi cítiť.

Starosta obce dal priestor na diskusiu.

Do diskusie sa prihlásila Edita Schavelová, informovala sa, či obec plánuje robiť nejaké opatrenia na križovatke Hviezdoslavovej a Štúrovej ulice. Poukázala na to, že ide o problematický úsek pri prívalových dažďoch a že niektorí obyvatelia majú zvody dažďovej kanalizácie zo striech vyvedené na ulicu, čo zvyšuje riziko povodní. Starosta obce uviedol, že vie to tom, že táto lokalita je jednou z najproblematickejších pri výskyte prívalových dažďov. V najbližšom čase tam obec plánuje vyčistiť vsakovaciu jamu, ktorá tam existuje. V blízkej budúcnosti sú v pláne ďalšie vodozádržné opatrenia aj na iných miestach v obci. Zároveň poukázal na to, že minulý rok bolo práve z týchto dôvodov bolo prijaté VZN, ktorým sa zakazuje vypúšťanie dažďových vôd na verejné priestranstvá a do kanalizácií. Dažďové vody musia byť odvedené na dvor rodinných domov, prípadne do ich záhrad. Prisľúbil, že danú lokalitu skontrolujú a vyzvú k náprave tie domácnosti, ktoré dažďovú vodu vypúšťajú na ulicu.

Do diskusie sa prihlásila Szabó Mária, informovala sa, či obec plánuje vymeniť oponu v kultúrnom dome. Opona je v dezolátnom stave. Pri kultúrnych podujatiach s tým majú veľké problémy. Starosta obce uviedol, že na kultúrny dom boli pripravené 2 projekty, jeden už bol podaný a riešil interiér kultúrneho domu (podlahy, klimatizácia, čistička vzduchu, vybavenie interiéru, nové ozvučenie, nová opona atď.). Druhý projekt, ktorý obec plánuje čoskoro podať je zameraný na exteriér kultúrneho domu (zateplenie, výmena okien atď.). Obec sa snaží tieto veci riešiť prostredníctvom príspevkov a dotácií, lebo objem požadovaných financií na tieto opravy a úpravy je obrovský a nedá sa financovať iba z rozpočtu obce.

Do diskusie sa prihlásil Szabó János, informoval sa, či obradná sála zostane v kultúrnom dome alebo sa pripravuje nejaké iné riešenie. Starosta obce uviedol, že obradná sála sa pripravuje vo veľkej sále podnikateľského inkubátora. Bude to tam oveľa dôstojnejšie, ako v kultúrnom dome. Je to riešené s pomocou interiérovej dizajnérky, ktorá pripravila vizualizáciu. Práce na obradnej sieni prebiehajú. Boli zakúpené a inštalované záclony šité na mieru, nové stoličky, bolo rekonštuované osvetlenie a pokračuje sa na prácach.

K bodu č. 14 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 15 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                            starosta obce

Overovatelia zápisnice:        Mgr. Zoltán Deák

                                               Štefan Bohony

Prednostka:                           MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:                      Mgr. Gabriela Horváthová

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 20:00 hod..

Návrh uznesení 3. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 28.06.2022

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Kovács, J., Mgr. Laurič, I., Mgr. Letuseková, D., Molnár, F., Török, P.

Uznesením  č. 28.,/2022/OZ-3:

Schvaľuje

Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie obce za rok 2021 bez výhrad.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 29.,/2022/OZ-3:

Schvaľuje

Preúčtovať výsledok hospodárenia za rok 2021, zisk vo výške 273 302,66 € v prospech účtu 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 30.,/2022/OZ-3:

Berie na vedomie

Rozpočtový prebytok hospodárenia obce, t. j. rozdiel bežných kapitálových príjmov a bežných kapitálových výdavkov vo výške 216 217,23 €.

Uznesenie bolo podpísané

Uznesením  č. 31.,/2022/OZ-3:

Schvaľuje

Tvorbu rezervného fondu vo výške 10 % z výsledku hospodárenia obce a jej RO vo výške 21 621,70 €.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 32.,/2022/OZ-3:

Berie na vedomie

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu za rok 2021.

Uznesenie bolo podpísané.

Uznesením  č. 33.,/2022/OZ-3:

Berie na vedomie

Informáciu o príjmoch a použití výnosu z poplatku za rozvoj za rok 2021.

Uznesenie bolo podpísané.

Uznesením  č. 34.,/2022/OZ-3:

Schvaľuje

Plán práce hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 35.,/2022/OZ-3:

 Na základe § 166 ods. 3 zák. č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, § 11 ods. 3 písm. e) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a § 11 ods. 4, písm. i) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s rozhodnutím predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré bolo uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod č. 209/2022 Z. z. určuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa uskutočnia 29.10.2022

a) Jeden volebný obvod pre územie obce Jelka.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

b)Počet poslancov obecného zastupiteľstva obce Jelka na celé funkčné obdobie 2022 – 2026: 11.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

c)Rozsah výkonu funkcie starostu obce Jelka na celé funkčné obdobie 2022 – 2026: v plnom rozsahu – na plný úväzok.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 36.,/2022/OZ-3:

Schvaľuje

Všeobecne záväzné nariadenie obce Jelka č. 3/2022 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 2/2014 pre núdzové zásobovanie obyvateľov pitnou vodou.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 37.,/2022/OZ-3:

a)Schvaľuje

Žiadosť Norberta Tanka, trvale bytom Ravaszová 247/7, 925 23 Jelka, nar. xx.xx.xxxx o nájom 2- izbového bytu č. 5 na Hlavnej ulici 1353/130, Jelka.

Hlasovalo: 9                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

b)Schvaľuje

Poradie náhradníkov pre prípad, že žiadateľ uvedený v uznesení obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 37a.,/2022/OZ-3 zo dňa 28.06.2022 svoju žiadosť zoberie späť nasledovne:

1.      Anita Mervová a Ľubomír Lukáč, Veľká 37, Jelka

2.      Lukáš Baroš a Simona Barošová, Jókaiho 1180, Jelka

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 38.,/2022/OZ-3:

Neschvaľuje

Žiadosť Júlie Chudej, rod. Strehárska, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Sládkovičova 29, 900 28 Ivanka pri Dunaji o predaj spoluvlastníckych podielov o veľkosti 3/5 z celku na pozemkoch: parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, výmera 425 m², druh pozemku orná pôda, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638, parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, výmera 924 m², druh pozemku orná pôda, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638.

Hlasovalo: 9                            Za: 0                            Proti: 9                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 39.,/2022/OZ-3:

Schvaľuje

Žiadosť Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava, IČO: 00 177 474 o jednorazovú finančnú podporu vo výške 0,10 € za každého obyvateľa obce Jelka.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 40.,/2022/OZ-3:

Schvaľuje

Žiadosť Nezábudka – združenie na pomoc rodinám so zdravotne postihnutých s deťmi a mladistvými, o. z., Turnianska 4776/8A, 903 01 Senec, IČO: 34 076 255 o jednorazovú finančnú podporu vo výške 200,00 €

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 41.,/2022/OZ-3:

Schvaľuje

Poskytnutie jednorázovej finančnej podpory Csemadok Jóka – Jelka vo výške 1500,00 €

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 42.,/2022/OZ-3:

Odročuje

Žiadosť Csemadok Jóka – Jelka o poskytnutie jednorázovej finančnej podpory v časti presahujúcej sumu 1500,00 € na prejednanie na najbližšie zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka.

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 43.,/2022/OZ-3:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

schvaľuje

investičnú činnosť v obci Jelka „ILKA RESIDENCE“ na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 432/2, 431/3, 431/4, 431/5, 429/10, k. ú. Jelka, LV č. 449 (2 x rodinný dom s dvoma bytovými jednotkami, 3 x rodinný dom s 3 bytovými jednotkami), na základe žiadosti 4 EVER, s. r. o., so sídlom Laurinská 18, 811 01 Bratislava, IČO: 44 333 854 s nasledovnými podmienkami:
– dodržanie koeficientu zastavanosti podľa Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1,
– vybudovanie detského ihriska, ktoré bude lokalizované v rámci areálu, kde sa bude realizovať vyššie uvedený investičný zámer

Hlasovalo: 9                            Za: 9                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 44.,/2022/OZ-3:

Podľa § 4 ods. 3 písm. d) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov

schvaľuje

investičnú činnosť v obci Jelka „RODINNÉ DOMY „IBV ZÁKRUTY“ na pozemku parc. reg. „C“. parc. č. 95/1, 95/24, 95/34, 95/35, k. ú. Jelka, LV č. 1674 (4 x rodinný dom so 4 bytovými jednotkami, 7 x rodinný dom s 2 bytovými jednotkami, 10 x rodinný dom), na základe žiadosti SUPERCOLORS, s. r. o., so sídlom Hlavná 1414/138, 925 23 Jelka, IČO: 51 231 930 s nasledovnými podmienkami:
– dodržanie koeficientu zastavanosti podľa Územného plánu obce Jelka – Zmeny a doplnky č. 1,
– vybudovanie detského ihriska, ktoré bude lokalizované v rámci areálu, kde sa bude realizovať vyššie uvedený investičný zámer

Hlasovalo: 9                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 1

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

V Jelke dňa 01.07.2022

Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                             starosta obce

Prílohy

Žiadne prílohy.