Preskočiť na obsah

Zápisnica z 4. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 05.10.2022

Zverejnené
12. októbra 2022
Kategória

Prítomní:

Starosta obce: Ing. Gabriel Kiš

Členovia OZ:Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R. PhD., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P., Ing. Tóth F.

Ďalší prítomní: Melinda Németh MSc. – prednostka Obecného úradu v Jelke

                      Mgr. Mária Tomovičová – hlavná kontrolórka obce

                      Mgr. Gabriela Horváthová – zapisovateľka

Verejnosť: Mgr. Márton Erik, Molnári Marián, Luterán Radoslav

K bodu č. 1 programu – Zahájenie zasadnutia

Zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Jelka (ďalej aj „OZ“) otvoril a viedol starosta obce Ing. Gabriel Kiš, ktorý privítal prítomné osoby na 4. plánovanom zasadnutí OZ v roku 2022 a skonštatoval, že oznámenie o termíne 4. plánovaného zasadnutia OZ spolu s navrhovaným programom bolo zverejnené na úradnej tabuli obce a webovej stránke obce dňa 29.09.2022, že je prítomných 7 poslancov OZ, OZ je uznášaniaschopné vo všetkých bodoch rokovania. Neprítomní poslanci svoju neprítomnosť na zasadnutí OZ ospravedlnili.

K bodu č. 2. programu – Schválenie programu zasadnutia

Starosta obce oboznámil poslancov OZ s programom zasadnutia, ktorý je nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Informácia starostu obce o zániku mandátu poslanca Jozefa Kovácsa, vyhlásenie o nastúpení náhradníka Ing. Františka Tótha, nezávislého kandidáta za poslanca obecného zastupiteľstva, zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčenia poslancovi obecného zastupiteľstva

7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na obecný pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, k. ú. Jelka, LV č. 1301

8. Predaj majetku obce, novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1182/7, k. ú. Jelka z dôvodu hodného osobitného zreteľa

9. Prenájom majetku obce, pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

10. Prenájom majetku obec, pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 283/4, k. ú. Ereč, LV č. 968, 294/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 299/2, k. ú. Ereč, LV č. 968, 299/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 300/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 300/2, k. ú. Ereč, LV č. 968

11. Pomenovanie parku pri miestnej kaplnke

12.Rôzne

13. Diskusia

14. Návrh uznesení

15. Záver

Starosta obce dal hlasovať o vyššie uvedenom programe zasadnutia OZ. Prítomní poslanci OZ program jednohlasne schválili.

Následne starosta obce vyzval poslancov OZ, aby uviedli, či majú nejaké pripomienky alebo návrhy na doplnenie programu zasadnutia.

Starosta obce navrhol nasledovnú zmenu programu zasadnutia OZ:

– do bodu 12 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. a) s názvom: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy – Zvýšenie kapacít materských škôl,

– do bodu 12 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. b) s názvom: Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy – Zvýšenie kapacít základných škôl.

Poslanec OZ  Mgr. Bánoczký navrhol nasledovnú zmenu programu zasadnutia OZ:

 – do bodu 12 s názvom „Rôzne“ doplniť písm. c) s názvom: Rokovanie o územnom pláne.

Starosta obce navrhol hlasovať o zmenenom programe zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktorý bol nasledovný:

1. Zahájenie

2. Schválenie programu zasadnutia

3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

4. Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

5. Interpelácia

6. Informácia starostu obce o zániku mandátu poslanca Jozefa Kovácsa, vyhlásenie o nastúpení náhradníka Ing. Františka Tótha, nezávislého kandidáta za poslanca obecného zastupiteľstva, zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčenia poslancovi obecného zastupiteľstva

7. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na obecný pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, k. ú. Jelka, LV č. 1301

8. Predaj majetku obce, novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1182/7, k. ú. Jelka z dôvodu hodného osobitného zreteľa

9. Prenájom majetku obce, pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

10. Prenájom majetku obec, pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 283/4, k. ú. Ereč, LV č. 968, 294/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 299/2, k. ú. Ereč, LV č. 968, 299/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 300/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 300/2, k. ú. Ereč, LV č. 968

11. Pomenovanie parku pri miestnej kaplnke

12.Rôzne:

a) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy – Zvýšenie kapacít materských škôl

b) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy – Zvýšenie kapacít základných škôl

c) Rokovanie o územnom pláne

13. Diskusia

14. Návrh uznesení

15. Záver

Všetci prítomní poslanci OZ zmenený program zasadnutia OZ jednohlasne schválili.

K bodu č. 3 programu – Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice a voľba návrhovej komisie

Starosta obce určil za zapisovateľku 4. plánovaného zasadnutia OZ Mgr. Gabrielu Horváthovú.

Za overovateľov zápisnice zasadnutia OZ starosta obce určil poslancov OZ: Mgr. Zoltán Deák, Peter Török. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili za overovateľov zápisnice 4. plánovaného zasadnutia OZ vyššie uvedené osoby.

Starosta obce za návrhovú komisiu 4. plánovaného zasadnutia OZ navrhol zvoliť nasledovných poslancov OZ: Mgr. Maroš Bánoczký, Štefan Bohony. Prítomní poslanci OZ jednohlasne zvolili návrhovú komisiu OZ vo vyššie uvedenom zložení.

K bodu č. 4 programu – Kontrola plnenia uznesení z minulého zasadnutia

Starosta obce Jelka oboznámil osoby zúčastnené na zasadnutí OZ, v akom štádiu je výkon uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ:

a) Uznesenie  č. 45.,/2022/NZ OZ- 1 – schválenie 2. zmeny programového rozpočtu obce Jelka na rok 2022 – postupne realizované.

b) Uznesenie  č. 46.,/2022/NZ OZ- 1 – schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 4/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné  náklady a podmienky úhrady v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti  obce Jelka – zverejnené v súlade so zákonom, účinné od 23.08.2022.

c) Uznesenie  č. 47.,/2022/NZ OZ- 1 – schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 5/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Jelka – zverejnené v súlade so zákonom, účinné od 07.09.2022.

d) Uznesenie  č. 48.,/2022/NZ OZ- 1 – schválenie Všeobecne záväzného nariadenia obce Jelka č. 6/2022 o určení výšky mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť materskej školy, ktorej zriaďovateľom je obec Jelka – zverejnené v súlade so zákonom, účinné od 07.09.2022.

e) Uznesenie  č. 49.,/2022/NZ OZ- 1 – poskytnutie jednorázovej finančnej podpory Csemadok Jóka – Jelka vo výške 3500,00 € – finančná podpora poukázaná na bankový účet Csemadok Jóka – Jelka.

f) Uznesenie  č. 50.,/2022/NZ OZ- 1 – vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na pozemok parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301 – vyhlásená v súlade so zákonom, zúčastnil sa 1 súťažiteľ, viac informácií v 7. bode programu rokovania OZ.

g) Uznesenie  č. 51.,/2022/NZ OZ- 1 – neschválenie žiadosti Dávida Döménya, trvale bytom Šafárikova 178/37, Senec, o prenájom pozemku parc. reg. „C“ KN, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č.1301 – žiadateľ vyrozumený.

h) Uznesenie  č. 52.,/2022/NZ OZ- 1 – poverenie starostu obce Jelka zverejnením zámeru prenájmu spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, a parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638 za nájomné vo výške 20 € ročne v prospech Márie Morvaiovej  na obdobie 5 rokov dôvodu hodného osobitného zreteľa, hodná osobitná zreteľ spočíva v tom, že žiadateľka predmetný pozemok udržiava už dlhé roky – zámer prenájmu zverejnený dňa 16.09.2022.

i) Uznesenie  č. 53.,/2022/NZ OZ- 1 – neschválenie žiadosti Júlie Chudej, trvale bytom Sladkovičova 29, Ivanka pri Dunaji o prenájom pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, a parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638 – žiadateľ vyrozumený.

K bodu č. 5 programu – Interpelácia

Nikto z prítomných poslancov OZ interpeláciu nevyužil.

K bodu č. 6 programu – Informácia starostu obce o zániku mandátu poslanca Jozefa Kovácsa, vyhlásenie o nastúpení náhradníka Ing. Františka Tótha, nezávislého kandidáta za poslanca obecného zastupiteľstva, zloženie sľubu poslanca obecného zastupiteľstva a odovzdanie osvedčenia poslancovi obecného zastupiteľstva

Podľa § 25 ods. 2  písm. f) zákona o obecnom zriadení, mandát poslanca zaniká zmenou trvalého pobytu mimo územia obce. Starosta obce oznámil prítomným, že dňa 31.08.2022 poslanec Jozef Kovács zmenil trvalý pobyt mimo územia obce, teda zanikol mu mandát poslanca.

Prítomní poslanci OZ zobrali oznámenie o zániku mandátu poslanca na vedomie

Podľa § 192 ods. 1 zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ak zanikol mandát poslanca obecného zastupiteľstva, nastupuje ako náhradník kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov vo volebnom obvode, v ktorom zanikol mandát. V prípade rovnosti hlasov sa postupuje primerane podľa § 189 ods. 2 a 3. Starosta obce oznámil prítomným, že vo voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 získal v poradí za zvolenými kandidátmi a náhradníkom, ktorý nastúpil na uvoľnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva v roku 2018 najvyšší počet platných hlasov Ing. František Tóth, nezávislý kandidát, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Jókaiho 1175/9, 925 23 Jelka (ďalej len „Ing. František Tóth“). Z vyššie uvedeného dôvodu Ing. František Tóth nastupuje na uvoľnený mandát poslanca obecného zastupiteľstva obce Jelka.

Prítomní poslanci OZ zobrali vyhlásenie o nastúpení náhradníka na vedomie.

Starosta obce Jelka vyzval Ing. Františeka Tótha na zloženie zákonom predpísaného sľubu v nasledovnom znení: „Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca obecného zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“ Ing. František Tóth vyššie uvedený sľub zložil bez výhrad.

Prítomní poslanci OZ zobrali zloženie sľubu poslancom OZ Ing. Tóthom na vedomie.

Starosta obce odovzdal poslancovi OZ Ing. Tóthovi osvedčenie o tom, že sa stal poslancom OZ.

Prítomní poslanci OZ zobrali odovzdanie osvedčenia na vedomie.

K bodu č. 7 – Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na obecný pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, k. ú. Jelka, LV č. 1301

Starosta obce informoval prítomných, že obchodná verejná súťaž (ďalej „OVS“) na pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, výmera 734 m², druh pozemku záhrada, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 bola zverejnená na úradnej tabuli obce Jelka ako aj na webovej stránke obce Jelka od 05.09.2022 do 03.10.2022. OVS bola zverejnená v regionálnej tlači Galantsko Šaliansko č. 36 a 37, ročník 26. Lehota na podávanie návrhov uplynula dňa 30.09.2022 o 12:00 hod. dňa 04.10.2022 zasadla komisia na vyhodnotenie OVS. Bola doručená 1 ponuka od Zlaty Luteranovej, rod. xxx, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom P. O. Hviezdoslava 2263/36, Michalovce (ďalej len „Zlata Luteranová“). Výška cenovej ponuky bola 41,01 € / 1 m², 30 101,34 € / 734 m². Komisia na vyhodnotenie OVS skonštatovala, že boli splnené podmienky OVS a navrhli predaj pozemku Zlate Luteranovej za kúpnu cenu 41,01 € / 1 m², 30 101,34 € / 734 m².

Prítomní poslanci jednohlasne schválili predaj vyššie uvedeného pozemku p. Zlate Luteranovej za kúpnu cenu 41,01 € / 1 m², 30 101,34 € / 734 m². Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili znenie kúpnej zmluvy.

K bodu č. 8 programu – Predaj majetku obce, novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1182/7, k. ú. Jelka z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Starosta obce informoval prítomných, že zámer predať novovytvorený pozemok parc. reg. „C“, parc. č. 1182/7, výmera 33 m², druh pozemku zast. pl., k. ú. Jelka, ktorý bol geometrickým plánom č. 105/2021 vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, so sídlom B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947 dňa 20.09.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 20.09.2021 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Miroslava Vestec dňa 30.09.2021, č. overenia 1395/2021, odčlenený od pozemku parc. reg. “E”, parc. č. 1182/1, druh pozemku zast. pl., výmera pozemku 9709 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 (ďalej len „novovytvorený pozemok“), bol zverejnený na úradnej tabuli obce a na webovej stránke obce od 08.09.2022 do 05.10.2022. Navrhuje predať novovytvorený pozemok z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka novovytvorený pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľ novovytvorený pozemok dlhodobo užíva a zveľaďuje, novovytvorený pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 629/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 346 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4495, predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom, ktoré tvoria súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa. V znaleckom posudku č. 59/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 bola všeobecné hodnota novovytvoreného pozemku stanovená nasledovne: 20,08 € /1 m ², 662,64 € / 33 m², zaokrúhlene 660,00 € / 33 m². Prv uvedená všeobecná hodnota predstavuje minimálnu kúpnu cenu. Starosta obce ďalej vysvetlil, že v podstate ide o zosúladenie faktickej a právnej hranice pozemku p. Zoltána Fellingera, t. j. aby hranica pozemku viedla zarovno s oplotením. Starosta obce dal priestor na diskusiu.

Prítomní poslanci OZ sa jednohlasne zhodli na predaji vyššie uvedeného pozemku Zoltánovi Fellingerovi, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Jahodná 1244/26, Jelka za kúpnu cenu 25€/ 1m², 825 € / 33 m². Ďalej sa jednohlasne zhodli na tom, že kupujúci uhradí náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, ako aj náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 59/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 vo výške 172,31 €. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili predložený návrh kúpnej zmluvy.

K bodu č. 9 programu – Prenájom majetku obce, pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, k. ú. Jelka, LV č. 3638 a pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, k. ú. Jelka, LV č. 3638 z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Starosta obce informoval poslancov, že zámer prenajať spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, výmera 425 m², druh pozemku orná pôda, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638  o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3/5 z celku (ďalej len „pozemok 1“) a spoluvlastnícky podiel na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, výmera 924 m², druh pozemku orná pôda, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638 o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3/5 z celku (ďalej len „pozemok 2“) z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli obce Jelka a na webovej stránke obce Jelka od 16.09.2022 do 05.10.2022. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka pozemok 1 a pozemok 2 aktuálne nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľ pozemok 1 a pozemok 2 udržiava už dlhé roky, pozemok 1 bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 558/1, druh pozemku záhrada, výmera 322 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 167. Obvyklá výška nájomného na základe § 1 ods. 3 zák. č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v znení neskorších právnych predpisov v k. ú. Jelka za rok 2021 bola 117,16 € / 1 ha ročne, za rok 2020 bola 118,71 € / 1 ha ročne, za rok 2019 bola 99,42 € / 1 ha ročne a za rok 2018 bola 101,96 € / 1 ha ročne. POLAGRO s. r. o. spravidla prenajíma pozemky za 120,00 € / 1 ha ročne. „Menší“ poľnohospodári prenajímajú ornú pôdu za cca 150,00 € / 1 ha ročne. Starosta obce dal priestor na diskusiu.

Prítomní poslanci OZ sa zhodli na nájomnom vo vzťahu k pozemku 1 a 2 vo výške 20,00 € / ročne a na dobe nájmu 5 rokov v prospech Márie Morvaiovej, rod. xxx, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Školská 435/35, 925 23 Jelka. Prítomní poslanci OZ jednohlasne schválili návrh nájomnej zmluvy.

K bodu č. 10 programu – Prenájom majetku obec, pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 283/4, k. ú. Ereč, LV č. 968, 294/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 299/2, k. ú. Ereč, LV č. 968, 299/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 300/3, k. ú. Ereč, LV č. 968, 300/2, k. ú. Ereč, LV č. 968

Na zasadnutie OZ sa dostavil poslanec OZ Ing. Ruman, svoje meškanie ospravedlnil pracovnými povinnosťami. Od tohto bodu rokovania hlasujú 8 poslanci OZ.

Starosta obce informoval prítomných, že pozemok parc. reg. „E“ KN, parc. č. 283/4, výmera 6452 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968, pozemok parc. reg. „E“ KN, parc. č. 294/3, výmera 6340 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968, pozemok parc. reg. „E“ KN, parc. č. 299/2, výmera 12527 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968, pozemok parc. reg. „E“ KN, parc. č. 299/3, výmera 3852 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968, pozemok parc. reg. „E“ KN, parc. č. 300/3, výmera 3172 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968 a pozemok parc. reg. „E“ KN, parc. č. 300/2, výmera 11563 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968 sú obecnými pozemkami. Na tieto pozemky absentuje nájomná zmluva. Aktuálne ich využíva spoločnosť AGRA – CAK s. r. o.. Na nájom týchto pozemkov navrhuje vyhlásiť obchodnú verejnú súťaž (ďalej OVS). Obvyklá výška nájomného na základe § 1 ods. 3 zák. č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v znení neskorších právnych predpisov, v k. ú. Ereč za rok 2021 bola 107,70 € / 1 ha ročne, za rok 2020 bola 97,03 € / 1 ha ročne, za rok 2019 bola 95,06 € / 1 ha ročne a za rok 2018 bola 95,81 € / 1 ha ročne. POLAGRO s. r. o. spravidla prenajíma pozemky za 120,00 € / 1 ha ročne. „Menší“ poľnohospodári prenajímajú ornú pôdu za cca 150,00 € / 1 ha ročne. Starosta obce dal priestor na diskusiu.

Prítomní poslanci sa zhodli na vyhlásení OVS, minimálnu výšku nájomného stanovili na 170,00 € / 1 ha ročne, hlavným kritériom je najvyššia suma nájomného za 1 ha, prenájom pozemkov navrhujú na dobu určitú, na obdobie 5 rokov. Lehota na doručenie ponúk bola stanovená do 04.11.2022 do 12:00 hod.. Komisia na vyhodnotenie cenových ponúk bude zložená z nasledovných osôb: Štefan Bohony, poslanec OZ, Ing. Ruman Tomáš, poslanec OZ, Peter Török, poslanec OZ, Mgr. Richard Hakszer, PhD., poslanec OZ, Melinda Németh MSc., prednosta OcÚ Jelka.

K bodu č. 11 programu – Pomenovanie parku pri miestnej kaplnke

Starosta obce predniesol svoj zámer pomenovať park pri miestnej kaplnke. V parku sa nachádza kaplnka Strážnych anjelov, ktorú v 18. storočí postavila rodina Takách. Písomné zmienky o tomto rode pochádzajú z 16. storočia, a tento rod získal aj šľachtický dekrét. Viacero členov z tohto rodu zastávalo významné funkcie v Uhorsku a Rakúsko – Uhorsku. Na znak úcty k tomuto rodu a za účelom zvýšenia historického povedomia v našej obci navrhuje pomenovať tento park po tomto rode. Túto otázku konzultoval s historikmi našej obce ako aj samotnou početnou rodinou Takach, ktorá na hody navštívila našu obec a s ktorou bol tento potenciálny názov prediskutovaný. Starosta obce dal priestor na diskusiu.

V rámci diskusie zazneli rôzne názory. Niektorí poslanci s návrhom súhlasili a niektorí zvažovali aj iné názvy na pomenovanie predmetného parku, napríklad po kaplnke Strážnych anjelov.

Do diskusie sa prihlásil Mgr. Hakszer, PhD., poslanec OZ navrhol, aby sa pomenovanie tohto parku prediskutovala aj komisia pre regionálny rozvoj a finančné hospodárstvo.

Vzhľadom na názorovú nejednotnosť poslancov starosta obce navrhol vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá zaujme k tejto otázke stanovisko s dôvodovou správou.

K bodu č. 12 programu – Rôzne:

a) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy – Zvýšenie kapacít materských škôl

Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy: Zvýšenie kapacít materských škôl, kód výzvy: 06R01-20-V02. Hlavným cieľom výzvy je dobudovanie kapacít materských škôl, v ktorých počet detí presahuje kapacitné možnosti. Cieľom je, aby sa každé dieťa vo veku od troch rokov do nástupu na povinnú školskú dochádzku mohlo od 01.09.2025 zúčastňovať na predprimárnom vzdelávaní. Zároveň by sa v obnovených priestoroch mala dosiahnuť úspora primárnej energie aspoň na úrovni 30 %. Starosta obce požiadal prítomných poslancov OZ o poverenie na vypracovanie žiadosti a k nej potrebných podkladov.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne udelili poverenie starostovi obce na vypracovanie žiadosti a k nej potrebných podkladov.

b) Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy – Zvýšenie kapacít základných škôl

Starosta obce informoval prítomných poslancov OZ, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy: Zvýšenie kapacít základných škôl, kód výzvy: 07I02-20-V02. Hlavným cieľom výzvy je rozšírenie kapacít základných škôl, v ktorých počet žiakov presahuje kapacitné možnosti. Podpora zabezpečenia rovnakého prístupu ku vzdelávaniu pre všetkých žiakov a odstraňovanie prekážok v prístupe ku vzdelávaniu. Starosta obce požiadal prítomných poslancov OZ o poverenie na vypracovanie žiadosti a k nej potrebných podkladov.

Prítomní poslanci OZ jednohlasne udelili poverenie starostovi obce na vypracovanie žiadosti a k nej potrebných podkladov.

c) Rokovanie o územnom pláne.

Starosta obce vyzval poslanca OZ Mgr. Bánoczkého, aby odprezentoval ním navrhnutý bod rokovania OZ.

Poslanec OZ Mgr. Bánoczký navrhol urobiť zmenu územného plánu obce tak, aby sa koeficient zelene zo súčasných 60 % znížil a aby sa priehľadnosť oplotenia pozemkov zo strany ulice zo súčasných 75% znížila. Podľa jeho názoru obec týmito opatreniami zasahuje do súkromia obyvateľov. Informoval sa, či obecné zastupiteľstvo môže odhlasovať opatrenie, ktorým by sa znížil koeficient zelene a koeficient priehľadnosti oplotenia.

Starosta obce uviedol, že o tomto sa už rozprávali a že je to otázka nového územného plánu. Problematika zmeny územného plánu je v riešení. 2 x bola na úradnej tabuli a webovej stránke obce zverejnená výzva na podanie návrhov na zmeny a doplnky územného plánu. Návrhy na zmeny a doplnky územného plánu boli zosumarizované a postúpené odborne spôsobilej osobe. Parlamentom SR bol prijatý nový stavebný zákon. Obce, ktoré ešte nemajú územný plán, si ich dávajú v dôsledku schválenia nového stavebného zákona na poslednú chvíľu vypracovávať. Dopyt na vypracovanie územných plánov je oveľa vyšší ako kapacita odborne spôsobilých osôb na vypracovanie územných plánov. Odborne spôsobilé osoby v súčasnej situácii uprednostňujú obce, ktoré nemajú žiadny územný plán a až v ďalšom kole sa budú zaoberať objednávkami obcí, ktoré potrebujú urobiť len zmeny v už existujúcom územnom pláne.  Proces zmeny územného plánu je zdĺhavý, v prvom kole sa zverejňuje výzva na podanie návrhov na zmeny a doplnky územného plánu, následne odborne spôsobilá osoba vypracuje na základe návrhov verejnosti a obce návrh doplneného územného plánu. Návrh musí odsúhlasiť obecné zastupiteľstvo. Následne sa tento návrh postupuje na vyjadrenia jednotlivým orgánom (cca 40), ktoré doplnený územný plán spripomienkujú. Pripomienky jednotlivých orgánov odborne spôsobilá osoba zapracuje do návrhu doplneného územného plánu, ktorý znova schvaľuje obecné zastupiteľstvo. Ide o zdĺhavý proces, ktorý nie je možné obísť prijatím uznesenia na jednom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

Poslanec OZ Török na margo koeficientu priehľadnosti oplotení uviedol, že každý chce mať súkromie, obec by nemala zasahovať do súkromia obyvateľov obce Jelka. Podľa jeho názoru sa zmena územného plánu rieši príliš dlho. Informoval sa, či by sa nedal urobiť voči obyvateľom obce ústupok. Ďalej uviedol, že nie všetci obyvatelia obce majú oplotenia s koeficientom priehľadnosti nad 75 %.

Starosta obce uviedol, že obec je správnym orgánom a je povinná rozhodovať v súlade so zákonom a územným plánom. Obec nemôže vydať rozhodnutia, ktoré by nerešpektovali zákon a územný plán. Stavebníci, ktorí nerešpektujú vydané rozhodnutia sú v riešení podľa zákona. Ďalej uviedol, že súčasný územný plán bol v minulosti takto vypracovaný a obecné zastupiteľstvo ho schválilo.

K bodu č. 13 programu – Diskusia

Starosta obce informoval prítomných, že bola nanovo asfaltovaná Slaná Dolina a Ravaszová ulica, aktuálne sa pracuje na oboch úsekoch Mlynárskej ulice a aj tie budú kompletne asfaltované. V najbližších dňoch sa plánuje asfaltovanie Olléovej ulice.

Do diskusie sa prihlásil poslanec OZ Mgr. Hakszer PhD.. Informoval ohľadne smerníkov v obci Jelka (tzv. „informačné smerové tabule“), či ich obec plánuje. Starosta obce uviedol, že áno. Už sa overovali rôzne existujúce na trhu dostupné smerníky. Tie sú ale podľa neho buď predražené, alebo neestetické. Má vypracovaný vlastný dizajn smerníkov, ktoré zapadnú do celkového nového vizuálu našej obce. Čiže  je to v procese riešenia.

Starosta obce pozval poslancov OZ na sviatočné posedenie s dôchodcami, ktoré sa uskutoční dňa 22.10.2022 v miestnom kultúrnom dome.

K bodu č. 14 programu – Návrh uznesení

Návrhová komisia prečítala návrh uznesení.

K bodu č. 15 programu – Záver

Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety po prerokovaní všetkých bodov programu starosta  obce poďakoval poslancom OZ a ostatným zúčastneným osobám za účasť a ukončil zasadnutie OZ.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva prebiehalo od 18:00 hod. do 20:00 hod..

                                                                                                          Ing. Gabriel Kiš

                                                                                                            starosta obce

Overovatelia zápisnice: Mgr. Zoltán Deák

                                   Peter Török

Prednostka:                  MSc. Melinda Németh

Zapisovateľka:              Mgr. Gabriela HorváthováUznesenia 4. plánovaného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jelka zo dňa 05.10.2022

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Molnár, F., Török, P.,

Uznesením  č. 54.,/2022/OZ – 4:

Berie na vedomie

Informáciu starostu obce o zániku mandátu poslanca Jozefa Kovácsa vo volebnom obvode č. 1 dňom 31.08.2022 v súlade s § 25 ods. 2  písm. f) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov.

Uznesenie bolo podpísané.

Uznesením  č. 55.,/2022/OZ – 4:

Berie na vedomie

Vyhlásenie o nastúpení náhradníka Ing. Františeka Tótha, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Jókaiho 1175/9, 925 23 Jelka, nezávislého kandidáta, za poslanca obecného zastupiteľstva v Jelke vo volebnom obvode č. 1.

Uznesenie bolo podpísané.

Uznesením  č. 56.,/2022/OZ – 4:

Berie na vedomie

Zloženie zákonom predpísaného sľubu poslancom obecného zastupiteľstva v Jelke Ing. Františekom Tóthom, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Jókaiho 1175/9, 925 23 Jelka.

Uznesenie bolo podpísané.

Uznesením  č. 57.,/2022/OZ – 4:

Berie na vedomie

Ing. František Tóth, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom Jókaiho 1175/9, 925 23 Jelka prevzal z rúk starostu obce osvedčenie o tom, že sa dňa 31.08.2022 stal poslancom obecného zastupiteľstva v Jelke vo volebnom obvode č. 1.

Uznesenie bolo podpísané.

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Molnár, F., Török, P., Ing. Tóth F.

Uznesením  č. 58.,/2022/OZ – 4:
a) Schvaľuje

Predaj pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 982/3, druh pozemku záhrada, výmera 734 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 1301 kupujúcemu:  Zlata Luteranová, rod. xxx, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom P. O. Hviezdoslava 2263/36, Michalovce, za kúpnu cenu 30101,34 €, a to na základe vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže vyhlásenej uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 50.,/2022/NZ OZ – 1 zo dňa 16.08.2022.

 
Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené a podpísané trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov

b) Schvaľuje
Predložený návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené a podpísané trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov.

Uznesením  č. 59.,/2022/OZ – 4:
a) Schvaľuje

Žiadosť Zoltána Fellingera, rod. xxx, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Jahodná 1244/26, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadateľ“), o predaj novovytvoreného pozemku parc. reg. „C“, parc. č. 1182/7, výmera 33 m², druh pozemku zast. pl., k. ú. Jelka, ktorý bol geometrickým plánom č. 105/2021 vyhotoveným Ing. Katarínou Szomolaiovou, so sídlom B. Balogha 3006/2, 924 01 Galanta, IČO: 14 066 947 dňa 20.09.2021, autorizačne overeným Ing. Katarínou Szomolaiovou, autorizovaným geodetom a kartografom dňa 20.09.2021 a úradne overeným Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom, Ing. Miroslava Vestec dňa 30.09.2021, č. overenia 1395/2021, odčlenený od pozemku parc. reg. “E”, parc. č. 1182/1, druh pozemku zast. pl., výmera pozemku 9709 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3636 (ďalej len „novovytvorený pozemok“), a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka novovytvorený pozemok nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľ novovytvorený pozemok dlhodobo užíva a zveľaďuje, novovytvorený pozemok bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je vo vlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 629/4, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie, výmera 346 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 4495, predajom novovytvoreného pozemku dôjde k usporiadaniu majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom, ktoré tvoria súčasť oploteného areálu vo vlastníctve žiadateľa.

Vychádzajúc zo znaleckého posudku č. 59/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 v spojení s uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 59.,/2022/OZ-4 zo dňa 05.10.2022 je kúpna cena novovytvoreného pozemku vo výške 825,00 € (25,00 €/1m², 825,00 € / 33 m²).

Žiadateľ uhradí všetky náklady spojené s povolením vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

Žiadateľ uhradí náklady na vyhotovenie znaleckého posudku č. 59/2022 vyhotoveného znalkyňou Ing. Tünde Panyikovou, so sídlom Matúškovo 767, 925 01 Matúškovo, ev. č. znalca: 914248 vo výške 172,31 €.

 
Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

b)Schvaľuje

Predložený návrh kúpnej zmluvy.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 60.,/2022/OZ – 4:

a) Schvaľuje
Žiadosť Márie Morvaiovej, rod. xxx, nar. xx.xx.xxxx, trvale bytom  Školská 435/35, 925 23 Jelka (ďalej len „žiadateľ“), o prenájom:
– spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/1, výmera 425 m², druh pozemku orná pôda, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638  o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3/5 z celku (ďalej len „pozemok 1“),
– spoluvlastníckeho podielu na pozemku parc. reg. „E“, parc. č. 556/2, výmera 924 m², druh pozemku orná pôda, k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 3638 o veľkosti spoluvlastníckeho podielu 3/5 z celku (ďalej len „pozemok 2“),

a to z dôvodu hodného osobitného zreteľa.

Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že obec Jelka pozemok 1 a pozemok 2 aktuálne nevyužíva a neplánuje ho zahrnúť do svojich investičných aktivít, žiadateľ pozemok 1 a pozemok 2 udržiava už dlhé roky, pozemok 1 bezprostredne susedí s pozemkom, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve žiadateľa, a to pozemkom parcely reg. „C“ KN, parc. č. 558/1, druh pozemku záhrada, výmera 322 m², k. ú. Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidovaný Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 167.

Vychádzajúc z obvyklej výšky nájomného, ktoré bolo určené na základe § 1 ods. 3 zák. č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 172/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe a rozsahu vedenia a poskytovania evidencií a stanovenia obvyklej výšky nájomného v znení neskorších právnych predpisov za rok 2018 – 2021, v spojení s uznesením obecného zastupiteľstva obce Jelka č. 60.,/2022/OZ-4 zo dňa 05.10.2022 je nájomné pozemku 1 a pozemku 2 vo výške 20,00 € / ročne.

Nájom pozemku 1 a pozemku 2 sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie 5 rokov.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.
 
b)Schvaľuje

Predložený návrh nájomnej zmluvy.

Hlasovalo: 7                            Za: 7                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0
Uznesenie bolo schválené trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Obecné zastupiteľstvo obce Jelka

Hlasovanie: Mgr. Bánoczký, M., Bohony, Š., Mgr. Deák, Z., Mgr. Hakszer, R.,PhD., Molnár, F., Ing. Ruman, T., Török, P., Ing. Tóth F.

Uznesením  č. 61.,/2022/OZ – 4:
a) vyhlasuje
Obchodnú verejnú súťaž podľa § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy k nehnuteľnému majetku vo vlastníctve obce Jelka:
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 283/4, výmera 6452 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 294/3, výmera 6340 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 299/2, výmera 12527 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 299/3, výmera 3852 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 300/3, výmera 3172 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 300/2, výmera 11563 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968
s nasledovnými podmienkami:
 
– minimálna výška nájomného bude 170,00 €/ ha,
– hlavným kritériom bude najvyššia suma nájomného za 1 ha,
– prenájom pozemkov na dobu určitú, na obdobie 5 rokov.
 
Kompletné podmienky budú zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Jelka

  
b) schvaľuje
Podmienky obchodnej verejnej súťaže.

 
c)ukladá
Obecnému úradu zabezpečiť celý proces stanovený zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, t. j. vypracovanie a zverejnenie Obchodnej verejnej súťaže na prenájom majetku obce Jelka – obecné pozemky
 
d)ustanovuje
komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk:

 
Štefan Bohony, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,
Ing. Ruman Tomáš, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,
Peter Török, poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,
Mgr. Richard Hakszer, PhD., poslanec obecného zastupiteľstva obce Jelka,
Melinda Németh MSc., prednosta OcÚ Jelka,

 
s tým, že komisia vyhodnotí cenové ponuky a vyberie najvýhodnejšiu ponuku a určí víťaza, s ktorým starostovi obce Jelka v mene obce Jelka odporučí uzavrieť nájomnú zmluvu.

 
e) schvaľuje

Znenie obchodnej verejne súťaže:

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ NA  PRENECHANIE MAJETKU OBCE DO NÁJMU

Obec Jelka na základe § 281 až 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších právnych predpisov, § 9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva pod číslom 61.,/2022/OZ-4 zo dňa 05.10.2022 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predloženie cenovej ponuky o najvýhodnejšiu ponuku na uzatvorenie nájomnej  zmluvy na prenájom:
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 283/4, výmera 6452 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 294/3, výmera 6340 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 299/2, výmera 12527 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 299/3, výmera 3852 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 300/3, výmera 3172 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968,
– pozemku parc. reg. „E“ KN, parc. č. 300/2, výmera 11563 m², druh pozemku orná pôda, k. ú Jelka, obec Jelka, okres Galanta, evidované Okresným úradom Galanta, katastrálnym odborom na LV č. 968.

Špecifické požiadavky:
– minimálna výška nájomného 170,00 €/ 1 ha,
– hlavným kritériom je najvyššia suma nájomného za 1 ha,
– prenájom pozemkov na dobu určitú, na obdobie 5 rokov.

Podmienky predloženia cenovej ponuky:
Cenovú ponuku žiadame predložiť v podateľni Obecného úradu Jelka, alebo poštou na adresu: Obec Jelka, Obecný úrad, Mierová 959/17, 925 23  Jelka do 04.11.2022, do 12.00 hod..
Cenová ponuka musí byť predložená písomne v zapečatenej obálke označenej heslom: „Obchodná verejná súťaž č. 3 v roku 2022- neotvárať!“.
Cenová ponuka musí obsahovať:
1. označenie záujemcu:
a) fyzická osoba – meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, miesto trvalého pobytu, štátnu príslušnosť a rodinný stav, je vhodné uviesť aj telefónne číslo, príp. mailovú adresu,
b)právnická osoba – obchodné meno, sídlo, IČO, označenie registra, v ktorom je právnická osoba zapísaná a číslo tohto zápisu, osoba oprávnená na podpisovanie zmluvy, je vhodné uviesť aj kontaktnú osobu, telefónne číslo, príp. mailovú adresu,
2. označenie nehnuteľnosti – podľa údajov ponuky, o ktorú má záujemca záujem,
3. výška cenovej ponuky,
4. účel využitia nehnuteľnosti,
5. akceptácia alebo spôsob splnenia špecifických požiadaviek formou vyhlásenia,
6. ak je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie, či vec nadobúda do výlučného nájmu alebo do spoločného nájmu manželov (v takomto prípade musia byť všetky požadované údaje plne poskytnuté oboma manželmi),
7. vyhlásenie – súhlas záujemcu so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov v rozsahu v akom boli poskytnuté na vedenie evidencie. V prípade, že je záujemca ženatý/vydatá, vyhlásenie sa vyžaduje aj od manželky/manžela.
 
Každý záujemca môže predložiť len jeden návrh na pozemok navrhnutý na prenájom. Záujemca sa podaním svojho návrhu zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získavania informácií ohľadom súťaže.
 
Obec Jelka si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže na prenájom majetku, odmietnuť všetky predložené cenové ponuky, resp. súťaž zrušiť.
 
Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná ustanovená komisia. Starosta podľa odporúčania komisie v mene obce s víťazom uzavrie nájomnú zmluvu za účelom nájmu predmetných nehnuteľností.

Bližšie informácie môžete získať osobne v kancelárii prednostky Obecného úradu v Jelke, alebo telefonicky: 031/78 76 182, alebo cez e-mail: obec@jelka.sk

Hlasovalo: 8                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené 3/5 väčšinou všetkých poslancov a podpísané starostom obce.

Uznesením  č. 62.,/2022/OZ – 4:

Odročuje

Obecný úrad vypracovaním návrhu VZN o určení názvu parku pri miestnej kaplnke.

Hlasovalo: 8                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 63.,/2022/OZ – 4:

Poveruje

Starostu obce Jelka, Ing. Gabriela Kiša, prípravou žiadosti na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy: Zvýšenie kapacít materských škôl, kód výzvy: 06R01-20-V02.

Hlasovalo: 8                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Uznesením  č. 64.,/2022/OZ – 4:

Poveruje

Starostu obce Jelka, Ing. Gabriela Kiša, prípravou žiadosti na poskytnutie prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, názov výzvy: Zvýšenie kapacít základných škôl, kód výzvy: 07I02-20-V02.

Hlasovalo: 8                            Za: 8                            Proti: 0                        Zdržal sa: 0

Uznesenie bolo schválené a podpísané.

Prílohy

Žiadne prílohy.