Preskočiť na obsah

Zápisnica z 4. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Jelke zo dňa 18.10.2018

Zverejnené
23. októbra 2018
Kategória

Prítomní: Ing. Imre Farkas

Členovia OZ: Budai I., Mgr.Deák Z., Görföl I., Ing. Kiš G., Kovácsová B., Oros Zs., Ing.Ruman T., Ing.Szabóová E., MA. Szüllő A., Tóth Š.

Ďalší  prítomní: Mgr.Véghová R. – prednostka úradu

Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Ing. Imre Farkas- starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomných 10 poslancov, takže OZ je uznášania schopné vo všetkých bodoch rokovania.

Za členov návrhovej komisie boli zvolení:  Ing. Kiš G. a Görföl I.  a za overovateľov zápisnice boli určení poslanci   Kovácsová B. a Ing. Szabóová E.      
       .

Pán starosta oboznámil poslancov s programom rokovania, ktorý bol nasledovný:

1.Zahájenie

2.Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

3.Schválenie programu zasadnutia

4.Správa o činnosti

5. I. úprava rozpočtu 2018 –prerokovanie návrhu

6. Prerokovanie návrhu rozpočtu na roky 2019-2021

7. Rôzne: žiadosti

                  Informácie

8. Návrh uznesenia

9. Záver

 Predložený program bol jednohlasne schválený.

V zmysle programu pán starosta predniesol poslancom správu o činnosti od posledného plenárneho zasadnutia.

Dňa 1.8.2018 – sa uskutočnil reportáž s  TV KREA o projekte „ Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke.“pri malom Dunaji.

            Začali sa  opravy miestnych komunikácií / odstránenie výtlkov /.

Od 7.8.2018 –  sú kontrolné dni v dvojtýždňových intervaloch  /utorok/ ohľadne   SKANZEN-u

 pri Malom Dunaji.

Pán starosta informoval prítomných, že prebieha postupné vyplácanie finančnej pomoci obce Jelka pre Alojza Dubána ml. na obnovu zhoreného domu / strechy/ podľa predložených daňových dokladov. 

Dňa 17.8.2018  boli zabezpečené nástroje a predmety pre DHZ Jelka – z dotácie DPO SR./ 5 tis.Eur/

Dňa 21.8.2018 bolo mimoriadne zasadnutie OZ na ktorom obecné zastupiteľstvo schválilo Zmluvu o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby bezodplatne. Ide o zvýšenie kapacity rozvodu NN na ul.  Nová Jelka a ul. Kostolná – vybudovanie nového elektroenergetického zariadenia –podzemné káblové NN /1kV/z trafostanice na ul. Nová cesta k Rímskokatolíckemu kostolu.

Dňa 22.8.2018 – účasť starostu obce a Mgr. Richarda Hakszera na rokovaní  v BID / Bratislavská integrovaná doprava/ v budove BSK. Účasť všetkých obcí a miest spadajúcich pod BID.

V mesiaci august sme obdržali trestné oznámenie na uložené odpady pri hnojisku smerom na Hurbanovu Ves. Pán starosta informoval prítomných, že sme dostali upovedomenie od policajného zboru Jelka o začatí trestného stíhania na obvineného pre prečin neoprávneného nakladania s odpadmi. Pán Ing. Kiš sa pýtal na to, či obec požiadala o náhradu za odvezený odpad. Pani prednostka poznamenala, že to bolo vyriešené.

V mesiaci september 2018 sa uskutočnila  výmena umelého povrchu multifunkčného  ihriska v areáli ZŠ + oprava podlažia. Celkové náklady obce činili  vyše 15 tis. Eur.

Prebieha reštaurovanie exponátov do skanzenu na priestranstve vedľa pošty pod dohľadom Vlastivedného múzea v Galante.

Dňa 11.9.2018 –  starosta obce a zástupcovia cestujúcej verejnosti Mgr. Richard Hakszer a pani Mária Hamerliková sa zúčastnili na rokovaní u BID. Boli predložené žiadané zmeny a návrhy zo strany obce Jelka na  autobusovú a železničnú osobnú dopravu.

Dňa 13.9.2018 bol vykonaný odchyt túlavých psov v počte 6 ks.

 Ďalej prebieha  oprava vonkajších rozvodov a zariadení miestneho rozhlasu.

Dňa 18.9.2018 bolo mimoriadne zasadnutie OZ –schválenie vstupu obce Jelka do výzvy MV SR s názvom: Miestne občianske poriadkové služby v obciach s prítomnosťou MRK“.

Bola podaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok  na „ Vytvorenie miestnej občianskej poriadkovej služby v obci Jelka.“

Dňa 25.9.2018 – pán starosta sa zúčastnil na školení CO v Kráľovom Brode.

Dňa 27.9.2018 sa uskutočnila spomienková slávnosť na udalosti z rokov 1947 – 1948. Násilné vysídlenie jelčanov do Maďarska – resp. odsun – deportovanie jelčanov na nútené práce do Čiech a Moravy.

V mesiaci október prebiehalo  štiepkovanie – drvenie zeleného odpadu na zbernom dvore a jeho následný odvoz. Odniesli 5 kamiónov zeleného odpadu.


Ďalej pán starosta informoval prítomných o stave rozostavanosti stavby“ Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke“  a upozornil aj na potrebu vybavovania preklenovacieho úveru na úhradu faktúry po ukončení a odovzdaní stavby. Finančné prostriedky vo výške 95% po kontrole riadiacim orgánom budú refundované obci.


Obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo preklenovací úver na projekt „ Revitalizácia skanzenu pri vodnom mlyne v Jelke“  vo výške do 230 tis. Eur u bankového subjektu VÚB, a. s. Galanta na obdobie 12 mesiacov.


Ďalej OZ jednohlasne schválilo zabezpečenie preklenovacieho úveru v sume do 230 tis. Eur vo forme vystavenia blankozmenky obcou a podpísanie dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke.


V ďalšom bode obecné zastupiteľstvo jednohlasne schválilo finančnú podporu vo výške 1 000 Eur pre Základnú školu Lipóta Gregorovitsa s vyučovacím jazykom maďarským v Jelke na usporiadanie Spomienkového týždňa Lipóta Gregorovitsa.


Ďalej obecné zastupiteľstvo prerokovalo návrh pre vysporiadanie vlastníckych vzťahov. Novovytvorené pozemky s parc. č. 434/7 vo výmere 502 m2 sú vo vlastníctve Márie Turániovej , bytom Jelka,  Jany Dianovej, bytom Bratislava, Dany Kováčovej,  bytom  Bratislava a  Márie Fodorovej, bytom Zálesie a pozemky s parc. č. 436/6 vo výmere 70 m2 sú vo vlastníctve Petra Farkasa a Kataríny Farkasovej, obidvaja bytom Jelka. Pozemky sú oplotené, nachádzajú sa  v areáli MŠ Jelka, pod zastavanými stavbami vo vlastníctve Obce Jelka vrátane priľahlej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou. Pozemky používala Materská škola a Obec Jelka 42 rokov a vlastníci počas tohto obdobia platili daň z pozemkov.


OZ jednohlasne schválilo kúpu novovytvorených KN „C“ pozemkov s parc. č 436/6 – záhrada o výmere 70 m2 a s parc.č. 434/7 – záhrada o výmere 502 m2 do vlastníctva Obce Jelka. . Pozemky boli vytvorené geometrickým plánom č.101/2016 zo dňa 25.07.2018 , odsúhlasený Okresným úradom v Galante, katastrálnym odborom  dňa 31.07.2018 pod č. 959/2018.

Pozemky boli ohodnotené znalcom.

Navrhnutá predajná cena za uvedené parcely bola navrhnutá vlastníkmi pozemkov  za 15,00 Eur/m2, t.j.   8580,00 Eur za 572 m2. 

Kúpna cena za uvedené pozemky je odsúhlasená na 15,00 Eur/m2, t.j.   8580,00 Eur za 572 m2 v súlade s navrhnutou cenou.  

Obecné zastupiteľstvo schválilo kúpu pozemkov z dôvodu odkúpenia pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve Obce Jelka vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Ďalej nasledovalo prerokovanie návrhu I. úpravy rozpočtu za rok 2018. Pani prednostka úradu informovala prítomných, že I. úprava rozpočtu bola prekonzultovaná poslancami na pracovnej porade dňa 16.10.2018. Došlé faktúry ku dňu 18.10.2018 boli zapracované do úpravy ako aj výdavky na odkúpenie pozemku pri MŠ Jelka.


OZ jednohlasne schválilo I. úpravu rozpočtu za rok 2018.


V rámci návrhu rozpočtu na rok 2019 boli preverené výdavky na MŠ Jelka, boli vysvetlené jednotlivé položky.


Obecné zastupiteľstvo  jednohlasne schválilo rozpočet na roky 2019 a bralo na vedomie rozpočet na roky 2020-2021.

Ďalej obecné zastupiteľstvo jednohlasne súhlasilo s predajom novovytvoreného pozemku s parc. č. 362/4- zastavaná plocha vo výmere 56 m2 v k. ú. Jelka pre Janu Deákovú, bytom Jelka, Štermenská 1339/63. Pozemok bol ohodnotený znalcom. Predajná cena uvedeného pozemku je odsúhlasená na 12,00 Eur/m2, t.j. 672,00 Eur za 56 m2.


Ďalej obecné zastupiteľstvo bralo na vedomie predloženú žiadosť k zámeru stavby: BEZDOTYKOVÁ RUČNÁ AUTOUMYVÁREŇ od Františka Molnára, bytom Jelka, Hlavná 1215. OZ žiada o predloženie predpísaných vyjadrení v zmysle platného stavebného zákona  a vyhlášok. Po predložení chýbajúcich dokladov uvedený zámer bude prerokovaný komisiou pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu a následne predložený návrh pre OZ Jelka.


Taktiež OZ bralo na vedomie návrh manželov, Alici  a Zoltána Andrásiho na riešenie nájomných vzťahov, k odčleneným častiam pozemkov s parc.č. 79/3 a 79/8 v kat. úz. Jelka, na ktorých sú  vybudované inžinierske siete – vodovodné a kanalizačné rozvody a merné stojany. Obecné zastupiteľstvo žiada predložiť geometrický plán s vyznačením  odčlenených častí od horeuvedených pôvodných pozemkov s vyznačením  skutočného realizovaného oplotenia.  Po predložení  geometrického plánu OZ  môže ďalej posudzovať predloženú žiadosť. 


Keďže neboli vznesené iné pripomienky a námety pán poslanec Ing.Kiš G. prečítal návrh uznesenia, ktorý bol jednohlasne schválený a prijali sa nasledovné uznesenia.UZNESENIA

zo 4. plenárneho zasadnutia obecného zastupiteľstva
v Jelke zo dňa 18.10.2018

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V JELKE

1. schvaľuje :

 Uznesením pod č. 14a.,/2018/OZ-4: Prvú úpravu rozpočtu na rok 2018

Hlasovalo: 10                        Za: 10                Proti: 0                Zdržal sa:

 2.schvaľuje:

Uznesením pod č. 14b.,/2018/OZ-4: Rozpočet na roky 2019 a berie na vedomie rozpočet na roky 2020-2021.

 Hlasovalo: 10                        Za: 10                Proti: 0                Zdržal sa:

3a/ schvaľuje:

Uznesením pod č.14c.,/2018/OZ-4:

            Obec Jelka  ako vlastník pozemku KN“E“ s parc.č.1176/2 v kat. úz. Jelka , zapísaný  v LV č. 3636, zastavaná plocha a nádvorie  o celkovej výmere 56 m2  súhlasí s predajom novovytvoreného pozemku s parc. č. 362/4 – zastavaná plocha – o výmere 56 m2 ,  v k.ú. Jelka pre Janu Deákovú, bytom Jelka , Štermenská 1339/63.  Novovytvorený pozemok  KN“C“ s parc. č. 362/4 vznikol odčlenením od pôvodného  pozemku KN“E“ s parc.č.1176 ,   geometrickým plánom č.  13-09/2009,  vyhotoveného dňa 25.11.2009  a úradne overenou  Správou katastra v Galante dňa 04.01.2010 pod č. 1689/2009.

Pozemok bol ohodnotený znalcom. Predajná cena uvedeného pozemku je odsúhlasená na 12,00 Eur/m2, t.j. 672,00 Eur za 56 m2. 

Hlasovalo: 10                        Za: 10                Proti: 0                Zdržal sa:

3b/ Obecné zastupiteľstvo schválilo

Uznesením pod č. 14d.,/2018/OZ-4: prevod z dôvodu prevodu pozemku zastavaných stavbami vo vlastníctve nadobúdateľky vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Hlasovalo: 10                        Za: 10                Proti: 0                Zdržal sa:

3c/ Obecné zastupiteľstvo odsúhlasilo

Uznesením pod č. 14e.,/2018/OZ-4:  spôsob odpredaja nehnuteľností v zmysle § 9 ods.2 písm. a/ zákona č. 138/1991 Zb.  ako aj predaj  nehnuteľností v zmysle § 9 ods.2 písm. c/.

Hlasovalo: 10                        Za: 10                Proti: 0                Zdržal sa:

4a/ schvaľuje

Uznesením pod č. 14f.,/2018/OZ-4:

            Kúpu novovytvorených KN „C“ pozemkov s parc. č 436/6 – záhrada o výmere 70 m2 a s parc.č. 434/7 – záhrada o výmere 502 m2 do vlastníctva Obce Jelka. . Pozemky boli vytvorené geometrickým plánom č.101/2016 zo dňa 25.07.2018 , odsúhlasený Okresným úradom v Galante, katastrálnym odborom  dňa 31.07.2018 pod č. 959/2018.

Pozemky boli ohodnotené znalcom.

Navrhnutá predajná cena za uvedené parcely bola navrhnutá vlastníkmi pozemkov  za 15,00 Eur/m2, t.j.   8580,00 Eur za 572 m2. 

Kúpna cena za uvedené pozemky je odsúhlasená na 15,00 Eur/m2, t.j.   8580,00 Eur za 572 m2 v súlade s navrhnutou cenou.  

Hlasovalo: 10                        Za: 10                Proti: 0                Zdržal sa:

4b/ Obecné zastupiteľstvo schválilo

Uznesením pod č. 14g.,/2018/OZ-4: kúpu pozemkov z dôvodu odkúpenia pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve Obce Jelka vrátane priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou.

Hlasovalo: 10                        Za: 10                Proti: 0                Zdržal sa:

5/ berie na vedomie  uznesením pod č.       

Predloženú žiadosť  k zámeru stavby: BEZDOTYKOVÁ RUČNÁ  AUTOUMYVÁREŇ žiadame o predloženie  predpísaných  vyjadrení v zmysle platného stavebného zákona a vyhlášok. Po predložení chýbajúcich dokladov uvedený zámer bude prerokovaný komisiou pre rozvoj, usporiadanie obce a výstavbu a následne predložený návrh pre OZ Jelka.

6/ berie na vedomie  uznesením pod č.       

Návrh manželov : Alici  a Zoltána Andrásiho na riešenie nájomných vzťahov, k odčleneným častiam pozemkov s parc. č. 79/3 a 79/8 v kat. úz. Jelka, na ktorých sú  vybudované inžinierske siete – vodovodné a kanalizačné rozvody a merné stojany. Obecné zastupiteľstvo žiada predložiť geometrický plán s vyznačením  odčlenených častí od horeuvedených pôvodných pozemkov s vyznačením  skutočného realizovaného oplotenia.  Po predložení  geometrického plánu OZ  môže ďalej posudzovať predloženú žiadosť. 

                Pán starosta poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Overovatelia zápisnice: Kovácsová B.                                               Ing.Imre Farkas

              Ing.Szabóová E.                                      starosta obce

Zapisovateľka: Szabóová M.

Prílohy

Žiadne prílohy.